بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

دانلود  نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا
در قالب فایل word و متشکل از 264 صفحه قابل ویرایش ،

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب
عنوان            صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه3
1-2. بیان مساله 3
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4. اهداف پژوهش6
1-4-1.هدف اصلی6
1-4-2.اهداف فرعی6
1-5.سوالات تحقیق6
1-5-1.سوال اصلی6
1-5-2.سوالات فرعی6
1-6. چارچوب نظری تحقیق7
1-7. فرضیات پژوهش8
1-7-1. فرضیه اصلی8
1-7-2.فرضیه های فرعی8
1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق9
1-8-1.فرهنگ سازمانی9
1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری 9
1-8-3.دانش ومهارت کارکنان9
1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری9
1-8-5.اتوماسیون اداری 10
1-8-6.مدارس شهرستان آستارا11
1-9. قلمرو تحقیق11
1-9-1.قلمرو موضوعی11
1-9-2.قلمرو مکانی11
1-9-3.قلمرو زمانی11
1-10. محدودیتهای پیش روی محقق11
1-11. ساختارگزارش تحقیق12
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 14
2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات 14
2-2-1. تاریخچه    14
2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات 15
3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری 17
3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری 17
3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه17
3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 17
2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان 18
2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 19
2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات19
2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 20
2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی     22
2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )     24
2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)     25
2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)     25
2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)     25
2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)     25
2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)     26
2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)     26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS 26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی      26
2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری     28
2-3-1. تاریخچه 28
2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص     29
2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) 30
2-3-4. گردش مکاتبات اداری31
2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) 32
2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری     33
2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی 33
2-3-8-1-1. مزایای مستقیم    34
2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم     34
2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی     34
2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری36
2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون37
2-3-10-1. مدیران    37
2-3-10-2. کارمندان37
2-3-10-3. مشتریان 37
2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه37
2-3-10-5. بشریت     38
2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: 38
2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری38
2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری39
2-3-13-1. واژه پردازها40
2-3-13-2. نشر رومیزی 41
2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی41
2-3-13-4. پست الکترونیکی 41
3-3-13-5. پست صوتی 42
2-3-13-6. فاکس42
2-3-13-7. کنفرانس صوتی 43
2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی44
2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری44
2-3-13-10. سند خوان ها 44
2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند 44
2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر45
2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری45
2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری46
2 -3-16-1. اطلاعات پایه     46
2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده     46
2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه46
2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی47
2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری47
2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده 47
2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی47
2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی 47
2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات47
2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی48
2-3-17. تحقق دولت الكترونيك در ايران48
2-3-17-1. اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي     48
2-3-17-2. اتوماسيون فعاليتهاي عمومي     49
2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی     49
2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی 50
2-4-1. ويژگيهاي فرهنگ سازماني     51
2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی     52
2-5. بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش    53
2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس 54
2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده     58      
2-6-1. پيشينه پژوهش در ایران      58
2-6-1-1. پايان نامه 1 58
2-6-1-2. پايان نامه 2 59
2-6-1-3. پايان نامه 3 59
2-6-1-4. پايان نامه 460
2-6-2-5. پایان نامه 5  60
2-6-1-6. پایان نامه 6     61
2-6-1-7. پايان نامه 7    62
2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان 63
2-6-2-1. پژوهش کای     63
2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس     63
2-6-2-3.پژوهش گالستر     64
2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه     67
3-2. روش تحقیق 67
3-3. دامنه پژوهش  68
3-3-1. ابعاد پژوهش 69
3-3-2. متغيرها     69
3-4. جامعه آماری     70
3-5. روش نمونه گیری     71
3 -6. بر آورد حجم نمونه     71
3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات     71
3-7-1. مصاحبه     71
3-7-2. پرسشنامه     72
3-7-2-1. معرفی پرسشنامه    72
3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه    73
3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها    74
3-9. اعتبار یا روایی تحقیق     74
3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق    75
3-11. نحوه بررسي فرضيات پژوهش 75
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1. مقدمه    78
4-2. بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي    78
4-2-1. جنسيت79
4-2-2. رده سنی80
4-2-3. پست سازمانی80
4-2-4.سطح تحصيلات81
4-2-5. مقطع فعالیت82
4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد83
4-2-7. فرهنگ کار تیمی84
4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق85
4-2-9. بهینه کاری86
4-2-11. عدم کندی شبکه    88
4-2-12. ایستگاه کاری مناسب89
4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم    90
4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر    91
4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه    92
4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی    93
4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون94
4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر95
4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی    96
4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود    97
4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری    98
4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون    99
4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا    100
4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات101
4-3-1. فرضيه 1    101
4-3-2. فرضيه 2102
4-3-3. فرضيه 3    102
4-3-4. فرضيه 4    103
4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104
4-4. بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق    104
4-4-1. اولويت فرضيات104
4 -4-2. بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري 105
4-4-2-1. وجود فرهنگ سازماني مناسب    106
4-4-2-2. وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب107
4-4-2-3. دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان    108
4-4-2-4. تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه    109
4-4-3. مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا    110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه    113
5-2. بحث و نتيجه‌گيري    113
5-3. تحليل نتایج    115
5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق116
5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها116
5-6. پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده117
5-7. محدودیتهای تحقیق 117
پیوست ها 118
منابع و مآخذ    155
فهرست منابع فارسی    156
فهرست منابع غیرفارسی159
چکیدۀ انگلیسی 160

 
چكيده
اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:
1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.
در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا


 

         

دانلود فایل

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان، در قالب فایل word و در حجم 46 صفحه.

بخشی از متن:
اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی پدید آورده اند. این تأثیرات به گونه ای مشخص در (صنایع اطلاعاتی و ارتباطی) که به منظور مهار جریان و نیز هر چه بهتر از آن برای مقاصد گوناگون به وجودآمده، کاملاً مشهود است. لازمه پذیرش و یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر امروزی، فراگیری و اجرای آموزش سریع می-باشد؛ از این رو با توجه به جایگاه و نقش آموزش در هزاره سوم که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و همچنین با رویکرد جدی به مبحث جامعه دانایی محور، گرایش عمومی در فراگیری و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک جهت بهره مندی هر چه بیشتر از اطلاعات و یافتن جایگاهی مناسب درجامعه اطلاعاتی هزاره سوم که در واقع می¬تواند یک جامعه جهانی و بدون محدودیت باشد، غیر قابل انکار و گریز ناپذیر است. به همین جهت هدایت و حرکت جامعه باید در مسیری باشد که آموزش های تکنولوژیک به صورت همه جانبه و همه گیر صورت پذیر.

فهرست کلی مطالب:
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی
فصل دوم : دانش فراگرفته شده
فصل سوم : انتقادات و پیشنهادات

 

دانلود فایل

پروپوزال بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پروپوزال بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

توضیحات:
  آماده پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دریایی گرایش گمرک با موضوع بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه.

بخشی از بیان مساله:
گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی است.
گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. به‌وجود آوردن ارتباط بين فعاليت‌هاى مناطق آزاد و فعاليت‌هاى اقتصادى قلمرو گمرکى به‌گونه‌اى دو طرفه مفيد است و بايد تشويق گردد. برای مثال، جابه‌جائى کالاها را در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد بايد تسهيل نمود.توليد برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نمايد که بعضى از عمليات توليدى در خارج از منطقه يعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زيرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکميل توليد فراهم نباشد.

دانلود فایل

قاعده تحذير نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17   قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري سيد مصطفي محقق داماد بسم الله الرحمن الرحيم در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت . سير قاعده در كلام فقها شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » . هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1 شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است . …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش و فایده بیمه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش و فایده بیمه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش و فایده بیمه
دارای 43 صفحه بافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از محتوای فایل :

دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایه­گذاری ایجاد محیط امن برای فعالیت­های اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تأمين­های لازم برای جبران خسارت­های ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادی کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آن­ها در صورت وقوع آتش­سوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاری­های بین­المللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسک­های بزرگ و فاجعه­آمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمه­اند.

امروز پس از گذشت سال­ها از عمر فعالیت­های بیمه­ای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, 1380)


 

           

دانلود فایل

بررسی نقش و جایگاه فضا در معماري

بررسی نقش و جایگاه فضا در معماري

وابستگي انسان به فضا ، ريشه هاي عميقي دارد . اين دلبستگي از نياز به درك روابط اجتماعي انسان ، جهت كسب مفهوم و فرمانروايي بر دنياي حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد . بشر بين خود و اشياء رابطه ايجاد مي كند . بدين معني كه وي خود را به طريق فيزيولوژي با اشياء وفق داده و ايجاد سازگاري مي كند . چون حركات بشر در فضا انجام مي شود ، لذا فضا بيان كننده وجه ويژه اي از ايجاد ارتباط ميان انسان ها و ميان انسان ها و محيط نبوده بلكه صورتي است جامع از هرگونه ايجاد ارتباط و دربرگيرنده آن . بنابراين مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه فضا فقط يك جنبه از ايجاد ارتباط كلي است .

در عهد باستان دو نوع تعريف ، مبتني بر دو گرايش فكري براي فضا يافت مي شود : تعريف افلاطون كه فضا را همانند يك هستي ثابت و از بين نرفتني مي بيند كه هر چه به وجود آيد در داخل اين فضا جاي دارد .

تعريف ارسطويي كه فضا را به عنوان Topos يا مكان بيان مي كند و آن را جزئي از فضاي كلي تر مي داند كه محدودة آن با محدودة حجمي كه آن را در خود جاي داده است ، تطابق دارد . تعريف افلاطون موفقيت بيشتري از تعريف ارسطو در طول تاريخ پيدا كرد و در دورة رنسانس با تعريف نيوتن تكميل شد و به مفهوم فضاي سه

بعدي و مطلق و متشكل از زمان و كالبدهايي كه آن را پر مي كنند درآمد .

دكارت بر خصوصيات متافيزيكي فضا تاكيد دارد ، ولي در عين حال با تاكيد بر فيزيك خالص و مكانيكي اصل سيستم مختصات راستگوشه را براي قابل شناسايي كردن وسعت ها به كار برد .

بعد از رنسانس به تدريج مفاهيم فضا از موجوديت واقعي آن جدا و بيشتر به جنبه‌هاي متافيزيكي آن توجه شد ، ولي در زمينه هاي علمي ، فضا مفهوم مكاني بيشتري را پيدا كرد .

در طراحي معماران كوشش معماران همواره براي خلق فضاهاي مطلوب و سودمند جهت استفاده انسان بوده ، كه براي نيل به اين هدف اطلاع از نحوه برخورد و رفتار او در درون اين فضاها بسيار اهميت دارد . مبلمان ، نور ، رنگ ، عملكرد ، حريم ، احساس ، نحوه استفاده و بطور كلي همة ابعاد كمي و كيفي و رفتار انسان در درون هر فضا «سناريو» ي اين فضا را تعيين مي كند .

در اين مقاله ، سعي شده است به اين پرسش پاسخ داده شود كه تعريف فضا چيست؟ فضا در معماري چه مفهومي دارد؟ انواع فضا كدام است ؟

و در نهايت پاسخ به پرسش نهايي : فضاي معماري چه نوع فضايي بايد باشد و خصوصيات آن چيست ؟

1     فضا چيست؟

«ذرات فضا چيزي را باز مي نماياند كه فضا مي خواهد باشد.» لوئي كان

نزديكترين تعريف براي فضا ، به نظر مي رسد چنين است كه فضا را خلائي در نظر بگيريم كه مي تواند شي را در خود جاي دهد و يا از چيزي آكنده شود .

