فرار مالياتي چيست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8       در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند.         فرار مالياتي چيست؟    هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار خوانده می شود . تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت یک يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود. & …

ررسی انواع قتل و قتل در حكم قتل عمدي و شبه عمد و قتل از روي ترحم (اتانازي) و قتل غیر عمدی و قتل در

ررسی انواع قتل و قتل در حكم قتل عمدي و شبه عمد و قتل از روي ترحم (اتانازي) و قتل غیر عمدی و قتل در

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   103

 

 

فهرست

مقدمه1

بيان مسئله6

فرضيه هاي تحقيق6

اهميت موضوع7

فصل اول : كليات تحقيق9

الف _ قتل عمد :9

ب _ قتل در حكم عمد :9

ج _ قتل شبه عمد :10

د _ قتل غير عمدي :10

اشتباه در قتل 13

الف ) اشتباه در هویت مقتول13

ب ) اشتباه در هدف16

ج ) اشتباه در قصد 20

فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدي 24

مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه 29

فصل سوم : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي 34

هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد34

1 _ هدف از تشريع :34

2 _ مبناي وضع عنوان :35

3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد :36

الف _ عنصر قانوني :37

ب _ عنصر مادي :37

مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 42

فصل چهارم : قتل از روي ترحم (اتانازي(46

فصل پنجم :  قتل غیر عمدی 48

الف     قتل در حكم شبه عمدی50

فصل ششم : قتل در فراش55

نخست      وجود علقه زوجيت56

دوم      مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر57

سوم      ارتكاب قتل در حين مشاهده58

چهارم      علم به تمكين58

اثبات موضوع از نظر حقوقي59

اثبات موضوع از نظر فقهي60

فصل هفتم : مجازات قتل در نتيجه تير اندازي 62

كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه 66

فصل هشتم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 70

بررسی فقهی قتل عمدی :70

قتل در آیات و روایات و احادیث :70

تعریف قتل عمدی73

بند     1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام77

قتل ازجرائم حق الناس است79

فصل نهم : قتل فرزند توسط مادر80

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي81

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران 85

قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه 88

ادله قصاص مادر براي قتل فرزند89

قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت91

نتيجه گيري93

پاورقي و منابع:99

 

 

 

مقدمه

قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616    م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم مي‌گردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل: مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .

 

 

بيان مسئله

در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم:

«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

 

فرضيه هاي تحقيق

1          قتل به عنوان يك جرم بشري

2          انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است

 

اهميت موضوع

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.

از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

 

فصل اول : كليات تحقيق

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد :

 قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

 

د _ قتل غير عمدي :

قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.

2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد.

الف _ قتل عمدي :

 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي

 

دانلود فایل

پروژه آماری بررسي رابطه ميزان درآمد و تحصيلات معلمين و كارمندان يكي از شعبات كارخانجات تولي

پروژه آماری بررسي رابطه ميزان درآمد و تحصيلات معلمين و كارمندان يكي از شعبات كارخانجات تولي

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   21

 

 

 

هدف از انجام پروژه:

هدف از پروژه آشنايي با نحوه عملكرد يك نرم‌افزار است. كاركردن با كامپيوتر علاوه بر اينكه به كار ما سرعت مي‌بخشد نتيجه دقيق‌تري هم به دست مي‌دهد. البته به شرطي كه ما بتوانيم به طور شخصي از موهبت اين دستگاه برخوردار باشيم.

در شهر ما حقوق يك ماهه‌ي معلمين بيشتر است يا كارمندان يكي از شعبات چي‌توز؟

طرح اين سوال به ما اين امكان را مي‌دهد تا بدانيم با توجه به مدارك و ميزان تحصيلات و تخصص (سطح سواد) و در صورت وجود علاقه به اين دو كار كدام يك باصرفه‌تر اس. كاركردن بعنوان كارمند بك شعبه و يا خدمت كردن در جامعه در نقش يك معلم؟ كدام يك ارزش بيشتري از نظر حقوق دارد؟ (بخصوص براي كساني كه بيش از هرچيز به حقوق و درامد هركار توجه مي‌كنند) والا ارزشمندي كمي موضوع مطرح نمي‌باشد.

 

چگونگي جمع آوري اطلاعات

حقوق يك ماهه‌ي 26 نفر از كاركنان شعبه‌ي چي‌توز را از سركارخانم (ر-ح) و حقوق 26 نفر معلم را از سركار خانم م-ن تهيه كرديم و دسته‌بندي و كشيدن نمودار براي هريك بوسيله كامپيوتر و سيستم آنها را با يكديگر مقايسه نموديم.

