ررسی انواع قتل و قتل در حكم قتل عمدي و شبه عمد و قتل از روي ترحم (اتانازي) و قتل غیر عمدی و قتل در

ررسی انواع قتل و قتل در حكم قتل عمدي و شبه عمد و قتل از روي ترحم (اتانازي) و قتل غیر عمدی و قتل در

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   103

 

 

فهرست

مقدمه1

بيان مسئله6

فرضيه هاي تحقيق6

اهميت موضوع7

فصل اول : كليات تحقيق9

الف _ قتل عمد :9

ب _ قتل در حكم عمد :9

ج _ قتل شبه عمد :10

د _ قتل غير عمدي :10

اشتباه در قتل 13

الف ) اشتباه در هویت مقتول13

ب ) اشتباه در هدف16

ج ) اشتباه در قصد 20

فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدي 24

مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه 29

فصل سوم : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي 34

هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد34

1 _ هدف از تشريع :34

2 _ مبناي وضع عنوان :35

3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد :36

الف _ عنصر قانوني :37

ب _ عنصر مادي :37

مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 42

فصل چهارم : قتل از روي ترحم (اتانازي(46

فصل پنجم :  قتل غیر عمدی 48

الف     قتل در حكم شبه عمدی50

فصل ششم : قتل در فراش55

نخست      وجود علقه زوجيت56

دوم      مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر57

سوم      ارتكاب قتل در حين مشاهده58

چهارم      علم به تمكين58

اثبات موضوع از نظر حقوقي59

اثبات موضوع از نظر فقهي60

فصل هفتم : مجازات قتل در نتيجه تير اندازي 62

كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه 66

فصل هشتم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 70

بررسی فقهی قتل عمدی :70

قتل در آیات و روایات و احادیث :70

تعریف قتل عمدی73

بند     1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام77

قتل ازجرائم حق الناس است79

فصل نهم : قتل فرزند توسط مادر80

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي81

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران 85

قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه 88

ادله قصاص مادر براي قتل فرزند89

قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت91

نتيجه گيري93

پاورقي و منابع:99

 

 

 

مقدمه

قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616    م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم مي‌گردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل: مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .

 

 

بيان مسئله

در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم:

«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

 

فرضيه هاي تحقيق

1          قتل به عنوان يك جرم بشري

2          انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است

 

اهميت موضوع

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.

از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

 

فصل اول : كليات تحقيق

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد :

 قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

 

د _ قتل غير عمدي :

قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.

2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد.

الف _ قتل عمدي :

 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي

 

دانلود فایل

آشنایی با خاك‌ورزي و انواع گاو آهن و انواع ادوات خاك‌ورزي

آشنایی با خاك‌ورزي و انواع گاو آهن و انواع ادوات خاك‌ورزي

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   65

 

 

 

تاريخچه خاك‌ورزي

خاك‌ورزي يعني آماده سازي خاك براي كاشت و عمل سست نگهداشتن آن و تهي از علفهاي هرز در طي رشد محصولات. هدف‌هاي اصلي و منظوره‌هاي اساسي خاك‌ورزي در سه مرحله طبقه بندي مي‌شوند. :

1) فراهم آوردن يك بستر بذر مناسب

2) از بين بردن علفهاي هرز رقيب

3) بهبود بخشيدن شرايط فيزيكي خاك

عمل اصلي خاك‌ورزي، خرد كردن خاك است در تدارك يك بستر بذر مناسب.

خرد كردن و سست نمودن خاك قديمي‌ترين مرحله خاك‌ورزي است و گاوآهن‌هاي مختلف را شامل مي‌گردد. بشر ما قبل تاريخ احتمالاً از ادوات چوبي ابتدائي يا وسيله ديگري استفاده مي‌كرده است كه با آنها مي‌توانست خاك را سست نمايد. شايد يك شاخه شكسته درخت اولين وسيله خاك‌ورزي بشر بوده است. بشر بعداً آموخت كه از آتش يا ادوات سنگي دستي بهره گرفته و بدان وسيله شاخه‌اي چنگال مانند را با سوزاندن يا كندن توسط سنگ از درخت جدا نمايد. از شاخه بلندتر چنگال براي سست كردن خاك و كنده آن به عنوان دستگيره استفاده نمود. بعداً ياد گرفته كه از نيروي دام بهره گيرد.

 

تاريخچه گاوآهن :

گاوآهن احتمالاً قديمي‌ترين وسيله كشاورزيست. تاريخ به زبان هيروگليفي و كونيفرم نشان مي‌دهد كه پيشينيان در هزاران سال قبل از ميلاد مسيح نوعي گاوآهن داشتند. به روايت تاريخ در حدود900 سال قبل از ميلاد، اِليشاه را در حال شخم زدن با دوازده گاو در پيش روي خود يافتند. گاوآهن چوبي با خيش آهني، قرنهاست كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ميليونها گاوآهن چوبي هنوز هم در كارند. قطعات چوبي گاوآهن معمولاً توسط ريسه‌هائي از پوست حيوانات بهم بسته مي‌شدند چون ميخ ، پيچ و مهره يا سيم وجود نداشت.

گاوآهن رومي كه بوسيله اسكاتلنديها تكامل يافت در حدود سالهاي 1730 وارد انگلستان شد. گاوآهن ESSEX در حدود سال 1756 داراي خيش آهني بود. گاوآهن چرخدار NORFOLK در سال 1721 از تيغه چدني و صفحه برگردان گرد شده استفاده مي‌كرد. صفحه برگردان انحناء دار در سال 1760 روي گاوآهن يك دسته‌اي SUFFOLT ظاهر گرديد. گاوآهن Rotherham بوسيله John small تكميل شد و او كسي است كه كتابي راجع به طرح گاوآهن در سال 1784 نوشت. در آخرين سالهاي قبل از شروع قرن نوزدهم بود كه گاوآهن‌هاي چوبي در انگلستان با گاوآهن‌هاي فلزي جايگزين شدند.

در آمريكا توماس جفرسون و دانيل وبستر در ميان اولين كساني بودند كه در تكامل گاوآهن‌ها كوشيدند . چارلز نيوبولد از برلينگتن نيوجرسي گاوآهن چدني خود را در سال 1797 به ثبت رسانيد. كشاورزان اين گاوآهن را نپذيرفتند چون تصور مي‌كردند كه خاك را مسموم مي‌كند. چترو وود در سال 1814 صفحه برگرداني با چنان انحنائي ساخت كه خاك را يكنواخت برگردان مي‌كرد. اولين گاوآهن فولادي از سه قسمت يك تيغه اره قديمي توسط جان لين در 1833 ساخته شد. او همچنين در سال 1868 پروانه اختراع فولاد سه لايه را كسب نمود كه امروزه نيز در ساختن صفحه برگردان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جان دير در 1837 در گراند ديتور ايلينوي يك گاوآهن فولادي (تيغه و صفحه برگردان يك تكه) از تيغه يك اره قديمي ساخت. 10 سال بعد او كارخانه‌اي در مولاين ايلينوي برپا نمود.

جيمس اوليور در سال 1868 به كسب پروانه اختراع براي سخت كاري چدن موفق گرديد كه به نام آهن سرد شده معروف گشت.

ام. فورلي در 1856 گاوآهن يك خيشه صندلي دار يا چرخي را به ثبت رساند كه راننده مي‌توانست بر صندلي سوار شود . اف. اس. راون پورت در سال 1864 گاوآهن چرخدار دو خيشه‌اي را به ثبت رساند كه با چند اسب كشيده مي‌شود. گاوآهن‌هاي سه و چهار خيشه معمولاً نياز به 10 تا 12 اسب براي كشيده شدن داشتند.

گاوآهن‌هاي بزرگ 10 تا 15 خيشه در سالهاي 1890 به وسيله تراكتورهاي بخاري و در سالهاي 1990 تا 1910 توسط تراكتورهاي حجيم، كندرو و پر دردسر بنزيني كشيده مي‌شدند. گاوآهن‌هاي دو تا پنج خيشه اوليه كه به دنبال تراكتور كشيده مي‌شدند مجهز به اهرمي براي در آمدن از خاك بودند در اوايل سالهاي 1920 ، وسايل بلندكن مكانيكي اختراع شدند كه تا اختراع وسايل هيدروليكي در سال 1940 مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. سيستم هيدروليك تراكتور و گاو آهن سوار در اوايل 1940 به وسيله فرگوسن اختراع شد. اين نوع گاوآهن امروزه بيش از انواع ديگر براي مزارع كوچك و متوسط كاربرد دارد.

 

گاوآهن‌ بشقابي

احتمالاً در 1890 ساخته شد. مدلهائي از آن در كاتالوگهاي سال 1895 ديده مي‌شوند. يكي از اولين گاوآهن‌هاي بشقابي توسط ام. ا. و آي. ام. كراوات از بلومينگتن ايلينوي به ثبت رسيده است. جي. ك. اندروود، دي. اچ. لين، و ام. تي. هنكاك گاوآهن بشقابي را تكميل كردند و آن را به صورت كاربردي درآوردند. گاوآهن‌هاي بشقابي از 1900 تاكنون همان روند تكاملي گاوآهن‌هاي برگداندار را پي گرفتند.