فضا در واقع چيزي نيست كه تعريف دقيق داشته باشد ، اما قابل اندازه گيري است . ارسطو اولين متفكر اروپايي باستان ، فضا را قابل قياس با ظرف مي داند كه جايي خالي است و براي وجود داشتن بايد پيرامون آن محصور باشد ، يعني ارسطو براي فضا نهايتي در نظر مي گيرد .

بر عكس اين تعبير را جيوردانو برونو (Giordano Bruno) در قرن شانزدهم ارائه مي‌دهد . (با استناد به نظريه كپرنيك) . به عقيده او فضا از طريق جداره ها درك مي‌شود و مجموعه اي از روابط ميان اشياء است و نيازي نيست كه از همه سمت محصور باشد و يا به تعبيري همواره نهايتي داشته باشد . محيط و خصوصاً معماري در مجموعه اي از سيستم هاي فضايي كم و بيش پيچيده است كه بر يكديگر تاثير مي‌گذارند . هر چه ساختار فضايي اين ارتباطات ساده تر باشند درك آن به عنوان يك كليت ساده تر است و به عكس ، پيچيدگي در نظم آن باعث مي شود تا نگاه ما بيشتر به دنبال ساختار و ريز نقش آن باشد . بشر از همان ابتدا نيازمند فضايي است كه او را در مقابل تاثيرات محيط حفظ كند . بنابراين اين فضا چون نقطه شروع انسان براي شناخت محيط است داراي ارزش خاصي مي باشد .

اين فضا مركزي است كه بر مبناي آن تمامي ارتباطات فضايي شكل يافته و سنجيده مي شوند از يك سو ساخت و پرداخت اين فضا وابسته با امكانات فني انسان است و از سويي ديگر گوياي حالات و روحيات سازنده آن مي باشد . لويي كان اين نكته را چنين بيان مي كند : «ذرات فضا نه تنها روح زنده است بلكه فضا نمودي است از نياز بشر نسبت به وجود.»

اين نوع مشخص از وجود داشتن و هم از اين طريق ، روح حاكم بر ساختار و پردازش فضا در طول زمان هميشه متغير بوده و تابعي از فرهنگ مي باشد .

در فرهنگ اروپا ، در طول تاريخ آن سه نوع نگرش كاملاً متفاوت نسبت به فضا قابل بررسي است . نخستين آن همزمان با دوران شكوفائي تمدن و فرهنگ بين النهرين ، مصر و يونان مي باشد . معماري اين دوره به صورت مجسمه بوده كه مي بايست درخشش آن در تمامي فضاي بي پايان جلوه گر باشد و ارتباطي با كهكشان برقرار سازد . نقش فضاهاي داخلي در اين دوره نقشي ثانويه بوده و به آن چندان توجهي نمي شده است . (عناصر تشكيل دهندة فضا به مراتب مهمتر از خود فضا بودند.) به عكس معماري يونان كه نوعي «مجسمه سازي» بود در معماري رومي تبديل به «فضا‌سازي» گرديد . براي اولين بار در اين معماري ، براي كاربري هاي گوناگون ، فضاهاي متفاوت در نظر گرفته شد . فضاي داخلي پرداخته تر و فعال تر گرديد و از اين طريق نقش اول را در معماري بر عهده گرفت .

 

دانلود فایل

بررسی نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

بررسی نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

تاريخچه علم اخلاق

بى‏شك بحثهاى اخلاقى از زمانى كه انسان گام بر روى زمين گذارد آغاز شد، زيرا ما معتقديم كه حضرت آدم عليه السلام پيامبر خدا بود، نه تنها فرزندانش را با دستورهاى اخلاقى آشنا ساخت‏بلكه خداوند از همان زمانى كه او را آفريد و ساكن بهشت‏ساخت مسائل اخلاقى را با اوامر و نواهى‏اش به او آموخت.

ساير پيامبران الهى يكى پس از ديگرى به تهذيب نفوس و تكميل اخلاق كه خمير مايه سعادت انسانها است پرداختند، تا نوبت‏به حضرت مسيح عليه السلام رسيد كه بخش عظيمى از دستوراتش را مباحث اخلاقى تشكيل مى‏دهد، و همه پيروان و علاقه‏مندان او، وى را به عنوان معلم بزرگ اخلاق مى‏شناسند.

اما بزرگترين معلم اخلاق پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بود كه با شعار «انما بعثت لا تم    م مكارم الاخلاق‏» مبعوث شد و خداوند درباره خود او فرموده است: «و انك لعلى خلق عظيم; اخلاق تو بسيار عظيم و شايسته است!» (1)

در ميان فلاسفه نيز بزرگانى بودند كه به عنوان معلم اخلاق از قديم الايام شمرده مى‏شدند، مانند: افلاطون، ارسطو، سقراط و جمعى ديگر از فلاسفه يونان.

به هر حال بعد از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام به گواهى روايات اخلاقى گسترده‏اى كه از آنان نقل شده، بزرگترين معلمان اخلاق بودند; و در مكتب آنها مردان برجسته‏اى كه هر كدام از آنها را مى‏توان يكى از معلمان عصر خود شمرد، پرورش يافتند.

زندگانى پيشوايان معصوم عليهم السلام و ياران با فضيلت آنان، گواه روشنى بر موقعيت اخلاقى و فضائل آنها مى‏باشد.

اما اين كه «علم اخلاق‏» از چه زمانى در اسلام پيدا شد و مشاهير اين علم چه كسانى بودند داستان مفصلى دارد كه در كتاب گرانبهاى «تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام‏» نوشته آيت الله صدر، به گوشه‏اى از آن اشاره شده است.

نامبرده اين موضوع را به سه بخش تقسيم مى‏كند:

الف      مى‏گويد اولين كسى كه علم اخلاق را تاسيس كرد امير مؤمنان على عليه السلام بود كه در نامه معروفش (به فرزندش امام مجتبى عليه السلام ) بعد از بازگشت از صفين، اساس و ريشه مسائل اخلاقى را تبيين فرمود; و ملكات فضيلت و صفات رذيلت‏به عاليترين وجهى در آن مورد تحليل قرار گرفته است! (2)

اين نامه را (علاوه بر مرحوم سيد رضى در نهج‏البلاغه) گروهى ديگر از علماى شيعه نقل كرده‏اند.

بعضى از دانشمندان اهل سنت مانند ابو احمد حسن بن عبدالله عسكرى نيز در كتاب الزواجر و المواعظ تمام آن را آورده و مى‏افزايد:

«لو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذهب لكانت هذه; اگر از كلمات پندآموز، چيزى باشد كه با آب طلا بايد نوشته شود، همين نامه است!»

ب      نخستين كسى كه كتابى به عنوان «علم اخلاق‏» نوشت اسماعيل بن مهران ابى نصر سكونى بود كه در قرن دوم مى‏زيست، كتابى به نام صفة المؤمن و الفاجر تاليف كرد (كه نخستين كتاب شناخته شده اخلاقى در اسلام است).

ج      نامبرده سپس گروهى از بزرگان اين علم را اسم مى‏برد ( هر چند صاحب كتاب و تاليفى نبوده‏اند، از آن جمله:

«سلمان فارسى‏» است كه از على عليه السلام درباره‏اش نقل شده كه فرمود: «سلمان الفارسى مثل لقمان الحكيم      علم علم الاول و الاخر، بحر لاينزف، و هو منا اهل البيت; سلمان فارسى همانند لقمان حكيم است      دانش اولين و آخرين را داشت و او درياى بى پايانى بود و او از ما اهل‏بيت است.» (3)

2      «ابوذر غفارى‏» است ( كه عمرى را در ترويج اخلاق اسلامى گذراند و خود نمونه اتم آن بود. درگيرى‏هاى او با خليفه سوم «عثمان‏» و همچنين «معاويه‏» در مسائل اخلاقى معروف است; و سرانجام جان خويش را نيز بر سر اين كار نهاد.

3      «عمار ياسر» است كه سخن اميرمؤمنان على عليه السلام درباره او و يارانش مقام اخلاقى آنها را روشن مى‏سازد، فرمود: «اين اخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، اين عمار…ثم ضرب يده على لحيته الشريفة الكريمة فاطال البكاء، ثم قال: اوه على اخوانى الذين تلوا القران فاحكموه، وتدبروا الفرض فاقاموه، احيوا السنة واماتوا البدعة; كجا هستند برادران من! همانها كه سواره به راه مى‏افتادند و در راه حق گام بر مى‏داشتند، كجاست عمار ياسر!… سپس دست‏به محاسن شريف خود زد و مدت طولانى گريست، پس از آن فرمود: آه بر برادرانم همانها كه قران را تلاوت مى‏كردند و به كار مى‏بستند، در فرائض دقت مى‏كردند و آن را به پا مى‏داشتند، سنتها را زنده كرده،و بدعتها را ميراندند!» (4)

4     «نوف بكالى‏» كه بعد از سنه 90 هجرى چشم از جهان پوشيد، و داراى مقام والايى در زهد و عبادت و علم اخلاق است.

5     «محمد بن ابى‏بكر» كه راه و روش خود را از اميرمؤمنان على عليه السلام مى‏گرفت و در زهد و عبادت گام در جاى گامهاى او مى‏نهاد، و در روايات به عنوان يكى از شيعيان خاص على عليه السلام شمرده شده و در اخلاق، نمونه بود.

6     «جارود بن منذر» كه از ياران امام چهارم و پنجم و ششم بود و از بزرگان علما است و در علم و عمل و جامعيت مقام والائى دارد.

7     «حذيفة بن منصور» كه از ياران امام باقر و امام صادق و امام كاظم: بود و درباره او گفته شده: «او علم را از اين بزرگواران اخذ كرده و نبوغ خود را در مكارم اخلاق و تهذيب نفس نشان داد.»

8     «عثمان بن سعيد عمرى‏» كه از وكلاى چهارگانه معروف ولى عصر حضرت مهدى ارواحنافداه مى‏باشد، و از نواده‏هاى عمار ياسر بود، بعضى درباره او گفته‏اند: «ليس له ثان فى المعارف والاخلاق والفقه والاحكام; او در معارف و اخلاق و فقه و احكام، دومى نداشت!»

 

و بسيارى ديگر از بزرگانى كه ذكر نام همه آنها به درازا مى‏كشد.

ضمنا در طول تاريخ اسلام كتابهاى فراوانى در علم اخلاق نوشته شده است كه از آن ميان، كتب زير را مى‏توان نام برد:

1     در قرن سوم كتاب «المانعات من دخول الجنة‏» را نوشته جعفر بن احمد قمى كه يكى از علماى بزرگ عصر خود بود مى‏توان نام برد.

2     در قرن چهارم كتاب «الآداب‏» و كتاب «مكارم الاخلاق‏» را داريم كه نوشته «على بن احمد كوفى‏» است.

3     كتاب «طهارة النفس‏» يا تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق نوشته ابن مسكويه متوفاى قرن پنجم از كتب معروف اين فن است; او كتاب ديگرى در علم اخلاق به نام «آداب العرب و الفرس‏» نيز دارد كه شهرتش در حد كتاب بالا نيست.

4     كتاب «تنبيه الخاطر و نزهة الناظر» كه به عنوان مجموعه ورام مشهور است‏يكى ديگر از كتب معروف اخلاقى است كه نوشته «ورام بن ابى فوارس‏» يكى از علماى قرن ششم است.

5     در قرن هفتم به آثار معروف خواجه نصير طوسى، كتاب اخلاق ناصرى و اوصاف الاشراف و آداب المتعلمين برخورد مى‏كنيم كه هر كدام نمونه بارزى از كتب تصنيف شده در اين علم در آن قرن است.

