بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    97

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول  مقدمات ……. 3 3     3      مقدمه …………. 9

3     9      طرح مساله ….. 9

3     1      انگیزه و جایگاه تحقیق . 1

3     4      سوالات تحقیق …………… 1

3     5      محدوده تحقیق ………….. 4

3     6      مراحل تحقیق ……………. 4

3     7      ساختار گزارش ………… 5 فصل دوم  ادبیات موضوع ………… 7 9     3      تعریف اصطلاحات ……… 8

9     3     3      چارچوب نرمافزاری …………. 8

9     3     9      یکپارچهسازی …… 8

9     3     1      یکپارچهسازی سرویسگرا . 3

9     3     3      دغدغههای متقاطع …………. 3

9     9      الگوی معماری سرویس غنی ….. 31

9     9     3      مقدمه 31

9     9     3     3      وضعیت توسعه سرویسهای وب ………. 31

9     9     3     9      چالش یکپارچهسازی افقی و عمودی سرویسها ……………. 33

9     9     3     1      راهکار …… 33

9     9     9      معماری منطقی ……………. 39

9     9     1      فرآیند توسعه سرویس غنی …………. 36

9     9     4      کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5      ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5     3      قابلیت یکپارچهسازی …………. 33

9     9     5     9      سلسلهمراتب………… 33

ه

9     9     5     1      فراکتال ….91

9     9     5     4      تطبیقپذیری……….. 91

9     9     5     5      مقیاسپذیری ………. 93

9     1      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……………. 93

9     1     3      نمونه کاربرد الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ………….. 99

9     1     9      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی و ESB ….. 91

9     4      گذرگاه سرویس سازمانی ……….. 91

9     4     3      نمونه کاربرد ESB ………. 91

 95 …… Mule ESB معرفی      9     4     9

 95 .. Mule Studio آشنایی با      3     9     4     9

9     4     9     3     3      ویرایشگرها …. 95

9     4     9     3     9      سازهبلوكها … 96

9     4     9     3     1      جریانها ………. 96

9     4     9     3     4      نرمافزارهای کاربردی … 97

9     4     9     3     5      پیامها …………. 97

9     4     9     9      چگونگی عملکرد Mule ……. 97

 98 …. JBoss Fuse معرفی      1     4     9

 93 .. Apache Camel معرفی      3     1     4     9

9     4     1     3     3      معماری Camel ……… 93

9     4     1     3     9      اصطلاحات Camel …. 11

9     4     1     3     1      مثال 3: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا …. 13

9     4     1     3     4      مثال 9: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص Spring ………… 19

 11 ……… Apache ActiveMQ معرفی      9     1     4     9

9     4     1     9     3      دلیل استفاده از ActiveMQ .. 11

9     4     1     9     9      انواع ارتباط در ActiveMQ …. 14

 15 …… JBoss Fuse و Mule ESB مقایسه      4     4     9

9     5      معماری سرویس     مولفه …………… 16

9     5     3      مولفهها و ترکیبها ……….. 16

9     5     9      دامنهها ………….. 17

9     5     1      شناخت مولفهها ……………. 18

9     5     4      مقیدسازی ……… 13

9     5     5      سیم و ترقی …… 41

9     6      جمعبندی … 43

و

فصل سوم  معرفی و بازبینی کارهای مرتبط ……….491     3      دید استقرار معماری سرویس غنی ………… 41

1     3     3      توضیح راهکار … 41

1     3     9      نمونه استقرار سرویس غنی ………… 45

1     3     1      نقد ….. 47

1     3     1     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 47

1     9      راهکار OOI …………… 43

1     9     3      توضیح راهکار … 43

1     9     9      نقد ….. 59

1     9     9     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 54

1     1      عینیتبخشی با واسطه فناوریهای دیگر . 55

1     1     3      مثال: عینیتبخشی با واسطه معماری سرویس     مولفه  55

1     1     3      نقد ….. 57

1     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 57 فصل چهارم  معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی ……. 58 4     3      معماری پیشنهادی….. 53

4     3     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ….. 53

4     3     9      شبکه دلالهای پیام ……… 63

4     3     1      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری . 69

4     3     1     3      قابلیت یکپارچهسازی ………….. 69

4     3     1     9      سلسلهمراتب…………. 69

4     3     1     1      فراکتال ….. 61

4     3     1     4      تطبیقپذیری………… 61

4     3     1     5      مقیاسپذیری ……….. 61

4     9      چارچوب نرمافزاری ….. 61

4     9     3      فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی ……….. 64

4     9     9      ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی …………… 65

4     9     1      استقرار سرویسهای غنی  66

4     9     4      نمایش گرافیکی سلسلهمراتب سرویسهای غنی ………. 66 دید مولفه و متصلکننده …………. 674     1      زبان توصیف معماری .. 68

4     1     3      سرویس غنی ….. 68

4     1     9      نقشها ……………. 68

ز

4     1     1      تعاملها ……………63

4     1     4      سرویسهای غنی زیرساختی ……….. 63

4     1     5      سرویسهای غنی کاربردی مرکب . 71

4     1     6      سرویسهای غنی کاربردی ساده … 71

4     1     7      نکات عمومی درباره اعلانها ……….. 71

4     9     8      استفاده مجدد از طراحی معماری . 73

4     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 73 فصل پنجم  مقایسه و ارزیابی .. 79 5     3      مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار ………….. 71

5     3     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 71

5     3     9      معرفی سامانه انتشار اخبار ………….. 71

5     3     1      پیادهسازی با دید استقرار ……………. 75

5     3     1     3      پیادهسازی سامانه اخبار با Mule ESB ……….. 75

5     3     1     3     3      دریافت خبر .. 75

5     3     1     3     9      پردازش و ذخیره خبر … 76

5     3     1     3     1      انتشار خبر ….. 77

5     3     1     3     4      رهگیری خطاها …………. 77

5     3     1     3     5      نمونه اجرا …… 78

5     3     1     9      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 73

5     3     1     9     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 73

5     3     1     9     9      سلسلهمراتب . 73

5     3     1     9     1      فراکتال ………. 81

5     3     1     9     4      تطبیقپذیری  81

5     3     1     9     5      مقیاسپذیری ……………. 83

5     3     4      پیادهسازی با معماری و چارچوب پیشنهادی …………… 83

5     3     4     3      پیکربندی سرویسهای غنی  83

5     3     4     3     3      پیکربندی سرویس غنی News System ………….. 83

5     3     4     3     9      پیکربندی سرویس غنی Feed . 89

5     3     4     3     1      پیکربندی سرویس غنی Publish ………… 81

5     3     4     9      ترجمه فایلهای پیکربندی … 84

5     3     4     1      استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار …. 85

5     3     4     4      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 87

5     3     4     4     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 87

ح

5     3     4     4     9      سلسلهمراتب .88

5     3     4     4     1      فراکتال ………. 88

5     3     4     4     4      تطبیقپذیری  39

5     3     4     4     5      مقیاسپذیری ……………. 39

5     9      مطالعه موردی COCOME …. 39

5     9     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 39

5     9     9      معرفی مطالعه موردی ….. 31

5     9     3      نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت  35

5     9     9      پیادهسازی با چارچوب پیشنهادی .. 36

5     1      ارزیابی ……… 38

5     1     3      مشخصات محیط ارزیابی  38

5     1     9      بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار ….. 33

5     1     1      بررسی تاثیر سلسلهمراتب……………. 33

5     1     4      بررسی تاثیر مقیاس کردن ………… 313

5     4      مقایسه روشهای عینیتبخشی به معماری سرویس غنی … 319

5     5      جمعبندی و نتیجهگیری ……… 311 فصل ششم  نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آتی  314 6     3      نتیجه تحقیق …………. 315

6     9      درسهایی که آموختیم ………… 315

6     1      مرور سوالات تحقیق . 316

6     4      پیشنهاد برای ادامه تحقیق …… 313

6     5      جمعبندی و نتیجهگیری ………. 313 مراجع …….. 331 فرهنگ واژگان ………. 339

 

 

ط

چکیده

 

معماری سرویس غنی ،یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا) SOA( است. این الگو ،امکان تجزیه سلسلهمراتبی معماری یک سامانه به دغدغههای مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبههای مختلف سامانه، تعاملات آنها و حسابرسی دغدغههای متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی) ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانهای از سامانهها را نیز فراهم میکنند.

هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسلهمراتب، رسیدگی به دغدغههای متقاطع ،و پشتیبانی از انواع پروتکلهای ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است .بدین ترتیب، مساله عینیتبخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است .ما دو راهکار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرمافزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسلهمراتب، فراکتال و تطبیقپذیری پشتیبانی نمیکنند.

در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچهسازی سازمانی )EIP( عینیتبخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکهای از دلالهای پیام است که عملیات پیامرسانی در سلسلهمراتب سرویسهای غنی را بهصورتی مقیاسپذیر انجام میدهند. بهعلاوه ،یک زبان توصیف معماری) ADL( برای سرویسهای غنی ارائه کردهایم .چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند .بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راهاندازی میشود.

مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است .نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیادهسازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچهسازی )افقی(، سلسلهمراتب ،فراکتال، تطبیقپذیری و مقیاسپذیری. نتیجه اینکه ،چارچوب پیشنهادی ،قابلیت یکپارچهسازی و مقیاسپذیری لازم در پیادهسازی سامانهای از سامانهها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند.

 

دانلود فایل

بررسی ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور

بررسی ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   46

 

 

چكيده

با توجه به افزايش تقاضا براي استفاده از سيستم‌هاي مختلف ارتباطي سريع و پر ظرفيت، سيستم مخابرات نوري بهترين انتخاب براي جوابگويي به اين تقاضاي روز افزون است. اين سيستم‌ها در سرعت‌هاي بالا با استفاده از موجبرهاي الكترواپتيك در ابعاد نانومتري ساخته مي‌شوند. گرچه كشور ما در زمينه‌هاي مختلف علمي ممكن است از كشورهاي پيشرفته عقب‌تر باشد، ولي شواهد حاكي از آن است كه در زمينه اپتيك و ليزر فاصله ما با آنها بسيار كم است و با برنامه ريزي دقيق، خيلي سريع مي‌توان با آنها رقابت كرد[1]. از طرفي تا سال 2000 هنوز كشورهاي منطقه خاورميانه سهمي در بازار بين المللي مخابرات نوري نداشتند و اين منطقه بكر و خالي از رقيب داخلي باقي مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم اين بازار حدود 100 ميليارد دلار برآورد شده، كه رقم قابل توجهي است[2]. به‌عنوان مثال، فروش كريستال‌هاي غيرخطي كه در مخابرات الكترواپتيك به‌كار مي‌رود، رشدي سرسام آور دارد بطوري‌كه در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بيش از 90% افزايش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراين تدوين استراتژي واحد، در كل كشور رمز موفقيت در اين كار خواهد بود. در اين مقاله ابتدا ضرورت تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي مخابرات الكترواپتيك بيان مي‌شود، سپس مدل جامع مديريت استراتژيك و روش و مراحل تدوين استراتژي ارايه مي‌شوند. در ادامه، نمونه‌اي از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها در زمينه فن‌آوري مخابرات الكترواپتيك و استراتژي‌هاي مرتبط و متناسب با آنها بيان مي‌شود. در آخر راهكارها و پيشنهاداتي براي پياده‌سازي در ايران ارايه خواهد شد.

 

 

مقدمه

ساده‌ترين تعريف از نانوتكنولوژي بيان مي‌كند كه اين فن‌آوري قدرت سازماندهي، كنترل و ساخت در حد اتمي و مولكولي را فراهم مي‌آورد. با اين فن‌آوري جديد، انقلابي در زندگي بشر به‌وجود آمده و مواد و امكانات جديدي در عرصه‌هاي مختلف علوم از جمله مخابرات، شيمي، مواد، بيوتكنولوژي و غيره ايجاد مي‌شود. نانوتكنولوژي مبحث جديدي نيست و از سالها پيش در زندگي بشر وجود داشته است، ولي قرن حاضر زماني است كه بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رويكردي جديد، بيشتر از گذشته آن را تحت كنترل خود درآورد[3].

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

دانلود   با موضوع آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق
دارای 12 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 12 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تقسيم بندی تحقيق

تحقيق بنيادی يا Basic Research
 ” تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود. ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کاربرد داشته باشد ولی معمولا خود محقق در کاربرد آن نقشی ندارد.”

تحقيق کاربردی يا Applied Research
 ” اين نوع تحقيق برروی يافتن راه حل مسائل فوری با ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققين درکاربرد نتايج دخيل می باشند.”

 

         

دانلود فایل

بررسی روش حل مسئله و طرح مسئله با شيوه هاي مختلف

بررسی روش حل مسئله و  طرح مسئله با شيوه هاي مختلف

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    13 

 

 

 

 يك روش ديگر باز در قالب الگوي حل مسائل.

قابل تحليل بكارگيري تحت عنوان روش حل مسأله، روش يعني در عمل اجرا كنيم يا گاهي روشهاي مسأله محور نگر مي‎گويند. در اين روش چنانكه در الگو اشاره كردم به هيچ وجه معلم نقش انتقال اطلاعات را مستقيم و غيرمستقيم ندارد بلكه نقش راهنما را دارد. براي اينكه يك مقدار عيني ‎تر شود چون در مباحث گذشته در مورد حل مسأله بحث شد.

 حالا عزيزاني كه مي‎خواهند در الگوي حل مسأله مطالعه كنند مي‎توانند آن بحث را دنبال كنند. ولي در اينجا سعي مي‎كنند پراتيكال ،، عملي در مورد اجراي حل مسأله كه اگر مي‎خواهم در مورد آن الگو، روش بكار بگيرم ، چگونه عمل كنم.

در اين روش، روش حل مسأله هميشه هم مي‎شود يادگيري مشاركتي، يادگيري كار كرد. هم مي‎شود گروهي و انفرادي كار كرد ولي اساس كار اين است در مرحله اول وقتي معلم وارد كلاس مي‎شود بجاي انتقال اطلاعات موقعيتي را ايجاد مي‎كند كه براي شاگرد سؤال ايجاد كند يك موقعيت متناقض و متضاد و حتي همراه با تحير و شگفتي و اين موقعيت نامعين با همراه تغيير سبب مي‎شود كه سؤالات زيادي در ذهن شاگرد ايجاد شود.

 مثلاً : فرض كنيم مي‎خواهد معلمي درباره برق ، الكتريسيته صحبت كند اون نمي‏آيد كه بگويد برق چيه ؟ الكتريسيته چيه؟ مي‎آيد چراغ روميزي كلاس را جوري سازماندهي كرد .داراي پرده هميشگي است و با يك لامپ روميزي اين روشن مي‎شود .البته لامپهاي كوچك ديگر در كلاس هستند.

 

معلم به ليستها نگاه مي‎كند يك مرتبه لامپ كلاس مي‎تركد يك موقعيت نامعين . كلايس تاريك يا نيمه تارك مي‎شود . بچه ها سر را بلند مي‎كند .چي شده حتي به طنز ممكن است، بقول يكي از معلمان بزگوار مي‎گويد، يكي از شاگردان به دوستش مي‎گه خنگه مگر نمي‎بيند لامپ منفجر شد.

راستي بچه‏ها لامپ چيست و جريان الكتريسيته چيست ، اصلاً‌چرا لامپ منفجر شده درچه چيزي در كلاس ايجاد مي‏كند .

يا معلم ديگري در علوم اجتماعي درس آن وظايف شهرداري است ، نمي‎خواهد بگويد من وظايف شهرداري را مي‎خواهم درس بدهم موقعيتي ايجاد كنم ميآيد يا يك حلقه فيلم قسمتي از شهر را كه نارسايي دارد مطرح مي‎كند با مصاحبه كوچك از مردم مي‏‎كند بعد روي مي‎كند. در آن محله تان كه شما در آن زندگي مي‎كنيد چه مشكلاتي دارد .آن جلسه را با بچه‎ شروع مي‎كند به بحث كردن .