 

 

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )
در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

کشف امید

با اینکه ایده امید از زمان آغاز خلقت آدمی وجود داشته است، اما بررسی علمی آن در زندگی انسان قدمتی کوتاه دارد و دوران طفولیت خود را می گذارند. ساده ترین راه برای شناخت ارزش و اهمیت هر چیزی در زندگی انسان، بررسی و تحلیل آثار و کارکردهای آن است. اهمیت امید در زندگی انسان چنان است که قرآن کریم در آیات متعدد به طرح امید برای انسان می پردازد. برای نمونه، در سوره یونس اشاره می کند که «امید به آینده ی برتر در این دنیا و آخرت است که موجب می شود تا انسان ها باورها و عکس العمل های خود را تصحیح کند و به اصلاح و بهسازی اعمال و رفتار خود بپردازد» (آیات 8-7). یا در سوره بقره اشاره شده است که «امید است که انسان را به سوی کار یا عملی سوق می دهد امید به پاسخگویی از سوی خداوند علت و انگیزه دعا و طلب از اوست» (آیه 186).
یا آنجا که بحث از موفقیت است در سوره یوسف (آیه 87) می فرماید «اگر انسان امیدی به دستیابی نداشته باشد هرگز تلاشی نخواهد کرد و کوششی برای رفع و برداشتن مشکلات از خود نشان نمی دهد» (منصوری، 1387). از این آیات می توان استنباط کرد که روحیه شخص با «امید رسیدن به هدف» تقویت می شود و در برابر سختی ها واکنش مثبت از خود نشان می دهد. این بدان معنا نیست که یقیناً به هدفش می رسد بلکه فقط امیدوار است که به آن دست یابد. در افسانه های یونان باستان این اسطوره به چشم می خورد که زئوس ـ خدای خدایان ـ از پرومتوس ـ الهه مرگ ـ به خاطر دزدیدن آتش ـ پرومته ـ از خدایان سخت برآشفت. برای گرفتن انتقام، خدایان پاندورا را که زیبای خیره کننده ای داشت، آفریدند که به زمین مبوط کند تا برادر پرومتوس را وسوسه کند. او با خود جعبه ای حمل می کرد که خدایان به او هشدار دادند که هرگز آن را باز نکند. زئوس، که آشکارا شکل اولیه روان شناسی معکوس را اعمال می کند، می دانست که پاندورا توان مقاومت در برابر این وسوسه را ندارد که نگاهی دزدا به این صندوقچه گنج نیندازد (اسنایدر، 1996). به محض اینکه او صندوقچه را گشود همه مصیبت ها (قولنج، نقرس، درد مفاصل، غبطه، کینه و انتقام) در زمین پخش شدند، تنها چیزی که در صندوقچه باقی ماند «امید» بود (اسنایدر، 2002).


قسمتی از پیشینه تحقیق:
ارجمندنیا، افروز و نامی (1392) در پژوهشی با عنوان مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان، دو گروه 52 نفری از والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش نوعی علی ـ مقایسه ای بود. نتایج با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش رابطه بیم فشار روانی و رضایتمندی زناشویی والدین کودکان عادی و کم توان ذهنی را تأیید نمود. والدین کودکان کم توان ذهنی فشار روانی بیشتری را نسبت به والدین کودکان عادی تحمل می کنند. در عین حال والدین کودکان کم توان ذهنی نسبت به والدین کودکان عادی از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند، ولی از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت، معنادار نبود است. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین متغیر فشار روانی و رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی منفی است و در والدین کودکان عادی، همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی زناشویی معنادار است، ولی در کودکان کم توان ذهنی رابطه معنادار نبوده است.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
کشف امید
امید و انواع آن
امید و خوش بینی
امید و الگوی رفتاری تیپ A
امید، هیجان و عزت نفس نیست
امید، هوش و موفقیت
امید و خودکارآمدی
تفاوت امید با امیدواری
تفاوت امید با توقعات
تفاوت بین امید و ایمان
تفاوت امید با میل
تفاوت امید با آرزو کردن
دیدگاه های رایج درباره امید
نظریه امید
آناتومی و بیولوژی امید
بیم و امید
ارتباط متقابل ذهن و جسم
باور و دستگاه اعصاب خودکار
آزمایش ها درباره دارونمان ها، درد، و ناتوانی:
رابطه بین باور و دستگاه مرکزی (GNS)
ظهور و افول امید در زندگی
ظهور تفکر امیدبخش
دوره اول کودکی: تولد تا نوپایی (3 سالگی)
تفکرات رهیاب
تفکر پایورانه
دوره دوم کودکی
سال های پیش دبستانی: 6-3 سالگی: انفجار کلمات
کسب نظر دیگران
سال های میانه کودکی (سنین 7-13) سالگی
سال های نوجوانی (سنین 13-18 سالگی)
مرگ امید: افول مثبت اندیشی
مراحل ناامیدی
بی تفاوتی
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

آشنایی با انواع نمایشگرها و بررسي فن آوريهاي صفحات نمايشگر (Screen Technologies)

آشنایی با انواع نمایشگرها و بررسي فن آوريهاي صفحات نمايشگر (Screen Technologies)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   33

 

 

 

CRT با يك تفاوت سابقه 100 ساله در مقايسه با فناوريهاي رقيب ، هنوز يك فناوري نيرومند است اين فناوري مبتني بر قواعدي است كه عموما درك شده اند و موادي را به كار مي گيرد كه بطور عادي در دسترس قرار دارند . نتيجه اين خصوصيات ، نمايشگرهائي با امكان توليد ارزان هستند كه بازدهي فوق العاده اي را ارائه نموده و تصاوير پايداري را با رنگهاي واقعي و وضوح نمايش بالا توليد مي كنند.

با اينحال مهم نيست كه اين فناوري تا چه حد خوب است . بديهي ترين نقايص CRT كاملا شناخت شده هستند .

–           اين فناوري الكتريسته بسيار زيادي را مي بلعد .

–           طراحي پرتوتك الكتروني آن مستعد عدم تمركز است .

–           عدم تقارب واختلاف رنگ در سطح صفحه نمايشگر .

–           مدارات الكتريكي High – Voltage و ميدانهاي مغناطيسي قوي آن ، تشعشع الكترومغناطيسي مضري را ايجاد مي كنند .

–           وبه سادگي بيش از حد بزرگ است .

حتي با وجود صرف مبالغ هنگفت در زمينه تحقيقات و توسعه CRT توسط آنهائيكه بيشترين توجه را به اين فناوري معطوف كرده اند پيروزي يكي از چندين فناوري نمايشگرهاي Flat panel در يك دوره طولاني ،اجتناب ناپذير است . با اينحال ،اين مسئله بيش از آنچه كه درابتدا تصور مي شد طول كشيده است وارزيابيهاي كنوني حاكي از آن هستند كه به نظر نمي رسد Flat panel ها تا پيش از سال 2004 به بيش از 50 درصد بازار دست يابند .

 

نمايشگرهاي كريستال مايع

كريستالهاي مايع براي اولين بار در اواخر قرن 19ميلادي توسط يك گياه شناس اطريشي با نام friedrich Reinitzerكشف شدند ، خود عبارت كريستال مايع ( Liquid Crystal) نيز مدت كمي پس از آن توسط يك فيزيكدان الماني به نام Otto Lehmann به آنها اطلاق شد .

كريستالهاي مايع ، مواد نسبتا شفافي هستند كه خصوصيات هر دو نوع مواد جامد و مايع را از خود نشان مي دهند نوري كه از ميان كريستالهاي مايع عبور مي كند ازامتداد مولكولهاي كه آنها را تشكيل مي دهند . پيروي مي كنند ( يك خصوصيت ماده جامد ) در دهه 60 ميلادي كشف شد كه شارژ كريستالهاي مايع با الكتريسته امتداد مولكولي

آنها ودرنتيجه ميسر عبور نور از ميان آنها را تغيير مي دهد ( يك خصوصيت مايعات )

از زمان ظهور آن بعنوان يك رسانه نمايشگر در سال 1971 نمايشگرهاي كريستال مايع به حوزه هاي متنوعي نظير تلويزيونهاي مينياتوري دوربينهاي ويديوئي و عكسبرداري ديجيتال و صفحه نمايشگرهاي كامپيوتر راه يافته اند و امروزه افراد زيادي بر اين باور هستند كه LCD به احتمال قوي همان فناوري جانشين نمايشگرهاي CRT است . فناوري درگير با اين نمايشگرها از زمان پيدايش خود بطور قابل ملاحظه اي پيشرفت نموده است تا جائيكه محصولات امروزي هيچ شباهتي به ابزارهاي تك رنگ و بد تركيب قديمي ندارند . اين فناوري نسبت به ساير فناوريهاي صفحه تخت داراي سابقه بيشتري بوده و موقعيت ظاهرا بي ترديدي در نت بوكها و هاي دستي دارد كه هر دو قالب مختلف قابل دسترس هستند .

 ( dual Scan Twisted Nematic) DTSN ارزانقيمت

( Thim film Transistor ) TFT با كيفيت بالاي تصوير

 

اصول :

LCD يك فناوري انتقالي است نمايشگر به اين ترتيب كار مي كند كه به مقادير مختلفي از نور سفيد پشتي ( backlight) با شدت ثابت ( Fixed – Intensity) اجازه مي دهد تا از ميان يك فيلتر فعال عبور نمايد عناصر قرمز ، آبي و سبز يك پيكسل از طريق فيلتر سازي ساده نور سفيد بدست مي آيند .

اكثر كريستالهاي مايع ، تركيبات الي حاوي مولكولهاي بلند ميله مانند هستند كه در وضعيت طبيعي ، خود را طوري مرتب مي نمايند كه محورهاي بلند آنها با يكديگر تقريبا موازي باشد . امكان كنترل دقيق امتداد اين مولكولها با روان نمودن كريستال مايع در امتداد سطحي با شيارهاي فوق العاده ظريف ، امكانپذير است امتداد مولكولها از شيارهاي سطح پيروي مي كنند در نتيجه اگر شيارها كاملا موازي باشند امتداد مولكولها نيز كاملا موازي مي شود .