6     در قرون ديگر نيز كتابهايى مانند ارشاد ديلمى، مصابيح القلوب سبزوارى، مكارم الاخلاق حسن بن امين الدين، والآداب الدينيه امين الدين طبرسى، و محجة البيضاء فيض كاشانى كه اثر بسيار بزرگى در اين علم است، و جامع السعادات و معراج السعاده و كتاب اخلاق شبر و كتابهاى فراوان ديگر. (5)

مرحوم علامه تهرانى نام دهها كتاب را كه در زمينه علم اخلاق نگاشته شده است در اثر معروف خود «الذريعه‏» بيان نموده است. (6)

اين نكته نيز حائز اهميت است كه بسيارى از كتب اخلاقى به عنوان كتب سير و سلوك، و بعضى تحت عنوان كتب عرفانى انتشار يافته است، و نيز بعضى از كتابها فصل يا فصول مهمى را به علم اخلاق تخصيص داده بى آن كه منحصر به آن باشد كه نمونه روشن آن كتاب بحار الانوار و اصول كافى است كه بخشهاى زيادى از آن در زمينه مسائل اخلاقى مى‏باشد و از بهترين سرمايه‏ها براى اين علم محسوب مى‏شود.

 

پى‏نوشتها

1     سوره قلم، آيه‏4.

2     رساله حقوق امام سجاد(ع) و دعاى مكارم الاخلاق و بسيارى از دعاها و مناجاتهاى ديگر نيز در طليعه آثار معروف اخلاقى در اسلام قرار دارند كه هيچ اثرى با آنها برابرى نمى‏كند.

3     بحار، ج 22، ص 391.

4     نهج البلاغه، خطبه 182.

5     تلخيص و اقتباس با تغييرات و اضافاتى از كتاب «تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام‏»، فصل آخر.

6     الذريعه، جلد اول.

اهميت ‏بحثهاى اخلاقى

اين بحث از مهمترين مباحث قرآنى است، و از يك نظر مهمترين هدف انبياى الهى را تشكيل مى‏دهد، زيرا بدون اخلاق نه دين براى مردم مفهومى دارد، و نه دنياى آنها سامان مى‏يابد; همان‏گونه كه گفته‏اند:

اقوام روزگار به اخلاق زنده‏اند

قومى كه گشت فاقد اخلاق مردنى است! اصولا زمانى انسان شايسته نام انسان است كه داراى اخلاق انسانى باشد و در غير اين صورت حيوان خطرناكى است كه با استفاده از هوش سرشار انسانى همه چيز را ويران مى‏كند، و به آتش مى‏كشد; براى رسيدن به منافع نامشروع مادى جنگ به پا مى‏كند، و براى فروش جنگ افزارهاى ويرانگر تخم تفرقه و نفاق مى‏پاشد، و بى‏گناهان را به خاك و خون مى‏كشد!

آرى! او ممكن است‏به ظاهر متمدن باشد ولى در اين حال حيوان خوش علفى است، كه نه حلال را مى‏شناسد و نه حرام را! نه فرقى ميان ظلم و عدالت قائل است و نه تفاوتى در ميان ظالم و مظلوم!

با اين اشاره به سراغ قرآن مى‏رويم و اين حقيقت را از زبان قرآن مى‏شنويم; در آيات زير دقت كنيد:

1      هو الذى بعث فى‏الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (سوره جمعه، آيه‏2)

2      لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (سوره آل عمران، 164)

3      كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (سوره بقره، آيه‏151)

4      ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم (سوره بقره، آيه‏129)

5      قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها (سوره شمس، آيات‏9 و 10)

6      قد افلح من تزكى و ذكر اسم رب    ه فصلى (سوره اعلى، آيات 14 و 15)

7      و لقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله (سوره لقمان، آيه‏12)

 

 

 

ترجمه:

1      او كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مى‏خواند و آنها را تزكيه مى‏كند و به آنان كتاب و حكمت مى‏آموزد هرچند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند!

2      خداوند بر مؤمنان منت نهاد (و نعمت‏بزرگى بخشيد) هنگامى كه در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنان را پاك كند و كتاب و حكمت‏به آنها بياموزد، هرچند پيش از آن، در گمراهى آشكارى بودند.

3      همان‏گونه (كه با تغيير قبله نعمت‏خود را بر شما ارزانى داشتيم) رسولى از خودتان در ميانتان فرستاديم، تا آيات ما را بر شما بخواند، و شما را پاك كند و كتاب و حكمت‏بياموزد، و آنچه را نمى‏دانستيد، به شما ياد دهد.

 

 

دانلود فایل

پروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه

پروپوزال آماده در خصوص بررسی جایگاه و نقش تبلیغات سیاسی در جامعه

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    31

 

 

ضرورت تحقيق:

امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولتها در كشورهاي پيشرفته صرف امور تحقيقاتي مي شود.مراكز فراواني سرمايه عظيمي را به تبليغات اختصاص مي دهند و نتايج حاصله از تبليغات سياسي بر افكار و اعتقادات مردم تأثير مي گذارد.سهم سياست در تبليغات از اهميت فراواني برخوردار است و محور اساسي آن آشنايي با وضعيت رواني افكار،علايق افراد است كه به صورت عناصر مفيد و فعال قرار مي گيرد.وظيفه و مشكلات اساسي مبلغان سياسي يا همه كساني كه با تبليغات سياسي سر و كار دارند اين است كه مسائل و افكار و مشكلات عام و خاص در اين زمينه را بدرستي دريابند و با روشهايي در حل اين مشكلات اقدام نمايند.

 

 

اهداف تحقيق:

هر پژوهشي اهدافي را به دنبال دارد كه به واسطة آن مي توان به اطلاعات دقيق و كاملي دست يافت لذا در اين تحقيق هدف اين است كه آيا تبليغات در سياست نقش دارد يا نه؟

 

 

 

 

تاريخ ابتدايي تبليغات:

اجازه دهيد با اولين فعاليت تبليغاتي مدرن حكومت سخن آغاز كنيم و به دورة رياست جمهوري وودراو ويلسون1 برگرديم.در سال 1916،ويلسون از موضع «صلح بدون پيروزي» به پست رياست جمهوري انتخاب شد.درست در اواسط جنگ جهاني اول بود.مردم كاملاً آرامش طلب بودند و هيچ دليلي براي شركت در يك جنگ اروپايي نمي ديدند.اما حكومت ويلسون مصمم به جنگ و خونريزي بود و لاجرم مي بايست در اين زمينه كاري انجام مي داد.مبلغان جنگ طلب ويلسون يك كميسيون تبليغات دولتي به نام كميسيون كريل2 به راه انداختند كه موفق شد در عرض شش ماه آن مردم صلح خواه و آرامش طلب را به جماعتي به گونه اي جنون آميز جنگ طلب تبديل كند كه خواستار انهدام همه چيز آلمان بودند و فرياد برمي آوردند كه بايد اعضاي بدن آلماني ها را قطعه قطعه كرد.بايد به جنگ رفت و جهان را نجات داد.تبليغاتي بود موفق براي گشودن راه به سوي پيروزي هاي بيشتر.

و از تبليغات درسي آموختند  :  زماني كه تبليغات دولتي تحت حمايت طبقة تحصلكرده ي جامعه باشد و زماني كه هيچ مجوز رهايي داده نشود،تأثيري عظيم از خود به جاي مي گذارد.اين درسي بود كه توسط هيتلر و خيلي هاي ديگر داده شد و تا به امروز نيز كشيده شده است.

 

 

مروري بر تاريخچة ابزار تبليغ:

همان گونه كه تبليغات را نمي توان از حيات فكري و اقتصادي جامعه انساني جدا دانست،ابزار تبليغ را نيز نبايد جداي از حيات فكري،اعتقادي و اجتماعي انسان پنداشت.

از اين رو انسان به عنوان يك موجود زنده اي كه داراي انديشه و عقيده است و به گسترش افكار و عقائد خويش علاقمند مي باشد،براي اين منظور همواره ابزارهايي را به خدمت مي گرفته است.

ابزار تبليغ در هر عصري متناسب با آن عصر بوده و پا به پاي تكامل نوع بشر تكامل يافته است.در آن زمان كه بشر تنها به ابزارهاي طبيعي دسترسي داشت و به وسائل مدرن دست نيافته بود،ابزارهاي طبيعي و انساني را به استخدام مي گرفت و بدان وسيله ايده ها و آرمانهاي خويش را منتقل مي كرد.

در آن روزگاران نه تنها خط و زبان و هنر و داستان و بالاخره خطابه و شعر و امثال،وسيله پيام رساني بودند،بلكه عوامل طبيعي و انساني ديگري نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است.مانند:دود در بلاد هند.آتش در صحراي عرب،طبل در آفريقا و غيره و مسجمه ها و احجاز منقوش و قبور و پرچم ها و ديگر علائم.

با اين حال ابزار تبليغ در صورت اوليه و طبيعي و به شكل ساده آن منحصر به اينها نيست.مثلاً رنگ ها مي تواند عامل و ابزاري براي تبليغ باشند.في المثل،چيني ها رنگ زرد را نشانة دشمني و خشم مي دانند و رنگ كبود را نشانه بي سعادتي،در خاورميانه و خاور دور رنگ قرمز نشانه و مرتبط به سعادت مي دانند.

همان گونه كه رنگ سرخ علامت عزا و سبز نشانه شادي و سفيد نشانه صلح است و بالاخره هر قومي به نوعي به رنگ با ديده خاصي مي نگرد كه كاربرد آن در امر تبليغ تأثير ويژه خود را دارد.

 

اهميت تبليغات:

تبليغات به طور جدايي ناپذير در تار و پود جامعه ها تنبيده شده است.گروهي بر اين باورند كه تبليغات سطح زندگي را بالاتر مي برد و به انسان رفاه و آسايش بيشتري مي بخشد.

تبليغات در تحولات عمومي جهان،در همه امور جاري فعاليت هاي بشري اعم از علمي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي،اجتماعي،شخصي و جمعي تأثير فراوان دارد.تبليغات در وجه مثبت خود يك ضرورت است.به عبارت ديگر موجد ارتباطات لازم و منطقي است.

توضيح و بيان اقدامات انجام گرفته توسط يك كارمند،يك سازمان،يك دانشجو يا محقق،اقدامي لوكس يا به منزله بازار گرمي نيست بلكه براي ادامه كار و دريافت حق الزحمه و پاداش و امكانات يك ضرورت است.

انقلاب مشهور جهاني با تبليغات تقبح گرفته و رشد كرده و به ثمر رسيده است البته ابزار تبليغات در اعصار مختلف بعضاً متفاوت بوده است در جريان انقلاب 1789 فرانسه سخنراني هاي مهيج ناطقين ورزيده و مندرجات كتابهاي نويسندگان انقلابي موجب ارتقا سطح آگاهي هاي عمومي و خيزش و حركت مردم مي شد و در تحقق انقلاب اكتبر 1917 روسيه ابزار تبليغات را بيشتر جزوه ها و اعلاميه ها و روزنامه ها تشكيل مي دادند و از وسايل مخابراتي و حمل و نقل جديد استفاده مي شد.

تبليغات با وجوه متضاد خود،هم مي سازد و هم مي سوزاند،آگاه مي كند و گمراه مي كند،موجب ترقي و تعالي و پيروزي و بهروزي مي شود و باعث جمودي و خمودي و شكست و فراموشي مي گردد.اما هرچه كه هست حضور دارد و نيز هيچ كس و هيچ نهاد و بنيادي از آن بي نياز نيست در اهميت قدرت تبليغات همين بس كه اگر (عصر تبليغات) را از جمله اسماء و القاب جهان معاصر بدانيم به يقين تلقي ناصوابي نخواهد بود.اين طنز تاريخ است كه روزگار بدون تبليغ نمي گذارد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف تبليغات:

تبليغات1 جمع تبليغ و به معني ابلاغ و رساندن پيام است،اين واژه بسيار كلي و حاوي مفاهيم گسترده و سمت و سوهاي فراوان است.

