مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

  ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
دارای 48 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    4
2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان    4
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:    4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:    4
3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:    4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه    4
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی    4
2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:    4
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:    4
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:    4
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها    4
5-3-2 عوامل ورشکستگی    4
6-3-2 تداوم فعالیت :    4
7-3-2 فرض تداوم فعالیت:    4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت    4
4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی    4
1-4-2پیش بینی    4
2-4-2 هدف پیش بینی:    4
1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی    4
3-4-2الگو (مدل)    4
4-4-2 مدل های پیش بینی    4
5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:    4
6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب    4
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی    4
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی    4
9-4-2 نسبتهای مالی    4
5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری    4
1-5-2 مفهوم تخصیص منابع    4
2-5-2 انواع تسهیلات:    4
3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات    4
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک    4
5-5-2 فرایند وصول مطالبات    4
6-5-2 تعریف ریسک    4
7-5-2مدیریت ریسک    4
8-5-2 انواع ریسک    4
9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری    4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق    4
1-6-2 سوابق تحقیق:    4

مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی  باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.

 

               

دانلود فایل

مبانی نظری معنادرمانی

مبانی نظری معنادرمانی

   معنادرمانی
دارای 25 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

کسب معنا                                                                   
    از منظر روان شناسی با رویکردهای متفاوتی در باب معنا و مفهوم زندگی مواجه¬ایم، غایت بسیاری از این رویکردها، متضمن سلامت روان و بعضاً خودشکوفایی آدمی است. مزلو (1971، به نقل از شرفی،1384)  از جمله ویژگی¬های انسان سالم را پرمعنایی می¬داند. به اعتقاد وی، پرمعنایی یکی از فرانیازهای آدمی و یکی از ارزش¬های هستی انسان های خودشکوفاست و نقطه مقابل آن را بی معنایی می¬داند که نوعی فرا آسیب بوده و از ویژگی¬های شخصیت های ناسالم محسوب می-شود.  
……………..
معنا درمانی
    معنا درمانی یک روان درمانی معنا محور است که از فلسفه وجودی نشأت می¬گیرد و بر اساس کار حرفه ای و تجارب زندگی استثنایی خالق آن، ویکتور فرانکل قرار دارد. معنی دقیق معنا درمانی، شفا یافتن از طریق معنا است. گاهی اوقات از معنا درمانی به عنوان سومین مکتب روان درمانی وینی  بعد از روانکاوی فروید و روان شناسی فردی آدلر نامبرده می-شود. فرانکل نظریه فروید درباره اصل لذت و مفهوم عقده حقارت آدلر (به عنوان مکانیزم های ابتدایی محرک رفتار) را رد کرد و عقیده داشت که انسان، به وسیله نیاز به یافتن معنا برانگیخته می¬شود و در حقیقت به جای آنکه معنا یک توجیه ثانویه
برای رفتار باشد، نیازی اولیه است (سوتویک ، گیلمارتین ، مکدوناخ  و موریسی ، 2006).
………….
ویژگی های معنا درمانی
    می توان شش ویژگی را برای معنا درمانی برشمرد که آن را از سایر مکاتب روان درمانی متمایز می¬کند:
1- توجه به ناهشیار معنوی: فرانکل مفهوم ناهشیاری را پذیرفت ولی معنا جویی را اصلی اساسی¬تر از لذت جویی و قدرت جویی قرار داد. وظیفه معنا درمانی این است که انسان را در یافتن معنا در زندگی،
……………
2- اهمیت دادن به مطالعات همبستگی نگر: تقریباً فرانکل…………….
………………..
پایه های نظری و فلسفی معنا درمانی
    معنا درمانی بر مبنای سه مجموعه مثلثی شکل قرار دارد (شکل شماره1-2). اولین مجموعه شامل سه جزء آزادی اراده ، معنا جویی  و معنای زندگی  است. مجموعه دوم بر پایه معنای زندگی قرار دارد و از ارزش¬های خلاق ، ارزش¬های تجربی  و ارزش¬های نگرشی  تشکیل می¬شود و در نهایت مجموعه سوم از سه جزء گناه ، رنج  و گذرا بودن زندگی  تشکیل می¬شود. ارزش¬های نگرشی به انسان کمک می¬نماید که بر احساس گناه، رنج و گذرا بودن زندگی غلبه نماید (برگر ، 2007).     …………….
مجموعه اول
آزادی اراده
    مفهوم آزادی اراده نقطه¬ی مقابل جبر می¬باشد، جبرگرایان معتقدند که فرد تأثیری در انتخاب سرنوشت خود ندارد (فرانکل، 1978، 1988).
…………
معناجویی
    انسان تلاش می¬کند که دلیلی برای درد و رنج خود بیابد، یافتن معنا و هدف، خواسته اساسی انسان است و نیروی محرکه زندگی است که درد و رنج او را تسکین می¬دهد و برای وی بهزیستی معنوی به ارمغان می¬آورد (کانگ و همکاران، 2009).
…………..
معنای زندگی
    مردم در طول زندگی خویش بارها در مورد زندگی از خودشان سؤالاتی می¬پرسند مثل: چرا اینجا هستم؟ چه می¬شد اگر معنای زندگی را می¬یافتم؟ چه چیزی در زندگی¬ام هست که آن را هدفمند کند؟
……….

مجموعه دوم
    معنای زندگی پیوسته در تغییر است، ولی هرگز محود نمی¬شود. بنابر روش معنادرمانی این معنا را به سه شیوه می¬توان کشف کرد.
1- با انجام کاری ارزشمند (ارزش¬های خلاق)
2- با تجربه¬ی ارزش والا (ارزش¬های تجربی)
………………
ارزش های خلاق:
    نخستین راه برای کشف معنا، از رهگذر ارزش¬های خلاق میسر می¬شود. انجام کاری برجسته آنچنان که فرانکل نیز چنین بود، او در 67 سالگی موفق به اخذ گواهینامه خلبانی شد، راه گشاست. در اینجا صحبت از اندیشه سنتی وجودی در قبال خود شدن از طریق معنایی است که در پی درگیر شدن در پروژه¬های آتی
……….
مجموعه سوم (مجموعه غم¬انگیز زندگی)
    مجموعه غم¬انگیز زندگی از رنج، گناه و آگاهی از گذرا بودن زندگی تشکیل می¬شود. این جنبه¬های وجودی نقش مهمی در تجربه بی¬معنایی انسان ایفا می¬کنند (فرانکل، 2000).
    روان آزردگی از تقلای بی¬ثمر برای پنهان کردن واقعیت رنج، گناه و گذرا بودن زندگی به عنوان جنبه های وجودی نشأت می¬گیرد. معنا درمانی پاسخ به مجموعه غم¬انگیز را از رهگذر ارزش¬های نگرشی و خوش بینی غم¬انگیز فراهم می¬آورد (محمد پور، 1385).
1- معنای رنج  
    انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می¬شود، و یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبروست، مانند بیماری درمان ناپذیری و یا مبتلا به بعضی از انواع سرطان، این فرصت را یافته است که به عالی¬ترین ارزش¬ها و به ژرف¬ترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوه-گاه ارزش
………..

2- گناه وجودی
     بنا به اعتقاد فلاسفه وجودی مفهوم گناه وجودی زمانی بوجود می¬آید که از شکوفایی استعدادهای فرد جلوگیری شود یا فرد در تصمیم گیری¬هایش آزاد نباشد. گناه وجودی حاصل گریختن از قبول تعهد یا تصمیم گرفتن برای انتخاب نکردن است. گناه وقتی به وجود می¬آید که فرد نتواند به طور صحیح زندگی کند یا به عبارت دیگر وقتی که فرد نتواند محدودیت و گذرا بودن زندگی را بپذیرد (فرانکل، 1988).
……..
         
  3- آگاهی از گذرا بودن زندگی
    هایدگر  (1953) معتقد است که وقتی فرد نتواند گذرا بودن و فناپذیر بودن زندگی را بپذیرد دچار احساس گناه خواهد شد. این آگاهی از گذرا بودن زندگی، آخرین عامل مجموعه غم انگیز است.
     مرگ ترس زیادی به همراه خود دارد و انسان از تصور نیستی و فنا وحشت دارد. همانند هایدگر، فرانکل نیز معتقد است که انسان باید با اجتناب ناپذیر بودن مرگ کنار بیاید زیرا این امر باعث خواهد شد که زندگی معنادار شود (برگر، 2007).
…………..

ناکامی وجودی
    فرانکل معتقد است که انسان قادر است و می¬تواند به خاطر ایده¬هایش و ارزش¬هایش زندگی کند و یا در این راه جان ببازد. معنا خواهی انسان ممکن است با ناکامی مواجه گردد که معنادرمانی آن را ناکامی وجودی می¬نامد. ناکامی وجودی می¬تواند سبب ظهور نوروزها گردد (شجاعیان، 1388).
……….


 

     

دانلود فایل

مبانی نظری کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن

مبانی نظری کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن

    کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن
دارای 13 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مضرات مصرف کودهای شیمیایی
مصرف بی رویه کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش بیماری های سرطانی در کشور شده است. مصرف این کودها در اراضی کشاورزی سبب افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی و شرب می شود که این موضوع به رغم مفیدبودن برای رشد گیاهان سلامت انسان ها را به خطر می اندازد. کودهای شیمایی در واقع نوعی نمک هستند که اگر در هر سال به مقدار زیاد وارد خاک شوند سبب تخریب ساختار خاک خواهند شد،این تخریب در مناطق خشک بسیار سریع تر صورت می گیرد و علاوه بر آن آلودگی های زیست محیطی و خطرات بهداشتی و زیانباری متوجه انسان ها می شود. (رضایی و همکاران، 1388).
………………….
نانوکودها و اهمیت آنها
با تداوم روند کنونی برداشت از منابع طبیعی در آیند هاي نه چندان دور شاهد اتمام این منابع خواهیم بود. به دلیل محدودیت دسترسی به اراضی زراعی و منابع آب، رشد بخش کشاورزي تنها از طریق افزایش راندمان استفاده از منابع با حداقل خسارت به بستر تولید به واسطه ي استفاده ي موثر از تکنولوژي هاي پیشرفته، امکان پذیر است. در این راستا استفاده از نانوکودها یکی از زمینه هاي تحقیقاتی امید بخش جهت افزایش راندمان استفاده از منابع و کاهش آلودگی محیط زیست بشمار می آید. جمع بندي نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به واسطه ي سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود توسط گیاه به دلیل رهاسازي عناصرغذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاك، ذخایر آبی و محصولات غذایی ب هواسطه ي کاهش آبشویی کودها، کاهش میزان فشردگی خاك و سرعت از دست رفتن کیفیت آن، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت هاي بسیار بالاي موضعی نمک در خاك، افزایش عملکرد به واسطه ي وضعیت تغذیه اي مطلوب گیاه و بهبود خواص انبارداري و سهولت جابجایی کود از مزایاي قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهاي مرسوم می باشند.  با توجه به روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانوکودها و ساخت و توسعه نانوحسگرهاي زیست ی که جهت ردیابی مولکو لهاي هدف و الحاق به پلیمرهاي کنشی داراي آپتامرهاي ویژه اي هستند، در آینده مزیت نسبی نانو کودها افزایش خواهد یافت (بقایی و همکاران، 1390).
………………
مقایسه کودهای شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ اقتصادی
تنها با یک بار مصرف نانوکودها، می توان نیاز غذایی گیاه را در تمام طول فصل رشد برطرف نمود. چراکه این کودها عناصر غذایی خود را به صورت آهسته و پیوسته رها می کنند و لذا بکارگیری آنها در مقایسه با کودهای شیمیایی مرسومی که احتیاج به کاربرد چندباره در طول یک فصل رشد دارند، باعث صرفه جویی در هزینه های ناشی از کاربرد و پخش کود در سطح مزرعه می شوند (Shaviv, 2005).
………………..
مقایسه کودهاي شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ فیزیولوژیکی
فراهمی بیش از حد عناصر غذایی که معمولاً در نتیجه ي مصرف مقادیر بسیار زیاد کودهاي شیمیایی مرسوم با حلالیت زیاد رخ می دهد، ممکن است که باعث تجمع غلظت هاي بالایی از نمک هاي محلول در محیط ریشه ي گیاهان گردد. این امر ممکن است سبب القاي تنش اسمزي شده و صدمات آشکاري را به گیاهان زراعی در طی مراحل مختلف رشد آنها وارد کند و یا اینکه منجر به بروز معضلات نموي از جمله ورس و شکستگی ساقه گردد. در این رابطه استفاده از نانوکودهایی که قادرند عناصر غذایی خود را در تمام طول فصل رشد و بصورت تدریجی آزاد نمایند در مقایسه با کودهاي شیمیایی مرسومی که از انحلا ل پذیري بسیار بالایی برخوردار هستند، داراي مزایایی از جمله بهبود جوانه زنی بذر و کیفیت محصول، کاهش سوختگی برگ، شکستگی ساقه، و هجوم بیمار يها، می باشد.
………………
نانوکود کلاته آهن
به منظور افزايش توليد محصولات كشاورزي در واحد سطح، عمليات زراعي متعددي نظير مصرف كودهاي شيميايي صورت مي‌گيرد. نتيجه اين فعاليت‌ها طي سال‌هاي اخير بحران آلودگي‌هاي محيط زيست و به ويژه آلودگي منابع خاك و آب بوده كه زنجيره‌وار به منابع غذايي انسان‌ها راه يافته و سلامت جامعه بشري را مورد تهديد قرار داده است. به اين منظور تلاش‌هاي گسترده‌اي با هدف يافتن راهكارهاي مناسب براي بهبود كيفيت خاك، محصولات كشاورزي و حذف آلاينده‌ها آغاز شده است.كاهش اين مخاطرات زيست محيطي همگام با افزايش عملكرد گياهان زراعي نيازمند به كارگيري تكنيك‌هاي نوين زراعي است(Omidi et al., 2010). یکی از این تکنیک‌ها استفاده از کودهای طبیعی و یا کودهای سنتتیک با بنیان آلی است. که اثرات تخریب زیست محیطی را ندارند. در مطالعات انجام شده استفاده از کود دامی در خاک‌های فقیر توانسته بود عملکرد محصول را به میزان قابل توجهی بالا ببرد(کریمی و همکاران، 2001). این نوع کودها بیشتر عناصر ماکرو را در اختیار گیاهان قرار میدهند. نانوکود آلي کلاته آهن خضراء داراي بنيان يا کمپلکسي پايدار و قوي است که در بازه 11>pH>3 يعني بالاتر از استاندارد ملي ايران (3/8=pH)، 9% آهن محلول در آب را در اختيار گياهان قرار مي¬دهد.