 

ارزيابي مشكلات:

از چندين اداره از جمله مخابرات، اطلاعاتي در مورد حقوق و درآمد چند نفر درخواست كرديم كه برخي راضي به دادن اطلاعات نبودند و برخي به تعداد كمتر از 15 نفر كارمند و كارگر داشتند ( از جمله پدر خوردم)‌و يا اطلاعاتشان زياد جالب نبود و بعضي از ادارات با هم سنخيت نداشتند، مثلاً حقوق و درآمدشان كاملاً متمايز و غيرقابل بررسي بود.

نتايج با توجه به داده‌ها و قبل از مشاهده‌ي نمودار:

داده‌ها نشان دهنده اين است كه درآمد يك ماهه‌ي هيچ يك از كاركنان شعبه‌ي چي‌توز كمتر از صدهزار تومان نيست، در حاليكه معلم يم دبستان ممكن است كمتر از اين ميزان حقوق بگيرد. همچنين درآمد همه‌ي كاركنان آن پايين‌تر از اين ميزان حقوق بگيرند. همچنين درآمد همه‌ كاركنان آن پايين‌تر از دويست هزار تومان است، در حاليكه دبير دبيرستان ممكن است بيش از اين مقدار درآمد داشته باشد. البته درنظر داشته باشيم كه داشتن تحصيلات بالا در هر شرايط در انتخاب شغل بهتر تاثير بسزايي دارد.

 

 

توضيح داده‌ها:

با توجه به اينكه تمامي افراديكه در شهبه‌ي چي‌توز مشغول بكارند بعلت تازه‌كار بودن شعبه همگي ديپلم و يا فوق ‌ديپلم هستند. معلميني كه ليسانس و فوق ليسانس، فوق ديپلم و ديپلم هستند كه ديپلم آنها (معلم دبستان) حقوق پايي‌تر از صدهزارتومان و فوق ديپلم (معلم دبستان) كمي بيش‌تر از آنها و حدود صدهزار تومان، افرادي كه ليسانس و فوق ليسانس دارند و در دبيرستانها و مدارس راهنمايي تدريس مي‌كنند حقوق بالاي صد و پنجاه‌هزار توامن كه از دويست هزار توامن به بالا فقط مخصوص افراديست كه در دبيرستانها تدريس مي‌كنند.

با توجه به توضيح داده‌ها از نظر اينجانب درصورتي كه فرد فقط مي‌خواهد تا فوق ديپلم درس بخواند بهتر است در شعبه‌اي كار كند تا اينكه معلم شود.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

دانلود   با موضوع پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها دارای 63 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 63 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

– قبل از هرگونه ساخت و ساز بايستي آلودگي احتمالي زمين هاي باير  به افراد محلي اطلاع داده شود و  را ه هاي پاكسازي نيز به آن ها آموزش داده شود.

– لشمه هاي حاصل از لايروبي جوي ها و نهرها كه آب  مورد مصرف در كشاورزي  را به مزارع هدايت مي نمايد حاوي ريشه ها و ساقه گيا هاني است كه پس از خشك شدن و پوسيدن در ديواره هاي نهر ها فضاي متخلخلي را بوجودمي آورد

– سنگ چين هاي اطراف مزارع محل مناسبي براي پنهان شدن و يا توليد مثل شده است استراحت در كنار اين سنگ چين ها بويژه در شب  ممكن است موجب گزش افراد شود
 
فهرست مطالب واسلایدها:
دوره زندگی
وضعيت جفت گيري در كژدم ادنتوبوتوس دوريه
جفت گيري
مراحل جفت گیری
كژدم ادنتوبوتوس دوريه اسپرماتوفورهاي
دوره بار داري
كژدم  ارتوكيروس اسكروبيكولوزوس  باردار
دوره زندگی
زايمان
مراقبت هاي مادرانه
كژدم مزوبوتوس اپئوس با نوزادان خود در پشت
كژدم  ارتوكيروس اسكروبيكولوزوس  با نوزادان خود در پشت
پوست اندازي
پوست اندازي كژدم سياه، آندركتونوس كراسيكودا
بيولژي تغذيه
نحوه گرفتن شكار
شكاركژدم ها
كاني باليسم
نياز  به آب
لانه گزینی
دوره هاي فعاليت كژدم ها
شكارچي هاي كژدم
پيشگيري و كنترل  كژدم زدگي
روش های مبارزه
مبارزه بيولوژيك
مهره داران شكارچي
بي مهرگان شكارچي

 

                           

دانلود فایل

پاورپوینت پيشگيري فوري از بارداري

پاورپوینت پيشگيري فوري از بارداري

دانلود   با موضوع پاورپوینت (Emergency Contraception) پيشگيري فوري از بارداري دارای 7 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 7 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