كوالتر2(1962) تبليغات را تلاش آگاهانه اي براي دگرگوني نگرشها از طريق ارتباط مي دادند و از نظر كيمبال يونگ3 تبليغات عبارت است از بهره گيري كم و بيش عمدي، منظم و طراحي شده از سمبلها كه به طور عمده توسط تلقين و تكنيك هاي رواني مناسب انجام مي شود و با هدف تغيير و كنترل افكار،عقايد،ارزش ها و در نهايت تغيير رفتار آشكار افراد،به سوي مسير تعيين شده همراه است.

گاهي تبليغات در اذهان عمومي با سوءظن همراه است و اين در مواردي است كه مخاطبين،پيام را مشكوك،ناقص،دروغ،مغرضانه مي پندارند و لذا در مقابل آن واكنشي چون بي اعتنايي و يا خشم و نفرت ابراز مي كنند.به هر حال نقش تبليغات «جهت دادن به جرياني از پيش موجود است» زمينه هايي كه در بستر ذهن آرميده اند را بيدار مي كند و به نشر و نما و صيقل دادن و پرداخت كردن و كم رنگ كردن و پر رنگ كردن آنها مي پردازد و تلاش مي كند تا به سمتي دلخواه هدايتشان كند.بنابراين تبليغات را چنين مي توان تعريف كرد.تبليغات عبارت است از:«اعمال نظريات يا اعلان اطلاعات خاص به منظور كسب آرا يا تمايلات مطلوب.»

 

انواع تبليغات:

تبليغات را به طور عموم به سه قسم تقسيم مي كنند:

1.تبليغات تجاري1(بازرگاني)

تبليغات سياسي:تبليغات سياسي شكلي از ارتباط است كه با ترغيب يا امتناع تفاوت دارد،زيرا هدفش آن است كه تا به پاسخي دست يابد كه قصد تبليغگر را تداوم بخشد.اين نوع تبليغات در كار جايگزيني رفتار عاطفي به جاي رفتار عقلاني است و منجر به كسب قدرت سياسي و يا از دست رفتن قدرت سياسي مي شود.در واقع،تبليغات سياسي تلاشي است سنجيده و منظم براي شكل دادن به ادراكها،ساختن يا دستكاري شناختها و هدايت رفتار براي دستيابي به يك پاسخ كه خواسته مورد نظر تبليغگر را تقويت مي كند.

 

دانلود فایل

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 133 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از  مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر)  از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

مقدمه
تعاریف گوناگونی برای اضطراب وجود دارد که از یک مطالعه تا مطالعه دیگر متفاوت است. برای مثال بک ( 1972 به نقل از ژانگ  ،2009) اضطراب را به عنوان یک واکنش هیجانی ناخوشایند تعریف می کند که با تخلیه هیجانات منفی تحت عنوان وحشت ، تنش و عصبی بودن همراه است . دریک تعریف کراسک  (1999) بین صفت اضطرابی  و حالت اضطرابی  تمایز قائل می‌شود و تعاریفی برای هر یک از آنها ارائه می دهد. صفت اضطرابی یا روان رنجوری متشکل از علائم نامشخصی از ترس، نگرانی و دیگر حالت‌های خلقی منفی دیگری است که نشانه یک اختلال جداگانه نیست، صفت اضطرابی یک خصوصیت پایدار است که وقتی شدت پیدا کند، نشانگر یک آسیب‌پذیری کلی برای اختلالات خلقی است.
 حالت یا  اختلالات اضطرابی (مثل هراس، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی و …) نشان دهنده مجموعه‌ای از علائم اضطراب است که یک بیماری یا ناراحتی را مشخص می‌کند. در سالهای اخیر مطالعات مشخص کرده اند اضطراب زمانی که در دوران کودکی و نوجوانی رخ دهد یک مسئله جدی است که حدوداً 3 تا 16 درصد از کودکان و نوجوانان با آن مواجه هستند ( (کوهن،کوهن، کاسن، ولز، هارتمارک و جانسون ،1993). این حالت ممکن است در طول دوره کودکی و نوجوانی باقی بماند با تعدادی از پیامدای نامطلوب از قبیل رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات تحصیلی و همچنین ایجاد اختلالات بیشتر مرتبط است (رابین و سیلور من ، 2000). علت اضطراب در کودکان هم متأثر از ژنتیک و هم تأثیرات محیطی است (گروس و هن  ،2004؛استیونسون، باتن، و چرنر ،1992). آسیب‌پذیری مربوط به ژنتیک شامل حالت‌های طبعی (سرشتی) مثل عاطفه منفی/ روان رنجوری (لونیگان و فیلیپس ،2001)، و مؤلفه های رفتاری مثل بازداری رفتاری می شود (گلدسمیت و لمری ، 2000). آنچه مشخص است اینکه در سبب شناسی اضطراب کودک عوامل گوناگونی می توانند نقش داشته باشند. در مروری بر تحقیقات، بیجلز و برنچمنت- تاوسنت (2005) چهارگروه از متغیرهای خانوادگی موثر بر اضطراب کودک را مورد ملاحظه قرار می دهند( الف)سبک‌های دلبستگی، ب) جنبه‌های کارکرد خانوادگی، ج) شیوه‌های فرزند پروری،  د) عقایدی که والدین در مورد بچه‌هایشان دارند. که تحقیقات شواهدی را برای هر یک از این عوامل ارائه می‌دهند.
تعدادی از مدل‌های سبب شناسی اضطراب، رابطه والد – فرزند را به عنوان یک عامل اصلی در رشد اختلالات اضطرابی مورد توجه قرار می‌دهند به ویژه این مدلها پیشنهاد داده‌اند که در اضطراب، رابطه والد- فرزند متأثر از سبک‌های تعاملی محافظت بیش از حد یا دخالت بیش از حد است (هادسون و راپی ، 2001).
مدل های نظری بر نقش فرزند‌پروری در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تأکید دارند
 ( برایس- مکلئود ، جفری – وود، جان- ویز ، 2006). تحقیقات زیادی ارتباط اضطراب کودک با ابعاد مختلف فرزند پروری و رفتارهای والدین را مورد پژوهش قرار داده‌اند و این عامل ها (سبک ها و رفتارهای فرزند پروری) را در ایجاد اضطراب کودک موثر یافته‌اند. برای مثال رابطه ی رفتارهایی از قبیل عیب‌جویی، عدم توجه مثبت، فقدان همدلی، کنترل بیش از حد با اضطراب مشخص شده است (ترنر، بیدل، روبرسون- نای و تروو ، 2003) و همچنین رفتارهای منفی مادران با نشانه‌های درونی سازی شده در پسران و دختران رابطه دارد. تحقیقات جدید به سمت شناسایی مکانیسم‌های واسطه‌ای مرتبط با عوامل خانوادگی و اضطراب کودک متمایل شده‌اند. به عنوان مثال، مک گین، کوکر و ساندرسون  (2005) ، در پژوهشی رابطه‌ی بین فرزند‌پروری، اضطراب و نقش واسطه‌ای تحریف شناختی را بررسی کردند و دریافتند که طرح واره‌ای شناختی منفی نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین فرزند‌پروری نامناسب و اضطراب ایفا می‌کند.
یکی از متغیر هایی که می تواند بر رفتارهای فرزند پروری موثر باشد و آنها را شکل دهد، عقاید و نگرش هایی است که والدین در رابطه با تربیت فرزند دارند. نگرش‌های فرزند پروری، یک جنبه برجسته از تربیت و مراقبت از کودک محسوب می شود نگرش‌های فرزند‌پروری، تمایلات، حالات درونی، یا ارزیابی‌های آشکار والدین را در مورد رفتار والدینی نسبت به کودک ، ادراک آنها از کودکان و دیدگاه‌های آنها نسبت به رشد کودک را منعکس می‌کند. (هولدن و بوک ، 2002). اگرچه نگرش‌های والدینی ممکن است همیشه و به طور دقیق با رفتارهای آنها همپوشی نداشته باشد (سیگل ، 1992) ولی ارتباط بین نگرش و رفتار مادران مشخص شده است (ویتمن، بورکاوسکی، کیاگ، وید ، 2001) و همین طور رابطه‌ی نگرش‌های فرزند پروری با کارکردهای مادر و کودک در نمونه‌های مختلف نشان داده شده است (هولدن، 1995). نگرش‌های فرزند‌پروری به طور خاص با رفتارهای معینی از والدین بخصوص در زمینه‌ تربیت رابطه دارد. (هولدن وبوگ، 2002).
علاوه بر این عقاید و نگرش های فرزند‌پروری کارکرد های دیگری نیز دارد. توضیح بیشتر اینکه عقاید فرزند‌پروری به والدین درکنار آمدن با خواسته‌های روزانه کودکان در زمینه  مراقبتی و تربیتی کمک می‌کند. این کمک برای کنار آمدن از این طریق انجام می‌شود که عقاید فرزند‌پروری چارچوب مشخصی از انتظارات کودک را فراهم می‌کند و آنها را قابل پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این نگرش‌های تربیت فرزند والدین، می‌تواند تاریخچه روابط اجتماعی آنها و فرهنگ قومی آنها را منعکس کند (لایت فوت، والیسنر ،1992).
یکی از متغیر های شناختی که می تواند بر نحوه ی فعالیت ها، رفتارها و علایق افراد تاثیر گذار باشد، سبک‌های تفکر است . به طور کلی سبک‌های تفکر، به شیوه‌های ترجیهی افراد در استفاده از توانایی‌های فردیشان اشاره دارد (گریگورنیکو و استرنبرگ ، 1997). سبک‌های تفکر بر نظریه‌ی خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ (1997به نقل از جانگ فنگ  ،2004) استوار است و مطرح می‌کند همان گونه که برای مدیریت جامعه راه‌های متفاوتی وجود دارد، افراد نیز برای بهره گرفتن از توانایی‌های خود از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این نظریه سیزده سبک تفکر را مطرح می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می شوند. کارکردها، شکل‌ها، سطوح، حوزه‌ها و گرایش‌ها.
براساس مفهوم سازی و داده های تجربی، ژانگ و استرنبرگ (2005)، این 13 سبک تفکر را در 3 دسته تقسیم بندی می کنند. سبک های نوع اول شامل قانون گذار (ترجیع‌ برای انجام کارها به شیوه خود)، قضاوتی (ارزیابی فعالیت‌های دیگران)، کلی (توجه یا تفکر به تصویر کلی یک موضوع)، آزاد اندیش (تفکر توجه به روش‌های جدید) و سلسله مراتبی (توزیع توجه بین چند تکلیف اولویت بندی‌شده). سبک‌ها نوع دوم شامل سبک مقامی اجرایی (انجام کارهایی با دستورالعمل مشخص) محافظه کار (توجه به روش‌های مرسوم دستی)، جزئی (توجه به جزئیات)و تک قطبی (توجه به یک چیز در یک زمان). سبک های نوع سوم شامل سبک‌های الیگارتی  (توزیع توجه بین چند تکلیف بدون اولویت بندی) آنارش یا هرج و مرج طلب (متغیر توجه به هر فعالیتی که پیش آید)، درونی (کارکردن به شکل مستقل) و درونی (کارکردن به شکل گروهی).
سبک‌های نوع اول سبک های مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند افرادی که این نوع سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به چالش کشیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند و در مقابل دومین نوع سبک‌های تفکر به پردازش اطلاعات سازه نیاز دارند و افرادی که این سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به حفظ هنجارها و اقتدار محور هستند. چهار سبک باقی مانده که نوع سوم سبک‌های تفکر را تشکیل می دهند (درونی، بیرونی، هرج و مرج طلب، الیگارتی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پازتیگلین  ،2001).
سبک‌های نوع اول به عنوان سبک‌هایی که دارای ارزش انطباقی بیشتری هستند، توصیف شده‌اند به این دلیل که آنها رابطه‌ی قویی با ویژگی های مطلوب انسانها از قبیل سطوح بالای رشد شناختی دارند (ژانگ،2009) و با خصوصیات مثبت شخصیتی رابطه دارند (فجل و وآلهوود ،2004) . فجل و  وآلهوود(2004) سبک‌های نوع دوم را سبک هایی با ارزش انطباقی کم توصیف می کند زیرا با اسنادهای نامطلوب و صفات شخصیتی نامطلوب از قبیل روان رنجوری مرتبط است.
از آنجایی که سبک های تفکر افراد شیوه ترجیهی افراد در رابطه انجام فعالیت‌ها است، تعیین کننده‌ی چگونگی رفتار و نگرش افراد در برابر موضوعات مختلف می باشد. با توجه به موارد فوق و با وجود اینکه متغیرهای نگرش‌های فرزند پروری و سبک‌های تفکر مادران می تواند بر کارکردهای آنها را تأثیر بگذارد، در این پژوهش نقش این متغیرها (سبک‌های تفکر و نگرش‌های فرزند‌پروری)را در رابطه با اضطراب کودکان مورد پژوهش قرار می گیرد.