 

             

دانلود فایل

ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)

ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی(فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی
برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و
پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها،
استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

رضایت شغلی
اغلب گفته می‌شود که «کارمند خوشحال یک کارمند کار است» و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش اعضاء شود. اهمیت رضایت شغلی  از آنجا ناشی می‌شود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری می‌گذرانند. رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند. رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می‌کند.
 این موضوع بسیار مورد توجه دانشجویان رشته رفتار سازمانی بوده است و همواره کوشیده‌اند تا بین رضایت شغلی و میزان تولید یا بهره وری فرد رابطه ای بیابند. پرسشی که همواره مطرح بوده چنین است : آیا کارگران راضی نسبت به کارکنان ناراضی مولدتر هستند؟
نخستین دیدگاه‌ها درباره رابطه بین رضایت شغلی و تولید یا بازدهی فرد در این جمله خلاصه می‌شود که یک کارگر شاد و با نشاط، کارگری مولد و پر بازده است. در چند دهه، یعنی دهه‌های 1930، 1940 و 1950 در سازمان‌های آمریکایی شیوه پدر سالاری حاکم بود و شرکت‌ها می‌کوشیدند تا گروه‌هایی از افراد همگن و شاد تشکیل دهند، محل کار را به صورت یک باشگاه درآورند و کسانی که مسئولیت آموزش افراد را بر عهده داشتند به خواسته‌ها و نیازهای کارگران توجه زیادی نمایند. همه این اقدامات بدان سبب صورت می‌گرفت تا کارگران شاد و خوشحال دارای بازدهی یا تولید بیشتری هستند بیشتر جنبه شهودی دارد و در این رابطه مدارک و شواهد چندان زیادی در دست نیست.
یک بررسی دقیق نشان می‌دهد که اگر چه رضایت شغلی می‌تواند بر میزان تولید و بازدهی (بهره وری) اثر مثبت داشته باشد، اما این اثر چندان زیاد نیست. توجه کردن به متغیرهای واسطه‌ای باعث شده است که این رابطه بهبود یابد یا تقویت شود. برای مثال، اگر رفتار فرد به وسیله عوامل خارجی، محدود و کنترل نشود، این رابطه قوی‌تر خواهد بود. برای مثال بازدهی فرد به هنگام کار با یک دستگاه تا حد زیادی تحت تأثیر سرعت دستگاه است، نه میزان رضایت وی. در زمان کنونی، و در رابطه با یک دیدگاه فراگیر و ارائه مدارک، چنین به نظر می‌رسد که بازدهی و تولید موجب رضایت شغلی می‌شود، اما عکس قضیه نمی‌تواند چندان درست باشد. اگر فرد شغل یا کار خوبی داشته باشد در باطن احساس رضایت می‌کند. گذشته از این، اگر فرض کنیم که سازمانی به افراد پر بازده پاداشهای بیشتری می‌دهد، میزان تولید می‌تواند موجب شهرت فرد گردد، حقوق وی افزایش یابد و احتمالاً وسایل ارتقای او مهیا شود. این نوع پاداش‌ها، به نوبه خود موجب افزایش رضایت فرد از کارش می‌شود (استیفن پی رابینز،1386، ص46).

تعاریف رضایت شغلی
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد درباره کارش است. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد. هنگامی که درباره نگرش کارمندان بحث می‌شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً این دو «رضایت شغلی» و «نگرش» را به جای یکدیگر به کار می‌برند.
رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند. از نظر سازمانی سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می‌شود.

فهرست مطالب ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2) به صورت زیر می باشد:
رضایت شغلی
2-1-24-تعاریف رضایت شغلی
2-1-25-نظریه‌های رضایت شغلی
2-1-26- نظريات بروفي
2-1-27-نظريه پارسون
2-1-28-نظريه کورمن
2-1-29-عوامل موثر بر رضايت شغلي
عوامل محيطي
ماهيت كار
عوامل فردي
2-1-30-پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي
1-تشويش
2-غيبت كاري
3-تأخیر در كار
4-ترك خدمت
5-فعاليت اتحاديه
6- بازنشستگي زودرس
2-1-31-رضايت شغلي و عملكرد
2-1-32-ميزان حرفه‌ای بودن و رضايت شغلي
2-1-33-تحصيلات و رضايت شغلي
2-1-34-مدل‌های رضايت شغلي
2-1-35-نتايج رضايت شغلي
2-1-36-رضايت شغلي و عملكرد
2-1-37-رضايت شغلي و ترك خدمت
2-1-38-رضايت شغلي و غيبت
     2-2-مطالعات انجام شده
       2-2-1-مطالعات انجام شده در خارج از کشور
2-2-2-مطالعات انجام شده در داخل کشور  
منابع و مآخذ


دانلود فایل

مبانی نظری سبک های حل مساله

مبانی نظری سبک های حل مساله

   سبک های حل مساله
دارای 42 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تعریف مسأله                                                          
مسأله عبارت است از تعارض یا تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگری که فرد می‌خواهد بدان دست یابد(گلاور و برونیگ ، به نقل از خرازی، 1383،ص 213). در حقیقت هنگامی که فرد با موقعیتی رو به رو می‌شود که از طریق اطلاعات و مهارت‌هایی که دارد نمی‌تواند سریع به آن موقعیت پاسخ مناسبی دهد، با یک مسأله رو به رو است(سیف، 1381، ص554)
…………….
تعریف حل مسأله و کاربرد‌‌های ‌آن
“زندگی سراسر حل مسأله است”. این جمله عنوان کتابی است از کارل پوپر ، یکی از بزرگترین فیلسوفان علم در قرن بیستم. وی حل مسأله را نه تنها رسالت علم بلکه اجبار زندگی می‌دانست وآدمی را ناگزیر از رویارویی دائمی با مسائل گوناگون و تلاش برای حل آن‌ها(پوپر، 1994؛ ترجمه خاجیان، 1383).
………….
مؤلفه‌‌های ‌حل مسأله
از نظر دزوریلا و نزو(1990؛ نقل از پشتیبان،1386) حل مسأله از دو مؤلفه تشکیل یافته است: ‌‌‌‌‌جهت‌گیری به مسأله و مهارت‌‌های ‌حل مسأله. ‌‌‌‌‌
جهت‌گیری به حل مسأله
جهت‌گیری به مسأله مؤلفه انگیزشی توانایی حل مسأله را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر مجموعه پاسخ‌‌های ‌شناختی- هیجانی- رفتاری تعمیم یافته‌‌‌ای است‌‌‌‌‌، که فرد آن را به موقعیت مشکل‌دار کنونی منتقل می‌کند. این مؤلفه از تجارب مربوط به حل مسأله در گذشته ناشی می‌شود. جنبه‌‌‌ی شناختی این مجموعه در برگیرنده‌‌‌ی متغیرهایی مانند ارزیابی مسأله، اسنادهای علی و انتظارات کنترل شخصی است. جنبه‌‌‌ی هیجانی بر حالات عاطفی مانند اضطراب، خشم و افسردگی متمرکز است و بخش رفتاری به تمایلات گرایش- اجتناب اشاره می‌کند(دزوریلا و شیدی، 1992؛ نقل از پشتیبان‌‌‌‌‌،1386).
…………..
مهارت‌های حل مسأله
 بدل و لناکس (1997) هفت اصل راهنمای حل مسأله را ایجاد کرده‌اند و پیروی از این اصول، احتمال موفقیت‌آمیز حل مسأله را افزایش می‌دهد و از راهبرد‌‌های ‌خودشکنانه جلوگیری می‌کند.
1 – مشکلات طبیعی هستند: پذیرفتن این موضوع که مشکلات بخش مهمی از زندگی طبیعی هستند، مهم است. داشتن مشکل «بد» نیست و وجود آنها نشانه ضعف نیست. قبول مشکلات به مردم کمک می‌کند تا درباره خودشان بیشتر پذیرا و کمتر دفاعی باشند.
…….
سبک‌‌های ‌حل مسأله
کسیدی و لانگ (1996) شش سبک را برای حل مسأله در نظر می‌گیرند که عبارتند از: درماندگی یا بی‌یاوری، مهارگری در حل مسأله، اعتماد به توانایی در حل مسأله، سبک اجتناب، سبک گرایش و سبک خلاقیت.
………….
– سبک‌ حل مسأله به شیوه اسپیواک و شوره
اسپیواک و شوره  رویکرد حل مسأله را شامل روش‌های زیر می‌دانند:
•    تمرکز بر فرایندهای تفکر که زیربنای حل مسأله‌ی بین فردی است.
………………….
سبک‌ حل مسأله به شیوه اکتشافی
یکی دیگر از سبک‌های حل مسأله شیوه روش‌مند یا اکتشافی  می‌باشد. شیوه‌های روش‌مند مسیر مطمئن و از پیش طراحی شده‌ای برای رسیدن
……….
روش کاهش تفاوت
یکی از روش‌های معمول حل مسأله، به ویژه در زمینه‌ها و موارد ناآشنا، روش کاهش تفاوت‌های وضعیت فعلی و وضعیت نهایی یا هدف مسأله، است. در این روش، حل‌کننده‌ی مسأله تلاش می‌کند هرچه بیشتر مسأله را شبیه حالت نهایی آن
………..
روش تحلیل وسیله- هدف
روش پیچیده‌تری که در انتخاب هدف‌های میانی برای رسیدن به هدف نهایی به کار می‌رود روش تحلیل وسیله- هدف نام دارد. فرد در این روش فاصله‌ی هدف نهایی تا وضعیت کنونی مسأله را تحلیل می‌کند و وسایل و راه‌هایی را که می‌تواند موجب کاهش فاصله‌ی مزبور گردد مطالعه و انتخاب می‌نماید. این روش مبتنی بر راه‌کارهای زیر است:
……..
روش کار معکوس
یکی از روش‌های مفید برای حل پاره‌ای از مسایل، روش کار معکوس از طرف هدف یا پاسخ مسأله به عقب است. از این روش به ویژه می‌توان برای پیدا کردن راه اثبات مسایل ریاضی استفاده کرد. کلید اصلی روش کار معکوس تجزیه‌ی هدف اصلی به مجموعه‌ای از هدف‌های فرعی است که حل آن منجر به رسیدن به هدف اصلی می‌شود. حلال مسأله هریک از این هدف‌های فرعی را به طور مستقل حل می‌کند تا به حل نهایی برسد. این روش زمانی به مشکل برخورد می‌کند که حل یکی از هدف‌های فرعی مانع حل هدف دیگر گردد. در این صورت باید ترتیب حل هدف‌های فرعی را به نحوی تنظیم کرد که با چنین مشکلی برخورد نشود. (نیول و سیمون،  1972)
………..
روش استفاده از تمثیل
یکی دیگر از روش‌های مهم حل مسأله استفاده از تمثیل است. در این روش حل‌کننده‌ی مسأله از راه حل یک مسأله کمک می‌گیرد تا به عنوان راهنمای عمل، مسأله دیگری را حل کند. در ریاضیات اغلب از روش حل یک مسأله ریاضی برای حل مسائل مشابه استفاده می‌شود. در این صورت هدف فرعی حل‌کننده‌ی مسأله انتقال مراحل حل نمونه‌ی اصلی به مسأله‌ی جدید است. استفاده از تمثیل گرچه می‌تواند خیلی مفید باشد ولی به کارگیری آن نیاز به دقت نظر دارد. بعضی افراد نمی‌توانند به راحتی و سرعت به امکان استفاده از تمثیل پی ببرند و راه حل یک مسأله را به مسأله دیگر منتقل سازند،
………
سبک حل مسأله به شیوه خلاقانه
خلاقیت و راز پرورش آن غاز شد (سلیمانی، 1381). منظور از تفکر خلاق نوعی از تفکر است که منجر به دیدگاه های جدید، رویکردهای نو ظهور، دورنماهای تازه و راه‌هایی جدید برای فهم ودرک اشیاء و موقعیت‌ها می‌شود(فاسیونی ، 2006). تفکر خلاق از پیچیده‌ترین و عالی‌ترین جلوه‌های اندیشه انسان است(موریس،  2006).
……..
فرایند حل خلاقانه مسأله
فرایند حل خلاقانه مسأله از دو دیدگاه آسبورن- پارنز و ایساکسن – تری‌فینگر آورده در زیر به طور مختصر آورده شده است.
………
فرایند حل خلاقانه مسأله آسبورن- پارنز
در واقع  حل خلاقانه مسأله یا CPS را می‌توان یک فرآیند، روش، یا سیستم برای مواجهه با مسأله و به دست آوردن راه حلی مؤثر و خلاق دانست. فرآیند حل خلاق مسأله‌ای که در این پژوهش به کار رفته است، مدل اسبورن- پارنز است که شامل شش مرحله است:
……….
فرایند حل خلاقانه مسأله ایساکسن – تری‌فینگر
در طی پنج دهه‌‌‌ی گذشته، بسیاری از محققان و طراحان، انواعی از مدل‌ها و رویکردهای متفاوت به حل خلاقانه ‌‌‌‌‌مسأله  را در محیط‌‌های ‌متفاوتی مثل دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز تجاری بزرگ و کوچک و شماری از ارگان‌ها ، ارائه کردند. در تاریخچه روان‌شناسی، جامعه شناسی، آموزش و پرورش، یا آموزش و توسعه سازمانی، عبارت رایج حل خلاقانه ‌‌‌‌‌مسأله جهت توصیف بسیاری از مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
………..
سبک حل مسأله به شیوه گانیه
افرادی مانند گانیه حل مسأله را مهم‌ترین محصول یادگیری می‌دانند؛ زیرا افراد مختلف در زندگی روزانه و حرفه‌ای خود به حل مسائل گوناگون می‌پردازند(هاشمی و شهرآرای، 1386)
……..
سبک حل مسأله به شیوه نیوئل و سایمون
یکی از نظریه های مهم درباره حل مسأله، نظریه¬ی نیوئل  و سایمون  است. در این نظریه بر فهم افراد از مسأله تأکید می شود. درکی از فرد و مسأله خاصی دارد بازنمایی مسأله یا فضای مسأله نامیده می شود. فضای مسأله  شامل بیان مسأله، حالت هدف و مسیرهای بالقوه موجود بین مسأله تا حالت هدف است. معمولاً فردی که با یک مسأله روبرومی شود ابتدا در حافظه¬ی خود به جستجوی مفاهیم یا طرح‌واره‌های مربوط به آن مسأله می پردازد. اگر ¬حلال مسأله ماهر باشد، از دانش موجود خود درباره¬ی آن تکلیف برای تعریف و فهم مسأله استفاده می کند و به این ترتیب جستجوی  حافظه را گریز ناپذیر می کند. آنها تعریف رسمی از فضای مسأله عرضه کرده اند که شامل پنج جزء خاص است(گلاور و همکاران، 1990):
………
سبک حل مسأله به شیوه IDEAL
مهارت حل مسأله یکی از کارکردهای عالی ذهن است که اکتساب آن معمولاً به آموزش نیاز دارد. اگر چه انسان در حوزه‌های مختلف با مسائل متنوعی مواجه است. با این حال می‌توان اصولی کلی را در نظر
……..
سبک حل مسأله به شیوه زیگزاگ
مدل حل مسأله زیگزاگ، به توالی استفاده از چهار فرایند حس کردن (S)، شهود (N)، تفکر (T) و احساس (F) در حل مشکل اطلاق می‌شود. هنگامی که دو نوع ادراک (حس و شهود) در دو سر خط اول بیایند و دو نوع قضاوت (تفکر و احساس) در دو سر خط دوم بیایند، هر چهار فرایند که با فلش به هم
……….
سبک حل مسأله به شیوه فراشناختی
در سال‌‌های ‌اخير پيگيري‌های منظم در مورد ساختار شناختی که در حل ‌‌‌‌‌مسأله درگير است از طرف روانشناسان شناختی به عمل آمده است. در مدل‌‌های ‌ارائه شده تأکيد زيادی بر دانش موجود در ساختار حافظه شده است. در چند سال اخير پژوهشگرانی نظير شيگماتسا و کاتسومی  (1993 ؛ به نقل از فلاول ‌‌‌‌‌، 1985)،
…………
موانع حل مسأله
حل مسأله به سادگی صورت نمی¬گیرد و همواره با موانعی همراه است. روان¬شناسان تلاش می کنند تا موانع موجود بر سر راه حل مؤثر مسأله را بررسی کنند تا بتوانند راهکارهایی ارائه دهند. مهم-ترین موانع حل مسائل عبارت¬اند: از تثبیت شدن،  انگیزه¬ی کافی نداشتن و عدم کنترل هیجانات.
تثبیت شدن: مردم به راحتی روی راهبرد خاصی تثبیت می¬شوند. گاهی اوقات ما به این دلیل قادر به حل یک مسأله نیستیم که نمی¬توانیم از نگاه دیگر به آن مسأله بنگریم. بنابراین، تثبیت یعنی استفاده از راهبرد قبلی و نگاه نکردن به مسأله از یک دید تازه. در چنین مواردی باید به کاربرد نامعمول راه¬حل¬های احتمالی یک مسأله اندیشید. به این نوع تثبیت، تثبیت شدگی کارکردی  می‌گویند. در این نوع تثبیت چون روی کارکردهای معمول چیزی تثبیت شده¬ایم نمی¬توانیم مسأله‌ای را حل کنیم(هیئت مؤلفان، 1386،ص 291).