روشهاي مطمئني براي پيشگيري از بارداري
 بعد از يك مقاربت جنسي حفاظت نشده وجود دارد.
تا 5 روز؟
بيشتر از 5 روز؟
EC1
تا چه مدت بعد از يك مقاربت جنسي حفاظت نشده ميتوان از روشهاي فوري پيشگيري از بارداري استفاده كرد؟

 آيا در اثر مقاربت حفاظت نشده با فرد مشكوك به(HIV) (ويروس نقص ايمني انسان) يا ديگر عفونتهايي كه از راه تماس جنسي منتقل ميشوند(STIS) شما نيز در معرض خطر ابتلا قرار داريد؟

قرصهاي پيشگيري فوري از بارداري را بايد هر چه سريعتر بعد از يك مقاربت حفاظت نشده استفاده كرد.


 

       

دانلود فایل

راه هاي پيشگيري از زمين لرزه ها و سيلاب هاي بزرگ 4 صفحه فایل ورد word

راه هاي پيشگيري از زمين لرزه ها و سيلاب هاي بزرگ      4 صفحه فایل ورد      word

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   4

 

 

روشن است كه فعاليت بيشتر درون گسل ها در خلال تابستان، نشان مي دهد كه فعاليت «مواد معدني و يا آلي» در اثر تابش گرماي خورشيد به زمين، بيشتر مي شود. شما مي توانيد يك ليوان حاوي مواد مخلوط را حركت دهيد و مشاهده كنيد كه مخلوط ته ليوان فعاليت كمتر از خود نشان مي دهد. به نظر من، بسياري از زمين لرزه ها، علاوه بر فروريختگي ساختارها، يك منبع فعال نيز دارند.

ما مي دانيم كه زمين چند ميليون سال عمر دارد و قبلاً داراي حوزه مغناطيسي قوي تري بود، خطوط اين حوزه مغناطيسي در مقايسه با زمان حاضر، علاوه بر آنكه قوي تر بودند به نوعي با محور مركزي اين حوزه نزديكتر نيز بودند. به همين دليل، قسمت هاي انتهايي (بيروني) ستون هاي موادمعدني و آلي در سطح زمين هم به شكل مدارهايي در اطراف يك مركز بودند. من با چنين پديده اي در رشته كوه هاي شمال تهران مواجه شدم. پديده اي كه فقط از طريق عكس هاي هوايي قابل مشاهده است. به نظر من، يك گسل اين كوهستان را قطع كرده و فاصله اي را ميان دو جانب آن به وجود آورده است. اين گسل در همان حال، قسمت فوقاني يك منطقه را به خاطر كريستالي بودن، جدا كرده است و ما مي توانيم انتهاي ستون هاي مواد معدني و آلي را به شكل مدارهايي در اطراف يك مركز مشاهده نمائيم. اين محور پس از گذشت ميليون ها سال بارها تغيير جهت داده است و اكنون ما با انتهاي ستون هاي مدفون خيلي زيادي مواجه هستيم. در حال حاضر، با وجود يك حوزه مغناطيسي ضعيف تر، اين امكان وجود دارد كه اين قسمت هاي انتهايي، بيشتر بتوانند به سطح زمين نزديك شوند. نكته مهم اين است كه همين قسمت هاي انتهايي هنوز هم مي توانند باعث زمين لرزه در يك گسل شوند. در ستون هاي فعلي مواد معدني و آلي آسان تر مي توانند به سمت بالا حركت كنند. لذا به نظر من، آبي كه به درون گسل ها نفوذ مي كند، در خلال زمستان شكاف ميان دو طرف گسل را بيشتر مي نمايد و راهي را براي مواد معدني و آلي گرم مي گشايد، امري كه باعث افزايش جابجايي (تبادل) گرما مي شود. در طي تابستان، گرماي حاصل از نفوذ مواد معدني و آلي، سبب انبساط بيشتر مي گردد و بر شكاف ميان دو طرف گسل مي افزايد و اين پديده، گسل را بيشتر تحريك مي نمايد.