 

و هرگروهي از بچه ها مشكلات شهرستان را ياداشت مي‎كند و معلم اينها را يادداشت مي‎كند و حتي ممكن است زماني بگذرد كه بچه ها دقت بيشتري كند.ازطلاعات محلتان را طرح مي‎كنند روي تابلو مي‎نويسند در كلاس.

 

مرحله دوم :

مرحله دوم سؤال معلم نه راستي بچه ها حل مشكلات به عهده كيست ؟ پس مرحله اول طرح مسأله يا ايجاد يك موقعيت سؤال برانگيز يا جديد نامعين يا متضاد .

 در مرحله دوم بحث تبادل نظر است. در مورد آن مسأله، اين مشكلات مال كيست؟ ممكن بچه ها در كلاس مطرح كنند و بحث كنند گروهي عكس است بگذاريد وظيفه استانداري ، فرمانداري، گروهي مي‎گويند وظيفه شهرداري چيست؟

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت روش تحقيق با رويكردي به مقاله نويسي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


              نوع فایل: power point قابل ویرایش 17 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مرور کارهای پیشین Literature Review معمولاً به ضورت یک فصل جداگانه و پس از مقدمه آورده می شود. هدف از آن تشریح کارهای پیشین انجام شده حول موضوع، با جزئیات بیشتر (شامل روش ها، داده ها و نتایج حاصله) می باشد. این فصل معمولاً با عنوان related works هم نامیده می شود. جایگاه کار تحقیقاتی حاضر را در مجموعه دانش موجود در حوزه مربوطه مشخص تر می سازد. نقاط ضعف کارهای گذشته را با جزئیات بیشتری مشخص و فضای قابل بهبود را برای خواننده ترسیم می نماید. آیین نگارش فصل مروری منطقی و قانع کننده باشد. صرف اینکه به نظر شما یک مرجع از دیگری ضعیف تر است برای خواننده پذیرفتنی نیست. انتخاب گری: از هر مرجع تنها نکات مهم و وابسته به کار تحقیقاتی حاضر را بیان نمایید. شرح و بسط زیاد حول هر یک از مراجع به طولانی شدن این فصل و خستگی خواننده می انجامد. ندرتاً از نقل قول استفاده کنید. نقل دقیق جملات مقاله و استفاده از کوتیشن را به حداقل برسانید. بیشتر مفاهیم و روش های حاصل از کارهای مروری را ب …

آموزش رياضي با روش و فنون جديد

آموزش رياضي با روش و فنون جديد

 آموزش رياضي با روش و فنون جديد
 متشکل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

اي «معلم هستي و هو»

اي اسطوره عشق و صفا 
و اي معمار جهان هستي 
انديشه ، تفكر ، شناخت ، قلم و گفتار مان از توست .
تو سرود عشق را سرداري و ايثار را به ما آموختي .

دانلود فایل

مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي

مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي

 مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
    دوراه درمان اصلي براي بيماران نارسائي کليوي درمرحله آخر وجود دارد .متداولترين روش درماني، همودياليز بمدت طولاني و ديگري استفاده از پيوندکليه است(1).
پژوهش توصيفي مقايسه اي حاضر تحت عنوان مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند کليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژاد نشان مي دهد که با توجه به کمبود امکانات و منابع  موجود، براي درمان  بيماران دچار “نارسائي کليوي در مرحله آخر” در گروههاي سني وجنسي مختلف، کدام اقدام درماني مناسبتر است. جامعه پژوهش شامل تمام بيماراني مي‌باشند، که براي اولين بار براي درمان” نارسائي کليوي در مرحله آخر”در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران در سال 1378مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش برگه پرسشنامه شامل سئوالات مشخصات فردي،  ميزان هزينه ها بقيمت سال 1378 و وضعيت سلامتي درابعاد شهودي، جسمي، روحي و اجتماعي بوده است كه پس از تعيين اعتبار و اعتماد علمي در اختيار واحدهاي مورد پژوهش يعني بايگاني بيمارستان ، اداره آمار مرکز مديريت پيوندو بيماريهاي خاص و بيماران تحت مطالعه قرار گرفتند. بطور خلاصه، نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات  153بيمار تحت درمان با همودياليزمزمن و پيوند کليه حاكي از آن است كه، تعداد بيماران مرد 6/2 درصد و بيماران زن 3/8 درصد در روش پيوند کليه بيش از دياليز مزمن بوده است. در روش دياليز مزمن کمتراز5/36 درصد بيماران در گروه سني 74-65 سال و در روش پيوند کليه بيش از 24 درصد بيماران در گروه سني44-35 سال قرار داشتند. در روش پيوند کليه هزينه بيماران مرد 6/22 درصد، و بيماران زن حدود 5/18 درصد  روش دياليز مزمن بود بيشترين فاصله ميانگين هزينه دو روش درمان در گروه سني 34- 25 سال مشاهده شد که پيوند کليه حدود 5 درصد دياليز مزمن هزينه دوره درمان دارد. اثر بخشي روش پيوند کليه در همين گروه سني بيش از 7 برابر روش دياليز مزمن درمقياس دالي است. و هزينه- اثربخشي روش پيوند کليه  نيز در اين گروه سني  حدود 14 برابر روش دياليز مزمن است. روش پيوند کليه در مردان 6/7 و در زنان7/6 بار هزينه اثربخشتر از روش دياليز مزمن بوده است. لازم به ذکر است که انجام پيوند کليه حتي با افزايش هزينه هاي آن تا 7/6 برابر قيمت سال 1378 نيز با سطح در آمد سرانه همان سال باز هم مقرون به صرفه است.
كليد واژه ها: هزينه- اثربخشي،  دالي،  دياليز مزمن،  پيوند کليه
مقدمه
 درحال حاضر دو روش درماني اصلي براي بيماران ” نارسائي کليوي درمرحله آخر  ”  وجود دارد. متداولترين روش درماني، همودياليزو ديگر روش پيوند کليه مي باشد. بدليل تقاضاي روز افزون بيماران کليوي براي خدمات درمان دياليز مزمن و پيوند کليه و افزايش هزينه هاي درمان اينکونه بيماران، انجام پژوهشهائي که هزينه و اثربخشي دو روش درمان را مورد مقايسه و بررسي قرار دهد، ضروري بنظر مي رسد
اين مطالعه اولين کار پژوهشي هزينه اثربخشي درمانهاي جايگزين با شاخص دالي در کشور است.


 

   

دانلود فایل

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

فرمت فایل    فایل ورد  غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات    31

 

 

فهرست مطالب

چکیده   

مقدمه

اهداف گزارش   

هدف کلی   

اهداف جزئی   

تشریح کلیات (بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات )

توصيف مشکل   

گردآوری اطلاعات

شاخص های کیفی وضعیت موجود

شاخص های کمی وضعیت موجود

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1        مصاحبه 

2        برگزاری جلسه همکاران

3        پرسش نامه

4        مطالعه

5        مشاهده

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات   

برخي از داده‌های حاصل از ابزار و فنون ديگر 

بررسی نقاط ضعف و قوت و موانع موجود ورزش در مدارس

مشکلات دبیران و مربیان درس تربیت بدنی در مدارس

راه حل هاي پيشنهادي مناسب برای عدم علاقمندی

▪ تابلوی اعلانات ورزشی 

▪ بر گزاری مسابقات ورزشی 

▪ ایجاد انگیزه برای مطالعات ورزشی 

▪ ایجاد یک سایت ورزشی برای آموزشگاه 

▪ اهدای جوایز ورزشی 

▪ کاهش ارزش بازیهای رایانه ای 

▪ برگزاری نمایشگاه های ثابت یا دوره ای 

▪ اجرای ورزش صبحگاهی 

● راهکارهای عملی فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر وموثرتر درس تربیت بدنی در مدارس

▪ بستر سازی مناسب 

▪ تمرین دادن دانش آموزان در زمان بندی خاص 

▪ گزینش ژنتیکی 

▪ استفاده از دانش آموزان متخصص 

▪ ایجاد کمیته های حمایت 

▪ تعیین الگوی پیشرفت 

اجرای راه حل ها   

ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها

شاخص های کمی بعد از اجرای راه حل

ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

باز ساخت یا بهسازی عمل

نتیجه‌گیری و پيشنهادها 

«منابع و مآخذ»

 

دانلود فایل

بررسی انواع روش های تغذيه مصنوعي چاه همراه با نمونه موردی پروژه تغذيه مصنوعي چاههاي آب ن

بررسی انواع روش های  تغذيه مصنوعي چاه همراه با نمونه موردی پروژه تغذيه مصنوعي چاههاي آب ن

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   76

 

 

چاههاي تزريقي به عنوان روشهاي تغذيه اساساً در مناطق شهري و مراکز صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. صرف نظر از نوع روش، بايد آبي که به زمين تغذيه مي‌شود عاري از مواد رسوبي باشد. استفاده از ترکيبي از روشهاي متعدد( پخش آب و غرقاب کردن زمين در کرت هاي وسيع وچاه هاي تغذيه) براي هدفهاي تغذيه معقولتر است.