فهرست مطالب بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان به شرح زیر می باشد:


فصل اول: مقدمه
 1-1- کلیات   

2-1- بیان مسئله   
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق   
4-1-اهداف پژوهش
5-1-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش   
1-5-1-پرسش های پژوهش   
2-5-1-فرضیه‌ها 
6-1- متغیرهاي پژوهش   
1-6-1- نگر ش های فرزندپروری    
2-6-1- سبک های تفکر   
3-6-1- اضطراب   
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-پیشینه پژوهش   
1-2-مقدمه   
2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی   
1-2-2- وراثت و ژنتیک   
1-1-2-2- بازداری رفتاری   
2-1-2-2-خلاصه و نتیجه گیری   
2-2-2- دلبستگی   
3-2-2-روابط خانوادگی   
1-3-2-2- نزاع زناشویی   
2-3-2-2-کیفیت ازدواج   
3-3-2-2- هم والدینی   
4-3-2-2-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک   
5-3-2-2- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری   
4-2-2- الگوبرداری والدین   
5-2-2- فرزندپروری   
1-5-2-2-الگوی تربیتی استبدادی   
2-5-2-2-فرزند پروری مقتدرانه   
3-5-2-2-الگوی تربیتی سهل گیر   
6-2-2-رفتارهای خاص فرزند پروری   
7-2-2- شناخت و عقاید والدین   
1-7-2-2- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی   
2-7-2-2- ادراک والدین از کنترل شخصی   
3-7-2-2- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب   
3-2- بخش دوم:سبک های تفکر   
1-3-2-نظریه های سبک های هوش   
2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی   
3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر   
1-3-3-2-فرهنگ   
2-3-3-2-جنسیت   
3-3-3-2-سن   
4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین  
5-3-3-2-مدرسه و شغل   
4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر   
5-2-2-نگرش های فرزند پروری   
1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان   
2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک   
3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی   
4-5-2-2-معکوس شدن نقش های والد- فرزند   
5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک    
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه   
2-3- روش   
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری   
4-3- ابزار تحقیق   
1-4-3- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ   
1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر   
2-4-3- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)   
1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)   
2-2-4-3-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری   
3-2-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال-  
نوجوان (AAPI-2)
3-4-3-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)   
1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)   
2-3-4-3- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)   
3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد.    
5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها   
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   
فصل چهارم : نتایج
1-4- مقدمه   
2-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش   
3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2)   
1-3-4-تحلیل عاملی AAPI-2   
2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی   
4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2))   
1-4-4-همسانی درونی AAPI-2   
2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف    
5-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P   
1-5-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی   
2-5-4-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی   
6-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P)   
1-6-4-همسانی درونی SCAS-P   
2-6-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P)    
7-4-یافته های استنباطی   
1-7-4-سبک های تفکر و اضطراب   
2-7-4-نگرش های فرزند پروری  مادران و اضطراب کودک   
3-7-4-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5-مقدمه   
4-5- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک    
1-4-5- نتیجه گیری   
5-5- نگرش های نامناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان   
1-5-5-انتظارات نا مناسب و اضطراب   
2-5-5- فقدان همدلی و اضطراب   
5-5-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب
 کودک
6-5-نتیجه گیری   
7-5-نتیجه گیری نهایی    
8-5-پیشنهادات    
منابع  
پیوست ها   

               

دانلود فایل

مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

  نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق    10
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار    11
1-2 مقدمه    11
2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي    12
1-2-2 مجامع شركت سهامي    13
1-1-2-2 مجمع عمومي عادي    13
2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده    14
2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها    15
1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي    15
2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده    15
3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته    15
4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته    15
3-2-2 سود سهام شركت ها    16
1-3-2-2 سود هر سهم    16
2-3-2-2 تعديل سود هر سهم    16
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی    16
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی    16
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی    17
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی    17
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی    18
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس    18
1-1-6-2 استقلال.    18
1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی    20
2-1-6-2 صلاحیت حرفهای.    24
3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی    24
2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس    24
3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس    25
4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس    25
1-4-6-2 حاکمیت شرکتی:    26
1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی    27
7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان    29
8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی    31
1-8-2تضاد منافع    31
2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت    31
3-8-2 پیچیدگی    31
4-8-2 عدم دسترسی مستقیم    32
9-2 رابطة نمایندگی    32
10-2  انتظارات منطقی و عقلایی    33
11- 2  فرضیة مباشرت (نظارت)    33
12- 2  فرضیة اطلاعات    34
13- 2  ارزش اطلاعات    34
14- 2  بحث کالای عمومی    35
15- 2  بیمة سیاسی    36
16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی    36
17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی    37
18-2  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی    37
19- 2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی    38
1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه    39
2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی    39
بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی    40
20-  2 پدیده تغییر حسابرسان.    40
21- 2  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته    42
1-21- 2  اظهار نظر حسابرس    42
2-21- 2 کیفیت حسابرسی    43
4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی    44
3-21- 2 تغییر مدیریت    44
5-21-2  اهرم مالی    45
6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی    45
7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی    45
8-21- 2 فعالیت تامین مالی    46
9-21- 2   ادغام    46
10-21-2 مشکلات کنترل داخلی    47
22-2 تغییرات ادواری حسابرس    47
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی  و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول  اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.

2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است. شركت هاي سهامي به عام و خاص تقسيم مي شوند. سهامداران در شركت سهامي از حقوق و مزايايي مانند حق دريافت سود و سهام، حق تقدم در خريد سهام جديد شركت، حق رأي و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شركت ها براي پذيرش در بورس اوراق بهادار بايد به صورت شركت سهامي عام باشند. يك شركت سهامي عام شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و بخشي از سرمايه آن از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي شود. در شركت سهامي عام، تعداد سهامداران نبايد از پنج نفر كمتر باشد و مسئوليت سهامداران، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس چنين شركتي، پنج ميليون ريال است كه بيست درصد آن توسط مؤسسين و باقي مانده توسط مردم پرداخت مي گردد. از كل سرمايه حداقل سي و پنج درصد بايد در زمان تأسيس شركت و مابقي حداكثر ظرف مدت پنج سال و به تصميم هيئت مديره پرداخت گردد. در اين شركت، عبارت «شركت سهامي عام» بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.
دارنده سهام به طور كامل از حقوق مالكيت برخوردار است. اشخاصي كه سهام جديد شركت را مي خرند، حق مشاركت در سود را به دست مي آورند؛ يعني با خريد سهام جديد از همان حقوق سهامداران قبلي برخوردار مي شوند. پرداخت سود سهام عادي مشروط به وجود سود قابل تقسيم و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام در مورد تقسيم سود است. البته قانون تجارت ايران پيش بيني كرده است كه اگر شركتي سود داشته باشد، بايد حداقل ده درصد آن را بين سهامداران تقسيم كند. با اين توضيح، از ويژگي هاي سهام مي توان حق مالكيت، مسئوليت سهامداران، حق رأي و كنترل شركت و حق تقدم در خريد سهام جديد را نام برد.

 

               

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های اساسی شرکت و مدیریت سودواقعی بربازده سهام باتعدیل نقش کیفیت حسابرسی

توضیحات:

تحقیق،پروژه، پایان نامه بررسی
تاثیر ویژگی های اساسی شرکت و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با تعدیل نقش کیفیت حسابرسی-رشته
حسابداری در 154 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

           

چکیده:

پيش بيني
بازده سهام بـراي اسـتفاده كننـدگان درون و بـرون سـازماني داراي اهميت ويژه اي اسـت
كـه يكـي از اهـداف اصـلي گزارشـگري مـالي نيـز ارائـه ايـن اطلاعات بيان شده است.
برخي از صاحب نظران، محققان و تدوين كنندگان مباني نظـري و اهداف گزارشگري مالي بر
اين باورند كه با استفاده ا ز نسبتهاي مـالي و تجزيـه و تحليـل روندها ميتوان بازده
سهام شركتها را پـيش بينـي نمـود. در اين پایان نامه سعي شده است تاثیر ویژگی های اساسی
شرکت و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام شرکتها در ايران مورد بررسي قرار گيرد. پس از
طراحي شاخص ها ي ارز يابي ویژگی های اساسی ، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشي
پنج ساله  ۱۳90 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق
بهادار جمع آوري گردید. نمونه آماري مشتمل بر125شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک
انتخاب شده است. که در مجموع 625سال- شرکت بودند،در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش
از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيات
تحقيق از نرم افزار
Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع‌بندی ونتیجه‌گیری کلی
آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌توان عنوان کرد، این است که ویژگی های اساسی شرکت مشتمل بر
سودآوری و نقدینگی بر بازده سهام تاثیر گذارند،به علاوه مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری
جریان وجوه نقد و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری هزینه های تولید  بر بازده سهام تاثیر گذارند،دیگر نتایج حاکی از
تاثیر گذاری کیفیت حسابرسی بر روابط بین نقدینگی شرکت، کارایی شرکت، مدیریت سود واقعی
از طریق دستکاری جریان وجوه نقد  ، مدیریت سود
واقعی از طریق دستکاری هزینه های تولید  و مدیریت
سود واقعی از طریق دستکاری هزینه های اختیاری با ابزده سهام می باشد،نتایج به‌دست‌آمده
در این پژوهش با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه         2