 

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )
در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
زناشویی به دلیل اثری  که در زمینه های گوناگون زندگی اقتصادی  جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته مورد برسی قرار گیرد .این پدیده ازطرفی باعث تغییردرمتغیرهای جمعیتی می‌شود واز طرف دیگر شرایط اجتماعی واقتصادی جامعه اثر و نشان خود را درآن به خوبی نشان میدهد.
یکی از اصیل ترین  رفتارهای اجتماعی  انسان  تشکیل خانواده و تلاش  برای  حفظ  بقا است نگاهی اجمالی به تاریخ تمدن بشری نشان می دهد که با وجود اختالافات بسیار درآداب و سنن   جوامع گوناگون و تغییرات چشمگیر آنها  در بستر زمان  ازدواج یکی از مراسم منحصر  به فردی است که همواره با بشر بوده است . (حق دوست-1364)
از دیدگاه  برخی  صاحب نظران خانواده  معیار شناخت و سنجش  آسیب های اجتماعی  است .
روانشناسانی که با زوجها کار درمانی میکنند به روشنی شاهد این مدعا هستند که آشفتگی در روابط زناشویی تا چه عمق و سطح وسیعی می تواند موجبات یک محیط آسیب زا را چه برای زوجها و چه برای فرزندان فراهم سازد .
درمانگران ترجیح  میدهن د که زن و شوهر هر دو را برای درمان ملاقات  کنند زیرا اگر  تنها یکی ازآنها بداند که چگونه احساسات خود را ابراز داردو دیگری نتواند این کاررا بکندزندگی زناشویی بیشتر دچار مخاطره میگردد . (قاضی-1369)
رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختلال در آن به منزله تهدیدی برای بقای خانواده است . نارضایتی زوجها از یکدیگر و از زندگی مشترک پریشانی را در خانواده باعث می شود  و این امری است که  تاثیرات سوء آن بر جامعه  خانواده  و افراد قابل انکار نیست .
در طول نیم قرن امکانات شغلی سرگرمیها علایق شرایط اجتماعی وضع جسمانی زن وشوهر و بسیاری چیزها عوض میشود. لذا زن وسوهر باید آماده این تغییرات باشند و روابط متقابل خودشان را با این تحولات تطبیق  دهند . (ثنایی – 1375)


قسمتی از پیشینه تحقیق:
1- تحقیقات خانم کریندون نشان ازآن داردکه مادران شاغل حتی درصورت داشتن  کاری تمام وقت ، بسیاری از ساعات خود را به فرزندانشان اختصاص می دهند . بنابراین اعتقادات  مبنی براینکه مادران شاغل از فرزندان خود غافل می شوند را رد می کند ، وی معتقد است   مادران شاغل هیچ استراحتی ندارند وداده ها نیزاین واقعیت را تایید می کنند .(همشهری-1380)
2- مارکوس و گرین وود (1984) به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط علمی میان سازگاری اجتمتعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد . بدین ترتیب که افرادی که در زندگی زناشویی  سازگار و موفق هستند ، در روابط اجتماعی نیز افراد سازگار و موفقی خواهند بود. (موسوی-1374)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
مقدمه    
تعريف ازدواج    
عشق و ازدواج    
مقاصد ازدواج    
رضايت زناشويي    
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج    
اشتغال زن    
تعريف شغل و اشتغال    
علل كار كردن    
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد    
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن    
آثار و نتايج اشتغال زن    
اثرات اشتغال زن بر شوهر   
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي    
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي    
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي   
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

دانلود   با موضوع گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي
دارای 12 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 12 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي
هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است

دامنه كاربرد
اين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى
يك واحد تجارى است كه بخش عمده كوششهاى خود را براى ايجاد يك فعاليت جديد بكار برد و يكى از شرايط زير در مورد آن صدق كند:
الف. عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع نشده باشد، يا
ب . عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملياتى* قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.

 

       

دانلود فایل

مروری بر معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

مروری بر معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    6  

 

 

 

 تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)

مسؤول اداره نيز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر مي‌كند تا پس از ثبت در دفتر انديكاتور حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدي دفتر املا‌ك به ترتيب تاريخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملك در دفتر املا‌ك ثبت گردد.(ماده 104 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ك)

 

 