پروژه تغذيه مصنوعي چاههاي آب نيروگاه شهيد مفتح همدان  با پخش آب (water spreading) از طريق غرقاب کردن زمين در کرت هاي وسيع (basin) وچاه هاي تغذيه  (recharge well) ،مي تواند بخشي از آب خارج شده از زير زمين راجبران نمايد.

آب داخل مخازن به تدريج در خاک نفوذکرده و وارد لايه آبدار زيرزميني مي گردد سرعت نفوذ بستگي به اختلاف سطح آب روي زمين و سطح ايستايي  وخصوصيات فيزيکي خاک دارد. اما از آنجا که بتدريج منافذ خاک گرفته مي شود سرعت نفوذ نسبت به زمان کاهش مي يابد وممکن است به حدي برسد که آب به مدت طولاني در سطح زمين باقي مانده وتبخير گردد.در اين روش آب وارد چاه شده وبا ايجاد مخروط تغذيه به اطراف آن نفوذ مي کند .بايد توجه داشت که ميزان تغذيه چاه برابر پمپاژ آن نيست زيرا هدايت هيدروليکي در هنگام تغذيه به دليل مسدود شدن منافذ کمتر از هدايت هيدروليکي در هنگام پمپاژ است.

پروژه هاي تغذيه مصنوعي داراي عمليات متنوع عمراني (ابنيه _زهکشي_ حفاري چاه وعمليات خاکي و خاکريزي و… )مي باشد که مستلزم طراحي مهندسي  وتجربه در اجرا مي باشد  واستفاده از منابع ومصالح موجود ،موجب اقتصادي شدن اين پروژه ها ميگردد در پايان متذکر ميشود که عمر پروژه مذکور بين 15تا20 سال تخمين زده شده است.

 

 

مقدمه:

 

تعريف و ريشه لغوي

وارد کردن آب به داخل يک سازه زمين شناسي را بوسيله متدها و تاسيسات مختلف ، تغذيه مصنوعي گويند ومعادل لاتين آن Artificial Recharge مي باشد.

 

قنات چگونه بوجود آمد ؟

به دنبال رگه هاي حيات

شايد اولين گام مردمان زحمتکش قديمي ، فقط جستجو براي يافتن آب در زير زمين بود ، و وقتي مقني ها در اعماق چاه بدنبال رگه هاي آب حرکت کردند اولين قدم را در راه ابداع قنات برداشتند .

آنها آنقدر بدنبال رگه آب در چاه حفاري کردند و پيش رفتند ، تا ديگر هم نفس کشدن مشکل شد و هم تخليه مواد حفاري سخت تر گرديد . در اين نقطه بود که يک چاه رو به بالا حفاري کردند و خود را به روي زمين رساندند .

هم راه تنفس باز شد و هم راه آساني براي تخليه مواد و آوار هاي کنده شده .

بله اينگونه قنوات ابداع شدند و ساليان درازي به بشر خدمت کردند .

 

 

 

هدفهاي تغذيه مصنوعي

تغذيه مصنوعي مي تواند با توجه به هدفهاي زير بکار رود:

 

1         تغييردادن کيفيت آب (هم درجه حرارت آن را تنظيم کرد و همچنين پالايش باکتري ها صورت مي گيرد.

2         اضافه کردن و  ثابت نگه داشتن آب زيرزميني به عنوان منبع اقتصادي

 3         به منظور تنظيم و يکنواخت کردن آب سطحي

4          براي جلوگيري از نفوذ آبهاي شور به آبهاي شيرين

 5         براي کاهش دادن و جلوگيري از نشست زمين در اثر برداشت زياد آب زيرزميني

 6         براي انبارش آب زيرزميني جهت استفاده در محل و صادرکردن آن به مناطق ديگر از طريق آب سطحي

 7         استخراج انرژي براثر آب گرم

8          توزيع زيرزميني آب در يک منطقه براي چاههاي حفاري شده

بنابراين در شرايط مختلف ، پروژه هاي تغذيه مصنوعي نه تنها به عنوان مکانيزم حفاظت از آبهاي زيرزميني را تدارک مي بيند، بلکه بعنوان کمک براي حل مساله وجلوگيري از افت آبهاي زيرزميني در سفره ها در اثر استخراج بيش از حد عمل مي کند.

 

شرايط کلي استفاده از تغذيه مصنوعي

بر حسب نوع نيازها ، ويژگيهاي جغرافيايي و نحوه استقرار تاسيسات تغذيه و نوع آن طرحهاي تغذيه مصنوعي و طرز کار آنها ، بي اندازه متغير است.

با توجه به اينکه هر سيستم و طرح تغذيه مصنوعي از يک سيستم آبدار ، يک منبع تغذيه و بالاخره تاسيسات مربوطه تشکيل مي شود. به خوبي مي توان حدس زد که ابعاد اين طرحها تا چه اندازه مي توانند متغير باشند که اين تغييرات مي توانند هم از نظر زماني و هم از نظر مکاني قابل اندازه گيري باشند.

 

شرايط هيدرولوژيکي و منبع تغذيه

رژيم آبهاي سطحي موجود در منطقه و اختلاف بين رژيم منبع تغذيه و رژيم مورد تقاضا ، عامل مهمي است که بايد در رابطه با ظرفيت تنظيم کنندگي مخزن طبيعي و شرايط انتقال آب بين نقاط تغذيه و برداشت در نظر گرفت.

         تيرگي آب: پيش از در نظر گرفتن موارد ذکر شده، بايد توجه داشت که آب حاوي مقدار بسيار کمي از مواد معلق مي باشد و اين در موقعي است که بخواهيم از آب بدون پالايش قبلي استفاده کنيم.

 

شرايط هيدروژئولوژيکي مخزن آب

وضع سفره ، از نظر آزادبودن تحت فشار بودن که از طريق ضريب ذخيره و پرشدگي در حجم آب قابل تحرک و نيز در نوع تاسيسات تغذيه تاثير خواهد گذاشت. ضخامت بخش غير اشباع قبل از ذخيره سازي در مورد سفره هاي آزاد اين ضخامت به ميزان بهره برداري از سفره بستگي دارد.

 

متدهاي تغذيه مصنوعي

متدهاي مختلفي براي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني ارائه گرديده است که متداولترين متدها عبارتند از:

 1         متد حوضچه اي

در متد حوضچه اي بوسيله خاکريز کردن مرزهاي حوضچه و يا خاکبرداري از منطقه مورد نظر ، حوضچه اي را درست کرده و آب را در داخل آن بخش مي کنند. که اين آبها نبايد داراي ذراتي در اندازه سيلت باشند، زيرا باعث کورشدن فضاهاي خالي قابل نفوذ مي شود.