مولكولهاي LCD در وضعيت طبيعي خود با شكلي نامرتب به موازات محورهاي بلند خود قرار دارند با اينحال وقتي آنها با سطحي كه شيارهائي در يك جهت ثابت دارد تماس حاصل مي كنند ، بطور موازي در امتداد شيارها مرتب مي شوند .

اولين اصل يك LCD ساندويچ نمودن كريستالهاي مايع در بين دو سطح با شيارهاي ظريف است كه شيارهاي موجود بر روي يك سطح عمود ( با زاويه 90 درجه ) بر شيارهاي موجود بر روي سطح ديگر هستند اگر مولكولها در يك سطح بصورت شمالي – جنوبي و مولكولهاي موجود بر روي سطح ديگر بصورت شرقي و غربي قرار گرفته باشند مولكولهاي ميان آن دو به يك پيچش 90 درجه اي وادار مي شوند . نور از امتداد مولكولها پيروي مي كند . در نتيجه نور نيز هنگام عبور از ميان كريستالهاي مايع 90 درجه چرخش مي كند .

 

 

دانلود فایل

بررسی جامع انواع سیالات موجود در بدن انسان

بررسی جامع انواع سیالات موجود در بدن انسان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   49

 

 

فهرست مطالب

خون      3

پلاسما    6

آب پلاسما           6

ادرار       10

استفراغ   11

اشک      12

بزاق       13

آسین‌های سروزی   14

آسین موکوسی      14

آسین مختلط        15

غدد بناگوارشی      16

غدد تحت فکی      17

غدد زیر زبانی       17

بزاق       17

جرم گوش            21

زجاجیه   24

زلالیه     25

شیر مادر 26

صفرا       27

عرق‌کردن            29

مایع مغزی‌    نخاعی           30

مسیر گردش مایع مغزی     نخاعی      35

جذب مایع مغزی    نخاعی   35

مخاط     37

مذی      37

منی       38

مايع سمينال:(مايع جنسي مردانه)       39

مايع سينوويال      40

ويسكوزيته:          44

چرک     45

دستگاه لنفاوی      46

منابع و مراجع:       49

 

 

خون

 

یک اسکن میکروسکوپ الکترونیکی(SEM) از گلبول قرمز، یک پلاکت، و یکگلبول سفید.

خون مایعی است که کار اصلی آن رساندن اکسیژن و موادّ تغذیه‌کننده مانند گلوکز و سازنده به بافت‌ها و کمک به دفع مواد زائد (همچونکربن دی‌اکسید و اسید لاکتیک) از بافت‌های بدن و دفاع در برابر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. این مایع به‌وسیله پمپاژ قلب (یا ساختاری همانند) توسط رگ‌ها، به تمام قسمت‌های بدن منتقل می‌شود. خون هم یک شاره و هم یک نوع بافت، محسوب می‌شود و بافت نامیده شدن آن، از آن روست که شامل مجموعه‌ای از سلولهای ویژه است که وظایف و اعمال خاصی را به‌انجام می رسانند. این سلولها در ماده میان سلولی و زمینه‌ای مایعی به نام پلاسما شناورند که به خون حالت شاره می‌بخشد. به دانش بررسی خون، خون‌شناسی گفته می‌شود.

در حدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را خون تشکیل می‌دهد و در انسان بالغ بطور متوسط ۵ لیتر از حجم بدن را خون تشکیل می‌دهد.

 

 

 

 

فعالیت‌ها

هموگلوبین

سبز = heme groups

قرمز و آبی = protein subunits

         اکسیژن رسانی به سلولها، که توسط هموگلوبین انجام می‌شود.

         انتقال مواد مغذی همچون اسیدهای آمینه، گلوکز و اسیدهای چرب.

         برداشت مواد زاید همچون دی‌اکسید کربن، اوره و اسید لاکتیک از بدن.

         عملکردهای ایمنی با حمل گلبول‌های سفید و کشف مواد خارجی با استفاده از آنتی‌بادیهای محلول در آن.

         انعقاد خون که یکی از عملکردهای خود بهبودی بدن است.

         نقش پیام رسانی که با انتقال هورمون‌ها و پیام دهی در آسیب بافتی انجام می‌شود.

         تنظیم PH بدن

         تنظیم دمای بدن

         فعالیت‌های هیدرولیک.

         گروه خونی O دهنده عمومی و AB گیرنده عموم است

خون یک بافت همبند است در شکل RBCها گلبول‌های قرمز را می‌بینیم. پلاکت‌ها که به صورت دانه‌های ریزی است.

گلبول‌های سفید(WBC)خون که لوکوسیت‌ها نامیده می‌شوند شامل :

         گرانولوسیت‌ها

         مونوسیت‌ها: لوبیایی شکل

         لنفوسیت‌ها: هسته بسیار درشت و سیتو پلاسم نوار باریکی در اطرافش

گرانولوسیت‌ها خود به سه دسته ذیل تقسم می‌شوند:

         نوتروفیل:هسته چند قسمتی

         بازوفیل: هسته گرانولیسیتی به صورت دانه دار

         ائوزینوفیل:هسته دو قسمتی

 

دانلود فایل

دانلود گزارش کاراموزي آماده انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعي،وابسته به وزارت بهداشت

دانلود گزارش کاراموزي آماده انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعي،وابسته به وزارت بهداشت

گزارش کاراموزي سازمان تأمين اجتماعي شامل(34 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
تعاريف :
بيمه شده:
خانواده بيمه شده :
كارگاه :
كارفرما :
مزد يا كارمزد در اين قانون :
حق بيمه :
عزامت دستمزد :
از كار افتادگي كلي:
از كار افتادگي جزئي :
بازنشستگي :
مستمري :
شناسايي اصول كار با محيط اصلي Microsoft word :
نوار منو :
نوار ابزار استاندارد :
نوار ابزار قالب بندي :
كار با صفحه كليد و ماوس :
كار با صفحه كليد :
كابرگ و عملكرد آن در حسابداري :
كاربرد صفحه گسترده ها :
فايل صفحه گسترده :
صفحه كاري سلول يا خانه :
نشاني يا آدرس خانه :
صفحه كاري :
سلول يا خانه :
نشاني يا آدرس خانه :
ستون :
سطر :
وظائف سوپر وايزر :
برنامه سيستم :
خصوصيات برنامه ها سيستمي :
انواع كارت هاي صفحه نمايش :
علت استفاده از API ها :
DLL (dynamic linker libraries) :
و…


تعاريف :

به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به نام “سازمان تأمين اجتماعي ” وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي كه در اين قانون “سازمان” ناميده مي شود به وجود آمده است .

بيمه شده:

 شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

خانواده بيمه شده :

شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .

كارگاه :

محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نمايندة او در آنجا كار مي كند .

 

كارفرما :

شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند .كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمايندة كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .

مزد يا كارمزد در اين قانون :

شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .

حق بيمه :

عبارت است از وجوهي كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .

عزامت دستمزد :

به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام باز داري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت فرد يا حقوق به حكم اين قانون بهاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود. كمك عائله مندي :

مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .

از كار افتادگي كلي:

 عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد .

از كار افتادگي جزئي :

عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرفقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .

بازنشستگي :

عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

مستمري :

عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور حيران قطع ، تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود .

كارفرما تا 36 قسط بدهي را ماهانه تقسيط مي نمايد در اين صورت كارفرما بايد معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهي بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت وشش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتادگي جزئي شناخته مي شود .

شناسايي اصول كار با محيط اصلي Microsoft word :

در اين بخش به شناسايي اجزاي تشكيل دهندة محيط اصلي واژه پرداز word خواهيم پرداخت منظور از محيط اصلي ، تمام اجزاي تشكيل دهنده پنجره نمايش به جز ناحيه صفحه كاغذ كه به محيطواژه پرداز معروف است مي باشد .

نوار منو :

اين نوار حاوي منوهاي مختلفي مي باشد كه هر يك از آنها دستة مشخصي از امكانات و فرمانهاي word  را كه داراي يك يا چند وجه اشتراك با يكديگر مي باشند در بر دارد براي مثال ، فرمانهاي مربوط به مديريت فايل ها در منوي FILE فرمانهاي مربوط به قالب بندي سند در منوي format فرمانهاي مربوط به جداول در منوي table مربوط به وارد كردن اشياي خارجي به داخل سند در منوي insert قرار دارد .

نوار ابزار استاندارد :

اين نوار ابزار حاوي ابزارهاي مربوط به فرمانهايي مي باشد كه كاربر عموماً در تمام اسناد به نحوي با آنها سر و كار دارد .به عبارت ديگر عمومي ترين و پر استفاده ترين فرمانها در اين نوار ابزار تعبيه شده اند . برخي از اين فرمانها عبارتند از فرمانهاي مديريت فايل ، شامل open , save , new , print فرمانهاي ويرايش متن ، copy , cut , paste , undo , redo فرمان تنظيم بزرگي صفحة نمايش است .

نوار ابزار قالب بندي :

اين نوار ابزار حاوي ابزارهاي مربوط به پر استفاده ترين فرمانهاي قالب بندي متن سند مي باشد برخي از فرمانهاي موجود دراين نوار ابزار كه در تصوير زير نيز مشخص شده است عبارتند از فرمانهاي تعيين شكل و اندازة حروف ( font size , font ) فرمانهاي تعيين نحوه تراز شدن متن پاراگرافها ( شامل right , left , center ) و به طور كلي فرمانهايي كه براي تعريف ظاهر متن و پاراگرافهاي سند بيشترين استفاده از آنها مي شود .