دانلود فایل

تحقیق بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست

تحقیق بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست

مقدمه:
«شاخص های توسعه پایدار و محیط زیست» با «شاخص های سلامت و کیفیت زندگی» و نیز «شاخص های توسعه انسانی» ارتباط محکم و آشکاری دارند. در بحث توسعه انسانی، تجربیات مدیریتی کشور علاوه بر تجربیات جهانی بر این امر صحه می گذارد که در جهان کنونی سهم زنان در پیشبرد هر هدف اجتماعی، روشن بوده و محاسبه آن به نفع دستیابی هر چه بهتر و سریع تر به آن هدف است.
در این حال نظر به اینکه حفظ محیط زیست از مهم ترین اهداف اجتماعی جوامع بشری برای نیل به توسعه محسوب می شود، زنان را باید دارای سهم قابل ملاحظه ای در سالم سازی و حفظ محیط زیست دانست. محققان معتقدند زنان سرمایه بزرگی برای پایداری محیط زیست هستند و دستور کار 21 به عنوان معتبرترین دستور کار جهانی برای صیانت از سلامت و حفاظت محیط زیست، زنان را «گروه اصلی» در این روند شناخته است.
نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود.
در تحولات اجتماعی سال‌های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک‌تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته‌اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می‌توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند.
بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.
فهرست:
مقدمه
 بیان مسئله
اهداف پژوهش
 هدف اصلی
اهداف فرعی
 مروری بر مفاهیم و متون نظری
 رابطه انسان با محیط زیست
 روحیه مصرف گرایی آدمی و استفاده بی رویه از طبیعت
 زنان در دو موضع متضاد نسبت به محیط زیست
 جنسیت و درک محیط زیست
توسعه پایدار و سهم زنان
روند ملی اقدامات برای نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار
نظریه‌های جامعه شناسانه محیط زیست شهری
 مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
 مشارکت زنان در مدیریت شهری
 توانمندسازی زنان
ضعف در سرمایه اجتماعی و تعلق محله ای در بین بانوان
راهبردهای پیشنهادی ملی
منابع

دانلود فایل

جامعه و مدرسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه! مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور این کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اینکه این مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از این جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای حضور در اجتماع آماده شود.   مدرسه اولین گام کودک در ورود به اجتماع، زندگی جمعی و آشنا شدن با دنیای پیچیده بیرون از خانه است. رشد شخصیتی و فکری کودک که در خانه شکل گرفته، در مدرسه تکمیل شده قوام می یابد. مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور این کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اینکه این مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از این جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای حضور در اجتماع آماده شود. به راستی نقش مدرسه در تربیت کودک بسیار حیاتی و اساسی است به همین دلیل است که باید والدین و معلمان در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر …

مبانی نظری بهره وری از ديدگاه هاي مختلف

مبانی نظری بهره وری از ديدگاه هاي مختلف

  بهره وری از ديدگاه هاي مختلف
دارای 21 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

کوشش های سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمان های متخصص در زمینه بهره¬وری نظیر سازمان بهره وری آسیا در خصوص مفهوم بهره¬وری معطوف بر این بوده است که بهره¬وری صرفاً بهره¬وری نیروی کار نیست و باید به بهره¬وری سایر عوامل نیز توجه شود. بهبود بهره¬وری زمانی حاصل می¬شود که استفاده مؤثر و بهینه¬ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید، به عبارت دیگر بهره¬وری کلی ارتقا یابد. بسیاری از نارسایی¬های سیستم را از لحاظ حیث نحوه بهره-برداری از منابع آشکار نخواهد کرد و تصویری نادرست از عملکردآن به دست خواهد داد. بنابراین، بهره¬وری مفهومی پیچیده است، نه به این معنا که نمی¬توان برای آن تعریفی ارائه داد و آن را مورد اندازه¬گیری قرار داد، بلکه از آن جهت که ارائه یک تعریف اجمالی و غیرکاربردی و بسیط، هیچ گونه کمکی به تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری نخواهد کرد، به سخن دیگر بهره¬وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (امامی میبدی، 1380).
ارزش و اهمیت بهره¬وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی کار، مواد و تجهیزات. هرچه صنعتی بهره¬ورتر باشد وضعیت رقابتی آن بهتر است. چون هزینه واحد آن کمتر است، وقتی بهره¬وری افزایش می یابد، کسب و کارها می¬توانند دستمزدهای بیشتری بپردازند بدون این که تورم ایجاد کنند.بهره¬وری طریقی است که استانداردهای زندگی را بهبود می¬بخشد، به عبارتی ساده تر بهبود بهره¬وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودی¬هاست که به معنی افزایش تولید از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کارکردن با آنچه که داریم است. بهبود بهره¬وری به معنای سخت کارکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن زیرکانه است. دنیای امروز اقتضا می¬کند که با افراد، زمان، فضا و منابع کمتر، در کل مقدار بیشتری به دست بیاوریم(کاسیو ، 2004).

ديدگاه¬هاي مختلف درباره بهره‌وري
معمولا سه ديدگاه به شرح زير درباره بهره وري مطرح مي شوند:
الف ـ تعريف بهره وري از ديدگاه سيستمي
بهره¬وري از ديدگاه سيستمي طبيعت پيچيده¬تري داشته و در كل سيستم مطرح مي گردد. بهره-وري عبارت است از نسبت بين مجموعه خروجي¬هاي يك سيستم به ورودي¬هاي آن.
اين تعريف در سيستم¬هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و صنعتي كاربرد دارد.صورت كسر كه خروجي¬هاي سيستم هستند مي تواند به شكل فيزيكي (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصيل و … ) و مخرج كسر (مقدار مواد اوليه يا ساعت كار نيروي انساني و ماشين آلات و … ) تعريف گردد و يا اينكه به شكل معيارهاي ارزش مالي يا واحد پول رايج در هر كشور اندازه گيري مي شوند (لطف علی¬پور و رزم¬آرا، 1385).