 

     

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق افشا و مفهوم آن در حسابداری ساختار مالکیت و سودآوری و تاثیر آن بر افشاء

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق افشا و مفهوم آن در حسابداری ساختار مالکیت و سودآوری و تاثیر آن بر افشاء

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق افشا و مفهوم آن در حسابداری ساختار مالکیت و سودآوری وتاثیر آن بر افشاء(فصل دوم) در 43 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
گزارشگری مالی و افشا از موضوعات مهم مطرح در بازارهای سرمایه به شمار می‌رود که از یک سو کارایی و عملکرد بازار را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار قرار می‌دهد و از سوی دیگر در عملکرد هر شرکتي تأثير قابل توجهي دارد. هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با افشا در معنای عامل و افشای اختیاری در معنای خاص آن و همچنین تأثیر ساختار مالکیت و وضعیت سودآوری بر میزان افشای اختیاری می باشد. بدین منظور در بخش اول ابتدا مفهوم افشا و مبانی نظری مرتبط با آن  تشریح گردیده و سپس انواع افشا و تئوری های مربوط به هر یک از آن ها بیان می گردد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار مالکیت و سودآوری و تأثیر هر یک آن بر میزان افشای اختیاری شرکت ها پرداخته خواهد شد. در انتها نیز خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در ایران و دیگر کشورها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند و نتایج بدست آمده از آن  ارائه می شود.

 افشا و مفهوم آن در حسابداری
در سطح معنايي، افشا به معني انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمايل به استفاده محدود از اين واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادي اعم از مالي و غير مالي، كمي يا ساير اشكال اطلاعات مرتبط با وضعيت و عملكرد مالي شركت را افشا می گویند. افشا در حسابداري واژه اي فراگير است و تقريياً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در برمي گيرد. افشا در صورتي كه به واسطه يك منبع مقرراتي و وضع كننده قوانين الزامي شده باشد، افشاي اجباري گفته مي شود  و در صورتي كه افشاي اطلاعات تحت تأثير قوانين خاصي نباشد، افشاي اختياري تلقي مي شود. همچنين، افشا به طور ضمني بيانگر ارايه حداقلي از اطلاعات در گزارشهاي شركت است به نحوي كه بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسك ها و ارزش نسبي شركت به عمل آورد و كاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد. (سجادی و همکاران، 1388، ص 52).
در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایه گذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می کنند برقرار کرده است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سالهای اولیه کمیسیون نامبرده تأکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارایه اطلاعات در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهامداران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری در مورد افشا، نشان می دهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیأت های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تایید) به افشای اطلاعاتی پویا  (پیش بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است. در بعضی موارد هیأت استانداردگذار گروهی از شرکت ها را که وضعیت خاص دارند از اجرای برخی از استانداردها به طور کامل یا جزیی معاف می کند. این وضعیت را افشای تشخیصی نامیده اند. مثلاً به نظر هیأت استانداردگذار در آمریکا شرکت های کوچک (شرکتهایی که فروش و دارایی آنها از حد معینی کمتر است) مجاز به عدم رعایت بعضی از موارد افشا هستند. علت این امر شاید به این دلیل است که هزینه اجرای استانداردهای پیچیده حسابداری زیاد است و شرکت های کوچک قادر به تحمل آن نمی باشند. موضوع دیگری که در بحث افشا مطرح شده، استفاده تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی از افشا انجام شده در گزارش های مالی است. مؤسسات تجزیه و تحلیل کننده اطلاعات مالی، مواد خام یعنی اطلاعات مالی شرکت ها را براساس اصل افشا به صورت مجانی دریافت می دارند و پس از تجزیه و تحلیل آنها را گران به مشتاقان می فروشند. لذا هر چه هیأت های استانداردگذار فشار بیشتری برای افشا وارد نمایند اطلاعات دقیق تر و فراوان تر در دسترس این مؤسسات قرار می گیرد. با توجه به زیاد بودن هزینه فرآوری اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی و یادداشتهای پیوست که بر دوش شرکت ها سنگینی می کند، عده ای از اندیشمندان معتقدند که این بهای قانونمندی شدن حرفه حسابداری است که بهتر است حذف شود. به این دلیل موضوع عدم قانونمند شدن را مطرح کرده اند (رودكي، 1382، ص 205).

قسمتی از پیشینه پژوهش:
دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی به بررسی تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در تحقیق آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
2-1 مقدمه
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری
–    هدف از افشا
–    مخاطبین افشا
–    محتوای افشا
–    میزان افشا
–    روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات
–    پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
–    تئوری لِو
–    دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
–    دستاوردهای کمیته جنکینز
2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه 
2-6 هزینه های افشا 
2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری
2-8 انگیزه های افشای اختیاری 
–    فرضیه معاملات بازار سرمایه
–    فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
–    فرضیه سهام جایزه
–    فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
–    فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
–    فرضیه هزینه خصوصی
2-9 ساختار مالکیت 
–    تعریف ساختار مالکیت
–    ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
–    ساختار مالکیت و افشای اختیاری
2-10 سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری
2-11 مروری بر مطالعات پیشین 
–    مطالعات خارج از ایران
–    مطالعات داخل ایران
منابع

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دانلود فایل

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم روانشناسی)

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم روانشناسی)

دانلود   خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم  روانشناسی) در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خودکارآمدی
   خودکارآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای انجام فعالیت های خاص می باشد و به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد( والترز ، 2004).
    بندورا( 2006) خودکارآمدی را چنین تعریف می کند باور فرد در مورد توانایی مقابله او در به موقعیت خاص است و الگوهای فکری، رفتاری و هیجانی را در سطوح مختلف تجربه انسانی تحت تاثیر قرار می دهد و تعیین کننده این است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر و اگر شروع شد فرد چقدر تلاش برای انجام آن خواهد داشت و در رویارویی با مشکل استقامت از خود نشان خواهد دارد.
     به علاوه خودکارآمدی عبارت است از ارزشیابی هر فرد از توانایی ها و صلاحیت هایش برای رسیدن به اهداف و یا غلبه بر موانع، به عبارت دیگر انتظارات خودکارآمدی به باورهای مربوط به توانایی های ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار اطلاق می شود( بود  و همکارن، 2006).
بندورا بیان می کند که سطح انگیزش، وضعیت های احساسی و اقدامات افراد بیشتر بر آنچه اعتقاد دارند مبتنی است تا آنچه که واقعا درست است. افراد تمایل دارند وظایف و فعالیت هاییی را انتخاب کنند که احساس می کنند در انجام آن ها شایسته هستند و اعتماد به نفس دارند و از بقیه آن ها اجتناب می کنند. بنابراین، هر چه خودکارآمدی بیشتر باشد، تلاش، پایداری و برگشت پذیری بیشتر خواهد بود( خجسته مهر و همکاران، 1391).