كار با صفحه كليد و ماوس :

اين بخش را به دو قسمت كار با صفحه كليد و كار با ماوس تقسيم مي كنيم :

– كار با صفحه كليد :

در صورتي كه از word براي توليد متنهاي فارسي و لاتين استفاده مي كنيد لازم است محل هر يك از حروف فارسي و لاتين روي صفحه كليد را بدانيد به اين منظور مي توانيد برچسبهايي تهيه كنيد كه حروف فارسي ، به ترتيب قرار گيري روي صفحه كليد ، روي آنها درج شده اند سپس برچسبها را با دقت روي صفحه كليد بچسبانيد به اين ترتيب محل قرار گيري حروف فارسي روي صفحه كليد را فرا خواهيد گرفت . هنگام كار با صفحه كليد ، به نكات زير توجه نماييد :

الف : براي انتقال از حالت تايپ فارسي به لاتين ، كافي است كليد تركيبي ctrl + shift يا كليد تركيبي Alt + shift  سمت چپ صفحه كليد را فشار دهيد همچنين براي انتقال از حالت تايپ لاتين به فارسي ، بايد كليد تركيبي ctrl + shift يا Alt + shift سمت راست را فشار دهيد .

ب : هنگام تايپ عبارتهاي لاتين ، توجه نماييد كه در صورت خاموش بودن كليد caps lockفشردن كليدهاي حرفي منجر به درج حروف كوچك لاتين ( مانند q , f, a و ….) شده و براي تايپ حروف بزرگ بايد كليد shift  را هم زمان با فشردن كليد مورد نظر فشار داده و پايين نگه داريد . در صورت روشن بودن كليد caps lock عكس جملة فوق صادق است .

ج : در برچسبهاي حروف فارسي موجود در بازار ، حروفي درج شده اند كه با فشردن كليدهاي صفحه كليد در حالت خاموش بودن كليد  caps lock ، در سند وارد مي شوند اين حروف همان حروف اصلي الفباي فارسي مي باشند .

1-كواتروپرو

2-لوتوس

3-Excel

كابرگ و عملكرد آن در حسابداري :

كاربرگ ، گزارشي از مانده حسابهاي دفتر كل تحت نام تراز آزمايشي است . كاربرگها از پنج قسمت تشكيل شده اند كه هر كدام به تنهايي داراي اهميت ويژه اي بود و موضوع خاص خود را مطرح مي نمايد ؛ اين پنج قسمت عبارتند از :

1 – تراز آزمايشي قبل از اصلاحات و تعديلات :

گزارشي است كه مانده كليه حسابهاي دفتر كل پس از ثبت آخرين اتفاقات مالي در پايان دورة مالي ( كه ممكن است مانده قطعي نباشد ) را نشان مي دهد .

2 – اصلاحات و تعديلات :

گزارشي است كه در پايان دورة مالي پس از بررسي حسابهاي دفتر كل و با پيدايش اصلاحات و تعديلات در حسابها ، سند لازمه صادر شد و در دفتر روزانه و كل ثبت مي گردد همچنين ارقام در ستون حسابهاي تعيين شده خود در بخش اصلاحات و تعديلات كاربرگ در بدهكار و بستانكار ثبت مي شود . قطعاً اصلاحات و تعديلات در هر حسابي كه ايجاد مي شود در ماندة آن تأثير خواهد داشت و مانده هاي جديد در دفتر كل تعيين خواهد شد .

3 – تراز آزمايشي نهايي يا پس از اصلاحات و تعديلات :

با توجه به اصلاحات و تعديلات ، ممكن است مانده هاي دفتر كل تغيير نمايد لزوماً تراز آزمايشي جديد تهيه مي گردد . از اين پس ماندة دفتر كل ، قطعي و قابل استفاده نهايي مي باشد .

4 – عملكرد سود و زيان :

حسابهاي دفتر كل به دو گروه كلي تقسيم مي شود : حسابهاي اسمي يا موقت ، حسابهاي دائم .

5 – ترازنامه :

پس از اصلاحات و تعديلات و تعيين سود و زيان ، حسابهايي كه در عملكرد سود و زيان انعكاس ندارند تحت نام حسابهاي دائم در ترازنامه ثبت مي گردند .

كاربرد صفحه گسترده ها :

صفحه گسترده ها كاربردهاي فراواني در علوم محاسباتي نظير حسابداري ، آمار ، رياضيات و غيره دارند . به عنوان مثال يكي از كاربردهاي عمومي صفحه گسترده ها، پيش بيني وضعيت مالي آتي يك مؤسسه بر اساس وضعيت مالي فعلي آن مي باشد . اگر شما مسئول حسابداري يك شركت يا كارخانه باشيد مي توانيد با استفاده از صفحه گسترده اي كه داده هاي مالي شركت يا كارخانه در خانه هاي آن درج شده است بودجه آتي و ديگر عوامل مالي را بر اساس بودجه فعلي پيش بيني نماييد . كاربردهاي صفحه گسترده ها را مي توان به طور كلي به صورت زير خلاصه كرد :

1-سازماندهي اطلاعات موجود
2-ترسيم انواع مختلف نمودارها بر اساس داده هاي موجود در صفحه گسترده
3-دستيابي به اطلاعات جديد با استفاده از داده هاي موجود در صفحه گسترده

             

دانلود فایل

بررسی انواع تهدیدات و حملات اینترنتی و سیستم تشخیص نفوذ IDS

بررسی انواع تهدیدات و حملات اینترنتی و سیستم تشخیص نفوذ IDS

هر روز که میگذرد بر علم گسترده و بزرگ کامپیوتر و شبکه اطلاعات بیشتری اضافه میشود.هر روز حفره های گوناگون کشف میشود و پچ های جدید ساخته میشود و…در دنیای امروز دیگر هکرها فکر و ذهن خودشان را به هک کردن سایتها مشغول نمی کنند. هدف امروز هکرها سرورها و شبکه های گسترده میباشند.با خک کردن یک سرور میزبان میتوان صدها سایت را هک کرد.

وقتی یک شبکه مثلا شبکه لن یک دانشگاه هک میشود٬ می توان با استفاده از ابزار گوناگون به هزار کامپیوتر نفوذ کرد. با توجه به این موارد باید برای محافظت از سرورهای خود کارهایی انجام داد.سیستم   یکی از اقداماتی است که در این زمینه

میتوان انجام داد.       (IDS) تشخیص نفوذ

 

 

امنيت اطلاعات در اينترنت

امروزه شبكة جهاني اينترنت و خدمات متنوع آن به عنوان يك ابزار نوين جهت اطلاع رساني و تجارت الكترونيكي شناخته شده است. بسياري از سازمان ها و مؤسسات دولتي و خصوصي، تلاش گسترده اي را براي ورود به دنياي ارتباطات و استفاده از خدمات وسيع اينترنت آغاز نموده اند. با توجه به خدمات متنوع و مختلفي كه اينترنت به كاربران خود ارائه مي دهد، تعداد كاربران آن روز به روز رو به  افزايش مي باشد، طوري كه در حال حاضر ميليون ها رايانه در سطح اينترنت به يكديگر متصل مي باشند و خدمات مختلفي را در اختيار كاربران خود قرار مي دهند. با توجه به گستردگي بيش از حد شبكه جهاني اينترنت و عدم امكان استفاده از كنترل مركزي بر كاربران آن، حفظ امنيت اطلاعات در اينترنت يكي از مسائل مهم و اساسي مي باشد زيرا همواره افرادي در دنيا پيدا مي شوند كه بنا به دلايل مختلفي از جمله ارضاي حس كنجكاوي خود، مايل به حمله به اطلاعات موجود در سايت هاي اينترنت مي باشند.

با گسترش تجارت الكترونيكي و استفاده از  اينترنت به عنوان ابزار نوين براي تجارت جهاني، مسئله  امنيت اطلاعات در اينترنت اهميت خود را به خوبي نشان مي دهد. سازمان ها و اداراتي كه به اينترنت متصل مي باشند، براي حفظ اطلاعات خود بايد از سيستم هاي امنيتي خاصي استفاده كنند. در اين زمينه اولين قدم، تعيين يك سياستگذاري و شيوة امنيتي مناسب مي باشد. مديريت حفاظت اطلاعات در شبكه هاي رايانه اي، از سه بخش اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: حفاظت اطلاعات در مقابل دسترسي هاي غيرمجاز، اطمينان از صحت و درستي اطلاعات و اطمينان از در دسترس بودن به موقع اطلاعات.

يكي از روش هاي حفاظت شبكه هاي رايانه اي متصل به اينترنت، كنترل دسترسي داخلي و خارجي به خدمات خاص شبكه مي باشد. در اين روش با استفاده از يك سيستم خاص به نام ديواره آتشين، سياستگذاري حفاظتي يك سازمان كه به اينترنت متصل مي باشد، پياده سازي مي شود. با استفاده از يك ديواره آتشين، مدير شبكه امكان دسترسي كاربران غيرمجاز و نفوذگران از بيرون شبكه را به خدمات داخلي شبكه، محدود مي سازد. هر چند استفاده از سيستم هاي امنيتي، سهولت و دسترسي اطلاعات را براي كاربران مجاز شبكه تا حدي با مشكل روبرو مي سازد، ولي جهت حفظ اطلاعات و جلوگيري از دسترسي هاي غيرمجاز، امري لازم و ضروري مي باشد.

 

انواع مختلف حملات و ابزار كار مخربين در اينترنت

براي مقابله با نفوذ افراد مخرب در شبكه اينترنت، شناخت و بررسي دقيق انواع مختلف و روش هاي گوناگوني كه نفوذ گران براي حملات خود استفاده مي كنند، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. يكي از ساده ترين روش هاي حمله در اينترنت جعل آدرس IP مبدأ،  بسته هايي را به درون  شبكه ارسال مي دارد كه آدرس مبدأ آنها جعلي مي باشد و نشان دهنده آدرس يك سيستم داخلي است. روش مقابله با اين نوع حملات آن است كه هر بستة ورودي كه حاوي يك آدرس مبدأ داخلي است، ولي از درگاه خارجي مسيرياب دريافت شده است، دور انداخته شود. علاوه بر جعل آدرس IP مبدأ، روش هاي ديگري از حمله وجود دارند كه عبارتند از : حملات مسيريابي مبدأ و حمله به بسته هاي تكه شده بسته هاي IP2.