 

       

دانلود فایل

شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد آیا شما احساس بدی دارید و یا ناراحت هستید؟ دیگر نگران نباشید. راههای بسیار ساده ای وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید بر عادات نامناسب و اخلاق تند خود فائق آیید. خوش اخلاقی و سرحالی جزئی از خصوصیات ذاتی افراد به شمار نمیرود و نمی توان گفت که آنها همانطوری به دنیا می آیند؛ هیچ کس هم محکوم نیست که تا آخر عمر خود ناراحت و بدحال باقی بماند. میزان خوشحالی، یک مسئله کاملاً اکتسابی است و یاد گرفتن آن هم کار دشواری نیست. هر کس به راحتی می تواند با عادت های بد خود مبارزه کرده و خوش بینی را به زندگی خود راه دهد. 1- از خون آشام های احساسی پرهیز کنید آیا جذب افرادی می شوید که شما را از نظر احساسی تخلیه کرده و خودشان جزء بازنده ها حساب می شوند؟ آیا مانند یک آهن ربا، افراد بازنده را به خود جذب میکنید؟ می توان گفت که اینگونه افراد خود به خود باتری شما را خالی می کنند، روند زندگی را کند کرده و طرف مقابل را عصبانی و ناراحت میکنند. برای اینکه بتوان …

پاورپوینت آماده بررسی تايرها و انتخاب و استفاده بهينه از آن

پاورپوینت آماده بررسی تايرها و انتخاب و استفاده بهينه از آن

آشنايي با تاير و انتخاب مناسب

 • مواد تشكيل دهنده تاير                                                3
 • انواع ساختار تاير                                                                4
 • ويژگي مهم تايرهاي راديال                            5
 • اجزاي اصلي تاير                                                                6
 • نقش گل يا طرح آج                                                        7
 • شاخص بار                                                                                    13
 • شاخص سرعت                                                                    14
 • ميزان باد مجاز                                                                    15
 • استانداردهاي تاير                                                            16
 • نسبت منظر                                                                                    17
 •  اندازه نويسي تاير                                                        18
 • علائم منقوش روي ديواره تاير            20

 

 

 

نگهداري و استفاده بهينه از تاير

 •   نگهداري تاير                                                                                                21
 •   باد تاير و عيوب ناشي از كم بادي                 

   و فشار باد زياد                                                                                        22

 •   فشار باد تاير در مواقع خاص                                    23
 •   تنظيم سيستم تعليق و شاسي                                            24
 •   كستر و كمبر                                                                        26 و 25
 •   همگرايي و واگرايي چرخهاي جلو                27
 •   تغيير در اندازه رينگ و تاير                                    28
 •   روش تعيين اندازه رينگ و تاير جديد    29

 

       

دانلود فایل

عنوان توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه صيفی جات گلخانه ای

عنوان توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه صيفی جات گلخانه ای

این طرح توجیهی در رابطه با محصولات خارج
از فصل در گلخانه صيفي جات گلخانه ای می باشد که بر اساس آخرین

تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت
نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه محصولات
خارج از فصل در گلخانه صيفي جات گلخانه ای مناسب می باشد.

 

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفيت

سرمايه گذاری كل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهيلات

دوره بازگشت سرمايه

اشتغال زايي

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

 

مناسب برای :

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

 

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم 17 صفحه به

همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

               

دانلود فایل

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

 ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
تعداد صفحه: 26 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…
 

به نام خدا
نمونه پروپوزال روش تحقیق مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:
ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

مقدمه
امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، محدودیت منابع و امکانات تولید و رشد سریع هزینه ها موضوع افزایش کارایی و بهره وری کلیه مؤسسات، کانون توجه مدیران قرار داده و ضرورت کاربرد اصول علمی و مدیریتی را در این بخش توجیه می کند. یکی از مهم ترین این اصول اندازه گیری کارایی است. ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی واحدهای سازمانی به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی رایج صورت می¬پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است.تحلیل پوششی داده¬ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه¬گیری کارایی استفاده می¬کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی برخلاف روش¬های سنتی هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می¬کند(مهرگان، 1383).
بنابراین در تحقیق حاضر، با هدف بررسی و شناخت مدل تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی کارایی و بهره¬وری شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل مذکور، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط از میان جامعه آماری کل شرکت های تعاونی، تعداد 21 شرکت ناهمگن در شرکت های تعاونی که دارای صورت حساب (ترازنامه) و صورت سود و زیان از تاریخ 1/1/90به مدت دو سال لغایت 29/12/91 انتخاب شدند. سپس با جمع آوری اطلاعات لازم، ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های تعاونی و رتبه بندی آنها پرداخته شد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای مدیران ارائه شد.
رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف و قدرت شرکت ها و همچنین فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری در آنها را به خوبی مشخص می کند. روش های نوین در برآورده کردن کارایی ما را متوجه روشی نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها (DEA) معطوف می دارد.
در این فصل پس از ارائه مقدمه، به بیان مسئله تحقیق و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود. همچنین اهداف تحقیق ، سؤالات (فرضیات) اصلی و فرعی، مدل مفهومی تحقیق، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی و زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق ارائه شده است.