متد کانالي

عمل بخشي آب در يک کانال طبيعي ، زمان و منطقه تغذيه را در آن افزايش خواهد داد. اين شامل مديريت رودخانه و کانال در قسمت بالا و پايين تاسيسات مي باشد. وجود منبع آب در قسمت بالايي رودخانه مي تواند مقدار جريان رودخانه را در طي زمان ، منظم کرده، بطوريکه مقدار آن از مقدار ظرفيت جذب در قسمتهاي پاييني رودخانه بيشتر نباشد.

متدهاي ديگر تغذيه مصنوعي عبارتند از:

1         متد آبراهه و شياربندي

2         متد سيلابي

3         متد آبياري

4         متد گودالي

5         متد چاه تغذيه اي

امروزه استفاده بي رويه از آبهاي زيرزميني ،يکي از بزرگترين مشکلات محسوب مي شود و با توجه به اينکه ميانگين بارندگي  در دنيا700mm/year مي باشد در کشور ما اين ميزان240mm/year مي باشد و با توجه به اينکه در شرايط طبيعي فقط جزء کوچکي از آب باران به آب زيرزميني مي‌رسد.و از آنجايي که مخازن زيرزميني، مخازني بدون تبخير مي‌باشند و از آنجا که جريان آبهاي سطحي اغلب هدر مي‌رود، حفاظت آب از طريق افزايش تغذيه مخازن زيرزميني، توسط جريانهاي سطحي يک عمل منطقي است. ودر اين ميان  تغذيه مصنوعي يکي از روشهائي است  که مي تواند بخشي از آب خارج شده از زير زمين را جايگزين  نمايد تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني  به 5 روش کاربردي مختلف صورت مي گيرد.اين روشها در جدول زير آمده است.پروژه تغذيه مصنوعي چاههاي آب نيروگاه شهيد مفتح همدان را مي توان ترکيبي از روش غرقاب کردن زمين وچاههاي تغذيه مورد بررسي

 

دانلود فایل

استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری

استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری

دانلود   با موضوع استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط1 قطار شهری اهواز،
در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
 
حالات مختلف حفاری با ماشین EPB Open Mode 

دانلود فایل

تحقیق درباره بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه رياضيات كليد دروازه علوم است.غفلت از رياضيات به همه دانشها لطمه مي زند «راجر بيكن» چكيده پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پرورش است. و مي توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد. معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمونهاي نهايي و استاندارد مورد سنجش قرار مي گيرد. كه سنجيدن پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. و از آنجا كه آموزش رياضي در زمينه سازي براي يادگيري تمامي علوم و در نهايت زندگي بهتر، نقش حساس و قابل توجهي ايفا مي كند، متأسفانه بر اساس يافته هاي موجود، عدم پيشرفت تحصيلي در درس رياضي به وضوح روشن گرديده است. نظام آموزشي، با مطالعه عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي و شناسايي ابعاد مختلف آن اقدامات مورد نياز را به منظور بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان و رفع كاستيهاي موجود به عمل مي‌آورد در اين پژوهش تلاش شد، تا به يك …

پديده پير شدن جمعيت جهان (روش تحقیق )

پديده پير شدن جمعيت جهان (روش تحقیق )

 پديده پير شدن جمعيت جهان (روش تحقیق )
 متشکل از 53 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
عنوان     صفحه
بيان مسئله   
اهميت موضوع    
هدف از تحقيق (ادبيات مسئله)   
چهارچوب تحقيق (چهارچوب نظري ‎- نظريه)   
فرضيه    
تعريف مفاهيم    
روش تحقيق    
نتيجه‎گيري و پيشنهادات    
منابع    
 
مقدمه
پديده پير شدن جمعيت جهان به دلايل: كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از پيشرفتهاي علوم پزشكي، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتيجه افزايش نرخ اميد به زندگي و طول عمر، از چنان درجه اهميتي برخوردار است كه عدم توجه به آن جامعه انساني را در آينده‎اي نزديك در مقابل مسائل و مشكلات بسيار پيچيده‎تر و چه بسا لاينحل قرار خواهد داد.
درصد جمعيت سالمندان تحقيقاً در كليه كشورها به طور منظم رو به ازدياد است. امروزه حدود يك ميليارد نفر از جمعيت جهان را افراد سالمند بالاي 60 سال تشكيل مي‎دهند. طبق سرشماري جمعيت جمهوري اسلامي ايران در سال 1375، حدود 6/6% كل جمعيت 65 ميليون نفري كشور را سالمندان 60 سال به بالا تشكيل مي‎دهند. در غالب جوامع زنان نسبت به مردان از عمر طولاني‎تري برخوردارند و به همين جهت بخش اعظم جمعيت سالمندان را زنان سالخورده تشكيل مي‎دهند. وجود نابرابري‎هاي اقتصادي و عدم كفايت خدمات اجتماعي، مراقبتهاي پزشكي و غيره سبب گرديده تا اين گروه از آسيب‎پذيرترين اقشار اجتماعي باشند.


 

 

دانلود فایل

بررسي و مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر ميزان شوت توان انفجاري و س

بررسي و مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر ميزان شوت توان انفجاري و س

طرح تحقيق

•              مقدمه

•              بيان مسئله

•              اهميت و ضرورت تحقيق

•              اهداف تحقيق

•              فرضيه هاي تحقيق

•              اصطلاحات و تعاريف

 

1     1 مقدمه :

 پيشرفتهاي روز افزون علوم ورزشي درسالهاي اخير بسيار چشم گير بوده و آمادگي جسماني نيز به عنوان بخش مهمي از اين علم از تنوع ، تغيير و توسعه به دور نبوده است. بازيكنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسياري از ورزشكاران به انعطاف پذيري ، تعادل و چابكي نياز دارند.

خوشبختانه ، اكنون تجربه مربيان به همراه تحقيقات و مشاهدات آزمايشگاهي و ميداني موجب طراحي برنامه هاي نظام دار و در نتيجه ، بهبود آمادگي عضلاني شده است. آمادگي عضلاني شامل قدرت و استقامت عضلاني ، توان ،سرعت ، انعطاف پذيري ، تعادل و چابكي است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و تركيب موثر اين دو عامل (توان) از اهميت ويژه اي  برخوردار است .

در اين تحقيق سعي شده است كه اثرات دو روش تمرين با وزنه و تمرينات پلايومتريك بر عوامل مذكور مورد مقايسه و بررسي قرار گيرد . تمرينات با وزنه  روش مناسبي براي بهبود قدرت قدرت و در نتيجه توان بشمار مي روند.

با توجه به اصل ويژگي تمرين براي توان ، ورزشكارن  بايد تلاش كنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امكان به سرعت حركت دهند. در انتخاب برنامه تمريني توان، بايد به اين نكته توجه كرد كه سرعت تمرينات تا حد زيادي به سرعت حركات رشته مورد نظر نزديك باشد.

روش تمريني ديگري كه در بسياري از مهارتهاي ورزشي براي بهبود توان موثر است ، تمرينات پلايومتريك است. اهميت اين تمرينات استفاده از «پيش فشار» و كشش ناگهاني عضله مي باشد . در حركات پلايومتريك در طي مرحله اكسنتريك يا مرحله فشار يعني وقتي كه عضله به سرعت كشيده مي شود ،اعضاي كشسان عضله نيز كشيده مي شوند و بخشي از نيروي فشار را به شكل انرژي كشسان ذخيره مي كند ودر حين مرحله كانسنتريك يا غلبه عضله كه با تحريك بازتاب ميوتاتيك روي مي دهد انرژي كشسان ذخيره شده آزاد مي شود . اين تمرينات موجب آمادگي دستگاه عصبي و عضلاني مي شود و در نتيجه به ورزشكار اجازه مي دهد كه در فعاليت هايي كه همره با تغيير جهت مي باشند، به نحو قدرتمند و سريعي اجراي وظيفه نمايد.

تحقيق حاضر نيز با بررسي و مقايسه اثرات اين دو روش تمريني بر ميزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاري بازيكنان فوتبال سعي بر اين دارد به اين سئوال كه كداميك از روش ها ورزشكاران را در توسعه و عملكرد ورزش بيشتر ياري مي بخشد جواب دهد.