نفوذگران به شبكه، در اولين قدم نگاه دقيقي به نقاط ضعف هر ميزبان از لحاظ امنيتي دارند. براي اين كار از ابزار و نرم افزارهاي خاصي استفاده مي شود و بعد از آن كه موفق به نفوذ و حمله به يك سيستم حفاظت شده گرديدند، مدارك و مستندات مربوط به حمله خود را از بين مي برند و سپس با استفاده از مكنده هاي بسته اقدام به جمع آوري نام حساب ها و كلمات رمز مربوط به خدمات FTP و TELNER ، مي كنند كه اين امر امكان گسترش حمله و نفوذ به ساير سيستم ها را فراهم مي آورد. چنانچه نفوذ گر بتواند به قابليت دسترسي خاصي دست يابد، آنگاه مي تواند به پيام هاي پستي دسترسي يافته  و فايل هاي خصوصي را بدزدد و داده هاي پراهميتي را خراب نمايد. در ادامه، برخي از مهم ترين جعبه ابزارها و نرم افزارهايي را كه

 

دانلود فایل

مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها و انواع آنها و بررسي برخي اسناد ميراث ف

مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها و انواع آنها و بررسي برخي اسناد ميراث ف

 

مقدمه:

مطالعه  نقاشي مينياتور ايران از قرن اخير شروع شده  و از چاپ موضوعات تازه و مطالعه جنبه هاي ويژه، پيشرفتهاي مهمي در هر دهه بدست آمده است، اما با وجود  بر اين، هنوز مشکلات متعددي از قبيل امضا هاي مشکوک که مشکل مي توان آنها را اثبات کرد، انتساب هاي دل بخواه قديمي،  دزدي تاليفات و تحريف هاي زير کانه که باعث سردرگمي موضوع مي شود در اين زمينه  وجود دارد و چون منابع قابل دسترس در اين زمينه به قدر کافي مورد کاوش واقع نشده و به ويژه چون دستاورد هاي موجود هنوز به طور سيستماتيک جمع بندي نشده است،  بايست کاملاً و نارس تلقي شوند.

تاريخچه مناسبي جهت نقاشي مينياتور در ايران نيم توان نوشت، مکاتب و کار استادان از روي درجاتشان تعريف مي شوند، اما قبل از روشن شدن تاريخ هنر، تحقيقات خاص بسياري هنوز بايد انجام شود.

ديوار نگاه هاي عمارت چهلستون (کلاه فرنگي، ارشي خانه) قزوين نيز جزء نمونه هائي است که تحقيقات ويژه را طلب مي نمايد. و شايد در تعيين مرز پيوستگي و اختلاف بين دو مکتب تبريز و اصفهان، نقطه عطف بين مکاتب فوق باشد که با شيوه اي ويژه ساخته و پرداخته شده است.

با توجه به ارزش ديوار نگاه هاي فوق موضوع اين پژوهش تحت عنوان نام «پژوهش و بررسي ديوار نگاه هاي عمارت چهلستون» انتخاب گرديد.

در اين راستا،  هدف بررسي تمام خصوصيات،  وضع محيطي و جنبه تاريخي و …. بود که حاصل کار در سه فصل آماده گرديد؛ در فصل اول به پژوهش کتابخانه اي (مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها) اکتفا گرديد و در فصل دوم به پژوهش ميداني بشرح ذيل پرداخته شد:

1 ) بررسي تاريخچه مرمت عمارت چهلستون و تغيير و تحولاتي که در بناي فوق از سال 1347 تا حال به وجود آمده، در اين زمينه کارهاي زير انجام گرفت:

1 . 1 ) بررسي اسناد و گزارشهاي موجود در مديريت ميراث فرهنگي قزوين؛

1 . 2 ) بررسي مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي تهران؛

1 . 3 ) بررسي آرشيو فيلم و عکس موجود در بخش مرمت موزه قزوين؛

1 . 4 ) بررسي آرشيو فيلم و عکس موجود در مديريت ميراث فرهنگي قزوين؛

1 . 5 ) بررسي نقشه هاي موجود در آرشيو اداره، مسجد جامع  و گزارشها جهت مطالعه و سير تغيير و تحول در بنا؛

2 ) تهيه عکس از وضعيت موجود ديوار نگاره ها؛

3 ) برداشت طرح ديوار نگاه ها (توام با کار مرمتي)؛

4 ) بررسي کليه ديوار نگاره هاي انتقالي موجود در مسجد جامع؛

5 ) لايه برداري جهت تکميل کار پژوهش؛

و در نهايت با توجه به نتايج حاصله از پژوهش کتابخانه اي و پژوهش ميداني فصل سوم به طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره ها (محل و موقعيت) و بررسي ويژگي هاي ديوار نگاره هاي دوره هاي مختلف (ابعاد، نقوش، رنگ و …) پرداخته شد.

در طبقه بندي ديوار نگاره ها از نظر محل و موقعيت با توجه به وضع محيطي و جنبه تاريخي نياز به بررسيهاي زير مشاهده شد:

1 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي داخلي طبقه هم کف؛

2 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي انتقالي؛

3 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي بيروني طبقه هم کف؛

 4 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي طبقه فوقاني؛

5 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي سر درب عمارت عالي قاپو (درب ورودي شهرباني)

و با توجه به وسعت بررسي (تعداد دوره ها، تعداد لايه ها و شرايط ديوار نگاره ها) و کمبود زمان لازم (وقت گير قسمت هائي که توام با کار مرمتي بود) جهت تکميل کار پژوهش براي دستيابي به نتايج بهتر تصميم به تهيه آن در دو مجلد گرفته شد. لازم به ذکر است که طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي داخلي طبقه هم کف با تقسيم بندي آن به 9 قسمت (اطلاق) صورت گرفت و در مجلد شماره يک اين پژوهش تا قسمت 6 آن آورده ش و به ياري خداوند متعال بقيه آن در جلد دوم خواهد آمد.

اميد است که پژوهش فوق اقدامي باشد در جهت شناسائي و معرفي آثاري که پس از امروز زمان و فراز و نشيب هاي فراوان اکنون در دست ماست و وظيفه ما حفاظت و انتقال آنها به آيندگان است.

 

 

دانلود فایل

آشنایی با انواع سازهای موسیقی غربی و بررسی آنها از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربردشان

آشنایی با انواع سازهای موسیقی غربی و بررسی آنها از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربردشان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   32

 

 

 

مقدمه

موسیقی سراپا شور و انگیزش است. با واژه و کلام قابل وصف نیست، پس هنر ناب است و هنر را یا باید دید یا باید شنید. اما در این بین واسطه ای که موسیقی، هنر اول را با گوش انسان پیوند می دهد، آلات و ادوات مولد صوت است. لذا یکی از انشعابات اساسی و قابل بحث در مورد موسیقی، سازهای موسیقی است که نقش مهمی را در کیفیت و چگونگی انتقال آن ایفا می کند.

به طور کلی سازهای ارکستر شامل

 1- سازهای زهی (آرشه ای، زخمه ای و چکشی)

2- سازهای بادی (چوبی و برنجی)

 3- سازهای کوبه ای است.

در اینجا نگاهی اجمالی به انواع سازهای موسیقی غربی از لحاظ ظاهر و چگونگی کارکرد و کاربرد آنها می اندازیم.

 

 

 

 

 

سازهای زهی آرشه ای

امروزه هzنگامی که به سازهای زهی (strings) اشاره می شود، خانواده ویلن را در نظر می آوریم که شامل چهار عضو است : ویلن، ویولا (ویولن آلتو) ، ویولن سل و کنترباس یا دابل باس.(شکل 1)

 

شكل (1)

اینها ویژگیهایی همانند زیادی دارند ولی یکی از تفاوت های اصلی آنها اندازه ی آنهاست. کوچکترین آنها ویلن است که بالاترین نُت ها را می نوازد و بزرگترین آنها دابل باس است که پایین ترین نُت ها را تولید می کند. در تمام این سازها، زه ها با یک آرشه به ارتعاش در می آیند، ولی گاهی زه ها را با انگشت می گیرند و آرشه می کشند. از آنجا که طنین صدای برخاسته از سازهای زهی به پای طنین سازهای بادی نمی رسد، در یک ارکستر تعداد نوازندگان سازهای زهی خیلی بیشتر از تعداد نوازندگان سازهای بادی است. در یک ارکستر سمفونی بزرگ باید تا هجده ویلن اول، شانزده ویلن دوم، دوازده ویلن سل و هشت کنترباس داشته باشیم.

 

تولید صدا

هنگامی که زه ها به ارتعاش درمی آید امواج صوتی از خرک (bridge) و پل (sound- post) به بدنه تو خالی ساز که نقش مشدد را دارد می رود و در آنجا امواج صوتی تشدید و تقویت می شوند و از راه سوراخ های صوتی (sound holes) بیرون می آیند.(شکل2)

زه ها را با پیچاندن میخکهای چوبی کوک می کنند ــ هر چه کشش زه ها بیشتر باشد پرده (pitch) بلندتر است. هنگامی که هیچ انگشتی روی زه های ویلن نباشد می گویند زه ها "آزاد" (open) هستند. نت های دیگر با قرار دادن انگشتان دست چپ بر روی زه ها و توقف دادن آنها در نقاط مختلف به دست می آیند. هر چه طول زه ها کوتاه تر، pitchها بلندتر. شكل (2)

آرشه (Bow) (شکل 3)

 

شكل (3)

به کمک آرشه می توان صدای زه های در حال ارتعاش را طولانی و پشتیبانی کرد و در این حال نوازنده چیره دست می تواند شدت صدا را تغییر دهد.