تاریخچه خودکارآمدی
   درباره تاریخچه خودکارآمدی می توان گفت یکی از جنبه های نظریه شناخت اجتماعی آلفرد بندورا است، نظریه شناختی- اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلقی می شود، و این دیگاه در ابتدا به نظریه یاگیری اجتماعی معرف بود و این نظریه بر خواستگاه اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی انسان، انگیزش، هیجان و عمل تاکید می کند و این نظریه از قویت فاصله گرفته بر اهمیت فرایندهای شناختی تاکید می کند، در این دیگاه افراد نه به وسیله نیروهای درونی برانگیخته می شوند نه به وسیله نیروهای بیرونی به طور خودکار کنترل می شوند و عملکرد انسان در چهارچوب یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن رفتار شخص و محیط یکی از این برای رسیدن به انواع عملکرد تعیین شده است( پروین و جان، 1386).
براساس این دیدگاه افراد دارای باورهای خودکارآمدی هستند که به عنوان یک الگوی کاری  به وسیله آنها می توانند، روی احساس ها و اعمال خودمهارداشته باشند و چگونگی رفتار افراد به وسیله این باورها قابل پیش بینی است. باورهای خودکارآمدی، بنیان کارگزاری آدمی را تشکیل می دهند و یک منبع کلیدی در تحول، سازش یافتگی و تغییر شخصی است؛ و منظور از آن داوری و قضاوت های فاعلی  شخص، درباره قابلیت ها  و توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای دورهای عمل موردنیاز برای مدیریت موقعیت های پیشایندی موثر بر زندگی شان می باشد و بر این افراد چگونه فکر می کنند خودازنده سازی  یا خود تحقیر گری  در رویارویی با مشکلات چگونه برانگیخته شده، و پشتکار نشان می دهند( بندورا، 2006).

خودکارآمدی تحصیلی
باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک تراز مشخص، می باشد( بانگ ، 2004). در برخی از ابزارهای اندازه گیری این مفهوم، خودکارآمدی تحصیلی را در یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می کنند.  براین اساس، طبق دیدگاه برخی از محققان، خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود را اندازه گیری می کنند( زیمرمن ، 2008) و مقیاس های خودکارآمدی هندسه وجبر پیشرفته( لوپز، لنت، براون و گاری، 1997) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می کند.
گروه دیگر مقیاس ها، براساس رابطه با یک درس با قلمرو محتوایی خاص تعریف می شوند. در پاسخ به این مقیاس ها از مشارکت کنندگان تقاضا می شود که اطمینان به توانایی خود را در دستیابی به یک نمره ی خاص در یک کلاس درسی، مشخص کنند. برای مثال مان، بیکر و جفریس(1995) و لنت، براون و لارکین(1987)، به منظور مطالعه ی نقش باورهای خودکارآمدی در قلمروهای موضوعی علوم و مهندسی، دو مقیاس خودکارآمدی تحصیلی متفاوت را گسترش دادند. در این رابطه، لنت و همکاران(1987) با استفاده از یک مقیاس خودکارآمدی مطالبات تحصیلی، اطمینان یادگیرندگان به توانایی خود را در انجام موفقیت آمیز مطالبات تحصیلی و وطایف شغلی بررسی کردند.

فهرست مطالب مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی) به شرح زیر می باشد:
2-2-1- خودکارآمدی
2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی
2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی
2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی
2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی
کودکی
نوجوانی
بزرگسالی
پیری
2-2-3. منابع خودکارآمدی 
2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز
2-2-3-2. تجارب جانشینی
2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی
2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی
منابع فارسی
منابع لاتین

چيزی
که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات:
پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است.
شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید
آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش   در میان بگذارید.

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم )
در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
زناشویی به دلیل اثری  که در زمینه های گوناگون زندگی اقتصادی  جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته مورد برسی قرار گیرد .این پدیده ازطرفی باعث تغییردرمتغیرهای جمعیتی می‌شود واز طرف دیگر شرایط اجتماعی واقتصادی جامعه اثر و نشان خود را درآن به خوبی نشان میدهد.
یکی از اصیل ترین  رفتارهای اجتماعی  انسان  تشکیل خانواده و تلاش  برای  حفظ  بقا است نگاهی اجمالی به تاریخ تمدن بشری نشان می دهد که با وجود اختالافات بسیار درآداب و سنن   جوامع گوناگون و تغییرات چشمگیر آنها  در بستر زمان  ازدواج یکی از مراسم منحصر  به فردی است که همواره با بشر بوده است . (حق دوست-1364)
از دیدگاه  برخی  صاحب نظران خانواده  معیار شناخت و سنجش  آسیب های اجتماعی  است .
روانشناسانی که با زوجها کار درمانی میکنند به روشنی شاهد این مدعا هستند که آشفتگی در روابط زناشویی تا چه عمق و سطح وسیعی می تواند موجبات یک محیط آسیب زا را چه برای زوجها و چه برای فرزندان فراهم سازد .
درمانگران ترجیح  میدهن د که زن و شوهر هر دو را برای درمان ملاقات  کنند زیرا اگر  تنها یکی ازآنها بداند که چگونه احساسات خود را ابراز داردو دیگری نتواند این کاررا بکندزندگی زناشویی بیشتر دچار مخاطره میگردد . (قاضی-1369)
رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختلال در آن به منزله تهدیدی برای بقای خانواده است . نارضایتی زوجها از یکدیگر و از زندگی مشترک پریشانی را در خانواده باعث می شود  و این امری است که  تاثیرات سوء آن بر جامعه  خانواده  و افراد قابل انکار نیست .
در طول نیم قرن امکانات شغلی سرگرمیها علایق شرایط اجتماعی وضع جسمانی زن وشوهر و بسیاری چیزها عوض میشود. لذا زن وسوهر باید آماده این تغییرات باشند و روابط متقابل خودشان را با این تحولات تطبیق  دهند . (ثنایی – 1375)


قسمتی از پیشینه تحقیق:
1- تحقیقات خانم کریندون نشان ازآن داردکه مادران شاغل حتی درصورت داشتن  کاری تمام وقت ، بسیاری از ساعات خود را به فرزندانشان اختصاص می دهند . بنابراین اعتقادات  مبنی براینکه مادران شاغل از فرزندان خود غافل می شوند را رد می کند ، وی معتقد است   مادران شاغل هیچ استراحتی ندارند وداده ها نیزاین واقعیت را تایید می کنند .(همشهری-1380)
2- مارکوس و گرین وود (1984) به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط علمی میان سازگاری اجتمتعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد . بدین ترتیب که افرادی که در زندگی زناشویی  سازگار و موفق هستند ، در روابط اجتماعی نیز افراد سازگار و موفقی خواهند بود. (موسوی-1374)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
مقدمه    
تعريف ازدواج    
عشق و ازدواج    
مقاصد ازدواج    
رضايت زناشويي    
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج    
اشتغال زن    
تعريف شغل و اشتغال    
علل كار كردن    
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد    
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن    
آثار و نتايج اشتغال زن    
اثرات اشتغال زن بر شوهر   
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي    
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي    
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي   
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

  درگیری والدین در امور تحصیلی
دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

درگیری والدین در امور تحصیلی
نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان   
     صاحب نظران تعلیم و تربر این عقیده اند که والدین با همکاری و کمک به معلمان، در زمینه ی پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. این مسأله به خصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آن ها افرادی آگاه و باسواد هستند و بهتر به راهنمایی آن ها می پردازند بیشتر است(آرمند،1387). 
اگر دقت کنیم متوجه می شویم که گاهی یک جمله ی کوتاه مفهوم وسیعی را می رساند که شاید یک کتاب نتواند به آن اندازه مطلب را ادا کند. بعضاً به مناسب سخن زیبای امام سجاد(ع) که می فرماید:” پدر و مادر اگر بخواهی بدانی که فرزند چه حقی بر گردن تو دارد کافی است بدانی که او از توست”. سلامت و ناخوشی، دانایی و نادانی، هوشیاری و کم هوشی، ادب و بی ادبی، شادمانی و غمگینی و … همین طور است، و فرزندان هر چه دارند عمدتاً از والدین خود دارند، چه از راه توارث و چه از طریق تربیت. و همین موضوع نمایانگر مقام مادری و پدری و مسوولیت بسیار سنگین والدین می باشد(صدری، 1388).
مسأله ی درس و پیشرفت درسی فرزندان هم جدا از این موضوع نیست یعنی امر پیشرفت تدرسی یک امر مجرد نیست که بتوان آن را جدا از مسایل دیگر مورد بحث قرار داد. به طور کلی خواندن و یادگیری مستلزم وجود شرایط اولیه و ثانویه است. شرایط اولیه یعنی استعدادهای نفسانی، مثل هوش و حافظه، یا سلامت بدن و شرایط ثانویه مانند محیط مناسب آرامش روانی، وسایل ضروری که همه این ها به هر حال به والدین ارتباط دارد و این شرایط چیزهایی نیست که بگوییم خاص درس خواندن یا مدرسه رفتن است و لذا موضوع و چگونگی درس خواندن یک کودک یا نوجوان به تمام مسایل زندگی او مربوط می شود(صدری، 1388).
موضوع پیشرفت درسی فرزندان یک خانواده یا عقب ماندگی آنان به نسبت قابل توجهی به میزان هوش، حافظه و وضع جسمانی بستگی دارد و این مسایل چیزی نیست که یکباره از آغاز هفت سالگی که کودک راهی مدرسه می شود تحول یافته، کودک را آماده درس خواندن و یادگیری کند یا اجتماعی بودن را به او بیاموزد. البته نباید فراموش کرد که انسان حتی قبل از تولد، مسایل تربیتی دارد مثلاً نوع تغذیه مادر و حالات روانی او در جنین مؤثر است. طبیعی یا سخت بودن عمل زایمان، طولانی یا کوتاه بودن آن، کیفیت شیر دادن به کودک، نوع شیر(اگر به عللی از شیر مادر محروم شود)، چگونگی پرورش کودک تا شش سالگی از لحاظ بدنی و روانی، رفتار و ارتباط عاطفی والدین(زن و شوهر) با همدیگر، همه و همه مقدماتی است که به صورت سه دوره از کودکی تا شش سالگی پشت سر گذاشته می شود و فرزند ما با این مقدمات وارد متن دوره دبستان می شود(صدری، 1388).

 

     

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کشف امید ،امید و انواع آن (فصل دوم )
در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

کشف امید

با اینکه ایده امید از زمان آغاز خلقت آدمی وجود داشته است، اما بررسی علمی آن در زندگی انسان قدمتی کوتاه دارد و دوران طفولیت خود را می گذارند. ساده ترین راه برای شناخت ارزش و اهمیت هر چیزی در زندگی انسان، بررسی و تحلیل آثار و کارکردهای آن است. اهمیت امید در زندگی انسان چنان است که قرآن کریم در آیات متعدد به طرح امید برای انسان می پردازد. برای نمونه، در سوره یونس اشاره می کند که «امید به آینده ی برتر در این دنیا و آخرت است که موجب می شود تا انسان ها باورها و عکس العمل های خود را تصحیح کند و به اصلاح و بهسازی اعمال و رفتار خود بپردازد» (آیات 8-7). یا در سوره بقره اشاره شده است که «امید است که انسان را به سوی کار یا عملی سوق می دهد امید به پاسخگویی از سوی خداوند علت و انگیزه دعا و طلب از اوست» (آیه 186).
یا آنجا که بحث از موفقیت است در سوره یوسف (آیه 87) می فرماید «اگر انسان امیدی به دستیابی نداشته باشد هرگز تلاشی نخواهد کرد و کوششی برای رفع و برداشتن مشکلات از خود نشان نمی دهد» (منصوری، 1387). از این آیات می توان استنباط کرد که روحیه شخص با «امید رسیدن به هدف» تقویت می شود و در برابر سختی ها واکنش مثبت از خود نشان می دهد. این بدان معنا نیست که یقیناً به هدفش می رسد بلکه فقط امیدوار است که به آن دست یابد. در افسانه های یونان باستان این اسطوره به چشم می خورد که زئوس ـ خدای خدایان ـ از پرومتوس ـ الهه مرگ ـ به خاطر دزدیدن آتش ـ پرومته ـ از خدایان سخت برآشفت. برای گرفتن انتقام، خدایان پاندورا را که زیبای خیره کننده ای داشت، آفریدند که به زمین مبوط کند تا برادر پرومتوس را وسوسه کند. او با خود جعبه ای حمل می کرد که خدایان به او هشدار دادند که هرگز آن را باز نکند. زئوس، که آشکارا شکل اولیه روان شناسی معکوس را اعمال می کند، می دانست که پاندورا توان مقاومت در برابر این وسوسه را ندارد که نگاهی دزدا به این صندوقچه گنج نیندازد (اسنایدر، 1996). به محض اینکه او صندوقچه را گشود همه مصیبت ها (قولنج، نقرس، درد مفاصل، غبطه، کینه و انتقام) در زمین پخش شدند، تنها چیزی که در صندوقچه باقی ماند «امید» بود (اسنایدر، 2002).