2     1. بيان مسئله :

 دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقيقات و بررسي هاي متعددي كه انجام پذيرفته است بيش از بيش و بطور غير قابل وصفي رو به گسترش مي باشد .كارشناسان و مربيان همواره به دنبال اين بوده اند كه امتيازها و عملكرد ورزش را در ورزشكاران خود توسعه دهند .

بازيكنان فوتبال براي تحمل فشارهاي بدني به هنگام بازي و فراهم آوردن زمينه لازم براي استفاده از مهارتهاي تاكتيكيشان  در سرتا سر يك مسابقه ، به سطح بالايي از آمادگي نياز دارند . بنابراين ، تمرين هاي آمادگي بخش مهمي از برنامه كلي تمرين هاست . در اين ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاري از اهميت ويژه اي برخوردار است . بسياري از فعاليت هاي فوتبال مثل تكل كردن ، پريدن ، ضربه زدن ،‌ دويدن و تغيير جهت دادن از نوع فعاليت هاي پر قدرت و انفجاري و از اركان اساسي موفقيت در اين ورزش هستند.

اهداف ويژه ي تمرين هاي قدرتي عضله در فوتبال عبارتند از :

1)             بالا بردن بازده توان در جريان فعاليت هاي انفجاري در يك مسابقه فوتبال مثل تكل كردن ، پريدن ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

2)             پيش گيري از وقوع آسيب ها.

3)             كسب مجدد قدرت پس از يك آسيب

بديهي است كه دست يابي به اين اهداف مستلزم طراحي تمرين بر اساس يافته هاي علمي        مي باشد . بدين منظور 20 آزمودني شركت كننده در اين تحقيق به دو گروه تقسيم شده و تمرينات منتخب پلايومتريك و با وزنه را به مدت 8 هفته و كلاً 24 جلسه انجام دادند تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه كداميك از اين دو روش تمريني براي بهبود فاكتورهاي مذكور موثر و مفيد واقع مي شود .

3     1 . اهميت و ضرورت تحقيق :

 افزايش آگاهي و دانش مربيان و ورزشكاران درباره روشهاي نوين حاكم بر فوتبال از مهمترين عوامل پيشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجراي طرح ها و سازماندهي ها توسط مربيان خلاق، زمينه پيشرفت سريع فوتبال را فراهم مي آورد و از جمله ابزارهاي كارايي آموزش مربيان يافته هاي پژوهشي نوين است. بررسي مسابقات انجام شده در سطح اول اين رشته ورزشي بيانگر اين موضوع است كه امرزوه بيشتر گل ها از طريق شوت راه دور به ثمر مي رسد.

همچنين داشتن سرعت زياد از عوامل موفقيت بازيكنان در حال حمله و دفاع مي باشد.

فعاليت هايي نظير پريدن ، تكل زدن و پرتاب كردن نيز مستلزم داشتن توان انفجاري بالايي است بنابراين تقويت فاكتورهاي مذكور از اهميت بسياري برخوردار است و مي بايست از اولويت هاي برنامه تمريني مربيان فوتبال مي باشد . تمرينات پلايومتريك موجب آمادگي تقويت دستگاه عصبي عضلاني مي شود و در نتيجه به ورزشكار اجازه مي دهد تا در فعاليت هايي كه همراه با تغيير جهت مي باشند به نحو قدرتمند و سريعي اجراي وظيفه نمايند . اين تمرينات با درگير كردن بيشتر دوكهاي عضلاني موجب ايجاد قدرت انفجاري بيشتر مي شوند . بنابراين تمرينات پلايومتريك    مي تواند به عنوان يك روش تمريني مناسب جهت كسب قدرت انفجاري و نيز افزايش سرعت مورد استفاده مربيان فوتبال قرار گيرد.

از طرف ديگر مطالعات اغلب مؤيد آن است كه تمرينات قدرتي بدون شك روي افزايش هر دو عامل سرعت و قدرت انقباض موثر است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه اجراي كداميك از روش هاي تمريني در بهبود فاكتوهاي مذكور موثرتر مي باشد.

4     1. اهداف تحقيق :

  الف) هدف كلي :

 بررسي و مقايسه تأثيرات دو روش تمريني پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر ميزان شوت، سرعت و توان انفجاري بازيكنان فوتبال 20     17 سال.

 

  ب) اهداف اختصاصي :

    1)بررسي تأثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر ميزان شوت بازيكنان فوتبال .

  2) مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر ميزان شوت بازيكنان فوتبال .

  3) بررسي  تأثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر سرعت  بازيكنان فوتبال .

4)             مقايسه تاثيرت دو روش تمريني پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر سرعت  بازيكنان فوتبال .

5)             بررسي تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر روي توان انفجاري  بازيكنان فوتبال .

6)             مقايسه تاثيرت دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر روي توان انفجاري   بازيكنان فوتبال .

5     1 . فرضيه هاي تحقيق :

1)             تمرينات منتخب پلايومتريك تأثير معني داري بر شوت آزمودني ها ندارد.

2)             تمرينات منتخب پلايومتريك تأثير معني داري بر سرعت آزمودني ها ندارد.

3)             تمرينات منتخب پلايومتريك تأثير معني داري بر توان انفجاري آزمودني ها ندارد.

4)             تمرينات با وزنه تأثير معني داري بر ضربه شوت  آزمودني ها ندارد.

5)             تمرينات با وزنه تأثير معني داري بر سرعت  آزمودني ها ندارد.

6)             تمرينات با وزنه تأثير معني داري بر توان انفجاري آزمودني ها ندارد.

7)             بين تأثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر روي ميزان شوت آزمودني ها اختلاف معني داري وجود ندارد .

8)             بين تأثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر روي سرعت آزمودني ها اختلاف معني داري وجود ندارد .

9)             بين تأثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه بر روي توان انفجاري  آزمودني ها اختلاف معني داري وجود ندارد .

6     1 . محدوديت هاي تحقيق:

  الف ) محدوديت هاي اعمال شده توسط محقق:

1)             تحقيق بر روي 20 بازيكن فوتبال پسر زير 20 سال .

2)             تحقيق تأثير تمرين پلايومتريك و تمرينات با وزنه را بر روي سه فاكتور  ضربه شوت ، سرعت و توان انفجاري بازيكنان فوتبال بررسي نموده است.

ب ) محدوديت هاي خارج از كنترل محقق :

1)             ميزان انگيزش آزمودني ها براي شركت فعال در تمرينات و اعمال حداكثر تلاش خود.

2)             رژيم غذايي آزمودني ها و شيوه زندگي آنان خارج از زمان تمرين .

3)             ميزان آشنايي  آزمودني ها با انواع تمرينات اعمال شده .

4)             شرايط روحي آزمودني ها .

5)             فعاليت بدن و شغل آزمودني ها .

6)             آزمودني ها از نظر آمادگي اوليه همگن نبوده و از آمادگي هاي متفاوتي برخوردار بوده اند

7)             سابقه بازي فوتبال در افراد يكسان نبوده است.

7     1. اصطلاحات و تعاريف:

 پلايومتريك : تمريناتي است كه توانايي عضله براي رسيدن به حداكثر قدرت در حداقل زمان ممكن را توسعه مي دهد.

سرعت حركت بدن : كوتاه ترين مدت زماني كه بتوان بدن را به فاصله مشخصي به حركت در آورد .

تمرينات با وزنه : (ايزوتونيك) خود تمريناتي است كه طول عضله هنگام بلند كردن جسم ثابتي تغيير مي كند . اين تمرينات با استفاده از وزنه هاي آزاد (دمبل ، هالتر و… ) در دستگاه بدن سازي انجام مي شود .

توان : توان عبارت است از اجراي كار معين در واحد زماني است ، بطور دقيق تر توان از طريق اندازه گيري سرعت حداكثر وزنه اي كه جابجا مي شود تعيين مي گردد.

 بازتاب ميوتانيك: بازتابي كه هنگام كشيده شدن دوكهاي ماهيچه اي باعث انقباض ماهيچه مي شود ، همچنين بازتاب كششي ( Stretch reflex) نيز ناميده مي شود.

