پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانلود   در مورد اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
دارای 33 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
33 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

1- مبانی پژوهش در قرآن

درك اعجاز از راه تدبر
سطحی نگری مانع تدبر
عوامل سطحي‌نگري
خصوصيات متدبر
پيروي از هوي و هوسها
ارتكاب معاصي
مشغله‌هاي دنيايي
عوامل توان تدبر
توجه به باطن امور
توجه به عاقبت امور

سير كلي مباحث
2- منابع تحقیق در مدیریت اسلامی
 
الف- قرآن
ب- احادیث ذیل آیات
ت- سیره نظری و عملی معصومین(ع)
ث- تفاسیر معتبر
ج- معجم های احادیث قرآن و احادیث

1-مباني پژوهش در قرآن
يكي از مفاهيم اساسي ارتباط با قرآن، تدبير است كه مهمترين مفهوم در ميان مفاهيم اُنس با قرآن و اساسي‌ترين عاملي است كه ما را با حقيقت قرآن آشنا مي‌كند.
امر تدبير در قرآن مجيد در چهار آيه مطرح شده‌است و دو مفهوم را در بردارد:
ژرف‌انديشي و ژرف‌نگري
عاقبت‌انديشي و عاقبت‌نگري

. . .

 

             

دانلود فایل

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از BSC-H

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از  BSC-H

دانلود   ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از  BSC-H
در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

امروزه ارزیابی عملکرد جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. بر همین اساس صنعت ساخت وساز که به عنوان یکی ازمهمترین و اشتغال زا ترین صنایع کشور بیش از سایر بخش های اقتصادی – صنعتی کشور تحت تاثیر گستره درک و بکار گیرری مفهوم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است ، بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت و گروه های درگیر با این مسئله می بایست بسیار مهم تلقی شود. همچنین از آنجایی که فعالیت های عمرانی بسیار متنوع و پیچیده می باشد، ریسک فراوانی در این گونه فعالیت ها مشاهده می شود. لذا آثار وتبعات عدم رعایت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، وپیشامد حوادث برای گروه های ذی نفع بسیار پرهزینه و بعضا غیر قابل جبران خواهد بود ، به نظر می رسد ارزیابی عملکرد براساس این رویکرد در فرایند ساخت و ساز شهری که بزرگترین عامل تاثیر گذار در زندگی انسان و مسائل زیست محیطی شهرها است از اهمیت ویژه ای برخوردار است، حال این مسئله مطرح است که شاخص های بهداشت ، ایمنی و محیط زیستٌ جهت ارزیابی عملکرد سازمانی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان که یکی از ارگانهای تاثیر گذار در زمینه ساخت وساز یک کشور است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنٍ ( BSC) که در آن تنها رویکرد مالی منظور نگردیده و رویکرد های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد بتواند ارزیابی دقیق تری را حاصل کند. لذا در این مقاله ، امکان تعین جایگاه و رتبه ی هر یک از شاخص های HSE در منظر های BSC با به کارگیری VIKOR به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره فراهم می گردد.

واژگان کلیدی: بهداشت، ایمنی ،محیط زیست (HSE)، کارت امتیاز دهی متوازن((BSC، دیمتل-تحلیل شبکه ای((DANP، تصمیم گیری چند معیاره، ویکور . (VIKOR)

مقدمه

سازمانهای که امروزه در یک دنیای حسـاس بـه مسائل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برنـد، لازم است علاوه بر رضایت مشتریان، بـه سـلامتی و رفـاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیسـت اهمیـت ویژه ای دهند. یکی از مهمترین مواردی که شرکتها را بـه سـمت اسـتقرار و بهبـود سیسـتم هـای ایمنـی، بهداشت و محیط زیست ترغیب میکند، بروز انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه های ایمنـی، سلامتی و بخصـوص محـیط زیسـت اسـت. در حـال حاضر علاوه بر مسائل قانونی که شرکتها ملـزم بـه رعایـــت آن هســـتند، بســـیاری از شـــرکت هـــا از استانداردهایی که در قوانین آمده است، فراتر رفتـه تـا در جامعهای که در آن کار میکننـد بـه عنـوان یـک شرکت شاخص مطرح شوند؛ عـلاوه بـر ایـن کـاهش خطرات زیست محیطـی و ارتقـای سـلامت و ایمنـی کارکنان، موجب بهبود بهره وری گشته و شرکتهایی که شهرت قابل توجهی دارند میتوانند از ایـن طریـق اعتبار و تصویر خود را نزد مشتریان، سرمایه گـذاران و ذینفعـانی کـه نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی حسـاس هستند، تقویت نمایند. در اهمیت موضوع مدیریت ایمنی و بهداشت، همین بس که در گزارش کمیته اجرایـی ایمنـی و بهداشـت انگلیس با عنوان »هزینه های حوادث« ادعا شده است که هزینه حوادث و سوانح کاری به طور میـانگین ۳۷ درصد سود سـالانه شـرکت هـای حمـل و نقـل، ۵/۸ درصد قیمت هر مناقصه برای شرکتهای عمرانی و ۵ درصد هزینه های جاری بیمارستانها میباشد که لـزوم طراحی سیستمهای مدیریت ایمنـی و بهداشـت را در سازمانها نمایش میدهد. نکته مهم تر ایـن کـه چنانچه ما به کـل هزینـه هـای حـوادث نگـاه کنـیم، خـواهیم دیـد کـه مهـم تـرین هزینـه هـای حـوادث، هزینه های غیر اقتصادی هستند. این هزینه ها میتواند شامل نقص فیزیکی حادثه دیده، هزینـه هـای روحـی وارد شده به خانواده و اطرافیان او و یا حتی هزینه های وارد شده به تعادل و انسـجام موجـود در کـل جامعـه باشد که با طراحی اثـربخش یـک سیسـتم مـدیریتی برای ایمنی، بهداشت و محیط زیست میتوان بسیاری از این هزینه ها را کاهش داد و حتی از طریـق ایجـاد برند و تصویر مثبت در ذهن مشـتریان و ذینفعـان بـه رشد درآمدهای سازمان نیز کمک نمود.[۱] در حــال حاضــر اســتانداردهایی نظیــر اســتاندارد HSE-MS ویـا ISO 14001 ، OHSAS 18001 جهت مدیریت کارآمد ایمنی، بهداشت و محیط زیست وجود دارند که برخی شرکتهای مشـاوره بـر اسـاس آنها، سیستمهای مدیریتHSE را ارزیـابی میکنند. اگرچه این استانداردها به صورت سیستمی و فرآینـدی فعالیـتهـای مـرتبط بـا HSE را در یـک سازمان می سنجند اما این ارزیابی به صورت موضعی و بدون در نظر گرفتن ارتباط سیستم مدیریت HSE بـا سایر فعالیتهـای سـازمان اسـت و لـذا ارزش واقعـی فعالیتهای HSE را در کسب و کار سازمان مشخص نمی سازد. حال، سوالی که وجود دارد ایـن اسـت کـه چگونـه میتـوان سیسـتم هـای مـدیریت HSE را ارزیابی کرد و عملکردشان را در تحقق اهداف کسب و کار و تامین منافع مشـتریان و سـایر ذینفعان سازمان سنجید؟ چگونه میتوان فهمید که آیا سیستم مدیریت HSE بـرای کسـب و کـار سـازمان ارزش آفرین بوده و یا صرفا برای سازمان هزینه ایجاد کرده است؟ در این پژوهش به دنبـال پاسـخ بـه ایـن سؤالات و ارائه الگویی مناسب جهت ارزیابی عملکـرد سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) به اولویت بندی شاخصهای HSE سازمانی با یک رویکرد چند معیاره هستیم در این مقاله از VIKOR برای تصمیم گیری استفاده شده است. این پژوهش می تواند نقطه شـروعی بـرای دسـتیابی سازمان ها به اهداف ارزیابی ایمنی با نگاه جامع و استراتژیک باشد و آنها را برای اجرای برنامه های HSE در همـه سـطوح و پاسـخگویی بـه توقعـات کلیـه کارکنـان و ذینفعان در درازمدت آماده سازد. این مقاله به صورت ذیل سازماندهی شده است: در بخش دوم به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده اشاره می شود، بخش سوم به تشریح کارت امتیاز متوازن ودر بخش چهارم به ارائه روش ویکور می پردازد ، در بخش پنجم کاربرد VIKOR در طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت ساختمان با ترکیب روش HSE-BSC بیان شده ودر بخش نهایی نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

. . .

 

                     

دانلود فایل

تحقیق درباره سیستم عامل و وظایف آن

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه             مقدمه  سيستم عامل بدون شك مهمترين  نرم افزار در كامپيوتر است . پس از روشن كردن كامپيوتر اولين نرم افزاري كه مشاهده مي گردد سيستم عامل بوده و آخرين نرم افزاري كه  قبل از خاموش كردن كامپيوتر مشاهده خواهد شد، نيز سيستم عامل است . سيستم عامل نرم افزاري است كه امكان اجراي تمامي برنامه هاي كامپيوتري را فراهم مي آورد. سيستم عامل با سازماندهي ، مديريت و كنترل منابع  سخت افزاري امكان استفاده بهينه و هدفمند آنها را فراهم مي آورد. سيتم عامل فلسفه بودن سخت افزار را بدرستي تفسير  و در اين راستا امكانات متعدد و ضروري جهت حيات ساير برنامه هاي كامپيوتري را فراهم مي آورد. تمام كامپيوترها از سيستم عامل استفاده نمي كنند. مثلا”  اجاق هاي مايكرويو كه در آشپزخانه استفاده شده داراي نوع خاصي از كامپيوتر بوده كه از سيستم عامل استفاده نميكنند. در اين نوع سيستم ها بدليل انجام عمليات محدود و ساده، نيازي به وجود سيستم عامل نخواهد بود. اطلاعات ورودي و خروجي با استفاده از دستگاههائ …

پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز)

پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز)

توضیحات:
این پرسشنامه توسط استیفن پی، رابینز در سال 1991
تهیه شد که در پژوهش خود پنج شيوه ­ی مديريت تعارض را درون سه استراتژي
(راه حل­گرایی، عدم مقابله و کنترل) قرار داده ­اند. که شامل 30 سوال است و
به سنجش میزان استفاده مدیران از پنج سبک رقابت، همکاری، مصالحه، اجتناب و
سازش در مدیریت تعارض می­پردازد. و پاسخ­ها در این پرسشنامه بر روی مقیاس
هفت درجه­ ای با نمرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7  مشخص می ­شود.

به همراه توضیحات کامل در مورد روایی، پایایی، نحوه نمره گذاری، تفسیر نتایج و منبع                            

 

دانلود فایل

پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان (ادوارد دمینگ)

پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان (ادوارد دمینگ)

دانلود   با موضوع مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش کارکنان (ادوارد دمینگ)
دارای 26 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 26 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

بیوگرافی :

تولد :14 اکتبر 1900آیوا آمریکا
مرگ : 20 دسامبر 1993
دکترا ریاضیات وفیزیک از دانشگاه ییل 1928
مشاور آماری در اداره آمار آمریکا 1945-1935

استاد آمار دانشگاه نیویورک  1993-19946
آموزش مدیریان ومهندسان ژاپنی 1947
کار برای شرکت فورد   1982-1979

شیوه تفکر:
شيوه تفكر دمينگ اساسا مبتني بر كارهاي شوارت (shewhart  ) شكل گرفت .
منجر به شناخت دو نوع از تغيير در فرآیندها شد :

تغيير كنترل نشده

تغيير كنترل شده

. . .