قسمتی از پیشینه تحقیق:
ارجمندنیا، افروز و نامی (1392) در پژوهشی با عنوان مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان، دو گروه 52 نفری از والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش نوعی علی ـ مقایسه ای بود. نتایج با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش رابطه بیم فشار روانی و رضایتمندی زناشویی والدین کودکان عادی و کم توان ذهنی را تأیید نمود. والدین کودکان کم توان ذهنی فشار روانی بیشتری را نسبت به والدین کودکان عادی تحمل می کنند. در عین حال والدین کودکان کم توان ذهنی نسبت به والدین کودکان عادی از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند، ولی از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت، معنادار نبود است. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین متغیر فشار روانی و رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی منفی است و در والدین کودکان عادی، همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی زناشویی معنادار است، ولی در کودکان کم توان ذهنی رابطه معنادار نبوده است.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
کشف امید
امید و انواع آن
امید و خوش بینی
امید و الگوی رفتاری تیپ A
امید، هیجان و عزت نفس نیست
امید، هوش و موفقیت
امید و خودکارآمدی
تفاوت امید با امیدواری
تفاوت امید با توقعات
تفاوت بین امید و ایمان
تفاوت امید با میل
تفاوت امید با آرزو کردن
دیدگاه های رایج درباره امید
نظریه امید
آناتومی و بیولوژی امید
بیم و امید
ارتباط متقابل ذهن و جسم
باور و دستگاه اعصاب خودکار
آزمایش ها درباره دارونمان ها، درد، و ناتوانی:
رابطه بین باور و دستگاه مرکزی (GNS)
ظهور و افول امید در زندگی
ظهور تفکر امیدبخش
دوره اول کودکی: تولد تا نوپایی (3 سالگی)
تفکرات رهیاب
تفکر پایورانه
دوره دوم کودکی
سال های پیش دبستانی: 6-3 سالگی: انفجار کلمات
کسب نظر دیگران
سال های میانه کودکی (سنین 7-13) سالگی
سال های نوجوانی (سنین 13-18 سالگی)
مرگ امید: افول مثبت اندیشی
مراحل ناامیدی
بی تفاوتی
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان (فصل دوم )

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان (فصل دوم )
در 20 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان
 
سازمان بهداشت جهاني – سلامت را به صورت بهزيستي کامل فيزيکي – رواني و اجتماعي تعريف مي کند. نه صرف فقدان بيماري و ناراحتي. سلامت در ديدگاهي کلي نگر از جنبه هاي رواني – اجتماعي و فيزيکي مورد توجه قرار مي گيرد. رابطه آن با محيط نيز در نظر قرار مي گيرد. سلامت روان شناختي نيز تعريفي است که دانشمندان روان شناختي و علوم اجتماعي و رفتاري در مورد کارآمدي و عملکرد روان شناختي متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سلامت و بيماري رواني در طول زمان تغييرات و دگرگوني هاي زيادي داشته اند. ارسطو در کتاب اخلاق مي گويد: هر انسان به اندازه اي سالم است که توانسته کنشهاي بشري را در خود توسعه دهد. از آنجا که بشر بالاترين عملکرد هوش را دارد پس بهترين زندگي، زندگي خردمندانه است و سلامت رواني يعني نوعي زندگي که استدلال بر آن کاملا حکومت کند. مفهوم طبيعت گرايانه سلامت رواني توسط ارسطو، در قرون وسطي ناديده گرفته شد، از قرن هفتم و شانزدهم سلامت روان شناختي بصورت پرهيزکاري تعريف شد. پس از قرن شانزدهم مجددا سلامت روان شناختي بصورت طبيعت گرايانه تعريف شد. همزمان با رنسانس روانپزشکي در اواخر قرن 19 سلامت روان شناختي نوعا به صورت «فقدان بيماري رواني» تعريف گرديد.


قسمتی از پیشینه تحقیق:
اهميت بحث سلامت روان باعث گرديده تا در ايران و خارج از کشور تحقيقات عديده اي بر روي مسأله صورت پذيرد. اين تحقيقات که هر کدام با ابزارهاي پرسشنامه اي متعددي انجام گرفته به شيوه هاي مختلف، ابعاد گوناگون سلامت روان را از قبيل افسردگي – اضطراب و مقوله هاي ديگر مورد بررسي قرار داده است. در اين بخش به بخشي از اين تحقيقات که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر مي باشد اشاره مي کنيم.
(بررسي کيفيت زندگي سالمندان مقيم در منزل و سراي سالمندان در شهرستان ساري، سال 1384)
هدف: امروه کيفيت زندگي  به عنوان مفهوم وسيع تري از سلامتي مطرح شده است. بنابراين ارزيابي کيفيت زندگي در گروه سالمندان جامعه مي تواند موجب آشنايي بيشتر با جنبه هاي مختلف زندگي آنها شود. هدف از اين پژوهش بررسي کيفيت زندگي سالمندان در منزل با سالمندان مقيم در سراي سالمندي در شهرستان ساري مي باشد.
 

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
مفهوم سلامت روان در نظريه رواني اجتماعي و زيستي آدلر  (1870)
نظريه اريکسون  (1963) در ارتباط با سلامت
نظريه کورت لوين )1890( در ارتباط با سلامت روان
نظريه کارل راجرز  (1902) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سالمندي در نظريه هاي مختلف
پيشينه پژوهشي
مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساکن در خانه:
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده هاي شهر اهواز:
(بررسي کيفيت زندگي سالمندان مقيم در منزل و سراي سالمندان در شهرستان ساري، سال 1384)


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک(فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک (فصل دوم) در 63 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
امروزه بانکها نقش اساسی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند.بانک عبارت ازیک رشته فعالیت اقتصادی است که ایجاد اعتبار می کند وامر پرداختها ونقل وانتقال وجوه را تسهیل می کند. بانکها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق آنها به پس انداز وتجهیز پس انداز وتراکم سرمایه وجمع آوری سرمایه های کوچک وبکار انداختن آنها دررشته های تولیدی ومصرفی ، نقش مهمی را درشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشتر مشتریان حاصل می شود.در اینجا لازم است که رضایت مندی را تعریف کنیم :واکنش شناختی یا احساسی که در پاسخ به برخوردهای خدماتی ،در فرد ایجاد می شود.باید توجه داشت که رضایت مشتریان ، تحت تأ ثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین این عوامل ،کیفیت محصول یا خدمت می باشد. در حقیقت، رضایت مشتری با کیفیت یا خدمت رابطه ای تنگاتنگ دارد.باید توجه داشت که :کیفیت توسط مشتری تعیین می گرددنه توسط تولید کننده ویا سرویس دهنده . به عبارت روشن تر، کیفیت مجموعه عای از خدمات ومشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات ورضایت مصرف کننده را تأمین می کند.بنابراین همانطور که در بالا بیان شد کیفیت شامل مجموعه ای از خصوصیات ومشخصات یک کالا وخدمات می باشد که تأمین کننده رضایت مشتری است.
بایدتوجه داشت که امروزه ایجاد رقابت شدیدی میان بانکها ،بالارفتن سطح انتظارات مشتریان برای دریافت خدمات با کیفیت بالا وتغییرات سریع تکنولوژی ،بانکها را ملزم به فراهم کردن خدمات با کیفیت برای مشتریان وراضی نگاه داشتن آنها نموده است .بنابراین لازم است که مسئولین بانکی درجهت شناسایی عوامل تشکیل دهنده کیفیت وارائه خدمات مطلوبتر،تحقیقات علمی راجع به این موضوع را مدنظر قرار دهند.همچنین باید ذکر شود که ازجمله مواردمبهم برای مسئولین بانکی عدم آگاهی آنها از سطح کیفیت خدمات می باشد که لازم است آگاهی لازم رادر این زمینه کسب نمایند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ترتیب واولویت عوامل تشکیل دهنده کیفیت فعلی خدمات ارائه شده به مشتریان برای مسئولین بانکی مشخص نیست که باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف ، باعث کسب رضایت بیشتر مشتریان گردید.
از این رو برآوردن نیازها وخواسته های مشتریان وایجاد رضایتمندی در آنها ، ضمن وفادار کردن آنان به بانک ، نه تنها افزایش منابع مالی وبقای سازمان را به دنبال دارد، بلکه امکان حضوری پرقدرت تر در میدان رقابت وکسب سهم بیشتری از بازار را برای بانک فراهم می آورد.از طرف دیگر مدیران بانکی باید بدانند که چه خدماتی با چه ویژگی هایی می تواند اعتماد مشتریان را در کنار رضایت آنها حاصل کند وباعث شود که مشتریان جهت یک خدمت خاص به یک بانک وخدماتش تکیه کنند.
مشتری بعداز انجام خرید می تواند ارزش درک شده از خدمات را با انچه مطلوب می داند مقایسه نماید ومیزانی از رضایت رادر خود درک نماید.درصورت درک میزان مطلوبی از رضایت احتمال وجوددارد که خرید راتکرار تماید یا احساس اعتماد دراو شکل گیرد وبعداز درک اعتماد یک تعهدی در اوایجاد شود ورابطه بلندمدتی یا فروشنده برقرار نماید واحساس وفاداری در اوشکل گیردواین همان ارزش وهدفی است که فروشنده برای هر خریدار ومشتری به دنبال آن است.

مفهوم وفاداری
وفاداری به عنوان سازه ای که احتمال بازگشت مجدد خریداران و خرید مجدد آنها را می سنجد، تعریف می شود. برخی از  مؤلفان(بولتون ، اسمیت ، 2003؛  بری  و پرسورمن ،1996) به مفهوم مشابهی به عنوان نیات رفتاری اشاره دارند که شامل تجدید پیمان، ارائه توصیه ها و افزایش حمایت است.
 مفاهیم اعتماد
پارسونز(1951) دو نوع اعتماد نهادين را معرفی کرده است: اعتماد به اعضای بنگاه يا نهاد و اعتماد به روش ها و ابزارهای واسطه ای. پارسونز بيان می کند که اعتماد بدون اين که افراد به خلق ارزش های مشترك بپردازند، به وجود نمی آيد. پس نقش افراد و کارگزاران نهاد در خلق اعتماد بسيار پر اهميت است و منجر به شکل گيری ارتباطات مبتنی بر اعتماد در مصرف کنندگان خدمات نهاد می شود.(پارسونز  ،1951)
مدل زیر نشان می دهد که اعتماد منجر به تعهد در مشتری شده و تعهد نیز در واقع حدی است که یک مشتری اراده می کند تا یک رابطه با ارزش را با شرکت داشته باشد و در نهایت تعهد منجر به وفاداری مشتری می شود.
مطالعات انجام گرفته یک مدل پویای وفاداری را ارائه می دهند که البته این مدل براساس یک سری مدارک و تجربیات بوجود آمده است (Donio& et al و (3,2006


قسمتی از پیشینه پژوهش:
عنوان تحقیق: بررسي پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان با استفاده ازمدل اصلاح شده پذيرش فناوري
محقق: ميرزا حسن حسيني، مصطفي احمدي نژاد ، حسين فارسي زاده
هدف تحقیق :شناسایی عوامل موثر برپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل پذیرش فناوری
نتایج تحقیق: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه ادراك از مفيد بودن، خود اثر بخشي استفاده از رايانه و كيفيت اينترنت بيشترين تأثير را در قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي دارند.