 

 

فصل دوم

 

ادبيات تحقيق

 

 

 

 

•              مقدمه

•              زير بناي نظري موضوع

•              ادبيات پيشينه

•              تاريخچه تمرينات پلايومتريك

•              تأثيرات تمرينات قدرتي در فوتبال

•              تحقيقات داخلي

•              خلاصه تحقيق

 

(2)

ادبيات تحقيق

1     2 . مقدمه :

با توجه به گرايش عمومي نوجوانان و جوانان كشورمان به ورزش فوتبال كه آنرا بعنوان پرطرفدارترين و محبوب ترين ورزش كشور معرفي كرده است . لزوم باز آموزي و نوآوري در جامعه مربيان و آموزگاران فوتبال و آشنا ساختن با اصول امروزين اين ورزش و جنبه هاي علمي ان كاملاً احساس مي شود كه از جمله ابزارهاي لازم كارآمد در جهت توسعه دانش و آگاهي مربيان ، يافته هاي تحقيقاتي نوين در زمينه مورد نظر است.

در بسياري از تحقيقات نشان داده شده است كه تمرينات قدرتي موجب بهبود عملكردهاي ورزشي مي گردد و همچنين اين تمرينات مطابق با ويژگي هاي رشته ورزشي نيز مي باشد و اما در زمينه تمرينات قدرتي و تأثير آن روي اجراهاي ورزش در فوتبال ادبيات محدودي  وجود دارد.

2     2. زير بناي نظري موضوع :

  اساس فرايندهاي حركتي ارادي و غير ارادي درگير در تمرينهاي پلايومتريك اصطلاحاً «بازتاب كششي » ماهيچه اي (ميوتاتيك) نيز خوانده مي شود . اين دستگاه دوكي و بازتاب كششي هر دو از عناصر مهم سيستم عصبي هستند كه كنترل همه جانبه حركت هاي بدن را بعهده دارند.

آنچه كه در اين ميان توسط بازيكنان بطور ناخودآگاه انجام مي شود طويل شدن سريع ولي خفيف تارهاي عضلاني آن گروه از عضلاتي است كه مسئوليت توليد توان را براي انجام حركات پرتابي بر عهده دارند. كشش سريع اين عضلات موجب تحريك بازتاب دوكي عضلاني مي شود . بطوري كه يك محرك بسيار قوي از طريق طناب نخاعي به سوي عضلات فرستاده و باعث ايجاد انقباض پر قدرت در آنها مي گردد.

واژه هاي گوناگوني براي بيان و توصيف مراحل بازتاب كششي پيشنهاد شده است . آقاي «چو» در سال 1983 كشش سريع تارهاي عضلاني را قبل از انقباض عضله بعنوان مراحل اكسنتريك «برون گرا » و دوره زماني كوتاه بين شروع اين مرحله و مرحله انقباض بازتابي عضله را به عنوان مرحله  توقف و خود انقباض را با نام مرحله كانسنتريك  « درون گرا » ناميد .

در تمرينات پلايومتريك لازم است تا قبل از انقباض عضلات يك كشش سريع ( مرحله اكسنتريك يا مرحله فشار ) بر آنها وارد شود . در حركات پلايومتريك در طي مرحله اكسنتريك يا مرحله فشار يعني وقتي كه عضله به سرعت كشيده مي شود . اجزاي كشسان عضله نيز كشيده مي شوند و بخشي از نيروي فشار را به شكل انرژي كشسان ذخيره مي كند و در حين مرحله كانسنتريك يا غلبه عضله كه با تحريك بازتاب ميوتاتيك روي مي دهد انرژي كشسان ذخيره شده آزاد مي شود.

3     2. ادبيات پيشينه :

  استفاده از تمرينات قدرتي براي توسعه اجراي مهارتها بين ورزشكاران تا قبل از جنگ دوم جهاني مرسوم نبود . تا آن زمان مربيان و ورزشكاران عقيده داشتند كه برنامه هاي تمرينات قدرتي با وزنه منجر به سفت شدن عضلات مي شود . در خلال جنگ دوم

 

دانلود فایل

پاورپوینت روش های انتقال ژن ها در باکتری

پاورپوینت روش های انتقال ژن ها در باکتری

دانلود   با موضوع روش های انتقال ژن ها در باکتری،
در قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تاریخچه
مراحل مهندسی ژنتیک
کاربردهای مهندسی ژنتیک
بیوتکنولوژی و علوم پزشکی
ژن درمانی (Gene Therapy)
طرح بین‌ المللی ژنوم انسان IHGP
شناسایی مکانیسم‌ های مولکولی پیدایش سرطان
شبیه‌ سازی Cloning
ژنتیک مولکولی و صنعت
ژنتیک و کشاورزی
تولید گیاهان تراریخته
تولید جانوران ترانس‌ژنیک
برخی از جنبه‌ های اقتصادی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی
روش های انتقال ژن
تزریق بسیار کم محلول حاوی DNA یا Micro injection
الکتروپوریشن Electroporation
تفنگ ذره ای یا تفنگ اسید نوکلئیک
اتصال پروتوپلاسمی Protoplasm fusion
خشک کردن سلول گیاهی
فیبرهای سیلیکونی
انتقال ژن در باکتری ها
دگرگونی در باکتری ها
الحاق در باکتری ها
چگونگی پدیده الحاق
تفاوت انتقال از طریق الحاق با دگرگونی
انتقال ژن در باکتری ها
انتقال خصوصی
انتقال ژن ها با کمک باکتری ها و تفنگ ژنی
DNA  درون سلول های گیاهی
آگرو باکتری ها
این نتیجه ای است که ما در پایان به دست می آوریم
چگونه تفنگ ژنی کار می کند؟
کاربرد انتقال ژن ها
واکسن های ژنتیکی
ژن درمانی
تقویت سیستم ایمنی
داروشناسی ژنتیکی
ابزار تحقیقاتی
منابع

 

دانلود فایل

پاورپوبنت در مورد روش هاي انرژي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    1 2 تئوری الاستیسیته Theory of Elasticity كريم عابدي 3 روش هاي انرژي 4 فصل چهارم: روش هاي انرژي 1) تعاريف بنيادي الف) كار (Work) ب) كار مجازي (Virtual Work) …

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


              نوع فایل: power point قابل ویرایش 62 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نمودار علت و معلول مفید در کنترل کیفیت بیانگر علل بالقوه در مواقعی علل بروز مشکل واضح نیست نمودار علت و معلول می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه باشد. تاريخچه نمودار استخوان ماهي (FISH BONE) اولين نمودار علت و معلول به وسيله پرفسور «كاآرو ايشي كاوا» از دانشگاه توكيو هنگام تدريس چگونگي تجزيه عوامل مختلف و ارتباط آنها با يكديگر به مهندسان كارخانه كاوازاكي در تابستان 1943 با طرح و شكلي كه شبيه يك ماهي بود ساخته شد. نمودار علت و معلول از زمره روشهايي است كه از ژاپن سرچشمه گرفته و براي بهبود كيفيت به كار رفته است. اين نمودار بعداً به كشورهاي ديگر نيز برده شــده است و گاهي آن را نمودار «ايشي كــــاوا» يا نمودار استخوان ماهي (FISH BONE) نيز مي گويند؛ چرا كه اين نمودار اولين بار توسط پرفسور «ايشي كاوا» مطرح گرديد و ازطرفي ديگر شكل آن شبيه استخوان اسكلت ماهي است كه مشكل، عيب يا معلول در سر آن قرار گرفته است.   فهرست مطا …

پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

دانلود   با موضوع پاورپوینت روش های برداشت از مخازن دارای 10 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 10 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی
تزریق بخار
تزریق بخار به صورت متناوب
احتراق درجا
تزریق موادسطحی وپلیمر
تزریق پلیمر
  تزریق کربن دی اکسید
  تزریق گازبی اثر
  تزریق امتزاجی هیدروکربن ها

فهرست مطالب و اسلایدها:
روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی
احتراق درجا
تزریق موادسطحی وپلیمر
کنترل حرکت سیال

 

                   

دانلود فایل

بررسی انواع روش های جدید حفاظت از خوردگی فلزات

بررسی انواع روش های جدید حفاظت از خوردگی  فلزات

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   18

 

 

خوردگی فلزات

خوردگي فلزات عبارت است از: واكنش فلزات با محيط و مواد درون محيط براي تبديل آن فلز به شكل پايدارترش يعني اكسيد يا سولفور يا كربنات.