بیان مسأله
ارزیابی عملکرد سازمان¬ها و شرکت¬ها از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشته¬اند و تاکنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است. وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، با حیات و مرگ سازمان رابطه¬ای مستقیم دارد. تعاونی¬ها سازمان¬هایی هستند که باید مستقلاً و به دور از حمایت و نظارت دولت تشکیل شده و به کار خود ادامه می¬دهدو یا اینکه لازم است زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند. اما این حمایتها دائمی نبوده صرفاً تا زمانی که دولت¬ها بر تصمیم خود اصرار داشته باشند تا به اهداف سیاسی و اقتصادی نایل شوند پابرجا بوده است. بر پایه فلسفه تعاون ایجاد و گسترش تعاونی¬ها صرفاً بایستی توسط مردم صورت گیرد یعنی اعضاء به حیات خود تداوم بخشند.هر شرکت تعاونی متعهد به ارائه خدمات به اعضاء مربوط می¬باشند در این راستا شناسایی شاخص¬های مؤثر بر عملکردها و اندازه-گیری کارایی هر یک از شرکت¬ها و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در اهمیت بالایی برخوردار است.


 

     

دانلود فایل

پروپوزال مقایسه میزان اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضع

پروپوزال مقایسه میزان اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضع

  مقایسه میزان اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی
دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: مقایسه میزان اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی و درمان اختلالات اعتیادی

تعداد صفحه: 22 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

بیان مسئله:
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺧﻴﺮا اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و رﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻨﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻳﻖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺻﺮف اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﭘﺮوري آﻧﻬﺎ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣﻮاد و واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آن اﺧﺘﻼل ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻞ و آﺛـﺎر زﻳـﺴﺘﻲ، رواﻧـﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ]4[.   
ﻋﻮاﻣـﻞ دﺧﻴـﻞ در ﺷـﺮوع و اداﻣـﻪ و ﻋﻮد در اﺧﺘﻼل ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎد در ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ، رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ، ﻋﻘﺎﻳـﺪ و ﻛﮋﻛـﺎري در ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ]4[.
   در فصل اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد، DSM-5 به تشریح 10 نوع ماده می پردازد: (1) الکل،  (2) کافئین، (3) کانابیس، (4) هالوسینوژن ها، (5) مواد استنشاقی، (6) اپیودها، (7) مواد آرام بخش، خواب آور و ضد اضطراب، (8) استیمولانت ها، (9) تنباکو و (10) سایر مواد ( یا مواد ناشناخته). این ده طبقه کاملا متمایز نیستند و وجه اشتراکشان این است که مصرف زیاد از حد آنها باعث فعال شدن مستقیم سیستم پاداش مغز می شود. سیستم پاداش مغز در تقویت (reinforcement) رفتارها و تولید خاطرات نقش دارد. آنها سیستم پاداش مغز را چنان به شدت فعال می سازند که ممکن است فعالیت های عادی مورد غفلت واقع شوند. در حالت عادی انسان ها از طریق رفتارهای سازگارانه سیستم پاداش مغز خود را فعال می کنند، اما مواد سوء مصرفی گذرگاه های پاداش را به طور مستقیم فعال می سازند. هر یک از انواع مواد سوء مصرفی و داروها از طریق مکانیسم های فارماکولوژیک متفاوت پاداش تولید می کند، اما واقعیت این است که همه آنها سیستم پاداش مغز را فعال می سازند و احساسات مختلفی از لذت به وجود می آورند که در انگلیسی معمولا با اصطلاح high (های) به آنها اشاره می شود.