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
2-9-4) مفهوم وفاداری
2-9-5) مفاهیم اعتماد
2-9-6)  رضايت مشتري و رابطه ي آن بااعتماد مشتري
مشتريان طرفدار
مشتريان گروگان
مشتريان حريص
2-9-7) ارتباط رضايت مشتري با انتظارات مشتري
2-9-8) روش هاي اندازه گيري اعتماد مشتري:
1-روش هاي عيني2-روش هاي نظري يا مفهومي
2-9-9) اهمیت اعتماد و روابط بلند مدت خریدار-فروشنده
2-10)مفهوم اعتماد در بانکداری اینترنتی:
2-10-1)اعتماد وبانكداري اينترنتي
2-10-2)اعتماد در بانكداري اينترنتي
2-11)آناليز گردش اطلاعات دربانكداري اينترنتي و ريسكهاي موجود
2-11-1)ايجاد اعتماد دربانكداري اينترنتي
12-11-1-1)تراكنش مشتري و بانك:
الف )ساختار ومحتواي اطلاعاتي سايت
ب)محلي سازي سايت
ج)كنترل كاربري:
1-دسترسي به اطلاعات
2-كنترل اطلاعات شخصي
3-آشكار سازي همه جنبه هاي روابط بين بانك و مشتري
4-قابليت شخصي سازي
5-باز خورد
د)تکميل عمليات بانکي
ه)پشتيباني از مشتريان
2-11-1-2)تکنولوژي
2-11-1-2-1)امنيت
2-1-1)حريم خصوصي و محرمانگي :
2-1-2)رمزنگاري
2-1-3)در دسترس بودن:
2-1-4)صحت داده :
2-1-5)احراز هويت و تصديق اصالت:
2-1-6)کنترل دسترسي:
2-1-7)انکار ناپذيري:
2-1-8)نظارت و گزارش گيري:
3-)کارايي
4-)مقياس پذيري
5-)سازگاري
2-11-1-3)روشهاي پرداخت:
2-11-1-4)شرح کامل فعاليت بانکها به مشتريان
2-11-1-5)شهرت و اعتبار بانک
2-11-1-6)آگاه سازي مشتريان
2-12)  عوامل اعتماد مشتریان بانک
2-13) پیشینه تحقیق
1-5-1خلاصه نتایج تحقیق مدل :
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

         

دانلود فایل

مبانی نظری بهره وری از ديدگاه هاي مختلف

مبانی نظری بهره وری از ديدگاه هاي مختلف

  بهره وری از ديدگاه هاي مختلف
دارای 21 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

کوشش های سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمان های متخصص در زمینه بهره¬وری نظیر سازمان بهره وری آسیا در خصوص مفهوم بهره¬وری معطوف بر این بوده است که بهره¬وری صرفاً بهره¬وری نیروی کار نیست و باید به بهره¬وری سایر عوامل نیز توجه شود. بهبود بهره¬وری زمانی حاصل می¬شود که استفاده مؤثر و بهینه¬ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید، به عبارت دیگر بهره¬وری کلی ارتقا یابد. بسیاری از نارسایی¬های سیستم را از لحاظ حیث نحوه بهره-برداری از منابع آشکار نخواهد کرد و تصویری نادرست از عملکردآن به دست خواهد داد. بنابراین، بهره¬وری مفهومی پیچیده است، نه به این معنا که نمی¬توان برای آن تعریفی ارائه داد و آن را مورد اندازه¬گیری قرار داد، بلکه از آن جهت که ارائه یک تعریف اجمالی و غیرکاربردی و بسیط، هیچ گونه کمکی به تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری نخواهد کرد، به سخن دیگر بهره¬وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (امامی میبدی، 1380).
ارزش و اهمیت بهره¬وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی کار، مواد و تجهیزات. هرچه صنعتی بهره¬ورتر باشد وضعیت رقابتی آن بهتر است. چون هزینه واحد آن کمتر است، وقتی بهره¬وری افزایش می یابد، کسب و کارها می¬توانند دستمزدهای بیشتری بپردازند بدون این که تورم ایجاد کنند.بهره¬وری طریقی است که استانداردهای زندگی را بهبود می¬بخشد، به عبارتی ساده تر بهبود بهره¬وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودی¬هاست که به معنی افزایش تولید از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کارکردن با آنچه که داریم است. بهبود بهره¬وری به معنای سخت کارکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن زیرکانه است. دنیای امروز اقتضا می¬کند که با افراد، زمان، فضا و منابع کمتر، در کل مقدار بیشتری به دست بیاوریم(کاسیو ، 2004).

ديدگاه¬هاي مختلف درباره بهره‌وري
معمولا سه ديدگاه به شرح زير درباره بهره وري مطرح مي شوند:
الف ـ تعريف بهره وري از ديدگاه سيستمي
بهره¬وري از ديدگاه سيستمي طبيعت پيچيده¬تري داشته و در كل سيستم مطرح مي گردد. بهره-وري عبارت است از نسبت بين مجموعه خروجي¬هاي يك سيستم به ورودي¬هاي آن.
اين تعريف در سيستم¬هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و صنعتي كاربرد دارد.صورت كسر كه خروجي¬هاي سيستم هستند مي تواند به شكل فيزيكي (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصيل و … ) و مخرج كسر (مقدار مواد اوليه يا ساعت كار نيروي انساني و ماشين آلات و … ) تعريف گردد و يا اينكه به شكل معيارهاي ارزش مالي يا واحد پول رايج در هر كشور اندازه گيري مي شوند (لطف علی¬پور و رزم¬آرا، 1385).

 

       

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاريخچه اينترنت در ايران (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاريخچه اينترنت در ايران (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاريخچه اينترنت در ايران (فصل دوم پایان نامه)
در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

تاريخچه اينتر نت در ايران

 ايران يكي از كشورهايي است كه اگر چه دير به شبكه جهاني اينترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از اين تكنولوژي در ميان جامعه با رشد قابل قبولي توام بود . حالا ببينيد از كجا به كجا رسيده ايم.  بدون شک آغاز ارتباط با شبکه اينترنت در ايران همواره نام مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات را به ياد می آورد. مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات که در سال 1369 بعنوان نماينده ايران در شبکه آموزش و پژوهش اروپا پذيرفته شده بود، در سال 1370 ارتباط ايران را بصورت e-mail و از طريق گره اتريش با شبکه اينترنت برقرار نمود.
پس از ارتباط مطمئن و دائمی تر با اينترنت در سال 1371، مرکز تحقيقات فيزيک نظری سرويس دهی به دانشگاهها را آغاز نمود.
از سال 1372 ارايه اينترنت در ايران توسط مراکز خصوصی آغاز شد، در حاليکه قبل از آن شرکت مخابرات از طريق شرکت ديتا اقدام به ارايه سرويس اينترنت کرده بود.


قسمتی از پیشینه تحقیق:
-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران
باعنوان: ((عوامل پیش برنده استفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی)).
طبق یافته های پژوهش، کاهش قیمت کامپیوتر و ملزومات آن در اولویت نخست عوامل پیش برندۀ اقتصادی و کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت در اولویت بعدی قرار دارد. ضمناً کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت از عوامل پیش برندۀ مهم است . براساس یافته های تحقیق برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی، اولویت نخست عوامل پیش برندۀ آموزشی است. برگزاری دوره های آموزش اینترنت و برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزشی کامپیوتر در گروه آموزشی دو اولویت بعدی این دسته از عوامل هستند.. یافته های این تحقیق نیز مؤید نتایج پژوهشهای مذکور است.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
تاريخچه اينترنت در ايران
تعدادکاربران
 آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه
آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا
ایران چندکاربراینترنتی دارد؟
موج تحول
چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط انجام شده
فهرست منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش عدم ارتقای شغلی بانوان (فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش عدم ارتقای شغلی بانوان (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عدم ارتقای شغلی بانوان (فصل دوم)
در 45 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

تاريخ جهان شاهد نقش بسيار عظيم و انكار ناپذير زنان در حوادث گوناگون است. امروزه كه مباحث توسعه‌ كشورهاي جهان مطرح مي‌باشد. نقش زنان در اين فرايند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاري جلسات، سمينارها و كنگره‌هاي متعدد در خصوص جايگاه زنان و نقش آنان در توسعه حكايت از اين موضوع حياتي دارد. با كمي دقت مي‌توان دريافت كه برگزاري اين گونه برنامه‌ها نشان از موضوع نه چندان خوشايند ديگري نيز دارد و آن اين است كه تاكنون يا دست كم در سده‌هاي اخير نقش زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان در حال توسعه ناديده گرفته شده است كه اين امر نشان از وجود تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره دارد. جامعه‌ي انساني از عدم حضور واقعي زنان در عرصه‌هاي گوناگون آسيب‌هاي جبران ناپذيري ديده و بدين خاطر در دو دهه‌ي اخير درصدد جبران اين نقيصه برآمده است. براي رسيدن به تعادل، برابري و رفع تبعيض‌ها و در نتيجه توسعه‌ بهتر و كامل‌تر جامعه، نياز به آن است كه زنان بتوانند در فرآيند تصميم‌گيري در سطوح گوناگون جامعه شركت نمايند. خوشبختانه در بسياري از كشورها اين تلاش‌ها موفقيت‌هاي چشمگيري را در پي داشته است. از آن جمله مي‌توان به كشورهايي هم چون نروژ، دانمارك و فنلاند اشاره نمود كه بيش از 40 درصد مناسب تصميم‌گيري در اختيار زنان است. متأسفانه، در بسياري از كشورهاي جهان سوم اين  مسئله چندان شايان توجه نيست و تنها تعداد محدودي از زنان در پست‌هاي مديريتي و مهم تصميم‌گيري كشور قرار دارند. به بيان ديگر، تنها 2/8 درصد مشاغل مديريتي در كشور به زنان اختصاص يافته است (فتحي، 1384). در بسياري از كشورها شمار زيادي در بخش خدمات اجتماعي و بهداشت مشغول به كارند ولي حتي در اين مشاغل نيز زنان بيش‌تر در سطوح پايين‌تر شاغل مي‌باشند در حالي كه سطوح بالاتر باز هم به مردان اختصاص دارد. اين موضوع بويژه در مورد بخش بهداشت صادق است. در اين بخش، بيش‌تر زنان كارهايي از قبيل پرستاري را برعهده دارند و در پست‌هاي مديرت بيمارستان، جراحي و پژوهشگري به كار گمارده نمي شوند ( علويون، 1384). نقش كار در پويايي زندگي انسان انكار ناپذير است و مي‌توان آن را كانون ارتباطات انساني و اجتماعي تلقي نمود. در جهت اين پويايي، بي‌تريدد زنان به عنون نيمي از جمعيت تأثيري مستقيم در توسعه‌ پايدار جامعه دارند. زيرا هدف هر جامعه‌اي به حداكثر رساندن رفاه اجتماع است (توكلي والا، 1378) . دستيابي به توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي از دل مشغولي‌هاي مهم مسئولان و برنامه‌ريزان جامعه است . از ملزومات رسيدن به توسعه‌ پايدار، توجه به مسايل زنان به عنوان نيمي از جمعيت هر كشور است. بدون حضور زنان در عرصه‌ گوناگون اجتماعي، توسعه‌ پايدار در هيچ جامعه‌اي رخ نمي‌دهد (خواجه نوري رحامتي، 1368).

قسمتی از پیشینه پژوهش:
 * عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت را در اصطلاح سقف شیشه ای می گویند این اصطلاح اولین بار در سال 1986 به وسیله مجله وال استریت جو زنان به کار رفت این اصطلاح در سال 199. برای اشاره به تعداد اندک زنان و اقلیتها در اداره و سازمانهای بخش دولتی و خصوصی بکار رفت و گاهی نیز برای اشاره به شکاف عمیق دستمزد در سطوح بالای توزیع درآمدهای به کار رفته است و همچنین لازم به ذکر است که در سال 1987 سورسیون و همکارانش از اولین کسانی بود که از این اصطلاح استفاده کردند. سقف شیشه ای بیان می کند که زنهای کارمند اغلب در بدست آوردن سیستمهای حساس تمایل دارند ولی وقتی به آن نزدیک می شوند شکست می خورند و ایجاد سرخوردگی روحی می شوند که متصور می شوند که یک سقف کاذب شیشه ای وجود دارد که این مانع نشانه تبعیض در راه تلاش یک پرسنل زن نسبت به مرد برای رسیدن به اهداف عالی مدیریتی در سازمانها می باشد. (میرغفوری 1385)
 * برگمن، رایت، کارلسن، 1996 در پژوهشی تحت عنوان (ارزیابی فرهنگ سازمان کار زنان) مشکلات  440 نفر از زنان  شاغل در دانشگاه بیمارستان و محیطهای صنعتی بررسی شده نتایج این تحقیق نشان داد زنانی که در محیط های مردانه تر اشتغال دارند بیشتر از بقیه زنان کار می کنند و این نشانگر این است که از نگرش جنسیتی رنج می برند، که در نتایج تحقیق با عنوان (توانایی زنان در جامعه دانشگاهی) نشان می دهد که علی رغم تعداد بالای زنان در بخش های سرپرستی دانشگاه و در مرتبه استادی، معمولاً اکثر این زنان در حاشیه قرار دارند؛ اکثر آنها استخدام نیستند، در رشته هایی محدود و با دستمزدهایی کمتر از مردانی که در موقعیت های مشابه آنها هستند، خدمت می کنند (کلارک، 1998)

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
2-1 مبانی نظری   
2-2 نقش و حقوق زن در جامعه   
2-3 زنان در مديريت   
2-4 نگرش‌هاي  در راستای عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی   
2-5 باورهاي جامعه   
2-6 وضعيت مديران زن در جامعه ايران   
2-7 ضرورت تغيير برخي نگرش‌ها جهت از بين بردن سقف شيشه‌اي در ايران   
2-8 نگاهي به وضعيت زنان در ايران   
2-9 نظریه های مطرح شده در خصوص پژوهش   
2-10 چارچوب نظري   
2-11 پیشینه پژوهش   
2-11-1 پیشینه داخلی پژوهش   
2-11-2 پژوهش های خارجی   

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازماني

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازماني

  وپیشینه تحقیق تعهد سازماني
دارای 49 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تعهد سازماني

واژه commitment در Webster dictionary -Merriam به معني
 1- عمل سپرده گذاري به يك موسسه
2- توافق و تعهد به انجام كاري در آينده است . همچنين در علوم رفتاري و روانشناسي سازماني واژه organizational commitment به معني تعهد سازماني است .
 تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته موردعلاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است. اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است.