خوردگي معمولا از سطح فلز آغاز شده و تا درون آن نفوذ مي كند كه اين كار تدريجي و پيوسته صورت مي پذيرد.

عوامل موثر در خوردگي فلزات:

1     درجه ي خلوص فلز : هرچه فلز خالص تر باشد و ناهمگني كم تري داشته باشد ديرتر خورده مي شود.

2     تغييرات فيزيكي و مكانيكي فلز

3     غلظت ماده ي موثر و جنس آن(عامل خورنده)

4     مقدار اكسيژن

 محيطPH5     

6     درجه ي حرارت

 حفاظت در برابر خوردگي:

براي اين كار ما سه روش پيش رو داريم:

1     ايجاد پوشش و قراردادن ماده اي بين محيط و فلز

2     سلسله اعمالي را كه به آن ها نام اعمال الكتروشيميايي مي دهند روي فلز انجام دهيم تا خوردگي كم يا هيچ گردد.

3     موادي را درون فلز افزايش دهيم تا سرعت خوردگي كم شود كه از اين مواد با عنوان كندكننده هاي خوردگي ياد مي شود.

 خوردگی لایه ای :

خوردگی لایه ای که به خوردگی پوسته شدن هم معروف است بیشتر به موادی که غلتک می خورند یا روزن ران می شوند ازنوع AlCuMg و AlZnMg محدود می شود . مکان حمله د رلایه های موازی نازک در جهت حرکت به جلو بوده است  و سبب می شود که رویه های فلزی که مورد حمله قرار گرفته اند از هم جدا شده و یا تاول هایی بر سطح فلز ایجاد شود . خوردگی لایه ای با  قرار گرفتن فلز در آب راکد و یا اتمسفر در یایی هم به وجود می آید و مقاومت در برابر خوردگی لایه ای هم از روی عملیات پیر سازی تعیین می شود .

خوردگی یکنواخت (Uniform Attack)

معمولترین نوع خوردگی میباشد که معمولا بوسیله یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بطور یکنواخت در سرتاسر سطحی که در تماس با محلول خورنده قرار دارد ،ایجاد میگردد.

خوردگی یکنواخت یا سرتاسری،از نقطه نظر فنی اهمیت چندانی ندارد زیرا عمر تجهیزاتی که تحت این نوع خوردگی قرار میگیرند را میتوان به راحتی تخمین زد.

 راههای جلوگیری و کنترل خوردگی یکنواخت:

1         انتخاب مواد و پوشش صحیح

2         بوسیله ممانعت کننده ها

3         حفاظت کاتدی

خوردگی از 8 روش می تواند به سطوح فلزی حمله کند . هشت دلیل موجه برای به کارگیری کامپوزیت ها در سازه های نظامی و غیرنظامی . این 8 روش عبارتند از : 

حمله یکنواخت Uniform Attack

    در این نوع خوردگی که متداول ترین نوع خوردگی محسوب می شود ، خوردگی به صورتی یکنواخت به سطح فلز حمله می کند و به این ترتیب نرخ آن از طریق آزمایش قابل پیش بینی است .

 خوردگی گالوانیک  Galvanic Corrosion

     این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که دو فلز یا آلیاژ متفاوت ( یا دو ماده متفاوت دیگر همانند الیاف کربن و فلز ) در حضور یک ذره خورنده با یکدیگر تماس پیدا کنند . در منطقه تماس ، فرایندی الکترو شیمیایی به وقوع می پیوندد که در آن ماده ای به عنوان کاتد عمل کرده و ماده دیگر آند می شود . در این فرآیند کاتد در برابر اکسیداسیون محافظت شده و آند اکسید می شود .

  خوردگی شکافی Crevice Corrosion

     این ساز و کار وقتی رخ می دهد که یک ذره خورنده در فاصله ای باریک ، بین دو جزء گیر کند . با پیشرفت واکنش ، غلظت عامل خورنده افزایش می یابد . بنابراین واکنش با نرخ فزاینده ای پیشروی  می کند.

  آبشویی ترجیحی Selective Leaching

    این نوع خوردگی انتخابی وقتی رخ می دهد که عنصری از یک آلیاژ جامد از طریق یک فرآیند خوردگی ترجیحی و عموما ً با قرار گرفتن آلیاژ در معرض اسیدهای آبی خورده

 

دانلود فایل

پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار Business Plan

پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود   با موضوع پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار Business Plan دارای 63 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 63 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

نمونه ای از ماموريت و چشم‌انداز سازمان

شركت تلفن و تلگراف آمريكا (AT&T):
    ما نهايت سعي خود را مي‌كنيم تا به بهترين شكل ممكن همه مردم دنيا را در هر كجا  و در هر زمان به يكدیگر برسانيم. مي‌كوشيم وسايلي را ارائه دهيم كه مردم دنيا بتوانند بسيار راحت با يكديگر ارتباط برقرار كنند و هر نوع اطلاعات و خدماتي را مبادله نمايند .

ايده تجاري در صنایع پیشرفته
ايده تجاري نقطه مركزي و شالوده يك برنامه کسب و کاراست. بدون داشتن يك ايده تجـاري مشخص، برنامه کسب و کارتبديل به صفحاتي از اعداد و ارقام فاقد جذابيت براي سرمايه‌گذاران مي‌شود.
تجربه نشان داده است بسياري از كارآفرينان در ايران به ايده تجاري بسيار كم بها مي‌دهند و بيشتر بر روي ظاهر برنامه کسب و کارمتمركز مي‌شوند.

ايده تجاري
شناخت نيازهاي ناشي از تغيير در بازار
 ايده‌اي براي پاسخ‌گويي به نيازي كه قبلاً پاسخ داده نمي‌شود.
 بهبود در سرعت، هزينه و كيفيت ارائه خدمات قبلي
نقش فناوری های جدید و تغییرات و تاثیرات آن در رابطه با ایده تجاری
مدل كسب و كار
مدل كسب وكار =   برنامه ارائه شده قرار است چگونه درآمدزا باشد
 مدل كسب و كار بيان مي‌كند كه فرآیند پیشنهادی در طرح چگونه يك ايده علمي را به ارزش اقتصادي تبديل نمايد.
 مدل كسب و كار بر روي ايده تجاري سوار مي‌شود.
 
فهرست مطالب و اسلایدها
برنامه کسب و کارچيست؟
اجزاي اصلي برنامه کسب و کار
فهرست مطالب یک برنامه کسب و کار
خلاصه مديريتی (Executive Summery )
خلاصه مديريتی بيان ميكند كه:
معرفي شركت و كسب و كار
نمونه ای از ماموريت و چشمانداز سازمان
ايده تجاري در صنایع پیشرفته
 ايده تجاري
معیارهای ارزیابی یک ایده تجاری
سئوالهایی برای ارزيابي یک ايده تجاري
مدل كسب و كار
سه پايه يك مدل كسب و كار خوب
برنامه بازار
منطق برنامه بازار
برنامه بازار: تحليل صنعت و بازار
گروهبندي بازار هدف (Segmentation)
پنج F كه مشتريان به آنها علاقه مند هستند.
برنامه بازار: تحليل رقباء
سئوالاتي كه ميتواند به تحليل بهتر رقبا كمك كند
ساختار رقابتی صنعت
راهبرد قيمتگذاري
 قيمت بازار محور (Market Pull)
راهبرد بازاريابي
ساختار سامانه فروش
خطرپذيریهاي برنامه بازار
برنامه مالي (بخش كمي برنامه کسب و کار)
هزينههاي شركت
هزينههاي شركت
خصوصيات مشترك كسب و كارهاي تجاري صنایع پیشرفته و نرم افزاری

 

                       

دانلود فایل