 

     

دانلود فایل

آشنایی با انواع سازهای موسیقی غربی و بررسی آنها از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربردشان

آشنایی با انواع سازهای موسیقی غربی و بررسی آنها از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربردشان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   32

 

 

 

مقدمه

موسیقی سراپا شور و انگیزش است. با واژه و کلام قابل وصف نیست، پس هنر ناب است و هنر را یا باید دید یا باید شنید. اما در این بین واسطه ای که موسیقی، هنر اول را با گوش انسان پیوند می دهد، آلات و ادوات مولد صوت است. لذا یکی از انشعابات اساسی و قابل بحث در مورد موسیقی، سازهای موسیقی است که نقش مهمی را در کیفیت و چگونگی انتقال آن ایفا می کند.

به طور کلی سازهای ارکستر شامل

 1- سازهای زهی (آرشه ای، زخمه ای و چکشی)

2- سازهای بادی (چوبی و برنجی)

 3- سازهای کوبه ای است.

در اینجا نگاهی اجمالی به انواع سازهای موسیقی غربی از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربرد آنها می اندازیم.

 

 

 

 

 

سازهای زهی آرشه ای

امروزه هzنگامی که به سازهای زهی (strings) اشاره می شود، خانواده ویلن را در نظر می آوریم که شامل چهار عضو است : ویلن، ویولا (ویولن آلتو) ، ویولن سل و کنترباس یا دابل باس.(شکل 1)

 

شكل (1)

اینها ویژگیهایی همانند زیادی دارند ولی یکی از تفاوت های اصلی آنها اندازه ی آنهاست. کوچکترین آنها ویلن است که بالاترین نُت ها را می نوازد و بزرگترین آنها دابل باس است که پایین ترین نُت ها را تولید می کند. در تمام این سازها، زه ها با یک آرشه به ارتعاش در می آیند، ولی گاهی زه ها را با انگشت می گیرند و آرشه می کشند. از آنجا که طنین صدای برخاسته از سازهای زهی به پای طنین سازهای بادی نمی رسد، در یک ارکستر تعداد نوازندگان سازهای زهی خیلی بیشتر از تعداد نوازندگان سازهای بادی است. در یک ارکستر سمفونی بزرگ باید تا هجده ویلن اول، شانزده ویلن دوم، دوازده ویلن سل و هشت کنترباس داشته باشیم.

 

تولید صدا

هنگامی که زه ها به ارتعاش درمی آید امواج صوتی از خرک (bridge) و پل (sound- post) به بدنه تو خالی ساز که نقش مشدد را دارد می رود و در آنجا امواج صوتی تشدید و تقویت می شوند و از راه سوراخ های صوتی (sound holes) بیرون می آیند.(شکل2)

زه ها را با پیچاندن میخکهای چوبی کوک می کنند ــ هر چه کشش زه ها بیشتر باشد پرده (pitch) بلندتر است. هنگامی که هیچ انگشتی روی زه های ویلن نباشد می گویند زه ها "آزاد" (open) هستند. نت های دیگر با قرار دادن انگشتان دست چپ بر روی زه ها و توقف دادن آنها در نقاط مختلف به دست می آیند. هر چه طول زه ها کوتاه تر، pitchها بلندتر. شكل (2)

آرشه (Bow) (شکل 3)

 

شكل (3)

به کمک آرشه می توان صدای زه های در حال ارتعاش را طولانی و پشتیبانی کرد و در این حال نوازنده چیره دست می تواند شدت صدا را تغییر دهد.

آرشه شامل یک چوب باریک (stick) و مقداری موست. چوب باید محکم و در عین حال انعطاف پذیر باشد. موی آن از دم اسب است، برای ویولن، ویولا و ویولن سل سفید می شود و برای آرشه کنترباس با همان رنگ سیاه خودش به کار می رود. هنگام نوازندگی می توان موی آرشه را به وسیله یک پیچ به حالت کشش درآورد و هنگام عدم استفاده آن را شل کرد تا از فشار بر stick و مو کاسته شود. اگر مو را زیر ذره بین قرار دهیم همانند شاخه گل سرخ "خارهایی" روی آن می بینیم، که با کمک صمغ پودر شده به زه ویلن گیر می کند و هنگامی که آرشه به موازات خرک بر روی زه کشیده می شود زه به ارتعاش درمی آید. آرشه ویلن بیش از یکصد و پنجاه مو دارد.

 

 

دانلود فایل

طرح توجیهی تولید الکل از برنج


در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻤﺮ در ً ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ. در ﺳـﺎل 1837ﻣـﯿﻼدی اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ و ﭘـﺲ از آن ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﻣﺨﻤﺮرا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺧـﻮد ﮔﺮدﯾﺪ.از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ  ﻗﻨ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺪی ﺻﻮرتﮔﯿﺮد و ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه  ً آن، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب  ﮔﺮدد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ در  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ، ﻣﻼس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد…….. تعداد صفحات:47 اشتغال زایی:19 نفر حجم:788 کیلوبایت فرمت:pdf   …