1-2 بیان مسئله  3

1-3  چارچوب نظری تحقیق            5

1-4 مدل تحلیلی تحقیق   8

1-5 اهمیت و ضرورت پژوهش          8

1-6 اهداف پژوهش           9

1-7  استفاده‌کنندگان از تحقیق       11

1-7-1کاربران مستقیم       11

1-7-2 کاربران غیرمستقیم 11

1-8  فرضیه‌های پژوهش    11

1-9 قلمرو تحقیق 12

1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق            12

1-9-2  قلمرو زمانی تحقیق            12

1-9- 3 قلمرو موضوعی تحقیق        12

1- 10 تعریف واژه‌های کلیدی یا
اصلاحات تحقیق         12

1-11 ساختار کلی پژوهش 15

فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه         16

2-2مبانی نظری   17

2-2-1بازده سهام 17

2-2-1-1مفهوم بازده         17

2-2-1-2مبانی نظری مربوط به بازده
سهام    19

2-2-1-3 بازده مورد انتظار   20

2-2-1-4 اجزای بازده         20

2-2-1-5 عوامل موثر بر بازدهي       21

2-2-1-6 روش محاسبه بازده کل
(بازده واقعی)           22

2-2-1-7 نوسان پذيري بازده سهام  26

2-2-2 ویژگی های اساسی شرکت  27

2-2-2-1سودآوری 27

2-2-2-1-1مفهوم سود و کاربردهای
آن          27

2-2-2-1-2  جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی      28

2-2-2-1-3  محتوای اطلاعاتی سود 28

2-2-2-1-4  محدودیت‌های سود حسابداري   30

2-2-2-1-5  ضریب واکنش سود       31

2-2-2-1-6  دلایل واکنش های متفاوت بازار به سود    32

2-2-2-1-7  ويژگي هاي سود          34

2-2-2-1-8  سودمندی و مربوط بودن سود حسابداری  35

2-2-2-1-9  بازده دارایی     36

2-2-2-1-10 محاسبه  بازده دارایی  37

2-2-2-2نقدینگی  39

2-2-2-2-1مفهوم نقدینگی 39

2-2-2-2-2مدیریت نقدینگی            42

2-2-2-2-3 دیدگاه های گوناگون
در اندازه گیری نقدینگی           44

2-2-2-2-4  معیارهای اندازه گیری نقدینگی   44

2-2-2-3 اهرم مالی          47

2-2-2-3 -1مفهوم اهرم     47

2-2-2-3 -2مفهوم  اهرم مالي        47

2-2-2-3 -3  درجه اهرم مالي         48

2-2-2-3 -4 کاربردهاى اهرم مالى    48

2-2-2-3 -5 محاسبه اهرم مالى      49

2-2-2-3 -6نسبت های اهرم مالی  49

2-2-2-4  کارایی شرکت     51

2-2-2-4 -1 مفهوم کارایی  51

2-2-2-4 -2 مباني تئوريک کارايي    52

2-2-2-5 مدیریت سود واقعی          52

2-2-2-5 -1 مفهوم مدیریت سود واقعی         52

2-2-2-5 -2 روش‌های انجام مدیریت
سود واقعی         58

2-2-2-5 -3 انگیزه های مدیریت
سود            60

2-2-2-5 -4 مزایا و معایب مدیریت
سود واقعی            61

2-2-2-5 -5مدیریت سود مبتنی بر
ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود 62

2-2-2-5 -6 الگوهای مدیریت سود   62

2-2-3کیفیت حسابرسی   64

2-2-3-1تعریف کیفیت حسابرسی   64

2-2-3-2 چارچوب کیفیت حسابرسی           65

2-2-3-3تقاضا برای کیفیت حسابرسی         66

2-2-3-4عرضه کیفیت حسابرسی   67

2-2-3-5رابطه بین اجزای کیفیت
حسابرسی 67

2-3 پیشینه ی پژوهش     70

2-3-1پیشینه ی داخلی    70

2-3-2پیشینه ی خارجی   74

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه         77

3-2 روش تحقیق  78

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 79

3-4  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها            80

3-5 حدود مطالعاتی          84

3-6  روش جمع آوری داده ها          85

3-7 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات   85

3-7-1 آمار توصيفي          85

3-7-2 آمار استنباطي       87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده
ها

4-1 مقدمه‏         92

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها  93

4-3 بررسي نرمال بودن متغيرها      95

4-4 آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش            95

4-5 مفروضات رگرسيون     96

1-5-4- خلاصه تجزیه و تحلیل ها
به تفکیک هر فرضیه:            98

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه         109

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون
فرضیه ها طبق شرایط متغیرها           109

5-2-1نتايج فرضیه اول        110

5-2-2نتايج فرضیه دوم       110

5-2-3نتايج فرضیه سوم     110

5-2-4نتايج فرضیه چهارم   111

5-2-5نتايج فرضیه پنجم     111

5-2-6نتايج فرضیه ششم   112

5-2-7نتايج فرضیه هفتم    112

5-2-8 نتايج فرضیه هشتم 113

5-2-9نتايج فرضیه نهم       113

5-2-10نتايج فرضیه دهم    114

5-2-11نتايج فرضیه یازدهم 115

5-2-12نتايج فرضیه دوازدهم           115

5-2-13نتايج فرضیه سیزدهم          116

5-2-14نتايج فرضیه چهاردهم          116

5-2-15نتايج فرضیه پانزدهم            117

5-2-16نتايج فرضیه شانزدهم         118

5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق          118

5-4 پیشنهادها    120

5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته
های فرضيات پژوهش      120

5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهش
های آتی  124

5-5 محدودیت های تحقیق 125

منابع و ماخذ       126

منابع فارسي      126

منابع لاتین         130

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1) : آمارتوصیفی متغیرهای
مورد بررسی شرکتها      93

جدول (4-2) :  آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی شرکتها     94

جدول (4-3) :نتايج آزمون آزمون
لوین و لین    95

جدول (4-4) : نتایج آزمون f لیمر و هاسمن    97

جدول (4-5) : خلاصه نتایج الگوی
کلی با استفاده از روش پانل دیتا طی سال‌های 1390 تا 1394     99

جدول (4-6) : نتايج همخطی الگو
کلی         101

جدول (4-7) : خلاصه یافته های
حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش    108

                         

فهرست نمودارها

نمودار(1-1) :مدل مفهومی پژوهش 8

نمودار( 4-1)آزمون F ليمر و آزمون هاسمن    97

 

 


                 

دانلود فایل

تحقیق بررسی آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

تحقیق بررسی آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دانلود  با موضوع بررسی آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش،
در قالب Word و 123 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

دانلود فایل

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان  از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق در 151صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

دانلود فایل

بررسی نقش ريشه در دختان و انواع پايه ها و اهمیت پایه های درختان ميوه مختلف در سازگاري با عوامل

بررسی نقش ريشه در دختان و انواع پايه ها و اهمیت پایه های درختان ميوه مختلف در سازگاري با عوامل

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   46

 

 

مقدمه………3

مرفولوژي ريشه..4

رشد ريشه هاي درختان5

اعمال ريشه هاي درختان ميوه……7

پايه ها و عوامل طبيعي9

راندمان محصول10

انواع پايه ها و كنترل رشد..12

عوامل محيطي مختلف.14

كنترل رشد.18

پايه هاي گيلاس..18

پايه هاي آلو19

پايه هاي هلو و زرد آلو……20

پايه هاي درختان آجيلي……21

پايه هاي انگور..22

شناسايي انواع سرما…25

درجه بروز خطر……29

انواع يخبندان….31

علايم خسارت و سرمازدگي……32

روشهاي حفاظت نباتات از سرما و يخبندان.34

منابع38

             

 

مقدمه

ريشه ها اغلب فراموش شده بوده اما اندام بسيار مهمى از نظام درخت ميوه هستند.دليل فراموش شدگى آنها سختى ديدن آنهاست و اساساً زير كف باغ ديده شدنى نيستند.ريشه ها اگرچه ديده نمىشوند ولىبطور معنى دارى رشدبوده و كاركرد درختان ميوه را تنظيم مىكنند.به دليل تنگناهاى موجود در ديدن آنها اطلاعات مربوط به سيستم ريشه اى درخت ميوه محدود تر از اطلاعات مطالعه شده است.به هر صورت دانش درباره رشد و نمو ريشه و تنظيم ريشه بكار گرفته شده بوسيله پايه به اداره بهتر باغ منجر خواهد شد.هنگام بررسى درختان ميوه در باغ بايد به ياد بياوريم كه آنها يك نظام واقعى ژنتيكى مركب هستند.يك درخت تركيبى از بخش هوايى يعنى رقم ميوه يا پيوندك و يك رقم پايه است.ريشه ها بايد به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته كه بخشهاى هوايىمديريت مىشوند.

 

 

مورفولوژى ريشه

ريشه عضوى از گياه است كه معمولاً در داخل خاك قرار داشته املاح محلول و آب را براى تغذيه گياه از زمين جذب مى كند.در تعريف ريشه و مقايسه آن با ساقه،ريشه فاقد برگ است.گرچه ريشه نهاند انگان بطور عادى فاقد برگ است ولىبا اثر دادن هورمونها و تغيير محيط كاشت مىتواند تحول يافته و برگ دار شود.ريشه اصلى دو لپه اى ها از رشد ريشه چه حاصل شده با دوام است و تا آخر عمر گياه باقى مىماند.در صورتيكه در تك لپه اى ها ريشه اصلى زود از بين رفته و ريشه هاى نابجا جانشين آن مى گردند.ريشه هاى نابجا در گياهان تك لپه مانند گندم و ذرت معمولاً در نزديك خاك و در محل يقه ظاهر مىشوند.ريشه هاى فرعى در نهاند انگان دو لپه اى با نظم و قاعده ثابتى در اطراف ريشه هاى اصلى ظاهرشده و رشد مىكنند.منشاْ ريشه هاى فرعى در دو لپه اى ها هميشه درونىاست و از تقسيم سلولهاى دايره محيطيه يا ريشه زا كه در برابر دسته هاى چوبى قرار دارند حاصل شده به تدريج با هضم و حذف بافت هاى سر راه ريشه اصلىاز آن خارج مىشوند.

ريشه در پايين بطور معمول منتهى به كلاهك است.پس از كلاهك ناحيه تارهاى كشنده و بعد از آن منطقه ريشه هاى فرعى و بالاخره يقه قرار دارد كه به ساقه متصل است.

ريشه ها متناسب با اعمال و كارىكه به جز جذب مواد انجام مىدهند ممكن است تغييراتى در زير به آنها اشاره مىشود پيدا كنند.

الف)ريش هاىغده اى:در اين ريشه ها ريشه اصلى و فرعى پس از آنكه رشد معمولى خود را تمام كردند رشد راْسى آنها به تدريج متوقف شده در بافتهاى آنها مواد ذخيره اى متراكم و انباشته مى گردد.ريشه هاى غده اى از ساقه هاى غده اى (مانند سيب زمينى)به علت نداشتن جوانه به خوبى متمايزند.شكل كلى ريشه هاى غده اى تقريباً دوك مانند است.

ب)ريشه هاى مركب:مانند ريشه ثعلبيها كه غده اى ساده يا پنجه اى شكل هستند.هر غده در اين ريشه ها از الحاق چندين ريشه فرعى به وجود مىآيد.

ج)ريشه هايىكه وظيفه مكانيكى دارند:مانند ريشه هاى خار مانند بعضى از نخل ها و يا ريشه هاى هوايى لوروزانيشليا كه از اين دسته به شمار مىروند.

د)ريشه هاى مكنده:گياهانى مانند دارواش سس و گل جاليز داراى ريشه هاى مكنده اىهستند كه وارد تنه گياه (ريشه     ساقه و حتي برگ) ميزبان كه ممكن است درخت،درختچه و علفى باشند كه شيره غذايى را از آنها جذب مىكنند.

ه)ريشه هاىبرگى:ريشه بعضى از ثعلبهاى نواحى حاره كه در سطح خاك يا در هوا قرار دارند مانند برگ يا ساقه هاى جوان داراى كلروپلاست فراوان بوده عمل كربن گيرى را انجام مىدهند.