آرشه شامل یک چوب باریک (stick) و مقداری موست. چوب باید محکم و در عین حال انعطاف پذیر باشد. موی آن از دم اسب است، برای ویولن، ویولا و ویولن سل سفید می شود و برای آرشه کنترباس با همان رنگ سیاه خودش به کار می رود. هنگام نوازندگی می توان موی آرشه را به وسیله یک پیچ به حالت کشش درآورد و هنگام عدم استفاده آن را شل کرد تا از فشار بر stick و مو کاسته شود. اگر مو را زیر ذره بین قرار دهیم همانند شاخه گل سرخ "خارهایی" روی آن می بینیم، که با کمک صمغ پودر شده به زه ویلن گیر می کند و هنگامی که آرشه به موازات خرک بر روی زه کشیده می شود زه به ارتعاش درمی آید. آرشه ویلن بیش از یکصد و پنجاه مو دارد.

 

 

دانلود فایل

پکیج کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها

پکیج کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها

دانلود   کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها،
در قالب فایل اتوکد dwg و در بالغ بر 100 شیت، شامل:

انواع دیتایل های سازه های بنایی، سازه های بتنی، سازه های فولادی، نقشه های اجرایی به همراه دیتایل های سوله، ستون های فولادی و صفحه ستون، جزئیات sundry، دیتایل های فونداسیون، جدول گذاری، سقف عرشه فولادی، جزئیات پله، جزئیات سازه نگهبان، جزئیات تیرچه، مقاطع بتنی، مقاطع کامپوزیت، جزئیات بادبند، جزئیات دیوار برشی، جزئیات اتصالات فلزی و سایر نکات فنی …

دانلود فایل

پاورپوینت انواع سیستمهای اجرای پروژه

پاورپوینت انواع سیستمهای اجرای پروژه

دانلود   با موضوع پاورپوینت انواع سیستمهای اجرای پروژه دارای 101 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 101 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای اداری می باشند.
قراردادهای اداری: قراردادی که یکی از سازمانها اداری از
یکسو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر
با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع
عمومی منعقد می شود.
 
فهرست مطالب و اسلایدها:

فصل اول : انواع سیستمهای اجرای پروژه
– تعریف قرارداد
– مقایسه قرارداد اداری و خصوصی
– عوامل ذینفع در پروژه
– انواع سیستمهای اجرای پروژه
– روش سه عاملی متعارف
– معایب روش سه عاملی متعارف
– ساختار (D/B/B)
– روش دو عاملی
– روش اصلاح شده  دو عاملی
– معایب روش دو عاملی  
– قراردادها ی تیپ مدیریت روش عامل چهارم
– روش مدیریت سا خت
– روش پیمانکاری مدیریت
– روش مدیریت پروژه
– جمع بندی و مقایسه

فصل دوم : معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه
– روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه
– نمودارهاي گانت
– روش مسير بحراني
– روش ارزيابي و بازنگري پروژه ه
– روش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها
– تعاريف و واژه هاي مربوط به شبكه
– قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني
– كاربرد صحيح فعاليتهاي موهومي
– اشتباهات رايج در ترسيم شبك

فصل سوم : محاسبات زمان
– علائم و حروف به كار گرفته شده
– محاسبه تاريخ هاي وقوع رويدادها
– محاسبه دیرترین تاريخ هاي وقوع رويدادها
– شناوري در تاريخهاي وقوع رويدادها
– ساير تعاريف مورد استفاده در شبكه
– محاسبه شناوري راه
– ساير تعاريف مورد استفاده در شبكه
– انواع شناوري فعاليت ها
– شناوري جمعي
– شناوري آزاد
– شناوري مستقل
– تعيين فعاليت هاي بحراني و مسيرهاي بحراني شبكه
– مسيرها و فعاليت هاي بحراني
– فعاليت بحراني

 

                   

دانلود فایل

تحقیق درباره وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها موضوع : وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها كليات : در رابطه با وسايل اندازه گيري در كارگاه ماشين هاي ابزار هر قطعه مي بايستي به طور دقيق و به اندازه لازم تراشيده شود و به همين جهت ، يكي از كارهاي اساسي در توليد هر قطعه ،‌اندازه گيري مي باشد . دقت در اندازه گيري قطعات بسيار مهم و لازم است . زيرا كه بايد مطمئن شويم قطعات بعد از عمليات تراشكاري به طور مناسب با يك ديكر مونتاژ ( يا بر هم سوار يا منطبق ) خواهند شد . در صورتيكه هنگام اندازه گيري بي احتياطي شود و به طور صحيح عمليات اندازه يگري صورت نگيرد ،‌وقت و مواد مصرف شده ، هدر رفته و كار انجام شده بي ارزش تلقي مي گردد. وسايل اندازه گيري طول را مي توان به دو دسته تقسيم كرد : مستقيم و غير مستقيم وسايل اندازه گيري مستقيم : وسايل اندازه گيري مستقيم داراي درجه بندي خطي هستند و با قرار دادن آنها در كنار قطعه مورد اندازه گيري ، اندازه قطعه مستقيماً از روي خطوط درجه بندي خوانده مي‌شود مانند ا …

بررسی سیمان و انواع ان

بررسی سیمان و انواع ان

 فایل کامل بررسی سیمان  و انواع ان
در قالب فایل word و متشکل از 20 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

 در دنیای صنعت هر ماده ای که به  جسم دیگر بچسبد ودر نتیجه باعث چسبیدن دو جسم به یکدیگر بشود سیمان می گویند . در ایران معمولاٌ سیمان به ماده ای گفته  می شود که فقط در صنعت ساختمان سازی مصرف داشته و با آن بتن و یا ملات  می سازند و باعث چسبیدن آجر و یا سنگدان ها به یکدیگر می گردد . 
سیمان : 
سیمان یا سمنت از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و اگر به طور کلی سیمان را ماده ای چسبنده تعریف کنیم که می تواند آجرها و یا سنگ ها را به هم چسباند باید قدمت آنرا به حدود 50 سال قبل از میلاد مسیح ( ع ) برسانیم که در گنبد پانتئون واقع در رم ( ایتالیا ) برای چسباندن آجرها از ملاتی استفاده شده است که بسیار نزدیک به آهک پخته شده می باشد و می توانیم بگوئیم که مراحل اولیه سیمان فعلی است . 

دانلود فایل

بررسی انواع روش های خرد کردن علوفه 41 صفحه فایل ورد word

بررسی انواع روش های خرد کردن علوفه      41 صفحه فایل ورد      word

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   41

 

 

خرد کردن علوفه روشی است که در کنار روش بسته بندی کردن علوفه خشک و کاه ، به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد . از خرد کنهای علوفه ( ماشینهای برداشت علوفه سیلو کردنی ) به طور عمده برای خرد کردن علوفه در مزرعه و پرتاب کردن مواد به داخل تریلی یا کامیون جهت حمل به محل نگهداری می شود . در بعضی از نقاط ، ذرت محصول عمده سیلو کردنی است ، در حالی که در نقاط دیگر ، ذرت خوشه ای بیشتر استفاده می شود 

ماشینهای خردکن علوفه مزرعه ای ، امکان جابه جایی حجم زیادی از علوفه را به وجود می آورند و به این ترتیب جایگزین روشهای دشوار دستی می شوند . اکثر خرد کنهای علوفه برای برداشت انواع مختلف محصولات مناسبند . از دماغه های بردارنده برای جمع آوری محصولات نواری شده استفاده می شود . دماغه های محصول ردیفی برای قطع مستقیم و برداشت کل گیاه ذرت و ذدت خوشه ای مورد استفاده قرار می گیرد .

دو نوع مهم و معمول خردکنهای علوفه مزرعه ای عبارتند از : خردکنهای علوفه مزرعه ای عبارتند از : خردکنهای علوفه چکشی یا عمودی و خردکنهای علوفه تیغه – برش یا برش – دقیق

خرد کنهای چکشی ( خردکنهای عمودی ) :

حدودا تا قبل از سال 1950 ، کلیه خردکنهای علوفه مزرعه ای از نوع تیغه – برشی یا برش – دقیق بودند که در آنها زا دستگاه برش (دستگاه خرد کن ) نوع چاقوی چرخی و یا چاقوی استوانه ای استفاده می شد . از آن زمان تاکنون از خردکنهای چکشی ( شکل 1         2 ) ‌برای خرد کردن علوفه در مزرعه استفاده شده است .

 

 

دانلود فایل

تبلیغات، اهمیت، تاریخچه و انواع آن و برررسی نقش تبليغات در سياست

تبلیغات، اهمیت، تاریخچه و انواع آن و برررسی نقش تبليغات در سياست

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   22

 

 

 

مقدمه:

دنياي امروز دنياي ارتباطات و رسانه هاست بشر از ديدگاه قدرت تبادل پيامها و انديشه ها،قله هاي بلندي را فتح كرده و ايستگاههاي مخابراتي،راديوئي و تلويزيوني خود را بر سقف بلند آسمان آويخته و به حركت درآورده است.مشكل اصلي انسان در روزگار ما فقدان محتوا،هدف،ايمان و محروميت از نظام عقيدتي،اخلاقي متكي بر عقل و وحي و فطرت است،مسأله تبليغ و تبليغات با اهداف و انگيزه هاي سياسي و به معناي تبليغ براي رونق بازار سياست،آنچنان رشد دم افزون و حيرت انگيزي دارد كه طرح و بررسي شناخت بشر،هرگز به گرد راه آن نمي رسد.