 

             

دانلود فایل

مديريت زراعي خزانه‌هاي برنج

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   وزارت جهاد كشاورزي معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي ترويج مديريت زراعي خزانه‌هاي برنج مقدمه جمعيت جهان هر روزه در حال زياد شدن است و اين جمعيت نياز به غذا دارد. افزايش سريع و فراوان توليدات كشاورزي براي تأمين نيازهاي هر جامعه، كاري نيست كه بتوان با روش‌هاي سنتي كشاورزي آن را انجام داد. زيرا با روش‌ها و عمليات سنتي فقط مقدار محدود و كمي محصول توليد مي‌شود. امروزه دستيابي به محصول بيشتر از طريق زياد كردن زمين‌هاي زيركشت امكان‌پذير نيست. در اغلب كشورهاي جهان، افزايش توليدات كشاورزي از طريق افزايش حاصلخيزي و باروري زمين‌هاي زيركشت انجام مي‌شود. در اين خصوص، براي بالا بردن توان و ظرفيت توليد، بايد از پيشرفت‌‌ها و روش‌هاي جديد و علمي استفاده كرد. مديريت صحيح زراعي مزارع برنج از جمله روش‌هاي اثربخش در افزايش حاصلخيزي اراضي و به دست آوردن محصول بيشتر است. در اين ميان، مديريت خزانه برنج اهميت خاصي دار …

مديريت کشاورزى11ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   مديريت کشاورزى يکى از علومى است که امروزه اهميت بسيار زيادى را دارا است. علم مديريت کشاورزى عم فرآيند طراحى برنامه‌ريزي، سازماندهى و کنترل و نظارت، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم‌گيرى درجهت نيل به اهداف در سازمان‌هاى کشاورزى است. به‌عبارتى ديگر علم ايجاد ارتباط منطقى بين نهاده‌هاى کشاورزى براى توليد مطلوب فرآورده‌هاى کشاورزى است و هماهنگى کوشش‌ها و مساعى اعضاء سازمان توليدى کشاورزى را براى استفاده مطلوب از منابع براى نيل به اهداف را امکان‌پذير مى‌نمايد. مديريت در ترويج کشاورزى مدیریت مطلوب در ترویج و آموزش کشاورزی مديريت علم و مهارتى خاص است که براى کنترل و هدايت صحيح و مفيد عوامل موثر در انجام هر نوع فعاليت (نيروى انساني، منابع مادى و غيره …. ) براى رسيدن به هدفى مشخص به‌کار گرفته مى‌شود و يکى از ارکان اصلى در شرح وظايف مروج است. مديريت از دو ديدگاه قابل بررسى است. يکى از جبنهٔ فعاليت‌هاى اموزشى مروج و ديگرى از ديدگاه ادار …

مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی بی‌گمان‌، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس امنیت برای انسان اهمیت ندارد. به دیگر سخن، نیاز به امنیت یکی از نیازهای مهم جامعه بشری است. علل و عوامل زیادی در ایجاد امنیت افراد تأثیر دارد. یکی از این عوامل، برخورد افراد از حداقل امکانات زندگی است که می‌تواند در شرایط رویاروئی با ریسک به وی کمک کند. ● راه‌های به حداقل رساندن ریسک‌ها بی‌گمان‌، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس امنیت برای انسان اهمیت ندارد. به دیگر سخن، نیاز به امنیت یکی از نیازهای مهم جامعه بشری است. علل و عوامل زیادی در ایجاد امنیت افراد تأثیر دارد. یکی از این عوامل، برخورد افراد از حداقل امکانات زندگی است که می‌تواند در شرایط رویاروئی با ریسک به وی کمک کند. تصمیم‌گیرندگان، برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و کارشناسان بخش کشاورزی و توسعه روستائی، باید در فکر باشند تا هنگام رویاروئی با خطر، متناسب با نوع خطرهائی که مناطق مختلف روستائی و کشاورزی را تهدید می&zw …

مدیریت کشاورزی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   كشاورزی دقیق، تكنولوژی نوین در مدیریت مزرعه بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو و استٿاده از حداكثر وسعت زمینهای قابل كشت، مسیر حركت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر كشت به سمت افزایش عملكرد در واحد سطح سوق داده است.   بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو و استٿاده از حداكثر وسعت زمینهای قابل كشت، مسیر حركت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر كشت به سمت افزایش عملكرد در واحد سطح سوق داده است. و لذا متخصصین علوم كشاورزی سالهاست كه دو موضوع «به زراعی» و «به نژادی» را به عنوان استراتژی های اصلی و كلی جهت تامین آینده غذایی بشر برگزیده اند. بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو و استٿاده از حداكثر وسعت زمینهای قابل كشت، مسیر حر …

پاورپوینت تئوری های مدیریت

پاورپوینت تئوری های مدیریت

دانلود   با موضوع تئوری های مدیریت
دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 17 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

نظریه های مدیریت

تاریخچه مدیریت
-5000سال قبل ازمیلاد(سومریها )بایگانی
-درجمع آوری مالیات(ارائه به کشیش کل)توسط سومریها،کنترل ونظارت
-حضرت موسی(اداره امور بنی اسرائیل)،چترو(سلسله مراتب)
-افلاطون (اصل تخصص)
-ارسطو(امری لازم برای همه جوامع)
-سقراط(جهانی)
-رم باستان(تقسیم کار)
دراسلام:امام علی(ع)شیوه های مدیریت،در نوشتجات فارابی،غزالی،بوعلی،خواجه نصیرالدین طوسی مواردی از مسائل مدیریت مطرح شده.
اما آنچه مرسوم است:
آغازمدیریت علمی قرن 19

مکاتب مدیریت
درطول تاریخ وهمگام با توسعه نظریه های مدیریت،مکاتب مختلفی در این زمینه بوجود آمده اند که عبارتنداز:
1- مکتب کلاسیک
2- مکتب نئوکلاسیک
3- مکتب مدیریت سیستمی
(مدیریت اقتضایی)

مکتب کلاسیک
(فایول،تیلور،وبر،لوترگیولیک و…)
نکات نظریه کلاسیک:
اصل تقسیم کار
سلسله مراتب
رابطه منطقی
حیطه قلمرو ونظارت
(انسان ابزار است وباید مانند ماشین وابزارکارکند)

. . .

 

       

دانلود فایل

کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی

کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی

توضیحات:
تحقیق کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه که توسط نویسنده برای فرافایل ارسال گردیده است.

چکیده:
 بلوغ سازمان، توانایی حفظ يا توسعه عملكرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضايت ذي‌نفعان سازمان در طول زمان است. بلوغ سازمانی ميسر نخواهد شد، مگر آنكه سازمان بتواند تغييرات محيطي خود را شناسايي نماید و از آن تغييرات در جهت به‌روزآوري برنامه‌هاي راهبردي و چشم‌انداز خود استفاده كند. براي دستيابي به بلوغ، سازمان بايد به‌طور مداوم تغييرات عوامل محيطي را مورد پايش قرار دهد. از طرفی، امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. در این پژوهش، ضمن معرفی مدل‌های مدیریت بلوغ سازمان و مدیریت دانش، مدلی جهت سنجش و اندازه‌گیری درجه بلوغ سازمان ارائه می‌گردد. رويكرد اصلي این پژوهش، استفاده از فعاليت‌هاي مديريت دانش برای مديريت دانش تغييرات محيطي سازمان جهت ايجاد بلوغ سازمانی است. برای اثبات مدل ارائه‌شده، درجه‌ بلوغ 112 قطعه‌سازی خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، نتایج نشان از اثبات فرضیه‌های پژوهشگر و در نتیجه، همبستگی بالای بین فعالیت‌های مدیریت دانش و بلوغ سازمان دارد. برای آزمون فرضیه‌ها و به‌منظور سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور

توضیحات:

پایان نامه و پروژه
بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور
در 81 صفحه همراه با رعایت
اصول روش تحقیق همراه با جزئیات کامل

 

 

           

چکیده:

این
پژوهش به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان،شامل جامعه
آماری دانشجویان دانشگاه … با نمونه آماری برابر با 50 نفر می باشد و این حجم
نمونه به پرسشنامه مدیریت زمان که بعد پیشرفت تحصیلی را می سنجد پاسخ دادند.

پرسشنامه
ها پس از تکمیل جمع آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره گذاری با نرم افزار های
Exel و Spss19 تجزیه
و تحلیل گردید. نتایج این آزمون نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان
رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین بین سن با مدیریت زمان همبستگی وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 


               

دانلود فایل

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

دانلود   با موضوع مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری
دارای 46 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 46 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مقدمه
این متن براساس نرم افزار Ms-Pproject مایکروسافت نسخه 2007 تنظیم گردیده است لذا چنانچه از نسخه های دیگر این نرم افزار استفاده می شود متن و تصاویر با نرم افزار جدید بایستی مطابقت داده شود

تعریف پروژه جدید(New Project)
 از منوی file/new صفحه مربوط به پروژه خالی باز خواهد شد.
اطلاعات پروژه نظیر تاریخ  شروع تاریخ پایان و همچنین نحوه زمان بندی را برنامه ریزی کنید.
اولویت پروژه عددی است بین 0 تا 1000 که بسته به اولویت کم به سمت صفر و ا ولویت زیاد به سمت هزار تنظیم می شود.(برنامه همیشه بر روی 500 تنظیم شده است.)

گانت چارت  Gantt Chart

از منوی View نمایش گانت را انتخاب کنید.
حالا یک صفحه گسترده دارید که می توانید اطلاعات خود را مبنی بر : تمامی فعالیت ها (نام، مدت زمان ، تاریخ شروع و پایان ، پیش نیاز) را به همراه سایر فیلدها وارد نمائید.
نحوه وارد نمودن اطلاعات به دو صورت : وارد نمودن در صفحه گسترده به صورت مستقیم و یا با دابل کلیک کردن بر روی فعالیت ها به همراه باز شدن صفحه اختصاصی هر فعالیت وارد نمائید.
در ستون predecessor (پیشینه یا پیش نیاز) بایستی شماره فعالیت قبلی مورد نیاز فعالیت فعلی را وارد نمائید.
تقریبا نمایش گانت چارت شما کامل شده است.
. . .

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک پیشرفته

پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک پیشرفته

دانلود   با موضوع مدیریت استراتژیک پیشرفته دارای 129 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 129 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مدیریت استراتژیک پیشرفته

تحول :
= (اسم)
«تغييرات محيط»
= (فعل)
«واكنش عملي به تغييرات محيط»
. . .

 

دانلود فایل

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

دانلود   با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار ،
در قالب Word و 122 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

دانلود فایل

پاورپوینت درباره ماموريت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه     بيانيه ماموريت سازماني جمله يا عبارتي است كه بدان وسيله‌، مقصود يك سازمان از مقصود سازمان مشابه متمايز مي شود ‎و آن بيان كننده «علت وجودي» سازمان است.     – مشتريان: مشتريان شركت چه كساني هستند؟ – محصولات يا خدمات: محصولات و خدمات عمده شركت چيست؟ – بازارها: از نظر جغرافيايي، شركت در كجا رقابت مي‏كند؟ – فن‏آوري: آيا شركت ما از پيشرفته‏ترين فن آوري استفاده مي‏كند؟ – توجه به بقاء، رشد و سودآوري: آيا شركت براي رشد و سلامت مالي، از تعهد لازم برخوردار است؟ …

پاورپوینت حسابداری مدیریت و کنترل هزینه هزینه يا بی کیفیت

پاورپوینت حسابداری مدیریت و کنترل هزینه هزینه يا بی کیفیت

دانلود   با موضوع حسابداری مدیریت و کنترل هزینههزینه يا بی کیفیتQuality Costing
دارای 33 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 33 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

حسابداری مدیریت و کنترل هزینههزینه يا بی کیفیتQuality Costing

کیفیت چیست؟
نگرش مبتنی بر محصول کیفیت را بصورت زیر تعریف می کنند.
پدیده ای بی نقص و برتری ذاتي
ارزیابی کیفیت براساس میزان انطباق و ویژگی های محصول با مشخصات فنی از قبل تعیین شده
هر محصول که گرانتر است با کیفیت تر است (ارزش)
نگرش مبتنی بر مصرف کننده کیفیت را بصورت زیر تعریف می کنند
کیفیت هر چیزی که ارزش محصول را در نظر مشتری بالا ببرد (منظور از ارزش مطلوبیت است)
افزایش کیفیت در این نگرش باعث کاهش هزینه می شود.