رشد ريشه هاى درختان:

ريشه هاى جوان يك درخت ميوه معمولاً درابتدا به رنگ سفيد وآبدار همراه با ريشه هاى مويين كوتاه هستند.بعد از 1 تا 4 هفته به رنگ قهوه اى در مىآيند و ريشه هاى مويين پژمرده مىشوند.قهوه اى شدن در طىيك دوره 2 تا 3 هفته اى در تابستان اتفاق مىافتد.ولى اين پديده در زمستان تا 12 هفته طول مىكشد.قهوه اى شدن قشر پوست در نتيجه تجزيه و فساد صورت مى گيرد.به دنبال از بين رفتن قشر پوست برخى از ريشه ها ضخيم مىشوند كه موجب توليد سيستم ريشه دائمىدر درخت مىشود.حداكثر ميزان رشد ريشه هاى سيب در حدود يك سانتيمتر در روز است.رشد ريشه عمدتاً در هنگام شب است.بر خلاف قسمت هوايى درخت ريشه ها دوران استراحت ندارند.آغاز رشد ريشه درختان ميوه بستگى به درجه حرارت دارد.بر اساس گزارش كولسينكوف(1971) در تحت شرايط كنترل شده رشد ريشه سيب درختى در 5    4 درجه سانتيگراد،گلابى 7    6 درجه سانتيگراد،زرد آلو و هلو در 12 درجه سانتيگراد آغاز مى شوند.

پديده دوره اى بودن رشد ريشه به طور فزاينده اى بستگى به رشد شاخه و ميزان باردهى درخت دارد.معمولاً پايان اوج آغازين رشد ريشه مرتبط با شروع رشد فعال شاخه است و دومين اوج فعاليت ريشه بعد از توقف رشد شاخه آغاز مىشود.تنظيم كننده هاى رشد كه رشد شاخه را كاهش مىدهند بالعكس رشد ريشه را افزايش مىدهند.پاكلوبوتازول يك ماده بازدارنده بيوسنتر جيبرلين است كه بطور فزاينده اى رشد شاخه سيب را كاهش مىدهد ولى در عوض موجب رشد ريشه ها مىشود.عوامل زيادى بر روى نقش ريشه تاْثير دارند كه بعضى از آنها ميزان اكسيژن و دى اكسيد كربن خاك،رطوبت خاك،درجه حرارت،سموم بيولوژيكى،بقاياى مواد شيميايى،تراكم خاك،اسيديته،وسعت ميكوريزه،خصوصيات ژنتيكى ريشه و فيزيولوژى ويژه سيستم ژنتيكى مركب رقم،پايه مىباشند.خصوصيات ژنتيكى ريشه حائز اهميت مىباشند زيرا ريشه وسعت كنترل رشد،تحمل به انواع مختلف خاك و محيط،مقاومت به امراض،حشرات و آفات خاكزاد،سازگارى پايه با پيوندك،جذب و توازن مواد غذايى و نهايتاً عواملى چون كيفيت ميوه و راندمان محصول را تعيين مىنمايد.

 

اعمال ريشه هاى درختان ميوه:

ريشه ها چندين عمل كليدى در درختان انجام مى دهند.آنها با خاك برهمكنش داشته و ساختارى را به منظور نگهدارى درخت فراهم مىكنند.ريشه ها در گرفتن آب و جذب و تحليل عناصر غذايى از خاك مهم هستند.ريشه ها اندامى مهم در ذخيره كربوهيدراتها بوده و توليد آنها در طول فصل رشد و براى فصول ركود و هنگام ادامه فعاليت زيست شناختى مورد نياز است.ريشه ها همچنين مقدارى كنترل ژنتيكى بربخش هوايى اعمال مىكنند و مى توانند گسترش گياه را مانند تاريخ شكفتن گل،مقدار شكوفه روى درخت،زمان به بار نشستن،اندازه ميوه،كيفيت و زمان برداشت و مقاومت زمستانى متاْثر كنند.پايه ها در سازگارى با نوع خاك(شنى در برابر رسى)و PH خاك(اسيدى در برابر قليايى)متفاوت هستند.برخى از پايه ها نسبت به حشرات خاك،مهره داران يا برخى امراض و آفات مقاوم هستند و بنابراين اجازه مىدهند تا باغ ادامه حيات بدهد در حالى كه وجود اين آفات و امراض عامل محدود كننده مىباشند.يكى از مهمترين امتيازهاى بكارگيرى پايه هاى افزايش يافته از راه همگروهى كنترل ژنتيكى بر بخش هوايى درخت و طبيعت آنها به منظور زود به گل رفتن يا توليد زودتر ميوه بوسيله پايه است.اكنون پايه بهينه يا كاملى وجود نداشته و تنوع زيادى در بين وظايف و كنترل رشد درخت بوسيله پايه ها وجود دارد.پايه ها از نظر توانايى پشتيبانى از درخت متفاوت هستند.برخى از ژنوتيپهاى پايه ها به دليل ماهيت ژنتيكى آنها به داشتن ريشه هاىترد و شكننده گرايش دارند در صورتيكه در ديگر پايه ها ريشه هاى انعطاف پذيرى بيشترى دارند.

ازريشه ها و پايه ها ريشه هايى روى سطح خاك خارج مى شود درحالى كه ديگر پايه ها از تنه اصلى خود ريشه هايى با فعاليت محدود يا رشدى بطور ژرف در خاك توليد مىكنند.هنگامى كه ريشه ها داراى ويژگى هاى ترد و شكنندگى بوده ريشه ها قطر كمى دارند و يا ريشه هاى ژرف با فرآورده زياد همراه باشند خاك هاى سنگين و مرطوب و يا بادهاى شديد به شكستن ريشه يا خم شدن درخت به يك سمت مىانجامد كه اداره شدنى نيست.در چنين حالتهايى اغلب بكار گيرى قيم به منظور پشتيبانى از توان ژنتيكى پايه ضرورى است و اجازه مىدهد تا درخت بتواند فرآورده بيشينه را حمل كرده و در برابر باد ايستادگى كند.

 

پايه ها و عوامل محيطي

تحمل خاكهاى مختلف:

تهويه خاك در اعماق مختلف يك عامل كليدى در رشد ريشه مىباشد.

اكسيژن كم و دى اكسيد كربن بالا مىتواند رشد ريشه را كاهش دهد يا متوقف نمايد و مانع جذب مواد غذايى گردد.بوينتون(1939)ثابت كرد كه در درجات حرارت 1،21     

 

دانلود فایل

بررسی نقش و تاثیر انسان بر تغيير اقليم

بررسی نقش و تاثیر انسان بر تغيير اقليم

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چكيده       1

مقدمه        2

رفتار دماي كره زمين طي سده اخير  2

علل انساني تحولات اقليمي             4

گازهاي گلخانه اي         5

انتشار هوا و يزه ها در تروپوسفر       8

تغيير آلبدوي سطوح و كاربري اراضي                10

نتيجه گيري                12

 

 

چكيده

به دليل اهميت و تاثير اقليم بر شرايط محيطي و اقتصادي – اجتماعي، و همچنين نقش آن در برنامه ريزي هاي خرد و كلان، تغييرات رفتار اقليم جهاني در بازه هاي زماني طولاني (روند) و كوتاه مدت (فازها و چرخه ها) به ويژه در سالهاي اخير و مولفه هاي گوناگون اقليمي با توجه به ويژگيهاي زماني – مكاني مورد توجه محافل علمي بوده است.

در اين ميان نقش انسان در تغيير اقليم به دليل شدت و سرعت اثر آن از اهميت ويژه اي برخوردار است بر پايه ي يافته اين تحقيق نقش انسان در تغيير بيلان انرژي از طريق تغيير در تركيبات و عملكرد جو در مقياس كلان و نيز تغيير سطح زمين به عنوان منبع اي ديگر در گرمايش جو اعمال مي شود. اين تاثيرات برخي خواسته و برخي ناخواسته و برخلاف ميل انسان است. معمولاً اثرات انساني بر پيكره اقليم به همراه واكنش هاي بازخوردي اقليم فرآيندهاي غير قابل پيش بيني را به دنبال دارند.

 

1      مقدمه

طي سده گذشته ميانگين دماي پهنهاي خاكي 214/0+554/0 درجه سلسيوس و دماي كل كره  زمين 13/0+38/0 درجه سلسيوس افزايش يافته است بيشتر گرمايش مزبور از دهه هاي نخستين قرن بيستم آغاز شده است. اگر چه اين ميزان گرما ممكن است در نظر اول ناچيز به نظر رسد اما بررسي بوم شناختي نشان مي دهد كه تغييرات ميانگين ارقام دراز مدت دماي هوا حتي در صورتي كه از 2/0     1/0 درجه سلسيوس هم تجاوز نكند باز واكنشهاي حساسي در سيستم مزبور پديد مي آورد. در حالي كه نوسانات سالانه و فصلي از لحاظ وضعيت هوا اگر چه حاوي دامنه بزرگتر است اما اكوسيستمها را چندان تحت تاثير قرار نمي دهد.

بنابراين زمان تعادل و لختي اكوسيستم را مي توان يك فرايند حفاظتي در مقابل تاثيرات كوتاه مدت و شديد هوا تلقي كرد. بررسي و مطالعه تغييرات اقليم – دما از اين نظر در مطالعات جغرافيايي حائز اهميت هستند كه جنبه هاي عمده اي از اين تغييرات بخصوص طي سده اخير به نقش و عملكرد انساني (شهرسازي، جنگل زدايي، توسعه و رشد صنعتي و افزايش گازهاي گلخانه اي و غيره) نسبت داده مي شود.

2. رفتار دماي كره زمين طي سده اخير

همان گونه كه گفته شد و بر اساس مدل هاي آماري ، ميزان افزايش دماي كره زمين طي سده خير روندي افزايشي را طي كرده است. بر اساس داده هاي هانسن و لبدف (1987)، ميانگين دماي كرده زمين طي سالهاي 1940     1880، يك فاز افزايشي داشته است. در اين فاز، ميانگين دما حدود 5/0 درجه سلسيوس افزايش داشته است و از سال 1940 تا سال 1965، يك فاز كاهش دما به ميزان 2/0 درجه سلسيوس رخ داده است. از سال 1965 تا سال 1980، فاز افزايش مجددي در ميانگين دماي جهاني با مقدار 3/0 درجه سلسيوس گزارش شده است. الگوهاي فضايي سه فاز مذبور به اين شرح است:

1. فاز گرم (1940     1880):

بيش ترين گرمايش اين فاز در عرض هاي بالاي نيمكره شمالي ، به خصوص در آلاسكا، مركز كانادا، گرينلند، سواحل شمال آسيا و بخش هايي از اقيانوس منجمد شمالي ، و همچنين در برخي مناطق عرض هاي پائين مثل ايالات متحده آمريكا، چين ، آفريقا و بخش هايي از آمريكاي جنوبي روي داده است. ميزان افزايش دما نسبت به ميانگين دراز مدت تا 5/0 درجه سلسيوس بوده است. شايان ذكر است كه شواهد موجود حاكي از روند كاهشي در برخي نقاط نيمكره جنوبي طي اين فاز است، اما فقدان ايستگاه هاي ثبت داده ها با طول دوره آماري مناسب ، امكان اثبات اين ادعا را مشكل ساخته است.

 

دانلود فایل

نگاهی به شرکت های متوسط و کوچک و نقش تجارت الکترونیک در آنها و توسعه و حمایت از تجارت الکترون

نگاهی به شرکت های متوسط و کوچک و نقش تجارت الکترونیک در آنها و توسعه و حمایت از تجارت الکترون

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   82

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            

 

1. مقدمه                                                                                                                                    

2. تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط                                                                        

3. توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط                               

4. تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي                                                                              

5. بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط                                                       

6. چالشهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط                                           

7. سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي                                                       

8. تجربه کشورها در حمايت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونيکی                                          

9. پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه      

10. پيشنهادات                                                                                                                            

11. منابع و مآخذ                                                                                                             

1.         مقدمه

شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)

بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.

اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، 1372). در ايران، حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:

الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.

ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكي 1372)

ظهور اينترنت و آغاز قرن ديجيتالي، تحولات عظيمي را در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده، و چالش‌‌‌هاي نويني را در مقابل فعالان اقتصادي مطرح نموده است. ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهاي مختلف جهان با علم به اينكه عدم رفع اين موانع و عدم استفاده از قابليت‌ها و فرصت‌‌هاي ارائه شده بوسيله اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش مي‌دهد و باعث محدود شدن فعاليت تجاري آنها مي‌شود و با توجه به اينكه اين مسأله مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوين سياست‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اقدامات بايد بر پايه مطالعات وسيع علمي صورت گيرد، تا سياست‌هاي اتخاذ شده از كارايي لازم برخوردار باشند. از جمله اين مطالعات مي‌توان به بررسي تجربه كشورها در اين زمينه اشاره كرد كه هدف اساسي اين گزارش مي‌باشد. اين گزارش در چهار بخش اساسي تدوين شده است. در بخش اول تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود. سپس تعريف تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي ارائه شده و كاربرد آن در شركتهاي كوچك و متوسط، مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي اين شركتها و چالش‌هاي پيش رو براي پذيرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بيان سياستهاي حمايتي از SME ها در توسعه تجارت الكترونيكي و بيان تجربه كشورها در اين رابطه پرداخته و آموزه‌‌هايي از اين تجربيات ارائه خواهد شد. در بخش پاياني نيز نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي ارائه شده است.

 

 

دانلود فایل

بررسی نقش عنصر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه و سرمایه گذاری

بررسی نقش عنصر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه و سرمایه گذاری

توضیحات:
تحقیق بررسی نقش عنصر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه و سرمایه گذاری، در قالب فایل pdf و در حجم 9 صفحه.

چکیده:
ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شرکت ،بر روی ارزش شرکت تاثير مي گذارد . به عبارتي رابطه بين اجزای تشکيل دهنده ساختارسرمايه بر روی نتايج عملکرد شرکت ها تاثير بسزايي دارد . هدف از انجام اين تحقيق رسيدن به پاسخ اين پرسش است که ايا بعد از يک دوره استفاده از اهرمهای محافظه کارانه ،شرکتها به درجه ای از انعطاف پذير ی مالي دست مي يابند که انها را قادر سازد تا بتوانند هزينه های سرمايه ای مهمتر و بيشتری انجام دهند . نتايج حاصل ازاين پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثير انعطاف پذيری مالي بر هزينه های سرمايه گذاری و همچنين عدم رابطه بين گردش وجوه نقد و هزينه های سرمايه ای درشررکتهای بورس تهران مي باشد.

فهرست کلی مطالب:
چکیده
مقدمه و بیان مسئله
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
روش شناسی
نتیجه گیری
فهرست منابع

 

دانلود فایل

پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور

پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور

توضیحات:

پایان
نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی
در 140
صفحه در قالب
word و قابل
ویرایش همراه با توضیحات کامل

 

 

چکیده:

هدف این
تحقیق” بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت
که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت
در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می
شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش
می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش،
ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد
همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به
منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق
باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت
و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی
استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید.
تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی
توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه
فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی
اصلی بود
.

 

واژگان کلیدی:
فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

 

 

 

مقدمه

تغییرات
و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و
دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته
برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید
و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را
با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش
سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی
پور و همکاران،1392، 1
).

آموزش عالي
در يك ساختار نظا م مدار می تواند نقش كليدي در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالي
زماني مي تواند بر اساس نياز ملي و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مديريت نوين استوار باشد
كه نظام مديريتي با رويكرد مشتري محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر
فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش
مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین
مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد
در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت
ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش
و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559
).

در این تحقیق
قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور
بپردازیم
.

 

1-1 بیان مسأله

دلايل عمده
براي ورود مراكز آموزشي به عرصه ي كيفيت را مي توان الزام اخلاقي، الزام حرفه اي، الزام
رقابتي، الزام مسؤوليت پذيري و پاسخگويي برشمرد. اين الزام هاي چهار گانه به كليه ي
مسؤولان آموزشي گوشزد مي كند كه مشتريان خدمات آموزشي  (دانشجويان، خانواده ها و جامعه)  لايق برخورداري از خدماتي با بهترين  كيفيت ممكن هستند
.

بالدریج
از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر
در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه
در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل
برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان
مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود
.

اين مدل
داري چند معيار اساسي نظير رهبري (موتور متحركه و هدايت كننده ي تمام فعاليت هاي در
مسير تعالي سازمان است و در راستاي ارز ش ها و عملكردهايي كه از آن انتظار است، تلاش
مي كند)، برنامه ريزي استراتژيک  (از اجزاي
كليدي در هر چهارچوب كيفيت مي باشند و فراهم آورند ه ي محرك و موتور فرايند انتقال
توسعه ي كيفيت مي باشند)، تمركز بر مشتري (از رسالت هاي اوليه ي يك مؤسسه، برآورده
ساختن نيازها و خواسته هاي مشتريان می باشد)، اطلاعات و تحليل آن (اطلاعات و تحليل
چگونگي اطمينان سازمان از دسترسي داده ها و اطلاعات براي كاركنان، تأمين كنندگان، شركا
و مشتريان را توصيف می نمايد كه براي كمك به تصميم گيري مديريت مورد استفاده قرار مي
گيرد)، مديريت منابع انساني (سازمان دانش و توانمندي كاركنان خود را در تمامي سطوح
سازمان اداره، توسعه و به كار مي گيرد و اين فعاليت ها را در جهت حمايت از خط مشي ها
و راهبردها و اثربخشي عمليات فرايندها و توجه به كاركنان طر حريزي مي كند)  و مديريت فرايند (سازمان براي تبديل خواسته ها و
انتظارات مشتري به طراحي محصول يا خدمات، توليد و تحويل، داراي فرايند نظام مند نيز
مي باشد) است . امروزه رقابت بين سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوري رو به
افزايش است.  رقابت بين سازمان ها باعث شده
تا به منظور كاهش هزينه ها، نيروي انساني را كاهش داده و كاهش نيروي انساني، سازمان
ها را بر آن داشته تا نسبت به صريح كردن دانش ضمني موجود نزد كاركنان اقدام كنند. مديريت
دانش سازماني يكي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات
است.  اهميت اين موضوع به حدي است كه امروزه
شماري از سازمان ها، دانش خود را اندازه گيري كرده و آن را به منزله ي سرمايه ي فكري
سازمان و نيز شاخصي براي درجه بندي سازمان ها در گزارش هاي خود منعكس مي كنند .

 

 

فهرست
مطالب:

چکيده    1

فصل اول:
کلیات تحقیق
   2

مقدمه

1-1 بیان مسأله     3

1-2 چارچوب نظری تحقیق    7

1-3مدل پژوهشی تحقیق    8

1-4 سوال های تحقیق        9

1-5 فرضیه های تحقیق       10

1-6 اهداف تحقیق  10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-8حدود
مطالعاتی تحقیق
    12

19 تعریف واژگان
و اصطلاحات
          12

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
            14

2-1مقدمه          15

2-11بخش اول : فرهنگ کیفیت محور 16

2-1-2مدیریت کیفیت         18

2-1-3تاریخچه کیفیت         19

2-1-4اهمیت افزایش کیفیت            21

2-1-5 فرهنگ کیفیت           21

2-1-6مؤلفه هاي فرهنگ كيفيت       24

2-1-7چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه          26

2-1-8چرا فرهنگ کیفیت مهم است    29

2-1-9ایجاد فرهنگ کیفیت    29

2-1-2ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر           30

2-1-3نوآوری       38

2-1-4بهبود مستمر کیفیت  46

2-2استقرار مدیریت دانش   49

2-3پیشینه تحقیق            83

فصل سوم
: روش تحقیق
            86

3-1مقدمه            87

2-3  روش تحقیق   88

3-3 متغیرهای پژوهش        88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری
اطلاعات
  89

3-5 جامعه و نمونه آماري تحقیق        91

3-6 روایی پرسشنامه         91

3-7 پایایی پرسشنامه         92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها         93

فصل چهارم
: تجزیه و تحلیل داده ها
         95

4-1 مقدمه           96

4-2آمار
توصیفی
    96

4-2-1   بررسي  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی         96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت       97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن            98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی          99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق   101

4-3 آمار استنباطی             106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق            107

4-4  جمع بندی
    110

فصل پنجم
: نتیجه گیری و پیشنهادات
       112

5-1 مقدمه           112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها         113

5-2-1 بررسی فرضیه اول     113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم     113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم   113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین 114

5-4 پیشنهادات     115

5-5 مشکلات تحقیق           120

پیوست   120

منابع و
مواخذ        125

                   

دانلود فایل

تحقیق نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان

تحقیق نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان

دانلود   با موضوع نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان،
در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
صدا
تجسم کردن
ثبات
اهمیت دادن به فن آوری
تعریف سرپرستی
تعریف سرپرست
سرپرست کیست؟
هدایت و رهبری سازمانی
طبقه‌ بندی منابع قدرت
تعریف
سبک‌های رهبری
سبک‌های مبتنی بر استفاده از اقتدار
سیستم‌های مدیریت لیکرت
شبکه مدیریت
مفاهیم رهبری
نظریه های رهبری
رهبری، شرایط احراز، ویژگی ها و علل
رهبری و مدیریت
پیوستار رهبری موفق و ناموفق
مدیریت و رهبری از نظر اسلام
خلاصه و نتیجه گیری
رهبری
فعاليت هاي مديريتي سرپرستي
انواع سرپرستی
وظایف هشت گانه سرپرستی
مهارت های سه گانه مدیران
تعریف لغوی مدیریت
تعریف مدیریت
سطوح تصميم گيري
مدیریت؛ علم و هنر
انواع مدیریت
تعریف مدیر
آموزش مدیریت
مدیر موفق و مدیر اثربخش
منابع قدرت ناشی از مقام و منصب
ارزش و اهمیت مدیریت و سرپرستی
وظایف مدیر
خصوصيات فردي و اخلاقي مدير
شخصیت کاریزماتیک چگونه به دست می آید؟
ثبات
اهمیت دادن به فن آوری
رفتار کاریزماتیک چگونه است؟
جادوی کاربردی
آیا افراد کاریزماتیک مثبت نگر هستند؟
تاریخچه‌ رهبری کاریزماتیک
نمونه‌ هایی از رهبری کاریزماتیک
مارتین لوتر کینگ
مادر ترزا
پاپ ژان پل دوم
رونالد ریگان
سر وینستون چرچیل
لی لاکوکا
مزیت‌ ها و عیب‌ های رهبری کاریزماتیک
برخی عیب‌ های رهبری کاریزماتیک
برخی از مزیت‌ های رهبری کاریزماتیک
چرا رهبری کاریزماتیک
تاریخچه
کاریزما چیست؟
ویژگی خاصی از یک شخصیت پدیده
عوامل ظهور رهبری کاریزماتیک
ویژگی‌ها و مؤلفه‌ های رهبر کاریزماتیک
نتیجه‌گیری
شخصیت‌های کاریزماتیک در تاریخ
منابع

 

                   

دانلود فایل