ابعاد و تعاريف تعهد سازماني

در ميان طرفداران رويكرد نگرشي، برخي از پژوهشگران به تعهد سازماني با ديد يك مفهوم چند بعدي مي -نگرند كه عوامل مختلفي بر آن تأثير مي گذارند. مي ير و همكارانش از پيشگامان رويكرد چند بعدي مي- باشند، مدل سه بعدي آنها از تعهد سازماني، شامل بعد عاطفي، بعد مستمر و بعد هنجاري به عنوان سه بعد تعهد سازماني مي شود.

1. تعهد عاطفي
آلن و ميير تعهد عاطفي را به عنوان وابستگي عاطفي فرد به سازمان و تعيين هويت شدن از طريق آن مي دانند. اگر تعهد سازماني را از اين طريق تعريف كنيم، تعهد عاطفي شامل سه جنبه مي شود:

الف ) صورتي از وابستگي عاطفي به سازمان
ب) تمايل فرد براي تعيين هويت شدن از طريق سازمان
 ج) ميل به ادامه فعاليت در سازمان

آلن و ميير ( 1990 ) معتقدند كه يك فرد زماني در خود وابستگي عاطفي نسبت به سازمان احساس خواهد كرد كه اهداف سازماني را اهداف خود بداند و متقاعد شود كه سازمان را در راه رسيدن به اهدافش ياري كند. همچنين آنها شرح مي دهند كه تعيين هويت شدن فرد از طريق سازمان زماني رخ مي دهد كه ارزش هاي فردي افراد با ارزشهاي سازماني سازگار بوده و فرد قادر باشد كه ارزش هاي سازماني را در خود دروني سازد. بدون شك در اين تعيين هويت شدن از طريق سازمان يك رابطه روانشناسانه وجود دارد و فرد به خاطر تعيين هويت شدن از طريق سازمان در خود يك نوع احساس غرور مي كند.

از جمله تعاريف ديگري كه به اين جنبه از تعهد اشاره دارند مي توان به موارد زير اشاره كرد:

شلدن ( 1971 ): تعهد سازماني يك نگرش يا يك جه تگيري نسبت به سازمان است كه هويت فرد را به سازمان مرتبط مي سازد.

كانتر ( 1973 ): تمايل افراد به در اختيار گذاشتن ارزش و وفاداري خويش به نظام اجتماعي.

بوكانان ( 1974 ): تعهد سازماني نوع وابستگي عاطفي و تعصب آميز به ارزش ها و اهداف سازمان مي باشد. وابستگي نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف، نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جداي از ارزشهاي ابزاري آن.

سالانسيك ( 1977 ): تعهد حالتي از شخصيت است كه در آن فرد از طريق اقدامات و فعاليت هايي كه انجام مي دهد محدود و مقيد شده و به دليل انجام همين اقدامات اين باور در فرد ايجاد مي شود كه بايد انجام چنين فعاليت هايي را تداوم بخشيد، و درگيري مؤثر خويش را در انجام آنها حفظ نمايد.

جاروس و همكارانش ( 1993 ): تعهد عاطفي را م يتوان به صورت يك وابستگي روانشناختي به سازمان، شرح داد.

پورتر و همكاران( 1978 ): وابستگي عاطفي شايد توسط پورتر و همكاران او بهتر ارائه شده باشد.

آنها تعهد سازماني را بعنوان درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت و درگيري در يك سازمان خاص تعريف كرده اند. در اين تعريف ؛ تعهد سازماني سه عامل را شامل مي شود:

1- اعتقاد به اهداف و ارزشهاي سازمان
2- تمايل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
3- آرزو و خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان.

محققين معتقدند كه تعهد سازماني با اكثر دستاوردهاي سازماني در ارتباط مي باشد، ميير و هرسكويچ (2001) بيان كردند كه تعهد عاطفي با نتايجي از قبيل جابجايي، غيبت، عملكرد شغل و تابعيت سازماني در ارتباط مي باشد.

 تعهد مستمر
دومين بعد از ابعاد سازماني آلن و مي ير ( 1990 ) تعهد مستمر مي باشد، كه بر مبناي تئوري سرمايه گذاري هاي بيكر ( 1960 ) قرار دارد. اين تئوري براين اساس است كه با گذشت زمان فرد سرماي هاي را در سازمان انباشته مي كند كه هرچه سابقه فرد در سازمان بيشتر شود، اين سرمايه نيز انباشته تر مي شود و از دست دادن آن براي فرد هزينه برتر مي شود. اين سرمايه گذاري شامل زمان كسب مهارتهاي ويژه سازمان كه قابل انتقال نم يباشد، رفاقت هاي كاري، عوامل سياسي و هزينه هاي ديگري مي باشد كه فرد را از جستجو براي كارهاي جايگزين منصرف مي سازد.

آلن و ميير ( 1990 ) تعهد مستمر را صورتي از دلبستگي رواني فرد به سازمان مي دانند كه از ادراك كارمند از چيزهايي كه در صورت ترك سازمان از دست مي دهد، ناشي مي شود. در واقع مي توان چنين گفت كه تعهد مستمر شامل آگاهي فرد از هزينه هاي ترك سازمان مي باشد. بنابراين در اين شكل از تعهد دليل اصلي ارتباط فرد با سازمان و تصميم او به باقي ماندن در سازمان يك تلاش براي حفظ مزاياي حاصله از ارتباط با سازمان مي باشد.

رامزك ( 1990 ) اين نوع وابستگي را به عنوان يك نوع معامله مي داند. او معتقد است كه كاركنان سرمايه گذاري هايشان را در سازمان بر مبناي آنچه در سازمان گذاشته اند و آنچه با ماندن در سازمان به دست خواهند آورد، محاسبه مي كنند. براي مثال يك فرد ممكن است تغيير يك سازمان را به خاطر پول و زماني كه صرف يك برنامه بازنشستگي كرده است، ترجيح ندهد.
علاوه بر ترس از دست دادن سرمايه گذاري ها، تعهد سازماني در فرد به خاطر مشاهده يا درك عدم وجود جايگزي نهاي شغلي نيز به وجود مي آيد. آلن و مي ير ( 1990 ) بيان مي كنند كه يك چنين تعهدي از جانب فرد نسبت به سازمان بر مبناي ادارك او از موقعيت هاي استخدامي خارج از سازمان مي باشد.
در واقع اين نوع تعهد زماني به وجود مي آيدكه فرد به اين باور مي رسد كه توانايي هاي او قابل عرضه در بازار نيست يا اينكه او فاقد مهارت لازم براي رقابت در زمينه مورد نظر مي باشد، اين چنين كارمندي يك نوع احساس وابستگي را نسبت به سازمان فعلي خود خواهد داشت. افرادي كه در محيط هايي كار مي كنند كه آموزش ها و مهارت هاي دريافتي آنها به طور زيادي مخصوص صنعت خاصي مي باشد، احتمال زيادي دارد كه داراي اين نوع از تعهد سازماني باشند


 

           

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها

  وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها
دارای 16 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم- ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2- مفهوم بانک    10
2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    10
2-2-2- انواع بانک    11
2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها    11
2-3- تعاریف و مفاهیم کارایی    12
2-4- مفهوم کارایی و انواع آن    13
2-5- تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها    13
2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون    (A&P)    15
2-5-2-  مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM)    15
2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها  (DEA /AHP)    15
2-6- پیشینه تحقیق    16
2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجی    16
2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلی    19
-1- مقدمه
کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی ،رفاه ، آرامش و آسایش انسانها همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاسی مناسبی نیز ارائه شده است.مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی هر سیستمی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. مزیت عمده این روش در سنجش کارایی سیستم هایی است که ورودی ها و خروجی های چند گانه دارند. پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می توان مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کرد ( حقیقت و همکار، 1383، 135).
در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی  شعب بانک رفاه استان مورد نظر  با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته است.


 

               

دانلود فایل

مبانی نظری مسولیت اجتماعی سازمان و ابعاد مسوؤليت اجتماعي

مبانی نظری مسولیت اجتماعی سازمان و ابعاد مسوؤليت اجتماعي

  و پیشینه تحقیق  مسولیت اجتماعی سازمان و ابعاد مسوؤليت اجتماعي
دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مقدمه    10
2-2 تعريف هدف    13
2-3 مدل کارت امتيازي متوازن BSC 14
2-4- تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها    15
2-4-1-مفهوم مسوؤليت اجتماعي    20
2-4–2 مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي    23
2-4-2-1 ديدگاه كلاسيك    23
2-4-2-2 ديدگاه عمومي    25
2-4-2-3 ديدگاه اسلامي    25                                                          
2-4-3- ابعاد مسوؤليت اجتماعي    26
2-4-3-1-بعد اقتصادي    26
2-4-3-2-بعد قانوني    26
2-4-3-3-بعد اخلاقي    26
2-4-3-4- بعد عمومي و ملي    27
2-4-4 – رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي    27
2-4-5- مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه    03
2-4-6- دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي    31
2-4-7 سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي    33
2-4-8- رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه    37
2-4-8-1 مدل مسوؤليت اجتماعي کارول    39
2-4-8- 2 مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس    41
2-4-9 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها 42
2-4-10 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان    43
2-4-11 موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسوؤليت اجتماعي    43
2-4-12 نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها    45
2-4-13 نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر    50
2-4-13-1 مدل تجاري بازرگاني    51
2-4-13-2 مدل انتهاي هرم    52
2-4-13-3 مدل تجاري اجتماعي    53
2-5 – تعريف سازمان بهزيستي    54
2-5-1چشم انداز سازمان بهزيستي    54
2-5-2-تاريخچه سازمان بهزيستي کشور    54
2-5-3-ارزش‌هاي حاکم بر سازمان بهزيستي    57
2-5-3-2 ارزش‌هاي خاص سازماني :    57
2-5-4 اهداف  راهبردي سازمان بهزيستي کشور    58
2-6-پيشينه پژوهش    59
2-6-1 مطالعات داخلي    59
2-6-2 مطالعات خارجي    62
2-7 خلاصه مطالب فصل    65

2-1- مقدمه:
امروزه سازمانها در زمينه هاي گوناگون تحت فشار شديد براي جلب اعتماد عمومي و حفظ رقابت در بازار جهاني قرار دارند.رسوايي هاي اخير تجاري موجب خدشه دار شدن وجهه عمومي سازمانهاي خصوصي و افزايش توقع پاسخگويي به عموم، شفافيت و درستکاري شده است. (واداک  ،2002،133 )
به نظر مي رسد سازمانهاي خصوصي با رقابتي براي دستيابي به اين اصول در کنار سودبخشي مالي و حفظ ابتکار روبرو هستند.در چند سال گذشته پاسخگويي به خواسته هاي سهامداران و نيز سعي در ارتقاي ارزش هاي اجتماعي تناقض پيچيده اي است که سازمانهاي تجاري متعهد درزمينه هاي مختلف با آن درگيرند.  (جمالي،2007).
گسترش و توسعه روز افزون موسسات و سازمانهاي مختلف صنعتي، بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان آنان باعث گرديده که سازمانهاي فوق براي ادامه بقاء خود تنها به سود و منافع سازمان خود بيانديشندو براي نائل شدن به اين هدف از هر عملي کوتاهي نکنند.
در حالي که هر تصميم و حرکت به ظاهر کوچکي که در يکي از بخشها رخ دهد صرفنظر از تاثيرات مستقيم آن در بخش مورد نظر بتدريج موجب تاثيرات مستقيم و غير مستقيم پنهان و آشکار و ملموس و غير ملموس در تمامي ديگر بخشهاي جامعه شده و يک سلسله کنش و واکنشهاي مداوم را در تمامي سطوح و لايه هاي جامعه بوجود مي آورد و اين تاثيرات حتي ممکن است سالها به طول بيانجامد ولي به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت.
از سويي افزايش نگراني هاي عمومي براي محيط طبيعي، احترام به حقوق انساني و نيز جنبه هاي اخلاقي تجارت و ساير موضوعات اجتماعي موجب افزايش رقابت در تجارت مي شود(ميساني ،2009)، که با توجه به تمايل شرکت ها به افزايش شهرت، انگيزه تغير در رويکرد تجاري در آن ها به وجود مي آيد.(اوتوبانجو واولفمي  ،2008) به علاوه اگر شرکت ها بخواهند دسترسي نامحدودي به بازار داشته باشند و به طور جهاني مورد توجه قرار گيرند؛ بايد مطابق با استانداردهاي اجتماعي و محيطي بين المللي عمل کنند که فراتر از قوانين هر کشور است (اونگ  ،2008).