انواع هزینه های کیفیت:

هزینه کیفیت
هزینه تطابق
هزینه عدم تطابق
هزینه پیشگیری
هزینه ارزیابی
هزینه شکست داخلی
هزینه شکست خارجی 

cost of Quality
cost of conformance
cost of Nonconformance                        
Preventioncosts
Appr disdl costs
internal failurecosts
External failure costs

روش موفق برای کاهش بهای تمام شده با تولید محصولات متمایز با محصولات شرکت های رقیب، افزایش کیفیت است.
پورتر، صاحب نظر مشهور در زمینه ی استراتژی های کیفیت، پیشنهاد کرده است که شرکت ها باید برای ماندن در محیط تجاری رقابتی فعلی به دنبال تولید محصولات با بهای تمام شده پایین و متمایز با محصولات شرکت های رقیب باشند. بر خلاف عقیده ی رایج و مرسوم، افزایش کیفیت نه تنها باعث افزایش هزینه ها نمی شود. بلکه به طور بالقوه باعث کاهش بهای تمام شده و افزایش تمایزهای محصولات با محصولات مشابه می شود.
. . .

 

     

دانلود فایل

پاورپوینت دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش

پاورپوینت دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش

دانلود   درباره دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش
دارای 69 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 69 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اهداف آموزشي كارگاه
درك صحيح از نظام‌هاي مديريت دانش
كمك به اجراي موفق نظام هاي مديريت دانش
درك عيني نظام‌هاي مديريت دانش
ايجاد يك فضا و چارچوب مشخص در ذهن راهبران
شناسائي گلوگاه‌هاي كليدي

مديريت دانش– پيش زمينه

مديريت دانش بعنوان يك جام مقدس براي محيط‌هاي كاري:
    – كاهش چرخه‌هاي زماني
    – كاهش هزينه‌ها
    – كاهش چرخه زماني ارائه محصولات جديد به بازار
    – بهبود خدمات رساني مشتري
    – توانمندسازي كاركنان
    – خلق محصولات با كيفيت و نوآوري بالا
انعطاف‌پذير ساختن سازمان در مواجهه با تغييرات در جهت بهبود وضعيت رقابت و سودمندي
افزايش بهره‌وري و كارائي

اولين فريب: پذيرش تعريف سايرين
مفاهيم مشترك اما هر سازمان تعريف خاص خود، مبتني بر محيط، نيازها و راهبرد سازمان
فنآوري برهنه – با خواندن يك مقاله درباره مديريت دانش

. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا و همکاران

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا و همکاران

توضیحات
 مربوط به فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف دکتر احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی، با عنوان انواع بازاریابی، بصورت ویرایش شده و همراه با جداول مربوطه و توضیحات کامل، در حجم 27 اسلاید.

کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس
مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل
پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب در حجم 27 اسلاید با عنوان”انواع بازاریابی” می باشد که
می تواند به عنوان سمینار کلاسی (کنفرانس) برای درس مدیریت بازاریابی مورد
استفاده قرار گیرد.

بخشی از متن:
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد زیرا طبق تعریفی که از محصول داریم محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته را برآورده سازد. با این تعریف می توان شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد؛ در نتیجه هر کدام از آنها نیاز به بازاریابی با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارند.

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع بازاریابی
بازاریابی خود(شخصی)
بازاریابی سازمان
بازاریابی مکان
بازاریابی ایده
بازاریابی خدماتی
ویژگی امورخدماتی
آمیخته بازاریابی خدمات
بازاریابی در سازمانهاي غیرتجاري
اهمیت بازاریابی غیر تجاری
ایجاد برنامه استراتژیک براي بازاریابی غیرتجاري
تجزیه وتحلیل بازارهدف
برنامه ریزي محصول
تعیین قیمت
سیستم توزیع
برنامه هاي ترفیع فروش
اجراي برنامه هاي عملیاتی

 

دانلود فایل