 

 

 

پيشينة تبليغات:

تبليغات پيشينه اي به قدمت خود تمدن دارد.در ويرانه هاي مصر باستان،كاشفان پوستر هايي از پاپيروس پيدا كرده اند كه در آن براي بازگرداندن برده هاي فراوان جايزه تعيين شده بود.

تقريباً در همه تلاش هاي بشر در زمينه هاي مختلف از ساختن يك سوزن تا فرود در كره ماه علاوه بر دلايل مادي،انگيزه هاي رواني،ارضاي تمايلات،برتري جويي و كسب اعتبار و منزلت اجتماعي و غيره دخالت دارد بنابراين مي توان با اطمينان گفت كه تبليغات در سراسر زندگي تاريخي بشر وجود داشته و هرگز از فضاي حيات او بيرون نخواهد رفت.

در گذشته هاي دور تبليغات به وسيلة پيامهاي شفاهي و به طريق چهره به چهره و اقوال كوچه و بازار صورت مي گرفته است.بعدها كتاب مهمترين وسيله نشر اطلاعات و تبليغات گرديد.تبليغات مذهبي بوسيلة مساجد،منابر و مناره ها و گلدسته ها،كليسا ها،معابد و مدرسه و كتاب انجام مي گرفت پيشرفت علوم و صنايع و هنر و ادبيات و تكنولوژي هاي مدرن باعث شد تا تبليغات نيز مجهز به ابزار و شيوه هاي جديد بشود.گو اينكه ابزار سنتي نيز در شاخه هايي از جلوه هاي تبليغي حضور خود را حفظ نموده است.

 

 

 

ضرورت تحقيق:

امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولتها در كشورهاي پيشرفته صرف امور تحقيقاتي مي شود.مراكز فراواني سرمايه عظيمي را به تبليغات اختصاص مي دهند و نتايج حاصله از تبليغات سياسي بر افكار و اعتقادات مردم تأثير مي گذارد.سهم سياست در تبليغات از اهميت فراواني برخوردار است و محور اساسي آن آشنايي با وضعيت رواني افكار،علايق افراد است كه به صورت عناصر مفيد و فعال قرار مي گيرد.وظيفه و مشكلات اساسي مبلغان سياسي يا همه كساني كه با تبليغات سياسي سر و كار دارند اين است كه مسائل و افكار و مشكلات عام و خاص در اين زمينه را بدرستي دريابند و با روشهايي در حل اين مشكلات اقدام نمايند.

 

 

اهداف تحقيق:

هر پژوهشي اهدافي را به دنبال دارد كه به واسطة آن مي توان به اطلاعات دقيق و كاملي دست يافت لذا در اين تحقيق هدف اين است كه آيا تبليغات در سياست نقش دارد يا نه؟

 

 

 

 

تاريخ ابتدايي تبليغات:

اجازه دهيد با اولين فعاليت تبليغاتي مدرن حكومت سخن آغاز كنيم و به دورة رياست جمهوري وودراو ويلسون1 برگرديم.در سال 1916،ويلسون از موضع «صلح بدون پيروزي» به پست رياست جمهوري انتخاب شد.درست در اواسط جنگ جهاني اول بود.مردم كاملاً آرامش طلب بودند و هيچ دليلي براي شركت در يك جنگ اروپايي نمي ديدند.اما حكومت ويلسون مصمم به جنگ و خونريزي بود و لاجرم مي بايست در اين زمينه كاري انجام مي داد.مبلغان جنگ طلب ويلسون يك كميسيون تبليغات دولتي به نام كميسيون كريل2 به راه انداختند كه موفق شد در عرض شش ماه آن مردم صلح خواه و آرامش طلب را به جماعتي به گونه اي جنون آميز جنگ طلب تبديل كند كه خواستار انهدام همه چيز آلمان بودند و فرياد برمي آوردند كه بايد اعضاي بدن آلماني ها را قطعه قطعه كرد.بايد به جنگ رفت و جهان را نجات داد.تبليغاتي بود موفق براي گشودن راه به سوي پيروزي هاي بيشتر.

و از تبليغات درسي آموختند : زماني كه تبليغات دولتي تحت حمايت طبقة تحصلكرده ي جامعه باشد و زماني كه هيچ مجوز رهايي داده نشود،تأثيري عظيم از خود به جاي مي گذارد.اين درسي بود كه توسط هيتلر و خيلي هاي ديگر داده شد و تا به امروز نيز كشيده شده است.

 

 

مروري بر تاريخچة ابزار تبليغ:

همان گونه كه تبليغات را نمي توان از حيات فكري و اقتصادي جامعه انساني جدا دانست،ابزار تبليغ را نيز نبايد جداي از حيات فكري،اعتقادي و اجتماعي انسان پنداشت.

 

     

دانلود فایل

پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم)

پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم)

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم)

قالب بندی: پارپوینت

تعداد اسلاید: 41
محتویات

ساختار اتم

پایداری وناپایداری اتم ها

بمب اتمی

امواج یونیزان وغیر یونیزان

ذرات آلفا

نوترونها

 امواج گاما و ایکس

پرتوهای گاما

دوزیمترهای فردی

انواع دوزیمتر

پرتوسنج ها

تفاوت ”  آلودگی ”  و ”  مواجهه “

مواجهه یا Exposure

 و . . . . . . .قسمتی از پاورپوینت

ساختار اتم
žاتم کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده است واز ذرات کوچکتری تشکیل شده است که عبارتند از
žپروتون
žنوترون
žالکترونپایداری وناپایداری اتم ها
žهر چیزی در طبیعت یک وضعیت پایدر دارد که آنها در آن وضعیت پایدار در حالت تعادل بسر میبرد
žخارج کردن اجسام از حالت  تعادل آنها را مجبور به بروز تغیراتی خواهد نمود این تغییرات همواره در جهتی هستند که آن جسم را دوباره به پایدارترین وضعیت ممکن خود برگرداند اتمها نیز از این قاعده مستثی نیستند
žاگر به هر روشی مثلا با وارد کردن مقدار انرژی جنبشی بتوانیم یک اتم را تحریک کرده و آنرا از وضعیت پایدار خارج کنیم متقابلا اتم تلاش می کند تا خود را به وضعیت پایداری که داشته برگرداند
žیکی از مهمترین راههایی که این اتم میتواند در پیش بگیرد این است که انرژی اضافه خود را که بدست آورده آزاد کند، žاین خارج شدن یا رهایی انرژی از هسته اتم را رادیو اکتیویتی می گویند

 

بمب اتمی
žنام رایج وسایل انفجاری است که در آن‌ها از انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت هسته‌ای، یاگداخت هسته‌ای برای تخریب استفاده می‌شود
žاولین تلاش‌ها در جهت ساخت بمب اتمی در آلمان نازی آغاز گشت
žزمان، آلبرت انیشتین طی نامه معروف خود به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا خطر دستیابی آلمان به تولید بمب اتمی را گوشزد کرد
žمحققان آلمانی هرگز موفق به طراحی و ساخت بمب اتمی نشدند. اما تیم آمریکایی به سرپرستی فیزیکدان برجسته، جی آر اوپنهایمر موفق به ساخت عملی اولین بمب هسته‌ای بود
žو  . . . . .

                     

دانلود فایل

آشنایی با موتورها، سیرتحولی، انواع، ساختمان و کاربرد آنها

آشنایی با موتورها، سیرتحولی، انواع، ساختمان و کاربرد آنها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   19

 

 

 

فهرست

ریشه لغوی                                                                                                          

تاریخچه                                                                                                 

سیر تحولی و رشد                                                                                     

ساختمان موتور                                                                                         

انواع موتور                                                                                                           

کاربردها                                                                                                 

نقش موتورها در زندگی روزمره                                                                      

مارک‌های عمده سازنده موتورهای اتومبیل                                            

تولیدکنندگان جهانی موتورهای اتومبیل

تولید موتور اتومبیل سازگار با محیط زیست

 

 

 

ریشه لغوی

موتور یک کلمه انگلیسی است و معنای آن جنباننده یا محرک می‌باشد. لیکن در حال حاضر از کلمه موتور به عنوان وسیله تولید انرژی جنبشی استفاده می‌شود.

تاریخچه

ایده ساخت موتور به زمانهای دور باز می‌گردد، چنانکه قبل از سالهای 1700 میلادی تلاشهایی جهت مسافت موتورها به شکل امروزی انجام پذیرفته بود (هر چند که موتورهای ساده آبی که انرژی جنبشی آب را به حرکت چرخشی تبدیل می‌کردند از زمانهای بسیار دورتر ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند). لیکن اولین تجربه موفقیت آمیز در این زمینه ، در سال 1769 اتفاق افتاد. در این سال جیمز وات توانست یک موتور بخار اختراع کند که قابلیت استفاده از انرژی محبوس در سوختهای مختلف نظیر چوب و ذغال سنگ را داشت.

 

 

سیر تحولی و رشد

مخترعین زیادی سعی کردند که اصول فوق را در موتورها تحقق بخشند. ولی «ان.ای.اتو» مخترع آلمانی اولین کسی بود که موفق گردید. او در سال 1876 موتور خود را به ثبت رساند و دو سال بعد نمونه‌ای را که کار می‌کرد به معرض نمایش گذاشت. موتور مزبور همان چرخ چهارزمانه یعنی ، تکثیر ، تراکم ، توان و تخلیه را به کار می‌بست. دانشمندان هم عصر اتو عقیده داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش زمان بزرگی است (یک موتور چهارزمانه در هر دو دور چرخش تنها یک بار سوخت را می سوزاند به اصطلاح دارای یکبار انفجار یا توان است)

بنابراین نظر خود را به موتور دو زمانه (که در هر دو چرخش یک انفجار دارد) معطوف کردند. این تلاشها تا آنجا ادامه یافت که در سال 1891 «جوزف دی» با کمک گرفتن از محفظه میل لنگ به عنوان یک سیلندر پمپ کننده هوا توانست ساخت موتورهای روزانه را ساده کند. در موتور دی ، مجاری ورودی هوا و خروجی دود در بدنه سیلندر قرار داشت (همان سیستم موتورهای دو زمانه امروزی). در سال 1892 دکتر «رادولف دیزل» یک مهندس آلمانی ، موتوری را به ثبت رساند که در آن سوخت در نتیجه گرمای تولید شده در اثر فشار زیاد ، مشتعل می شد. دیزل در اصل موتور خود را برای کار کردن با پودر ذغال سنگ طراحی کرده بود. اما به سرعت به سوخت‌های مایع روی آورد.

فعالیت‌های انجام شده توسط دانشمندان در طراحی و ساخت موتور و پیشرفت‌های حاصله را می‌توان مختصرا این‌گونه بیان کرد.

 

       

دانلود فایل

سنگ شناسی رسوبی و بررسی سنگهای رسوبی و انواع و اجزای آنها

سنگ شناسی رسوبی و بررسی سنگهای رسوبی و انواع و اجزای آنها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   33

 

 

 

پيشگفتار

سنگ هاي رسوبي بيش ازهفتادوپنج درصدسطح زمين را مي پوشانند. يك توده رسوبي شامل موادي است كه در سطح يا نزديك سطح زمين ودر محيطي كه داراي فشار و حرارت پايين مي باشد، انباشته مي‌گردد. معمولاً مواد رسوبي از مايعي كه آن ها را در بر مي گيرد، در محيط هاي مختلف رسوبي ته نشين مي گردند ، رسوبات به روش هاي مختلفي تشكيل مي شوند. رسوبات در برخي از مواقع از هوازدگي و فرسايش سنگ هاي قديمي تر تشكيل مي شوند كه در اين شرايط به رسوب تخريبي يا آواري مي گويند. گاهي اوقات رسوبات در اثر فرايند هاي بيولوژيكي ، شيميايي و يا بيو شيميايي ، نيز تشكيل مي شوند.

 

بعنوان مثال تشكيل رسوبات تبخيري نظير نمك و گچ يك فرايند شيميايي محض و تشكيل بافيمانده صدف جانداران آب زي يك فرايند بيوشيميايي است. مواد رسوبي هرگاه تحت تاُثير فرايندهاي سنگ زدايي قرار گيرند تبديل به سنگ رسوبي مي شوند . مطالعه سنگ هاي رسوبي براي ما بسيار حائز اهميت است ، زيرا اطلاعات ما درباره‌ي چينه شناسي و بسياري از معلومات ما درباره تاريخ گذشته زمين در اين سنگ ها نهفته است. بخش مهمي از ذخاير معدني كه داراي ارزش قابل توجهي مي باشند از سنگ هاي رسوبي بدست مي آيند. بعنوان مثال همه يا قسمت عمده نفت ، گاز طبيعي ، زغال ، نمك ، گوگرد، املاح پتاسيم، سنگ گچ ، سنگ اهك ، فسفات، اورانيوم ، منگنز، و همچنين موادي مانند‌ : ماسه، سنگ هاي ساختماني، رس هاي سفال سازي، از سنگ هاي رسوبي بدست مي‌ آيند. بدليل ارزش اهميت مطالعه اين گونه سنگ ها در كشورهاي پيشرفته ،دين رشته هاي تخصصي بررسي اين سنگ ها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري داير شده است، در كشور ما نيز بعد از انقلاب پرشكوه اسلامي توجه خاصي بر زمين شناسي خصوصاً رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي شده است و اين رشته تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس شده است.

 

 

 

 

سنگ هاي رسوبي

 

سه جزء اصلي بافتي سنگ هاي رسوبي تخريبي عبارتند از

1       دانه ها كه در حد گراول ، ماسه ، و سيلت مي‌باشند

 

 

 

2       ماتريكس يا ماده زمينه كه از ذرات دانه ريز در حد سيلت و رس تشكيل شده و دانه هاي رسوبي را در بر مي‌گيرد.

3       سيمان كه به صورت شيميايي تشكيل شده وعمدتاً از جنس سيليس و يا كربنات كلسيم مي باشد، البته برخي از اوقات سيمان از جنس اكسيد آهن نيز دربين دانه ها تشكيل مي شود. سيمان دانه‌ها را به يكديگر مي چسباند. در بسياري از مواقع بين دانه ها فضاهاي خالي باقي مي ماند كه بعداً ممكن است توسط آب هاي زيرزميني و يا نفت و گاز اشغال شود كه برخي از رشته هاي تخصصي زمين شناسي نظير آب شناسي و زمين شناسي نفت وظيفه بررسي اين فضاهاي خالي را كه اصطلاحاً تخلخل ناميده مي‌شوند را دارند.

 

 

دانلود فایل

جزوه شیمی همراه با نمنه سوالات مباحث پیوند ها، یونش، انواع جامدها و …

جزوه شیمی همراه با نمنه سوالات مباحث پیوند ها، یونش، انواع جامدها و ...

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   48

 

 

 

– تعريف انرژي نخستين يونش : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول اتم خنثاي گازي و تبديل آنها به يك مول يون + 1 گازي را انرژي نخستين يونش مي‌گويند .

– تعريف انرژي دومين يونش ( ) : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول يون + 1 گازي و تبديل آنها به يك مول + 2 گازي را انرژي دومين يونش مي‌گويند .

– بيان انرژي يونش با معادله هاي شيميايي :

نخستين يونش اتم M  

دومين يونش اتم M  

 

1- كداميك از روابط زير ، با تعريف انرژي نخستين يونش عنصر شيميايي M سازگاري دارد؟

1)                                 2)

3)                                 4)

 

2-گرماي واكنش براي تبديل برابر است با :

1)انرژي تصعيد مولي سديم                          2)انرژي تصعيد مولي سديم و انرژي آن

3)انرژي يونش سديم                                              4)انرژي الكتروپوزيتيوي فلز سديم

 

– هر يونش ، از يونش پيش از خود سخت تر انجام مي شود و انرژي زيادتري مي طلبند ، به طوري كه همواره داريم :

 

– افزايش انرژي هاي متوالي يونش به صورت يكنواخت انجام نمي شود ، بلكه جدا شدن برخي الكترون ها همراه با «جهش» انرژي يونش است . اين جهش ها را مي توان در دوگروه دسته بندي كرد :

 الف)جهش هاي بزرگ يا اصلي كه هنگام تغيير تراز اصلي رخ مي دهد .

ب)جهش هاي كوچك يا فرعي كه به هنگام تغيير تراز فرعي رخ مي دهد .

– با استفاده از انرژي هاي هاي متوالي يونش و جهش هاي آنها ، موقعيت عنصرها در جدول تناوبي ، مطابق فرمول زير مشخص مي شود :

1+تعداد جهش =دوره‌ي عنصر

1-شماره اولين جهش = گروه عنصر

مثلاً ، اگر در انرژي هاي متوالي يونش اتم عنصري 3 جهش وجود داشته باشد و اولين جهش مابين و باشد (يعني هنگام جدا كردن سومين الكترون) ، اين عنصر در دوره‌ي 4 و گروه 2 قرار دارد .

 

3-انرژي هاي يونش متوالي عنصر X برحسب كيلوژول بر مول عبارت است از : 577 ، 1816 ، 2744 ، 11578 ، 14831 . فرمول كلريد اين عمصر كدام است ؟

1)         2)         3)                     4)

 

4-چند الكترون بايد از اتم سديم جدا شود تا بعد از آن ، دومين جهش بزرگ در انرژي يونش هاي پي در پي آن ، پديد آيد؟

1)6                   2)8                   3)9                   4)10

 

5-در نمودار انرژي هاي يونش متوالي بزرگ ترين جهش در كدام مورد زير است؟

1) و                   2) و                   3) و                   4) و

6-در نمودا تغييرات انرژي يونش عنصرها نسبت به عدد اتمي ، عنصرهاي اصلي كدام گروه‌ها به ترتيب در نقاط ماكزيمم و مي نيمم قرار دارند ؟

1)هشتم ، اول                   2)هشتم ، دوم                   3)هفتم ، اول                    4)هفتم ، دوم

 

7-كدام عنصر ، بالاترين انرژي يونش را دارد؟

1)O                  2)Ar                 3)He                4)F

 

8-به كدام علت ، بر خلاف روند كلي ، انرژي نخستين يونش از بيشتر است؟

1)بزرگتر بودن اتم فسفر

2)بيشتر بودن الكترونگاتيوي اتم گوگرد

3)نيم پر بودن تراز در اتم فسفر

4)چهار اتمي بودن مولكول فسفر و هشت اتمي بودن مولكول گوگرد

 

9-براي عنصرهاي ازت و اكسيژن كدام مقايسه به لحاظ انرژي يونش درست است؟

1)         2)         3)         4)

 

10-ناحيه‌ي معيني از فضاي اطراف هسته كه بيشترين احتمال حضور الكترون را دارد (احتمال حضور الكترون در آن فضا بيش از 90% است) چه ناميده مي شود؟

1)لايه‌ي الكتروني 2)سطح مرزي                   3)تراز انرژي                     4)اوربيتال اتمي

 

گزيدة نكات تاريخچة جدول تناوبي

– مندليف در تنظيم جدول خود ؟ به دو اصل قراردادي توجه كامل كرد :

اول)قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش جرم اتمي در رديف هايي در كنار يكديگر.

دوم)تشابه خواص عنصرهايي كه در يك گروه ، زير يكديگر قرار مي گيرند.

 

     

دانلود فایل