 

           

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم ریسک و آسایشگاه های سالمندان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم ریسک  و آسایشگاه های سالمندان

  وپیشینه تحقیق مفهوم ریسک  و آسایشگاه های سالمندان
دارای 50 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: مرور مطالعاتی    9
2-1- مقدمه    10
2-2- مفهوم ریسک    11
2-3- مفهوم مدیریت ریسک    12
2-4- پیشینه مدیریت ریسک    13
2-5- مدل های چرخه اجرای مدیریت ریسک    14
2-5-1- انتقال ریسک    14
2-5-2- اجتناب ریسک    14
2-5-3- کاهش (تسکین)    15
2-5-4- پذیرش (نگهداری)    15
2-6- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚﭘﺮوژه‬    16
2-6-1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚ    16
2-6-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرﻳﺴﻚ    17
2-6-3- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻴﻔﻲرﻳﺴﻚ    18
2-6-4- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻤﻲو آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ    19
2-6-5- ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ    20

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
  
2-6-6- ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ    20
2-7- نگاهی به پدیده آسایشگاه های سالمندان    21
2-8- لزوم احداث آسایشگاه های سالمندان    23
2-9- انواع آسایشگاه های سالمندان    23
2-9-1- مجتمع های مختص سالمندان    23
2-9-2- مراکز خانه های پیش ساخته    24
2-9-3- زندگی سالمندان در خانه روستایی (ECHO)    24
2-9-4- خانه های اشتراکی    24
2-9-5- مراکز مراقبت دایم از بازنشستگان (CCRC)    24
2-9-6- تاسیسات حرفه ای پرستاری    25
2-9-7- تاسیسات مخصوص مبتلایان به آلزایمر    26
2-9-8- مراکز روزانه مراقبت از سالخوردگان    26
2-10- روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA)    26
2-10-1- روش های ارزیابی ریسک    26
2-10-2- دیدگاه ها نسبت به خطا    27
2-10-2-1- رويكرد فردي به خطا    27
2-10-2-2- رويكرد سيستمي    28
2-10-3- ماهیت روش تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)    28
2-10-4- مزایا و معایب روش FMEA    30
2-11- ریسک های موجود درپروژه آسایشگاه های سالمندان    33
2-11-1- ریسک های حقوقی و قراردادی و مالی    34
2-11-2- ریسک های بهداشتی و درمانی    36
2-11-3- ریسک های عمرانی        38

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
  
2-12- کاربرد FMEA در مدیریت ریسک آسایشگاه های سالمندان    39
2-12-1- کاربرد FMEA در پروژه های عمرانی    40
2-12-2- کاربرد FMEA در خدمات مراقبتی و درمانی    41
2-13- پیشینه تحقیق بر موضوع    41
2-13-1- پیشینه تحقیق بر مدیریت ریسک در ساخت و ساز و خدمات درمانی    41
2-13-2- پیشینه کاربرد FMEA در مدیریت ریسک ساخت و ساز و خدمات درمانی    45

–  مقدمه

2-7- نگاهی به پدیده آسایشگاه های سالمندان
بسیاری از مردم گمان می کنند که روش سنتی پرستاری در خانه تنها مورد برای والدین یا افراد پیر است که دیگر نمی توانند به تنهایی در خانه خود زندگی کنند. هر چند، جایگزین های بسیار دیگری برای نگهداری وجود دارند.
بسیاری از افراد مسن راه حل «پیر شدن در جای خود» را انتخاب می کنند که معمولا به سالخوردگان فعالی اشاره دارد که نه از لحاظ ابعاد ظاهری، که در حفظ سکونت گاه خود تحلیل می روند. وقتی سالخوردگان تا اواخر دهه 70 یا 80 زندگی خود، در منزل شخصی خود زندگی می کرده اند، در هنگام تغییر محل سکونت مایلند تا به سکونت گاه سابق خود نزدیک باشند. فاصله گرفتن طولانی تنها زمانی اتفاق می افتد که سالخوردگان بخواهند به فرزندان بالغ خود، برادران یا خواهران، یا دیگر خویشاوندان نزدیک خود، و یا بازگشتن به جایی که در آن بزرگ شده اند و یا مدتی طولانی در آن زندگی کرده اند، نزدیکتر شوند. سالخوردگان تغییر جا داده زمانی از این جابجایی راضی هستند که علایق مشترکی با ساکنین و یا همسایگان داشته باشند و مردمانی با محبت در اطراف آنان باشند.
تا پیش از دهه 1970 بخش خدماتی افراد مسن را به عنوان یک طبقه نیازمند به کمک در نظر نمی گرفت و حتی تخفیف فشارهای ایشان نیز به عنوان یک فعالیت خیریه شناخته نمی شد. در عین حال معافیت های مربوط به امور خیریه به این امر ارتباط داده می شد که تنها افراد مسن هستند که نمی توانند از خود بدون تحمل فشارهای مالی مراقبت نمایند و این گروه به طبقه ای نیازمند دستگیری تبدیل شدند. در دهه 1960 تلاش شده تا سالخوردگان را از شهرها به روستاها و یا نواحی حاشیه ای که آب و هوای مناسب تر و فرصت های سرگرم کننده بیشتری دارند، منتقل کنند. این امر موجب توسعه مراکز فعال پذیرش سالخوردگان، آپارتمان ها و مجتمع هایی شده که مراقبت های بهداشتی و سلامتی مختلفی را عرضه می کنند. مراکزی نظیر این فرصت منتقل شدن به محل هایی به موقعیت های نزدیک مترو یا حاشیه شهرها را به سالخوردگان ارائه می دهد که، روش زندگی مناسب بدون قربانی کردن نزدیکی به دوستان و خویشاوندان را برای ایشان فراهم می آورد.
از دهه 1970، این باور گسترش یافت که شهروندان مسن با هر پیشینه اقتصادی و اجتماعی با موانع بسیاری در برآورده ساختن نیازهای ضروری خود روبرو هستند، که مواردی همچون درآمد ناکافی و عدم توانایی از مراقبت و حرکت را در بر می گرفت. برای حمایت از این امر، تلاشهای خدماتی به سوی تهیه مکان هایی برای این افراد هدایت گشت. قانون گذاران دریافته اند که افراد مسن با مسایلی جدای مشکلات مالی همچون نیاز به سرپناهی مناسب، مراقبت های بهداشتی و پزشکی، فعالیت های مدنی، فرهنگی و سرگرم کننده و محیط پیرامونی که شرافت و استقلال آنان را حفظ نماید، روبرو هستند [59].
در بررسی نیازهای مرتبط با سالمندان می توان گفت، نیازهای مربوط به داشتن سرپناه در صورتی برآورده می شوند که سرپناه مورد نظر به طور خاصی برای مواجهه با ترکیبی از نیازهای پزشکی، عاطفی، سرگرمی، اجتماعی، مذهبی و نیازهای مشابه اینها برای افراد مسن طراحی شده باشد.
نیازهای مراقبتی بهداشتی تنها در صورتی پاسخ داده خواهند شد که سازمان یا خود برخی اشکال مراقبت را فراهم آورد و یا اینکه قراردادهایی پیوسته با سازمانها و یا اشخاص مراقب وضع نماید تا سلامتی جسمی، و در صورت لزوم، روحی ساکنین خود را حفظ کند.


 

             

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک (فصل دوم) در 29 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

درمان
روشهای درمانگری کلی ،بخصوص روی آوردهای روان پویشی و انسان نگری – هستی نگری، شناخت نگری به طور گسترده در قلمرو اضطراب اجتماعی به کار رفته اند و به نتایجی درخور توجه، دست یافته اند. در این پژوهش پژوهشگر به دنبال بررسی اثر بخشی روش های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان روش های نوین در حوزه ی روانشناسی می باشد.

نوروفیدبک
استفاده از بیوفیدبک، تاریخچه‌ای طولانی‌تر از نوروفیدبک دارد. بیوفیدبک،وسیله ای الکترونیکی است که به افراد کمک می کند که بر روی جسم و ذهن خود کنترل و آگاهی داشته باشند. بیوفیدبک، ابزاری است که درجه حرارت پوست، فعالیت جریان خون مغز، فشار خون، ضربان قلب و تنفس را ارزیابی می کند. تحقیقات نشان می دهد که بکار بردن بیوفیدبک در ترکیب با درمان های رفتاری دیگر برای اختلالات روان پزشکی مؤثرتر می باشد. بیوفیدبک توسط پزشک‌ها، روانشناس ها و مشاوران استفاده می شود (دموس، 2005).
درمان بیوفیدبک برای کنترل بدن و سلامتی ذهنی توسط افراد استفاده می شود حتی دستگاه زنگ و تشکچه ساده‌ای که از قدیم برای درمان شب‌ ادراری‌های کودکان به‌کار می‌رود، بیوفیدبک است. اما نوروفیدبک به معنای امروزیش مدیون تحقیق‌های دکتر باری استرمان محقق دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس در دهه 60 میلادی است او می‌خواست بفهمد که وقتی ما خوابیده‌ایم، در مغزمان چه می‌گذرد. او طبق روال همه تحقیق‌های عصب‌شناختی، از حیوانات شروع کرد. گربه‌های آزمایشگاه دکتر استرمان، هم وقتی که خواب بودند و هم مواقعی از بیداری شان، EEGهای پایین‌تری را نشان می‌دادند (دموس، 2005؛ ایگنر، گریزلیر، 2004؛ مان و همکاران ،1992).
همزمان با این تحقیقات یک پروژه ناسا هم به استرمان سپرده شد. سفارش‌دهنده این پروژه می‌خواست بداند که چرا کارکنان ناسا وقتی در معرض سوخت‌های موشکی قرار می‌گیرند دچار استفراغ، سردرد، توهم و تشنج می‌شوند؟ دکتر استرمان، هم گربه‌های آزمایشگاهش و هم گربه‌های دیگر را در معرض این سوخت‌ها قرار داد. نتیجه شگفت‌انگیز بود؛ گربه‌هایی که در آزمایش قبلی توانسته بودند EEG خودشان را کنترل کنند، از گربه‌های معمولی کمتر دچار استفراغ، حملات تشنجی و نشانه‌های دیگر می‌شدند (ایگنر، گریزلیر، 2004).
این نتیجه شگفت‌انگیز آغاز تحقیقات نوروفیدبک شد. آیا انسان هم می‌تواند با کنترل امواج مغزی مشکلات روانی‌اش را حل کند؟ آزمایش استرمان روی مبتلایان به صرع نشان داد که جواب این سوال مثبت است. این روش کم‌کم گسترش پیدا کرد و از سال 2000 به این‌طرف کلینیک‌های نوروفیدبک هر روز در گوشه‌ای از جهان و البته در ایران خودمان سبز می‌شوند (ورنون  و همکاران، 2005؛ ونمان، 1997) و در سال 2011، به طور بین المللی پژوهش های نوروفیدبک چاپ شد. نوروفیدبک یک زمینه تخصصی در بیوفیدبک است که برای کنترل فرآیندهای الکترود شیمیایی مغز انسان اختصاص دارد. در حوزه درمان اختلالات روانشناختی، پژوهش های نوروفیزیولوژیکی با بررسی ارتباط بین موج نگار الکتریکی مغز، مکانیزم های زیربنایی تالاموکورتیکال مغز و حالات روانشناختی، نشان می دهد که ایجاد نوسانات و تغییرات بهینه در ریتم و فرکانس امواج مغزی، با استفاده از روش های عصب درمانی، می تواند تغییرات بهینه ای را در حالات روانشناختی ایجاد کند. نوروفیدبک باعث خودتنظیمی فعالیت مغز می شود (کارولین و چریستوفر، 2004). نوروفیدبک با اصلاح امواج غیرطبیعی باعث تغییر خلق، رفتار وافکار می شود (چریستوفر و فیشر ، 2010).

فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
درمان
نوروفیدبک
2-4-2 بررسی ریتم های مغزی
1- امواج آلفا
2- امواج بتا
3- امواج تتا
4- امواج دلتا
ریتم فرکانسی میو
پتانسیل های برانگیخته
2-4-3 نحوه الکترودگذاری 10-20
2-4-4 قوانین نامگذاری الکترودها
2-4-5 نحوه ثبت سيگنال از الكترودهاي نصب شده
2-4-6 نحوه درمان، تعداد جلسات و بیماری های قابل درمان
2-4-7 نحوه درمان
طول و تعداد جلسات
2-4-8 استفاده از نوروفیدبک در کنار سایر درمان ها
2-4-9 برخی بیماری های قابل درمان با نوروفیدبک
– افسردگی
– عملكرد بهینه
– درد مزمن
– صدمات مغزی خفیف
– ميگرن و سردردهاي تنشي
– اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه
– اختلالات یادگیری
– اختلالات اضطرابی
– اختلالات حافظه و عدم تمرکز
– سکته مغزی
-6-1 پیشینه پژوهشی نوروفیدبک
2-6-2 پیشینه پژوهشی حضورذهن
منابع فارسی:
منابع لاتینپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل