آشنایی با هورمونهاي گياهي و تنظيم كننده ها و بازدارنده هاي رشد گياهي

آشنایی با هورمونهاي گياهي و تنظيم كننده ها و بازدارنده هاي رشد گياهي

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   34

 

 

 

درك اين مطلب كه گياهان چگونه رشد مي كنند نه تنها براي دست اندركاران علوم گياهي بلكه براي عموم بيولژيست ها قابل اهميت و توجه است. واژه هورمن (Hormone) ريشه يوناني دارد اين كلمه به معني محرك است كه نخستين بار در مبحث فيزيولوژي جانوري به كار برده شد. هنگامي كه مشخص شد در گياهان نيز مواد محرك رشد وجود دارند واژه هورمون تحت عنوان هورمونهاي گياهي (Phytohormone) به كار گرفته شد بررسيهاي بعدي نشان داد كه گروهي از مواد در گياهان داراي نقش تنظيم كنندگي هستند به طوري كه برخي از آنها اثرات تحريك كنندگي و بعضي اثرات بارندگي دارند اين مواد مجموعا تحت عنوان تنظيم كننده هاي گياهي يا plant growth regulators (pgr) ناميده مي شوند .

در تقسيم بندي اوليه مواد تنظيم كننده رشد درون زاي گياهان به پنج گروه تقسيم شدند كه شامل اكسين ها auxins ژيبرلين ها (ga) Gibberellins ، سيتوكينينها (CK) cytokininsآبسيزيك اسيد (aba) abscisic acid و اتيلن Etylene مي باشند .

اكسين ها و ژيبرلينها به عنوان تنظيم كننده هاي طويل شدن سلولي،سيتوكينين ها به عنوان تنظيم كننده تقسيم سلولي، آبسيزيك اسيد به عنوان يك ماده با اثرات بازدارندگي واتيلن به عنوان يك ماده فرارموثردر فرآيندهاي رشد ونمو شناخته

شده اند.مباحث مربوط به تنظيم كننده هاي رشد گياهي نخستين بار در نيمه دوم قرن نوزدهم به طور جدي در فيزيولژي گياهي وارد شد .

در سال 1880 داروين در مورد اثرات نور بر گياهان مطالعاتي انجام داد و مشاهده كرد هنگامي كه نور از يك جهت بر قسمت راسي ساقه مي تابد گياه نسبت به جهت تابش نور خميدگي پيدا مي كند درحالي كه اگر قسمتي از راس ساقه گياه كه در معرض نورقرارگرفته است به وسيله كاغذ پوشانده شود خميدگي ايجاد نمي گردد اين پژوهشها سرآغاز اوليه در ارتباط با تنظيم كننده هاي رشد گياهي بود تنظيم كننده هاي رشد گياهي مواد آلي هستند كه متنوع بوده و از نظر مكانيسم عمل با ويتامين ها ، آنزيم ها و كوآنزيم ها تفاوت دارند امروزه برخي از مواد تنظيم كننده رشد گياهي به طور صنعتي توليد مي شوند ماده اي از نظر فيزيولوژيكي تنظيم كننده رشد طبيعي در گياهان محسوب مي شود كه حداقل داراي سه ويژگي زير باشد :

1.         محل ساخته شدن و محل اثر آن در گياه مشخص باشد .

2.         اثرات فيزيولژيكي و مرفولژيكي ماده با غلظت هاي كم آن در گياه ظاهر گردد .

3.         واكنشهايي كه تحت تاثير ماده ايجاد مي شوند غير قابل برگشت باشند .

بنابراين تنظيم كننده رشد گياهي ماده اي است كه در بخشي از پيكر گياه

ساخته شده و در همان محل يا پس از انتقال در محل درگيري از بدن گياه اثرات محسوسي را ايجاد مي كند. در بدن جانوران برخي هورمونها در غددي كه ترشحات خود را مستقيما به درون مي ريزند (غدد درون ريز ) ساخته مي شوند كه از آن جمله مي توان تيروكسين از غده تيروئيد و انسولين از پانكراس و …. را نام برد در گياهان تركيبات مترادفي كه از نظر شيميايي متفاوت هستند توليد شوند.اختصاصي بودن اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي مانند آنچه در جانوران وجود دارد در گياهان ديده

 نمي شود . اين تفاوتها احتمالا به علت محدود بودن تمايز در گياهان است .

اكسين ها

بيان عمومي

در سال 1880 داروين بررسيهايي را در اتباط با اثر تابش نور بر خيمدگي در بخشهاي راسي گياهي انجام داد . وي در اين بررسيها از كولئوپتيل و فالاريس استفاده كرد . پس از داروين فيتينگ در سال 1907 با بررسيهايي كه با كولئوپتيل جو دو سر انجام داد مشاهده كرد كه اگر قسمت راسي كولئوپتيل را قطع كرده و دوباره آن را سر جاي خود بگذارد و سپس آن را در معرض تابش نور يك جانبه قرار دهد راس كولئوپتيل در ادامه مراحل رشد خود به طرف جهت تابش نور خميدگي پيدا مي كند به اين ترتيب مشخص شد كه انتقال محرك به وسيله بريدگي ايجاد شده در كولئوپتيل قطع نشده است . اين بررسي در سالهاي 1913-1910 بوسيله بوريسن جانسن دنبال شد و نشان داد كه اگر پس از قطع راس كولئوپتيل بين دو قسمت جدا شده ( راس و پايه ) يك لايه ژلوزياميكا قرار داده شود و تحت تاثير نور يك جانبه واقع گردد باز هم خميدگي به طرف جهت تابش نور ايجاد مي شود در سال 1919 پل راس كولئوپتيل را قطع كرده و آن را طوري روي پايه قرار داد كه راس و پايه در يك امتداد نبودند و اين بار نيز مشاهده شد كه تحت تاثير تابش يك سويه نور خميدگي ايجاد مي شود . پل با تكرار بررسيهاي جانسن –بويسن نشان داد كه در اين موارد يك ماده محرك يا هورمون دخالت دارد در تجربيات ديگري پل بين دو قسمت قطع شده راس كولئوپتيل صفحه پلاتيني قرار داد و مشاهده كرد كه محرك از آن عبور نمي كند و لذا دريافت كه پديده الكتريكي در اين مورد دخالت ندارد و سرانجام در آزمايش ديگري پل بين دو بخش قطع شده راس كولئوپتيل لايه اي از كره كاكائو قرار داد كه اين بار نيز محرك عبور نمي كند و معلوم شد كه ماده محرك در چربي محلول نبوده و محلول در آب است زيرا از كره كاكائو عبور نكرده ولي از ژلاتين و ميكا عبور كرده است .

 

 

دانلود فایل

تحقیق شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

تحقیق شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

توضیحات:
  با موضوع شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان، در قالب فایل word و در حجم 105 صفحه.

بخشی از مقدمه:
هنري كه روز به روز همگام با تكامل انسان به كمال ذاتي خود نزديكتر مي شد و همسان با اين تكامل، تقسيم پذيري آن به شاخه هاي گوناگون و متفاوت نيز به وقوع پيوست . شاخه هايي كه در عين وحدانيت هنري بودنشان هركدام براي خود داراي سبك و سياقي مشخص و هدفي معين وسازنده و ارزشي در خور توجه بود. اين ارزشهاي هنري كه در قالبهاي گوناگوني ظهور پيدا كرده بود، زماني به اوج خود رسيد كه زندگي گروهي به زندگي قبيله اي مبدل گشت و سپس  قوميت گرايي و مليت هاي متعددي پا به عرصه حضور گذاشتند كه هريك از اينها سابقه ي هنري خويش را سند معتبري در جهت عينيت بخشيدن به پيشينه تاريخي خود و سبقت از ديگر ملل، مطرح مي كردند.
با بررسي سابقه هنري اقوام و ملل مختلف به وضوح مي توان دريافت كه هنر با تمامي كمي ها و كاستي هاي خود در سرزمينهاي دور و نزديكي چون بين النهرين، مصر، هند، يونان، رم باستان، خاور دور، ايران و بسياري از نقاط ديگر به مرحله ظهور رسيده است و در همين سرزمينها بوده كه از خود آثاري ارزشمند و گرانبها به جاي گذاشته است.
قلمدان و هنر قلمدان سازي يكي از همين آثار ارزشمند و ارزنده است كه امروزه ديگر از آن سخني به ميان نمي آيد و كمتر كسي پيدا مي شود كه به ساخت آن، رغبتي نشان دهد و اين در حالي است كه اين هنر زيبا و ظريف سالياني نه چندان دور از اين، مورد استفاده ي دانش پژوهان و دانش دوستان و اصحاب ذوق و هنر و قلم قرار مي گرفته است  و در راه تشويق و ترغيب  دانش اندوزي و فراگيري علم و ادب رسالت مهم و ارزشمندي را ايفا مي كرده است.
اگرچه در اين زمان از آن همه ظرافت و اهميت و ارزش كمتر اثري باقي مانده است ولي اميد مي رود با ياري انديشمندان هنر دوست و هنرمندان انديشمند ، غبار فراموشي و غربت از وجود چنين هنرهايي زدوده شود.
در اين مجموعه سعي شده است ضمن بزرگداشت مقام والاي مجموعه هنرهاي اصيل سنتي يادماني از هنر ارزشمند قلمدان سازي شود تا شايد بدين وسيله ضمن شناسايي فنون قلمدان سازي كه نزد بسياري گمنام و ناشناخته مانده است، گامي گرچه كوچك و ناچيز نيز در راه اعتلاي نام اين هنر ارزشمند كه زماني مايه فخر و مباهات فرهنگ اين مرزو بوم بوده است برداشته شود.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
بخش اول : مقدمه
بخش دوم : واژه شناسی
بخش سوم : تاریخچه
فصل دوم
بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان
بخش دوم : کاغذ و کاغذ گری
فصل سوم
ساخت قلمدان
بخش اول : شیوه های سنتی ساخت قلمدان
بخش دوم : ساخت و سازهای ابتکاری
فصل چهارم
تزئینات قلمدان
بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی
الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی)
ب- رنگ و رنگ سازی
بخش دوم : مراحل نقش آفرینی
انواع تزئین
شیوه های دیگر تزئین
بخش سوم : استادان مزین ساز
بخش چهارم : مراحل بعد از نقش آفرینی
بخش پنجم : بازسازی و تعمیر قلمدان
فصل پنجم
تصاویر
حسن ختام
فهرست منابع و ماخذ

 

دانلود فایل

مختصری بر سيستم هاي حرارتي كف

مختصری بر سيستم هاي حرارتي كف

     مختصری بر سيستم هاي حرارتي كف

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:     9 

 

 

 

انرژي تابشي

همه ما احساس مطبوع  گرما ي خورشيد درليك روز سرد  زمستاني را تجربه  كرده ايم .

وقتي كه در معرض نورخورشيد قرار مي گيريم  دماي محيط  تغيير نمي كند  بلكه  اين انرژي تابشي است  كه باعث احساس گرما مي شود .

تقريباً 60% از گرماي حاصله در سيستم گرمايش كمي به صورت تابشي  است كه به طور مستقيم  و به سرعت احساس مي شود .

انتخاب صحصح يك سيستم گرمايشي نقش موثري در تامين آيسايش ساكنين ساختمان دارد .

سيستم گرمايش كف يك سيستم مدرن و امروزي است كه مزاياي غير قابل انكاري نسبت به رادياتور و ساير روش هاي  گرمايش دارد.

( محيط هاي مسكوني )

نحوه كار :

سيستم گرمايش كمي سوپر پايپ //// در نحوه گرم كردن  ساختمان  ها است . در اين سيستم گردش آب گرم از درون شبكه اي  از لوله هاي سوپر پايپ  كه در زير كف نصب شده اند . حرارت  رابه ارامي توزيع  مي كند .

 

 

دانلود فایل

نقش هاي رهبري استراتژيك

نقش هاي رهبري استراتژيك

 نقش هاي رهبري استراتژيك
 متشکل از 96 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 مقدمه
اين بخش از كاتالوگ شامل 3 بخش  است بخش نخست براي فراهم كردن يك دليل منطق براي يادگيري كارمحور ترسيم شده است آن ، موضوع را در يك روش عمومي معرفي ميكند و بخش هايي از جمله تعاريف و همچنين مدارك تحقيقي راجع به استفاده از يادگيري كار محور پوشش ميدهد.
بخش دوم براي آنهايي كه در نقش هاي رهبري استراتژيك هستند، نوشته شده است براي مثال هيأت مديران متخصصات و كارشناسان ارشد منابع انساني و الي آخر . آن پايه اي را براي در نظر گرفتن انتخابهاي راهبردي در باره يادگيري و موردي را براي رويكردهاي گوناگون براي يادگيري كارمحور فراهم مي آورد كه همه رهبران نيازمندند آن در نظر بگيرند . اگر شما خودتان را دراين نقش نبينيد ميتوانيد از اين بخش صرف نظر كنيد .
بخش سوم در درجه اول براي آنهايي كه احتياج به مساعدت در موقعيت يادگيرندگان هم از يك موقعيت حرفه اي از جمله متخصصات بهسازي منابع انساني يا مشاور يادگيري يا مدير خاصي كه بطور جدي نقش كاركنان را در حمايت از يادگيري آنها در زمينه كارشان بر عهده ميگيرد ، ميباشد . ممكن اسن بخشها جزابيت كمتري براي بهسازان نسبت به مديران بطور خاص داشته باشد و مطوئناً ضرورت ميتواند ناديده گرفته شود .
بعد از بخش 1 ، 3 بخش ديگري از كاتالوگ  براي يادگيرندگان نوشته شده است ، ما فرض ميكنيم كه هر  فردي يك يادگيرنده است  و به همين خاطر بخشهاي 2، 3 و 4 بايستي مرتبط با همه خوانندگان باشد بخش 5 يك قسمت نتيجه گيري كوتاه از يك ماهيت بسيار كلي است .

1-1    اساس يادگيري كارمحور
اين بخش يك گشايش كلي به موضوع يادگيري كار محور است دراين بخش ما نشان خواهيم داد كه چرا يادگيري كار محور و بك جنبه بسيار مهم و قلب يادگيري براي تأثيرگذاري بر عملكرد دركار است


 

 

دانلود فایل

بررسی روش حل مسئله و طرح مسئله با شيوه هاي مختلف

بررسی روش حل مسئله و  طرح مسئله با شيوه هاي مختلف

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    13 

 

 

 

 يك روش ديگر باز در قالب الگوي حل مسائل.

قابل تحليل بكارگيري تحت عنوان روش حل مسأله، روش يعني در عمل اجرا كنيم يا گاهي روشهاي مسأله محور نگر مي‎گويند. در اين روش چنانكه در الگو اشاره كردم به هيچ وجه معلم نقش انتقال اطلاعات را مستقيم و غيرمستقيم ندارد بلكه نقش راهنما را دارد. براي اينكه يك مقدار عيني ‎تر شود چون در مباحث گذشته در مورد حل مسأله بحث شد.

 حالا عزيزاني كه مي‎خواهند در الگوي حل مسأله مطالعه كنند مي‎توانند آن بحث را دنبال كنند. ولي در اينجا سعي مي‎كنند پراتيكال ،، عملي در مورد اجراي حل مسأله كه اگر مي‎خواهم در مورد آن الگو، روش بكار بگيرم ، چگونه عمل كنم.

در اين روش، روش حل مسأله هميشه هم مي‎شود يادگيري مشاركتي، يادگيري كار كرد. هم مي‎شود گروهي و انفرادي كار كرد ولي اساس كار اين است در مرحله اول وقتي معلم وارد كلاس مي‎شود بجاي انتقال اطلاعات موقعيتي را ايجاد مي‎كند كه براي شاگرد سؤال ايجاد كند يك موقعيت متناقض و متضاد و حتي همراه با تحير و شگفتي و اين موقعيت نامعين با همراه تغيير سبب مي‎شود كه سؤالات زيادي در ذهن شاگرد ايجاد شود.

 مثلاً : فرض كنيم مي‎خواهد معلمي درباره برق ، الكتريسيته صحبت كند اون نمي‏آيد كه بگويد برق چيه ؟ الكتريسيته چيه؟ مي‎آيد چراغ روميزي كلاس را جوري سازماندهي كرد .داراي پرده هميشگي است و با يك لامپ روميزي اين روشن مي‎شود .البته لامپهاي كوچك ديگر در كلاس هستند.

 

معلم به ليستها نگاه مي‎كند يك مرتبه لامپ كلاس مي‎تركد يك موقعيت نامعين . كلايس تاريك يا نيمه تارك مي‎شود . بچه ها سر را بلند مي‎كند .چي شده حتي به طنز ممكن است، بقول يكي از معلمان بزگوار مي‎گويد، يكي از شاگردان به دوستش مي‎گه خنگه مگر نمي‎بيند لامپ منفجر شد.

راستي بچه‏ها لامپ چيست و جريان الكتريسيته چيست ، اصلاً‌چرا لامپ منفجر شده درچه چيزي در كلاس ايجاد مي‏كند .

يا معلم ديگري در علوم اجتماعي درس آن وظايف شهرداري است ، نمي‎خواهد بگويد من وظايف شهرداري را مي‎خواهم درس بدهم موقعيتي ايجاد كنم ميآيد يا يك حلقه فيلم قسمتي از شهر را كه نارسايي دارد مطرح مي‎كند با مصاحبه كوچك از مردم مي‏‎كند بعد روي مي‎كند. در آن محله تان كه شما در آن زندگي مي‎كنيد چه مشكلاتي دارد .آن جلسه را با بچه‎ شروع مي‎كند به بحث كردن .

 

و هرگروهي از بچه ها مشكلات شهرستان را ياداشت مي‎كند و معلم اينها را يادداشت مي‎كند و حتي ممكن است زماني بگذرد كه بچه ها دقت بيشتري كند.ازطلاعات محلتان را طرح مي‎كنند روي تابلو مي‎نويسند در كلاس.

 

مرحله دوم :

مرحله دوم سؤال معلم نه راستي بچه ها حل مشكلات به عهده كيست ؟ پس مرحله اول طرح مسأله يا ايجاد يك موقعيت سؤال برانگيز يا جديد نامعين يا متضاد .

 در مرحله دوم بحث تبادل نظر است. در مورد آن مسأله، اين مشكلات مال كيست؟ ممكن بچه ها در كلاس مطرح كنند و بحث كنند گروهي عكس است بگذاريد وظيفه استانداري ، فرمانداري، گروهي مي‎گويند وظيفه شهرداري چيست؟

 

 

دانلود فایل

بررسی و مطالعه ويژگي هاي روان شناختي و شخصيتي مؤثر در امر كارآفريني

بررسی و مطالعه ويژگي هاي روان شناختي و شخصيتي مؤثر در امر كارآفريني

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   500

مقدّمه

كارآفرينان كساني‌اند كه با ايجاد محصولات و خدمات نوين مورد نياز مردم، درآمد خوبي كسب مي‌كنند. واژه (Entrepreneur) كه در فارسي كارآفرين ترجمه شده است، در بردارنده معناي موفّقيت است. اين واژه به معناي محصولات، ابداعات، كيفيت و خدمات نويندر درون يك شركت است. اين واژه به معناي نوع خاصي از روحية،‌ سر زندگي و فضيلت است. اي. ا . باتلر ، مفسر روزنامه تجاري، آن را «شوق خلقت» مي¬نامد. از همه مهمتر، اين واژه به اشخاص پراراده‌اي اطلاق مي‌شود كه اراده، خلّاق، پايداري و موفّقيت اجتناب ‌ناپذيرشان، آنها را به رهبران و قهرمانان روز تبديل مي‌كند (كوك،ترجمه تيموري.1382. ص15).

افق كارآفريني:

 كارآفريني واژه¬اي جادويي است. وقتي در حد يك كلمه به آن نگاه كنيد، چيزي بيش از ايجاد اشتغال به ذهن القاء نمي¬شود. امّا اگر در اين واژه تعمّق كنيد، و به خلّاقيت كه جوهرة آن است دست پيدا كنيد. آن گاه جادوي اين واژه بر شما عيان خواهد شد، و شما خود نيز جادو خواهيد شد. گرچه بسياري از افراد به اميد كار وارد اين گود مي        شوند، امّا در ادامه نواهايي خواهند شنيد و رنگ¬هايي خواهند ديد كه تاكنون از آن بي خبر بوده¬اند. و بدين شيوه فرد جادو مي¬شود. البته آنچه بيان شد درون خود فرد است و كارآفريني همانند آينه¬اي آن ¬را به فرد باز مي¬نماياند. كارآفريني طريقي است كه به جان آفريني ختم مي¬شود؛ به زبان ديگر كارآفريني همان طريق خود شكوفايي است. كارآفريني عرصة وسيعي به ابعاد تخيّل بشر دارد. و در يك كلام عرصة نامحدود دارد. از مرواريد بافي يك دختر نابينا در بازارچه خود اشتغالي پارك لاله تهران گرفته تا تدوين سياست¬هاي جهاني آمريكا در كاخ سفيد. در سال 1985 بحث در بارة دولت        هاي كارآفرين در عصر اطلاعات شكل گرفت و اين بحث در دوره رياست جمهوري كلينتون به اوج خود رسيد. به¬طوري¬ كه كلينتون رئيس جمهور وقت امريكا بيان كرده بود كه اگر بخواهيم بر دنيا حاكم باشيم، راهي نداريم جز اين كه براي در دست گرفتن دنيا، هم سياست جديدي را برگزينيم و هم سطح و گونة جديدي از خدمات را به عموم مردم دنيا ارائه كنيم. براي تحقق اين امر بحث بازآفريني دولت را مطرح مي¬كنند. اسبورن و گابريل  اصول بازآفريني دولت را به شرح ذيل ارائه نمودند (غريبي،1381. ص23).

هدايت و رهبري به¬ جاي ((فعّاليت اجرايي)) .  

قدرتمند سازي به جاي خدمتگزاري.

تزريق رقابت به عرصة خدمات.

دگرگون سازي  سازمانهاي قاعده مدار.

سرمايه گذاري بر روي دستاوردها و نوآوري¬ها.

ارضاي نيازهاي مشتري ونه بروكراسي.

پيشگيري به جاي درمان.

حركت از سلسله مراتب به سمت مشاركت و كارگروهي.

استفاده از مكانيزم بازار به عنوان اهرمي قوي براي تغييرات.

با نگاهي به اصول بازآفريني دولت، تعدادي از اين اصول در واقع همان اهداف كارآفريني است. همين كارآفريني در مسير رشد خود به كارآفريني سياسي و يا آنچه كه ذكر شد (دولت كارآفرين) ختم مي¬شود.

اهمّيت كارآفريني:

كارآفريني نوش داروي لحظات دشواري:

كارآفرين مي‌تواند در حالت اضطراري پاسخگو باشد. او در صورت نياز مي‌تواند فوراً تصميم‌گيري كند. براي اين كار، او بايد حوادثي را كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتد پيش‌بيني كند و از عواقب آن آگاه باشد. ماهيت شغلي كارآفريني، سرمايه‌گذاري طولاني مدت، پيش‌بيني جايگزين‌ها و عواقب آنها قبل از اتفاق، پيش‌بيني تغييرات و آمادگي تطبيق با اين شرايط را ايجاب مي‌كند (سالازار و همكاران،ترجمه نطاق،1380،ص45).

كارآفريني مسير خود شكوفايي:

كارآفريني يك فرآيند اجتماعي است كه در آن كارآفرين با اشتياق و پشتكار دركار، خويشتن خويش را پيدا مي‌كند و از بند عادات و سنّت‌هاي مرسوم رها مي‌شود (احمدپور/نقل از سعيدي كيا ، 1382،ص35). كارآفريني عامل رشد و شكوفايي استعدادها و سوق دهنده به سوي خود شكوفايي است (كشتكاران.1381.ص121). كارآفريني توانايي‌هاي انباشته فردي را آزاد مي‌كند. نياز‌هايي مانند استقلال و اتّكا به نفس نمونه‌هايي هستند كه با توسعه كارآفريني در افراد امكان بروز پيدا مي‌كنند. بر اساس تحقيقات انجام شده در ميان خانوار‌هاي كشور انگلستان افراد در كنار انگيز‌‌ه‌هاي مادي مانند پول و سمت، كارآفريني را راهي براي ارضاي برخي نياز‌هاي معنوي خود مانند آزادي، استقلال و كسب جنب و جوش در زندگي انتخاب مي‌كنند (گزارش منتشر شده توسط اتحاديه اروپا، سال 2003 /نقل از سايت موسسه خانه پژوهش نوانديش). 

كارآفريني بعنوان جوهرة رويش سيستم اقتصادي:

كارآفريني موتور توسعه‌ي اقتصادي است. آن‌چه كارآفرينان مخاطره‌جو انجام‌‌‌ مي‌دهند نوعي "تخريب خلاق" در نظام اقتصادي و ايجاد ساختارها و مناسبات اقتصادي جديد است.كارآفريني طبق مدل توسعه اقتصادي « شومپيتر  »‌، ‌تخريبِ خلّاق  است كه به عنوان يك نيروي برانگيزاننده در توسعة  اقتصادي جامعه، لازم و ضروري است (كوراتكو و هاجتس / نقل از احمدپور، 1380، ص10). تخريب خلاق در واقع همان قدرت جوانه زدن است، جوانه¬هاي كه طراوت و شادابي را به سيستم اقتصادي باز مي¬گرداند. تداوم حيات اقتصادي را فراهم مي¬كند. چنانچه اين توان از يك سيستم اقتصادي سلب شود، اگرچه بالاترين توان را نيز داشته باشد، بالاخره از بين خواهد رفت. تنها راه تداوم حيات اقتصادي كارآفريني است.

كارآفريني فرايند خلق ارزشها  است:

 كارآفرين با عمل خود سه ارزش را خلق مي كند.

1         ارزش اقتصادي (ثروت): كارآفريني فرايند خلق و توزيع ثروت در اجتماع است.

2         ارزش اجتماعي: كارآفرين با كار خود از يك سو به تقاضا هاي افراد اجتماع جواب ميدهد و از سوي ديگر باخلق ثروت، رفاه و آسايش را به اجتماع ارزاني مي دارد و اين¬ها خود ناشي از حس احترام و ارزش براي ديگران مي باشد.اگر نتوان گفت كه انگيزه اوّليه كارآفريني پاسخ به نيازهاي اجتماعي است، امّا تداوم كارآفريني وابسته به اين امر مي باشد.

3         ارزش وجودي (خلق معناي زندگي): مكتب معني درماني براي معنا بخشيدن به زندگي سه راه را پيشنهاد مي‌كند.  يكي از اين راهها عبارتست از خلق چيزي در جهان، كه كارآفريني اين فرايند را فراهم مي¬كند.

 

 

 

بيان مساله:

 از ديدگاه كتل شخصيت چيزي است كه امكان پيش بيني آنچه را كه شخص در يك موقعيت معين انجام خواهد داد مي¬دهد (كتل /نقل از شولتز ترجمه سيد محمدي).

هدف از مطالعه شخصيت و ويژگي¬هاي شخصيتي، پيش بيني كردن رفتار است. يعني پيش بيني كردن آنچه يك فرد در پاسخ به يك موقعيت معين انجام خواهد داد. تنها زماني كه ما صفات يك نفر را بشناسيم مي¬توانيم پيش بيني كنيم كه آن شخص چگونه در يك موقعيت رفتار خواهد كرد.

رفتار فرد حاصل تعامل ويژگي¬هاي شخصيتي با شرايط و عوامل محيطي است. بدون شك رفتار همه انسانها از شرايط اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي آنها  ناشي مي¬شود. آنچه مهم است اينست كه جنبه فاعليت به كدام بخش مربوط مي¬شود؟ در پس رفتارهاي جديد معمولاً فاعليت به ويژگيهاي شخصيتي و برداشت فرد از آن موقعيت بر مي¬گردد. در كارآفريني نيز چنين شرايط حاكم است. به طوري كه دانلد اف  در اين زمينه چنين بيان مي¬كند: بازاريابي مهم است؛ امور مالي حائز اهمّيت است؛ حتي كمك به نهادهاي عمومي نيز اهمّيت دارد. ولي هيچ يك از آنها به تنهايي باعث ايجاد كارهاي جديد نمي‌شوند. از همين رو به شخصي نياز داريم كه در ذهن او،‌ كليه حالات ممكن گرد هم آورده شوند، باور داشته‌باشد. براي اين موارد به يك ديدگاه روان‌شناختي حقيقي از كارآفريني نوين نياز است (دانلد اف.ريچارد ام، ترجمه عامل محرابي.1383 .ص128).

با پررنگ شدن نقش كارآفرينان در توسعه اقتصادي، روان¬شناسان با هدف ارائه نظريه¬هايي مبتني بر ويژگيهاي شخصيتي و همچنين با تفاوت قائل شدن بين كارآفرينان با مديران و غير كارآفرينان، به بررسي ويژگيهاي روانشناختي كارآفرينان پرداختند ( فرن هام  1994/به نقل از احمدپور 1380).

شناسايي ويژگي¬هاي شخصيتي كارآفرينان از اهمّيت خاصي برخوردار مي¬باشد. براي ترويج و پرورش صفت كارآفريني در اجتماع نيازمند شناخت ويژگيهاي شخصيتي و روان شناختي مؤثّر در امر كارآفريني مي¬باشيم. هدف اين تحقيق نيز بررسي ويژگيهاي شخصيتي و روان شناختي مؤثّر در كارآفريني است. به همين منظور پنج ويژگي شخصيتي و روان شناختي در نظر گرفته شده است، و به بررسي و مقايسه اين پنج ويژگي دربين كارآفرينان و افراد عادي پرداخته¬ايم. اين پنج ويژگي عبارتند از:

 

 

 

 

         خودپنداره :

خوپنداره ارزيابي كلي فرد از شخصيت خودش است. اين ارزيابي ناشي از ارزيابيهاي ذهني است كه معمولاً از ويژگي‌هاي رفتاري خود به عمل مي‌آوريم. در نتيجه، خوپنداره ممكن است مثبت يا منفي باشد (فرهنگ توصيفي اصطلاحات روانشناسي،برنو،ترجمه ياسايي وطاهري.1370. ص109).

         باورهاي خودكارآمدي :

 منظور از باورهاي خود كارآمدي، باورهاي شخص درمورد توانايي براي كنار آمدن با موقعيت‌هاي متفاوت (فرهنگ روانشناسي و روان پزشكي،پورافكاري.1373.ص1364).

         منبع كنترل :

 منبع¬كنترل، به انتظار تعميم يافته در مورد تقويت‌هايي اشاره مي‌كند كه تحت كنترل دروني          بيروني هستند. افراد بين اين دو جهت‌گيري قرار مي‌گيرند. در يك طيف افراد داراي كنترل دروني قرار دارند كه معتقدند تقويت¬ها با تلاش شخصي، توانايي و ابتكار تعيين مي‌شود. در طرف ديگر، افراد داراي كنترل بيروني هستند كه معتقدند تقويتها توسط افرادي ديگر، ساختارهاي اجتماعي، شانس يا سرنوشت تعيين مي‌گردد (راتر، 1966به نقل از گوردن اي ،ترجمه غضنفري و يزداني،ص173).

         خلّاقيت :

خلّاقيت عبارت است از فرايندهاي ذهني كه منجر به يافتن راه¬حل¬ها، ايده¬ها، مفهوم سازيها، شكلهاي هنري، تئوريها و فرآوردهايي مي¬شود كه بي همتا و تازه هستند (لغت نامه روانشناسي پنگوئن به نقل از فيض بخش،1381،ص12).

         هوش هيجاني :

گلمن(2001) هوش هيجاني را مهارتي مي¬داند كه دارندة آن مي¬تواند از طريق خودآگاهي، روحيات خود را كنترل كند؛ از طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد؛ از طريق همدلي، تاثير آنها را درك كند  و از طريق مديريت روابط به شيوه¬اي رفتار كند كه روحية خود و ديگران را بالا ببرد (به نقل ازخائف الهي، دوستار.1382.ص54). 

 

 

 

هدف پژوهش

اين پژوهش در پي شناخت ويژگي¬هاي روان¬شناختي و شخصيتي مؤثر در امر كارآفريني مي¬باشد. براي دست¬يابي به اين هدف محقق پنج ويژگي شخصيتي و روانشناختي را مشخص نمود و به امر ارزيابي آن در افراد كارآفرين و مقايسه آن با افراد عادي پرداخته است.

 

اهمّيت موضوع تحقيق :

مطالعه كارآفريني نوين با خصوصياتي منطقي ويژگيهاي روان¬شناختي «كارآفرينان» آغاز شد. با گذشت سال‌ها تعداد بيشتري از ويژگي¬هاي شخصيت شناسي كنار گذاشته‌اند، رد شده‌اند، يا حداقل به طور نامؤثر مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتيجه اين بود كه تقريباً به هر چيزي پرداخته شد. مگر فرد. شرايط اقتصادي مهم هستند، بازاريابي مهم است؛ امور مالي حائز اهمّيت است؛ حتي كمك به نهادهاي عمومي نيز اهمّيت دارد. ولي هيچ يك از آنها به تنهايي باعث ايجاد كارهاي جديد نمي‌شوند. از همين رو به شخصي نياز داريم كه در ذهن او،‌ كليه حالات ممكن گرد هم آورده شوند، باور داشته ‌باشد. براي اين موارد به يك ديدگاه روان‌شناختي حقيقي از كارآفريني نوين نياز است (دانلد اف، ريچاردام، ترجمه عامل محرابي،1383،ص128).

 به دلايل ذيل شناخت ويژگي¬هاي روان¬شناختي و شخصيتي كارآفرينان از اهمّيت ويژه¬اي  برخوردار مي¬باشد.

1         شناخت افراد مستعد كارآفريني:

براي چنين شناختي بايد ويژگي¬هاي مرتبط با كارآفريني را شناسايي كرد. داشتن ويژگي¬هاي خاص روان¬شناختي و شخصيتي از ملزومات كارآفريني است توسعه كار آفريني نيازمند تربيت افراد كار آفرين مي‌باشد. در سرتاسر دنيا مراكز مختلفي براي آموزش و آماده كردن افراد جهت كارآفريني وجود دارد. يكي از راههاي سريع در آموزش كارآفريني اينست كه افرادي را كه بصورت بالقوه از روحيه كارآفريني برخور مي¬باشند شناسايي نموده و سپس امكانات لازم را جهت به فعليت رساندن آنها را فراهم ¬نمايند.

2         توسعه و تشويق بينش كارآفريني:

در تربيت كارآفرين دو عامل مدّ نظر مي‌باشد؛ كه يكي ازاين عوامل رويكرد شناخت ويژگي¬هاي روان¬شناختي و رفتار كارآفرينانه فرد مي¬باشد. در اين ديدگاه، ويژگي¬هاي كارآفرينان را براي فرد بيان كرده و راه‌هاي كسب اين توانمندي‌ها و ويژگي¬ها را به او نشان مي‌دهند تا فرد تشويق شود و با كسب توانايي‌هاي فردي دست به فعّاليت‌هاي كارآفرينانه بزند. به عبارتي با اين عامل، بذر را تقويت مي‌كنند و با شيوه‌هاي اصلاح نباتات كاري مي‌كنند كه اين بذر در هر خاك و شرايط سخت جوي رشد كند و بتواند در عرصه رقابت دوام آورده و پايدار بماند (سعيدي كيا،1382،ص133).

3         ساخت وتهيه آزمونهاي روان شناختي معتبر در زمينه كارآفريني:

براي ساخت يك آزمون معتبر در زمينه كارآفريني بايد از ويژگيهاي مؤثر در اين امر اطلاع داشته باشيم. 

دلائل ضرورت تهيه آزمونهاي كارآفريني:

1        3  امروز يكي از مهمترين اولويتهاي حرفه¬اي شناخت كارآفرينان بالقوه مي¬باشد. چراكه اين افراد را مي¬توان با سرمايه گذاري اندكي به كارآفرينان موفقي تبديل نمود.

2        3 شناخت افرادي با ويژگيهاي كارآفريني براي سازمانها و شركتها يك امر حياتي است. زيرا با شناسايي اين افراد و قرار دادن آنها در جايگاه مناسب مي¬توان ميزان بهره وري سازمان را بسيار بالا برد. برعكس اگر چنين افرادي شناسايي نشوند و همانند سايرين با آنها برخورد شود نه تنها در پيشبرد اهداف مؤثر نمي¬باشند بلكه به صورت ناخودآگاه به مانع تبديل مي¬شوند. با يك آزمون مناسب  به راحتي مي¬توان چنين افرادي راشناسايي  نمود.

 

4         مشاورة كارآفريني:

توجه به مشاوره كارآفريني يك ضرورت جدي در امر توسعة كارآفريني مي¬باشد. يك مشاور كارآفريني بايد به صورت كاملاً تخصصي از ويژگيهاي فردي موثر در امركارآفريني اطلاع داشته باشد. اين امر مستلزم شناخت ويژگيهاي موثر دركارآفريني است. 

شكل گيري مشاورة روان شناختي كارآفريني بنا به دلائل ذيل ضروري مي¬باشد.

1        4 بسياري از افراد دست به فعّاليت كارآفرينانه مي¬زنند، امّا متأسفانه تعداد كمي موفق مي¬شوند. پس اگر مشاورين متخصص در امر مشاوره روانشناختي با گرايش كارآفريني وجود داشته باشند، مي¬توانند تأثير گذار باشند. و ميزان موفّقيت تلاشهاي كارآفرينانه را افزايش دهند.

2        4 بسياري از كارآفرينان در زندگي حرفه¬اي خود دچار مشكل مي¬شوند و ممكن است روند فعّاليت آنها را سد نمايد. در اين لحظات وجود مشاوري كه به كارآفريني نيز آگاه باشد. بسيار مي¬تواند مثمر ثمر باشد.

3        4 با توجه به مدل رشد كارآفريني كه در اين تحقيق ذكر شده است. ممكن است كه كارآفرين در هر مرحله¬اي  از اين رشد دچار مشكل شود و از ادامه فعّاليت منصرف شود امّا با وجود يك مشاور آگاه به اين تحول و مسائل مربوط به آن، مي¬تواند كارآفرين را در  اين مسير ياري و هدايت نمايد.

 

5        توجه به اين ويژگي¬ها در تدوين متون و منابع آموزشي كارآفريني :

اين امر زماني محقق مي¬شود كه اين ويژگيها قبلاً شناسايي شده باشند. مدتي است كه تشكيل كارگاهاي آموزشي در زمينه كارآفريني بسيار رايج شده است، زماني اين كارگاها بيشترين بازدهي را خواهند داشت، كه به اين ويژگي¬ها توجه شود.

 

فرضيه هاي پژوهش

در پژوهش حاضر فرضيه¬هاي زير آزمون شده¬اند. 

فرضيه اصلي:

بين كارآفرينان  و افراد عادي  از لحاظ  ويژگيهاي شخصيتي و  روان شناختي  تفاوت  وجود دارد .

 فرضيه هاي فرعي:

1         بين ميزان هوش هيجاني كارآفرينان و افراد عادي تفاوت  وجود دارد.

2         بين ميزان خلّاقيت كارآفرينان و افراد عادي تفاوت  وجود دارد.

3         بين ميزان خودكارآمدي كارآفرينان و افراد عادي تفاوت  وجود دارد.

4         بين ميزان خودپنداره كارآفرينان و افراد عادي تفاوت  وجود دارد.

5         بين منبع كنترل كارآفرينان و افراد عادي تفاوت  وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

متغيرهاي پژوهش

متغييرهاي پژوهش حاضر عبارتند از:

متغيرپيش بيني كننده:

متغير پيش¬بيني¬كننده به متغيري گفته مي¬شود كه از طريق آن متغير ملاك، تبيين يا پيش بيني مي¬شود. متغير پيش¬بيني¬كننده، متغير پيش فرض است به اين معني كه اين متغير مقدّمه و متغير ملاك نتيجه آن است. متغير پيش¬بيني¬كننده  متغيري است كه از پيش وجود دارد و فرض شده است كه بر متغير ملاك تأثير دارد.

در اين تحقيق  پنج ويژگي شخصيتي و روان شناختي مورد تحقيق، متغير پيش¬بيني        كننده مي¬باشند كه عبارتند از:

1         خودپنداره     2         خودكارآمدي   

3         منبع كنترل   4         خلّاقيت

5         هوش هيجاني

متغير ملاك:

متغيري است كه مشاهده يا اندازه گيري مي¬شود تا تأثير متغير پيش¬بيني¬كننده برآن معلوم و مشخص شود.

در اين تحقيق ويژگي و صفت كارآفريني به عنوان متغيرملاك در نظر گرفته شده است.

ويژگي و صفت كارآفريني (با توجه به اين¬كه هنوز ابزار استانداردي براي سنجش صفت كارآفريني ساخته نشده است، لذا در اين تحقيق از افرادي كه به عنوان كارآفرين ازسوي مراكزي نظير: سازمان همياري اشتغال، شركت گسترش كارآفريني وابسته به سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، موسسة پژوهشي خانة پژوهش نوانديش، نشريه انجمن كارآفرينان شناخته شده¬اند، استفاده شده است.

 

متغير كنترل:

متغيرهاي كنترل به عواملي گفته مي¬شوند كه تأثير آنها بر متغير وابسته (ملاك) توسط پژوهشگر خنثي يا حذف مي¬شود (دلاور،1379،ص45).

 متغيرهاي كنترل در اين تحقيق عبارتند از: سن جنس و ميزان تحصيلات.

اين متغيرها به دو شيوه در اين تحقيق كنترل شده¬اند:

الف: انتخاب گروه افراد عادي متناسب با گروه كارآفرينان از لحاظ متغيرهاي فوق. (شيوة همتا نمودن)

ب: شركت كنندگان به طور مستقل در هر گروه و بر اساس متغيرهاي فوق طبقه بندي شدند،  سرانجام تحليل داده¬ها مبني بر تأثير متغيرهاي فوق بر نتايج آزمونها مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

 

 

دانلود فایل

پاورپوينت بيمه تامين اجتماعي و بيمه هاي مربوط

پاورپوينت بيمه تامين اجتماعي و بيمه هاي مربوط

توضیحات:

پاورپوینت تامين اجتماعي و
بيمه هاي تامين اجتماعي مربوط به درس ماليه عمومي و خط مشي دولت ها در
24
صفحه در قالب
ppt و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

           

چکیده:

سابقه
تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشور در سال 1301 باز می گردد
که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که
عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت
خود را از دست می دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه ای، علیل و از کار
افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد.
در اولین اقدام، طرح تشکیل«صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال 1309 به تصویب دولت
رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین
احداث راه آهن پیش بینی کرد. در سال 1315 «نظام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای
کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.

 در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت.
طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه گران بودند، باید
دو صندوق شامل صندوق بهداشت( برای کمک به کارگر در مورد بیماری هایی که ناشی از کار
نباشد) و صندوق تعاون( برای کمک در امور ازدواج، عائله مندی، بیکاری، از کار افتادگی،
بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می دادند. در سال 1328، وزارت کار
رسماً تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوق به نام«صندوق
تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در
اواخر سال 1321 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه های اجتماعی
کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه
های اجتماعی کارگران» تأسیس شد.

 

 

 

 

فهرست مطالب:

1- تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران

2- تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران

3- نظام تأمین اجتماعی

4- وضعیت صندوق های بازنشستگی
در ایران

5- ساختار کلی نظام بازنشستگی
و تأمین اجتماعی در ایران

6- جمعیت تحت پوشش بیمه های بازنشستگی
ایران(در سال 95)

7- اهمیت سازمان تأمین اجتماعی

8- ساختار سازمان تأمین اجتماعی

9- ارکان سازمان تأمین اجتماعی

10- وظایف سازمان تأمین اجتماعی

11- افراد تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی

12- نرخ تأمین اجتماعی براساس
سهم کارفرا، بیمه شده وراثت

13- حامیت های سازمان تأمین اجتماعی

 

 


                 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

دانلود پاورپوینت با موضوع تركيب واحد هاي تجاري و  تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

دانلود   با موضوع تركيب واحد هاي تجاري و  تهيه صورتهاي مالي تلفيقي  دارای 83اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 83اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تركيب واحد هاي تجاري و  تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

1-تعريف تركيب واحدهاي تجاري
رويدادها  و فعاليتهائي كه در آن دو يا چند شركت تجاري و دارائيهاي خالص آنان تحت كنترل عمومي و در يك ماهيت حسابداري يگانه آورده مي شود
2-
چرا واحدهاي تجاري تركيب مي شوند
يكي از طرق بهبود نتايج عمليات و دسترسي به اهداف تعيين شده ، برقراري روابط مناسب تجاري و عملياتي يك واحد تجاري با واحدهاي تجاري ديگر مي باشد
3-روشهاي تركيب  واحدهاي تجاري
تركيب واحدهاي تجاري جداگانه در يك شخصيت حقوقي :
      –  ادغام
ب – تركيب علايق اقتصادي دو واحدي تجاري ضمن حفظ شخصيت حقوقي :
     – تحصيل سهام سرمايه
     –  تحصيل دارائي

 

       

دانلود فایل

بررسی آزمون هاي كنترل كيفي سرمهاي درماني

بررسی آزمون هاي كنترل كيفي سرمهاي درماني

در موسسه واكسن و سرم سازي رازي آزمون هاي مختلفي جهت تعيين سلامت و ايمني سرمهاي درماني تصفيه شده و ارزيابي دقيق عيار سرمها انجام مي دهند كه اين آزمون ها به طور كلي به دو گروه فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي تقسيم مي شوند.

آزمون هاي گروه اول شامل: اندازه گيري PH، وزن خشك، نيتروژن پروتئين (به دو روش كجلدال و بيوره) و غيره مي باشد.

آزمون هاي گروه دوم شامل: آزمون پيروژني، سلامت و ايمني، پوتنسي و غيره مي باشد.

   در اين بخش ما به دليل مقايسه نمونه به دست آمده و تصفيه شده توسط دستگاه دياليز با نمونه اي كه موسسه به روش سنتي دياليز مي كند آزمون هاي فوق را در شرايطي يكسان براي هر دو نمونه انجام داديم و نتايج را با هم مقايسه كرديم كه پاره اي از اين آزمون ها و نحوه اجراي آنها را شرح داده ايم.

به دليل اينكه آزمون هاي گروه اول (فيزيكو شيميايي) در حوصله اين پايان نامه و موضوع ارائه شده است لذا به ذكر اين آزمون ها و نحوه اجراي آنها بسنده شده است و آزمون هاي گروه دوم  كه بيشتر جنبه پزشكي دارند را فقط به ذكر يكي از آنها كه پوتنسي مي باشد اكتفا كرده‌ايم.

 

 

 

غلظت يون هيدروژن PH:

غلظت يون هيدروژن با پارامتر PH بيان مي گردد و در همه موارد به كمك PH متر الكترونيكي  اندازه گيري مي شود. لازم به ذكر است كه حدود قابل قبول PH براي سرمهاي درماني 2/7     4/6 مي باشد.

وزن خشك:                                                                                                                                 Total Solid

اساس آزمايش بر پايه قرار دادن 1 ميلي‌ليتر سرم در شرايط خلاء درون آون در دماي  37 براي مدت 24 ساعت و سپس توزين آن مي باشد.

نتيروژن پروتئين: (به روش كجلدال)                                  Protein Nitrogen Content

نيتروژن در مواد گوناگون تحقيقاتي، صنعتي، كشاورزي يافت مي شود. مثلا اين عنصر را مي توان در آمينواسيدها، پروتئين ها، داروهاي سنتزي، كودها، مواد منفجره، خاكها، آبهاي آشاميدني و رنگها يافت. بنابراين روش هاي تجزيه اي براي تعيين نيتروژن خصوصاً در مواد آلي از اهميت زيادي برخوردارند.

معمولترين روش براي تعيين نيتروژن مواد آلي، روش كجلدال است. اين روش بر پايه تتراسيونهاي خنثي شدن استوار است. اين روش، روشي ساده بوده و به تجهيزات خاصي نياز ندارد و نيز مي توان آن را به سهولت براي تجزيه معمولي تعداد زيادي نمونه به كار برد.

روش كجلدال، روش استانداردي براي تعيين مقدار نيتروژن در پروتئين، غلات، گوشت و ساير مواد زيستي است، چون پروتئين ها تقريباً حاوي درصد يكساني از نيتروژن هستند، لذا با ضرب اين درصد در يك عامل مناسب (25/6 براي گوشتها، 38/6 براي لبنيات، 7/5 براي حبوبات) مي توان درصد پروتئين نمونه را به دست آورد.

اين آزمايش روي نمونه هاي پلاسما و فرآورده نهايي به روش كجلدال انجام شده و مقدار نيتروژن نمونه به دست مي آيد.

 

دانلود فایل

تعيين بازده (yield) كارتريج هاي C7115A (1200) و Q2613(1300) و NT C2613(1300) و NT C5949(132

تعيين بازده (yield) كارتريج هاي C7115A (1200) و Q2613(1300) و NT     C2613(1300) و NT     C5949(132

تعيين بازده (yield) كارتريج هاي C7115A (1200) و Q2613(1300) و NT     C2613(1300) و NT     C5949(1320) بر طبق استاندارد جهاني ISO/IEE 19752       12

 

براي تعيين ميزان بازده (Yield) 4 كارتريج مورد تست قرار گرفتند.

1.             C7115 A(1200)

2.             Q2613(1300)

3.             NT     C2613(1300)

4.             NT     C5949(1320)

طبق استاندارد جهاني  ISO/ IEC 19752 اگر پرينتر سيگنالToner out يا Toner Low نداشته باشد ولي shake براي كارتريج در نظر گرفته شده باشد پايان عمر كارتريج (end of life) بعد از دو shake و در اولين Fade اتفاق مي افتد بدين ترتيب كه پرينت انجام مي شود تا اولين Fade ظاهر گردد. كارتريج تكان داده مي شود(shake اول) دوباره عمل چاپ ادامه مي يابد تا دومين Fade ظاهر گردد. براي بار دوم كارتريج تكان داده مي شود (shake دوم) و چاپ ادامه مي يابد تا سومين Fade ظاهر شود end of life در اين مرحله فرا مي رسد.

براي به دست آوردن بازده (Yield) تعداد صفحاتي را كه از زمان نصب كارتريج تا end of life چاپ شده اند شمارش كرده و به عنوان Yield در نظر مي گيريم.

Fade      پديده اي است كه به موجب آن كاهش قابل اخطار در رنگ نوشته ها اتفاق مي افتد روشني قابل توجهي به اندازة 3mm يا بيشتر به صورت جاي خالي در متن يا در جعبه هاي دور حاشيه كاغذ تست ايجاد مي شود و در همه تست ها، صدمين صفحه چاپ شده براي تعيين و مقايسه تغييرات رنگ نگه داشته مي شود.

Shake      تكان دادن كارتريج طبق دستورات داده شده در راهنماي استفاده كننده انجام مي شود.

Toner low      به معناي كاهش toner است و زماني كه در مقدار toner كاهش به وجود آيد يك سيگنال به وسيله پرينتر ارسال مي شود البته به اين معني نمي باشد كه سيستم از toner خالي شده است.

Toner out      هنگامي كه toner درون سيستم تمام شده باشد سيگنالي فرستاده مي شود و پرينتر قادر به عمل چاپ بدون مداخله استفاده كنند نمي باشد براي اين منظور سيگنال toner out فرستاده مي شود و عمل چاپ در پرينتر متوقف مي شود و پرينتر براي ادامه كار نياز به toner دارد.

End of life: زماني كه پرينتر پيغام toner out را مي فرستد end of life فرا رسيده است. اگر در طول تست عيبي در كارتريج به وجود آمد شماره آخرين صفجه چاپ شده در گزارش ثبت مي شود و علت نقص و عيب آن نوشته مي شود سپس كارتريج با يك كارتريج جديد جايگزين مي شود و تست ادامه مي يابد و در محاسبه بازده، كارتريج معيوب نبايد استفاده شود به حداقل 9 كارتريج تا زمان end of life نياز داريم.

اگر در طول تست مشكلي در پرينتر به وجود آمد بايد پرينتر را تعمير كرد يا پرينتر جديدي را جايگزين آن كرد و كارتريج جديد براي تست متوالي استفاده شود، شماره آخرين صفحه چاپ شده به وسيله كارتريج بايد ثبت شود و قيد شود كه به علت خرابي پرينتر، كارتريج جديد جايگزين شده است ولي اگر يك پرينتر در طول تست با شكلي مواجه شود كارتريج هاي كاملي كه بر روي موتور هستند هنوز براي شمارش معتبر هستند.

گزارش بازده كارتريج هاي مذكور در صفحات بعد نوشته شده است.

   

دانلود فایل

بررسی رابطه بین سبک هاي دلبستگی و منبع کنترل

بررسی رابطه بین سبک هاي دلبستگی و منبع کنترل

پایان نامه بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسفراین در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91


چکیده:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک هاي دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسفراین در رشته روان شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 بوده که از بین دانشجویان رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی یک نمونه 30 تایی به صورت تصادفی ساده شامل (10 پسر و 20 دختر) انتخاب و با پر کردن مقیاس دلبستگی (دلبستگی ایمن- اجتنابی و آشفته) و مقیاس منبع کنترل و اضطراب (کیفیت زندگی ترجمه محمد مجدیان) در این پژوهش شرکت کردند.
نتایج حاصله از طریق همبستگی پیرسون این طور به دست آمد که بین سبک دلبستگی ایمن با منبع کنترل رابطه اي وجود ندارد، و فرضیه اول رد شد. ولی فرضیه دوم : بین سبک دلبستگی اجتنابی و منبع کنترل رابطه معکوس وجود دارد. و فرضیه سوم : بین دلبستگی آشفته و منبع کنترل رابطه معکوس وجود دارد، تایید شد.
واژگان کلیدي: نظریه دلبستگی، سبکهاي دلبستگی، منبع کنترل

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (کلیات)
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه ها
فصل دوم (پیشینه)
پیوستگی به عنوان نقش پذیري(درکودکان)
مبناي نظري دلبستگی
اساس زیستی نظریه دلبستگی
تعریف دلبستگی
هدف بالبی
نظریه دلبستگی
اهمیت نظریه دلبستگی
مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی
حساسیت و کیفیت دلبستگی
نظام دلبستگی
مدل هاي فعال ساز درونی
نظام کاووشی
دلبستگی و کاوشش در سراسر چرخه زندگی
اهمیت رفتار حساس
ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر
نظریه روان تحلیلگري
نظریه رفتار گرایی
نظریه کردار شناسی
پژوهش هاي هارلو
علایم دلبستگی
تداوم الگوهاي دلبستگی
چهارچوب تکاملی نظریه دلبستگی
مراحل دلبستگی
ارزیابی دلبستگی و انواع آن
شیوه هاي جدید ارزیابی دلبستگی کودکان
طبقه بندي کیفیت دلبستگی
عوامل موثر بر دلبستگی ایمن
سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی
دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد
سبک هاي دلبستگی و نوجوانی
دلبستگی در بزرگسالی
سبک دلبستگی و تحول در گستره حیات
منبع کنترل و یادگیري اجتماعی
مفاهیم اساسی وپایه اي نظریه راتر
ارتباط منبع کنترل و سبک هاي اسنادي
فصل سوم (روش پژوهش)
جامعه آماري ونمونه
فصل چهارم (یافته هاي تحقیق)
فصل پنجم (نتایج)                                      
بحث و نتیجه گیري                                    
محدودیت هاي پژوهش                                   
منابع  
فهرست جداول و نمودارها                                       
پیوست (پرسشنامه سبک هاي دلبستگی، آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل،

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

کلید آزمون منبع کنترل)

 

دانلود فایل

روشهاي اجراي گود و سازه هاي نگهبان

روشهاي اجراي گود و سازه هاي نگهبان

دانلود   در مورد انواع روش هاي پايدارسازي گود،

در قالب pdf و در 65 صفحه، شامل:

1- شيب پايدار
2- شيب پلكاني – پله اي
3- مسلح سازي به روش ميخ گذاري
4- المان قائم و مهار گذاري (سولجر – انكراژ)
5- دوخت به پشت به كمك مهار و بلوك بتني – فلزي
6- ديواره ديافراگمي
7- مهار متقابل با المان فشاري و تيرك از جلو
8- اجراي شمع
9- سپر كوبي
10- اختلاط عمق يا تزريق با فشار بالا
11- ساخت از بالا به پايين
12- اجراي ريز شمع
13- ساخت به روش جزيره اي
14- خاك مسلح
15- اجراي خرپا

 

دانلود فایل

آموزش مهارت هاي زندگي و بررسی نقش و اهمیت مشاوره

آموزش مهارت هاي زندگي و بررسی نقش و اهمیت مشاوره

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    18  

 

 

 

مقدمه:

آدمي در مسير تكاملي خود مالك منابع و وسائلي براي زندگي مؤثر است ، اوست كه مي‌تواند خود را در زمان حال تجربه كند و گذشته و آينده را از طريق به ياد آوردن و پيش بيني وقايع به تجربه در آورد.

خداوند متعال نيز آدمي را آگاه و مسئول آفريده است تا بتواند از طريق آگاهي هاي خود ، قادر به انتخاب باشد و مسئوليت  رفتارهاي نهان و آشكار خود را بپذيرد و توانائي آن را به دست آورد كه پاسخ هاي  مناسبي به محرك هاي دروني و بيروني خود ارائه نمايد و به عنوان موجودي متكامل شامل جسم ، هيجانات، افكار ، احساسات و ادراكات در محيطي مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بكوشد و خود را به شكوفائي برساند ( 1)

براي دستيابي به فضائل ، موانع و دردها و رنج ها ی فراوانی در برابر انسان است .اگر آدمي بتواند بر مشكلات خود فائق آيد و از سدهاي پيش راه بگذرد ، نگهداشتن و پايداري فضيلت‌هاي به دست آمده را آسان از دست نمي دهد و چنان چه فرزندان ما به اين حكمت زيبا در كسب فضائل آگاه شوند قطعاً در بردباري و شكيبائي ها استوارتر خواهند بود.

نقش مشاور نيز در اين مسير تكاملي نقشي حساس و مؤثر است ، آگاه كردن آدمي به چگونگي مقابله و مبارزه با مشكلات ، پشتیبانی و حمایت از مراجعان و تقويت روحيه و بالا بردن ظرفيت هاي احساسي و رواني آنان از نكات ممتاز كاركرد او در کمک به كسب فضائل است و تلاش هاي او در جهت تقويت خود باوري ، اعتماد به نفس و استقلال زمينه هاي تكامل و تقرب آدمي را به منبع والاي پاكي ها فراهم خواهد نمود.

 تعريف مهارت هاي زندگي :

مهارت هاي زندگي عبارتند از: مجموعه اي از توانائي ها كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي آورند ، اين توانائي ها فرد را قادر مي سازند كه مسئوليت هاي نقش اجتماعي خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران با خواست ها ، انتظارات و مشكلات روزانه ، به ويژه در روابط بين فردي به شكل مؤثري روبرو شود ( 2)

انسان در تعاملات حياتي خود با محيط اجتماعي واجد صفاتي خاص مي شود . مهم ترين تأثيراتي كه محيط زندگي بر رفتار به جاي مي گذارد از طريق احساسات و عواطف است و همين ها است كه نگرش آدمي را تحت تأثير قرار داده ، تغييراتي اساسي را رقم خواهد زد و نهايتاً‌ در اين تعاملات آدمي تجربياتي را كسب مي كند که پس از تكرار و تمرين  رفتارها ، مهارت هائي را به وجود مي آورد.

پژوهشگران معتقدند تعدادي از مهارت هاي كسب شده پايه فعاليت هاي مربوط به ارتقاي بهداشت روان را سبب خواهد شد.

 

تأثير مثبت مهارتهاي زندگي:

مهارتهاي زندگي شخص را قادر  مي سازند تا دانش ، نگرش و ارزش هاي وجودي خود را به توانائي هاي واقعي و عيني تبديل كند و بتواند از اين توانائي ها در استفاده صحيح تر نيروهاي خود بهره گيرد و زندگي مثبت و شادابي را براي خود فراهم سازد.

شخصي كه از مهارتهاي زندگي در مراوده و ارتباط با ديگران كمك مي گيرد به احراز موفقيت‌هاي ذيل نائل خواهد شد

الف : قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنيت  نسبت به گفتار ديگران

ب : انجام  بموقع  كار با توجه به شرايط زمان و مكان

ج : برنامه ريزي و كوشش در امور مفيد و دوري از هر كار بي فايده 

د : راز داري و كنترل گفتار

هـ : برداشت واقع بينانه از جهان و عبرت آموزي از وقايع تاريخ گذشته (3) 

و : تقويت خود پنداره و اتكاء به نفس

ز : استفاده از ظرفيت ها و كنش هاي هوش

 

 

دانلود فایل

بررسي سيستم هاي تزريق سوخت بنزين در موتورهاي جرقه اي

بررسي سيستم هاي تزريق سوخت بنزين در موتورهاي جرقه اي

چكيده

 اين مقاله به بررسي سيستم هاي تزريق سوخت بنزين در موتورهاي جرقه اي پرداخته است كه از دير باز مورد توجه سازندگان خودرو بوده است ودر اين راستا فعاليتهاي زيادي انجام شده است كه منجر به توليد انواع سيستمهاي سوخت رساني بنزيني انژكتوري Jetronic شده است .

مقدمه :

موتورهاي انژكتوري با سيستم سوخت تزريقي ابتدا براي موتورهاي ديزلي اختراع شد و توسط آلماني ها و به دستور هيتلر اصلاح گرديد تا بتواند مورد استفاده موتور هواپيما هاي ارتش هيتلري قرار گيرد .

مي توان گفت كه موتور كاربراتوري به نمونه انژكتوري برتري و ارجعيت دارد . ولي عدم استفاده از كاربوراتور و انتخاب انژكتور توسط آلماني ها به اين دليل بود كه استفاده از كاربوراتور در هواپيما در مناطق نامناسب تمايل زياد به توليد يخ دارد وهمچنين امتياز ديگر انواع انژكتوري تاثير ناپذير بودن عملكرد آن در حين انجام مانورهاي جنگي خطر ناك بود .

تبديل يك سيستم انژكسيون ديزل به سيستمي كه بنزين استفاده كند كاري بس مشكل است چون سوخت گازوييل كه يك روغن سبك وزن مي باشد باعث مي شود كه نوعي روغن كاري بين پمپ ها و سيلندر هاي سيستم انژكتوري انجام شود . در مقابل ، بنزين سوختي بي نهايت خشك است وبه كلي فاقد هر گونه قابليت روغن كاري مي باشد . بنابراين در تبديل از گازوييل به بنزين نياز به يك تحقيق بسيار دقيق در زمينه فلزهاي مورد استفاده در ساختمان پيستون ها و سيلندرها دارد كه نتيجه چنين عملي گران شدن هزينه ساخت مي باشد .

تزريق سوخت بنزين در موتورهاي جرقه اي بيشتر در مانيفولد هوا يا روي سوپاپ ورودي و بندرت در داخل سيلندر انجام مي شود .

مزاياي سيستم تزريقي عبارتست از :

1      راندمان حجمي زياد موتور

2      مصرف سوخت ويژه قابل قبول موتور

3      گشتاور زياد موتور با دور كم

4      احتراق كامل

5      شتاب گيري سريع موتور

سيستم هاي Jetronic موجود :

•              K     Jetronic

•              KE     Jetronic

•              KE3     Jetronic

•              L      Jetronic

•              LE     Jetronic

•              LH     Jetronic

•              Mono     Jetronic

•              Mono     Motronic

•              Motronic 4.1

•              Motronic 1.5

•              Motronic 1.7

•              Motronic 2.8.1

آشنايي با سيستم هاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري و مزاياي استفاده از تکنولوژي هاي جديد سوخت رساني در خودرو

سيستم سوخت رساني براي خودرو به مانند دستگاه گوارش و دستگاه تنفسي براي بدن انسان ضروري و بسيار حساس است که بايستي انرژي لازم براي استفاده و کار خودرو را فراهم سازد . اما اين سيستم‌هاي سوخت رساني چگونه چنين کاري را انجام ميدهند ؟ بر چند نوع هستند ؟ مزايا و معايب اين نوع سيستم‌ها چيست ؟ چه نوع سيستمي براي خودرو اقتصادي تر و مناسب تر است ؟ و . . . ده‌ها سئوال ديگر که ممکن است براي همه ي کساني که به نوعي با خودرو سر و کار دارند پيش آيد . از سال 1383 ساخت خودرو هاي سواري کاربراتوري تقريبا به حالت تعليق در آمده است و شرکت ها تنها مجازند از سيستم هاي انژکتوري براي محصولات خود استفاده کنند . حال آنکه تعدادي از رانندگان قديمي خودرو همچنان بر استفاده از خودروهاي کاربراتوري اصرار مي ورزند . اصلا کاربراتور و انژکتور چه تفاوتي با هم دارند ؟ چه کاري انجام مي دهند ؟ و کداميک بر ديگري ارجحيت دارد ؟ و . . . سئوالات مشابه ديگر . در اين نوشتار سعي داريم به صورت اختصار با هر دو نوع سيستم سوخت رساني آشنا شويم و در نهايت با مزايا و معايب هر دو آشنايي پيدا کرده تا بتوانيم به درستي در خصوص استفاده از اين سيستم ها در خودرو تصميم گيري نماييم .

کاربراتور چيست ؟

کاربراتور مهم ترين قطعه در سيستم هاي سوخت رساني کاربراتوري است . وظيفه ي اصلي کاربراتور تهيه مخلوط مناسبي از هوا و سوخت براي شرايط مختلف کار موتور مي باشد . يک کاربراتور بايستي خواسته هاي زير را برآورده سازد :

1 . تهيه مخلوط صحيح هوا و سوخت براي شرايط مختلف کار موتور در زماني بسيارکوتاه

2 . مصرف کم سوخت در وضعيت کار عادي موتور

3 . امکان تامين حداکثر قدرت در حالت بار کامل

4 . روشن شدن موتور در هر درجه حرارت و کارکرد منظم آن در حالت دور آرام

5 . پايداري تنظيم هاي انجام يافته بر روي کاربراتور براي يک مدت طولاني و امکان تنظيم ها با توجه به شرايط کاري موتور

6 . سادگي ، قابليت اطمينان و دوام

7 . سهولت تعمير و نگهداري

 

دانلود فایل

بررسی لوله هاي پلي اتيلن و کاربرد انها در شبکه ی گاز رسانی

بررسی لوله هاي پلي اتيلن و کاربرد انها در شبکه ی گاز رسانی

 فایل کامل بررسی لوله هاي پلي اتيلن و کاربرد انها در شبکه ی گاز رسانی
در قالب فایل word و متشکل از 32 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

مقدمه 
در حدود سالهاي 1950 به دليل كمبود منابع فلز و نيز مشكلات  استفاده از مصنوعات‌ فلزي‌ نظير  حمل و نقل ،‌خورديگ‌و جوشكاري و سبب  مطالعه جهت جايگزيني‌ محصولات به جاي فولاد شد اولين جايگزين‌ها pvc بودند از  اين پس بحثي به نام پليمر‌ها آغاز شد.
پلي‌‌اتيلن‌ كه نوعي پليمر است و با فرمول ساختماني‌  C2H4- C2H4-C2H4 مي‌باشد كه استفاده از اين لوله‌ها حداكثر‌ كشورها معمول شده است.

دانلود فایل

پاورپوینت آناليز رياضي 2 (انتگرال هاي ريمان‌ ــ استيلتيس)

پاورپوینت آناليز رياضي 2 (انتگرال هاي ريمان‌ ــ استيلتيس)

دانلود   با موضوع آناليز رياضي 2 (انتگرال هاي ريمان‌ ــ استيلتيس)
دارای 282 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
282 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

جايگاه درس :
آناليز رياضي 2 درس اصلي تخصصي والزامي رشته رياضي ميباشد.
اين درس در دوره كارشناسي ارشد آمار نيز تدريس ميشود.
اين درس پيش نياز آناليز رياضي 3و پيش نياز آن اناليز رياضي 1 است.

هدف هاي كلي
در اين درس انتگرالهاي ريمان استيلتيس به عنوان تعميم انتگرال ريمان ارايه ميشود.
انتگرالهاي ناسره و توابع با تغيير كراندار از ديگر موضوعات اين درس مي باشد.
دنباله ها وسري هاي توابع وبررسي خواص آنها وسپس مطالعه سري هاي فوريه وسري هاي     تواني وتوابع خاص مانند تابع گاما از ديگر موضوعات مورد مطالعه اين درس مي باشد.

هدف هاي رفتاري
پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد.
1 ‌. يك افراز براي بازه را تعريف نماييد.
2. مجموع هاي بالايي و پاييني يك تابع روي را تعريف نماييد.
3. انتگرالهاي بالايي و پاييني براي يك تابع را روي يك بازه تعريف نماييد.
4. انتگرال ريمان استيليتيس يك تابع روي يك بازه را تعريف نماييد .
5. شرط ريمان را براي يك تابع روي يك بازه تعريف نماييد.
6.خواص انتگرال ريمان استيليتيس را بيان و اثبات نماييد.
7. رابطه انتگرال پذيري ريمان ايتيليتيس را با مشتق پذيري بيان كنيد .
8. قضاياي اساسي براي انتگرال ريمان استيليتيس را بيان كنيد .
9.انتگرال گيري به روش جز به جز را انجام دهيد.

 

             

دانلود فایل

مبانی نظری بحران اقتصادی،انواع بحران اقتصادی، زمينه هاي بحران در باراهاي مالي

مبانی نظری بحران اقتصادی،انواع بحران اقتصادی، زمينه هاي بحران در باراهاي مالي

  بحران اقتصادی،انواع بحران اقتصادی، زمينه هاي بحران در باراهاي مالي، نظريه هاي بحران مالي دارای 78 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

2-1-مقدمه    7
2-2-تعريف بحران  اقتصادی     8
2-3-انواع بحران اقتصادي    9
2-3-1- بحران مالي      9
2-3-2-  بحران بانكي     9
2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي     10
2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي     11
2-3-5- بحران هاي گسترده¬تر اقتصادي     11
2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي    12

عنوان                                                                                                                             صفحه
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي    12
2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي    14
2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها    15
2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي    16
2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي    17
2-4-6-  اكوپاتي    17
2-4-7-  بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي    18
2-5-نظريه هاي بحران مالي    19
2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران    19
2-5-2- نظريه مارکس    19
2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري .    20
2-5-3- نظريه مکتب اطريشي    22
2-5-4- نظريه مينسكي    26
2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ     27
2-5-6-مباني نظري بحران مالي    28
2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي    32
2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )    35
2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929    36
2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987    38
2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989    39
2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000    40
2-6-7-بحران 2008-2007    40
2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران    42

عنوان                                                                                                                             صفحه
2-8-مروري بر مطالعات پيشين    52
2-8-1- مطالعات داخلي     53
2-8-2- مطالعات خارجي     54
2-9-خلاصه فصل    76

2-1-مقدمه
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي  وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران¬هاي اقتصادي در دنيا نشان¬دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي¬باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران¬ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين  95-1994 و بطور جدي¬تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين¬المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين  مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد.مثلاًدر حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998)  درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولاً براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند . در ايران نيز نادري در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنين سيستمي را براي اقتصاد ايران تبيين نمايد. در اين فصل ابتدا به تعريف بحران و انواع بحران¬ها، سپس به تئوري-هاي بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سيستم هشداردهنده، پيشينه آن و روشهاي تحقيق پرداخته خواهد شد.
2-2-تعريف بحران اقتصادي

در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ….. بیش از  دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است.  لذا هر چقدر این متغیر های  بحرانی و یا ترکیبی از آنها توانایی تاثیرگذاری بالاتری در اقتصاد داشته باشند منجر به بروز بحران های شدیدتری در کل اقتصاد خواهد شد (کامینسکای و سایرین، 1997). کیبریتچی اوغلی به صورت زیر به تشریح جزئیات بحران اقتصادی پرداخته است:


 

                     

دانلود فایل

بررسی خوردگي، زيان‌ها و روش‌هاي كنترل آن و مروری بر آمار خسارت هاي ناشي از خوردگي در ایران و

بررسی خوردگي، زيان‌ها و روش‌هاي كنترل آن و مروری بر آمار خسارت هاي ناشي از خوردگي در ایران و

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:   17

 

 

 

يكي از مشكلاتي كه تمامي صنايع كم ¬و بيش با آن روبه¬رو هستند، مسئله خوردگي است. آمار و ارقامي كه از خسارت¬هاي ناشي از خوردگي گزارش شده است، تلاش جدي براي مقابله با اين پديده نامطلوب را ضروري مي¬ سازد.

خوردگي نه ¬تنها باعث اتلاف ماده و انرژي مي¬گردد و بنابراين سبب وارد نمودن ضرر و زيان اقتصادي مي¬شود، بلكه با وارد نمودن آسيب¬هاي انساني و حتي جاني و يا زيست¬محيطي، اثرات تخريبي خود را چند برابر مي       كند.

مطلب زير كه از كتاب "خوردگي ميكروبي" نوشته "مهندس رضا جواهر دشتي" مي¬باشد، به ذكر نمونه¬هايي از هر كدام از موارد فوق الذكر مي¬پردازد:

اتلاف ماده و انرژي:

بر اساس آمارهاي بين¬المللي در هر 90 ثانيه يك تن فولاد در اثر خوردگي ازبين مي¬رود. همان¬طور كه مي       دانيم يكي از مسائلي كه در طراحي در نظر گرفته مي¬شود، انديشيدن و به كارگيري فاكتورهاي اضافي در طراحي مي¬باشد مثلاً ضخيم¬تر گرفتن بدنه كشتي¬ها و يا لوله¬ها نمونه¬اي از آن است. اگر لوله¬اي به قطر 8 اينچ فولاد به اندازه مسافت تقريبي تهران        همدان در مقابل خوردگي محافظت شود، ضخامت آن به جاي 332/0 اينچ مي¬تواند به 25/0 اينچ تقليل يابد و اين يعني صرفه¬جويي 3700 تن فولاد و افزايش ظرفيت داخلي لوله به ميزان 5 درصد.

 

 

زيان¬هاي اقتصادي:

در سال 1995 ميلادي، شركت معروف شل (shell)اعلام نمود: خوردگي، ضرر و زياني معادل چهارصد ميليون دلار براي آن شركت بوجود آورده نيز خوردگي را علت هدر رفتن 6 درصد كل (BP) است. شركت نفت انگليس ارزش دارايي خالص خود مي¬داند. علاوه بر اين طبق آمار منتشر شده از خوردگي، علت 55 طرف مؤسسه تحقيقات صنعت برق آمريكا (ERPI)، درصد خاموشي¬هاي ناگهاني و افزايش بيش از 10 درصد هزينه¬هاي سالانة خانگي شناخته شده است.

طبق آمارها، ضرر و زيان مستقيم اقتصادي خوردگي (يعني هزينه¬هاي ناشي از تعويض قطعات و دستگاه¬ها، اعمال روش حفاظتي از قبيل مخارج رنگ، نصب سيستم¬هاي حفاظت كاتدي و غيره) در صنايع ايالات متحده آمريكا در سال 1994 ميلادي، 300 ميليارد دلار و در همان سال در آلمان117  ميليارد مارك بوده است. متأسفانه تا به حال در ايران كار جامعي براي اراية آمارهاي مربوط به خوردگي در صنايع انجام نشده است. از اين رو در اين مورد بايد به تخمين و حدس اكتفا نمود. با در نظر گرفتن اين حقيقت که توليد ناخالص ملی زيان¬هاي حاصل از خوردگي معمولاً چهار درصد GNP يك كشور را در برمي¬گيرند، رقم قابل توجهي بدست مي¬آيد.

زيان¬هاي زيست محيطي:

خسارات ناشي از نشت مواد مضر (در اثر خوردگي) به محيط زيست را مي¬توان در رده زيان¬هاي زيست¬محيطي خوردگي ارزيابي كرد. خسارت¬هاي ناشي از نشت نفت و آتش¬سوزي حاصل از آن و يا فروريختن سقف¬هاي حتي بتني و آمار منتشر شدة آنها (كه ذكر آنها دراين مجال نمي¬گنجد) قابل توجه بوده است.

 

خوردگي، زيان‌ها و روش‌هاي كنترل آن

يكي از مهمترين عوامل تخريب تجهيزات صنعتي، پديدة خوردگي است كه به عنوان يكي از زيانبارترين آفت‌هاي صنايع مطرح مي‌گردد. اين زيان‌ها به حدي اهميت دارد كه تحقيق در حوزه‌هاي مربوط به فناوري‌هاي كنترل خوردگي، بخش عظيمي از پژوهش‌ها و تحقيقات كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص داده است. اين مطالعات به تدوين استراتژي‌ها, قوانين، آيين¬نامه¬ها و روش¬هاي مؤثري در زمينة پيشگيري و رفع اثرات خوردگي منجر شده كه تحت عنوان "مديريت خوردگي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در كشور ما نيز به دليل جايگيري صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، در مناطق مستعد پديدة خوردگي, بررسي اين پديده و مديريت آن، ازاهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌باشد .

خوردگي، فرآيندي طبيعي است كه فلزات را مورد حمله قرار مي‌دهد. از آنجايي‌ كه فلزات، مصرف گسترده‌اي در جهان امروزي دارند، خوردگي تبديل به پديده‌اي شده كه اطراف ما را احاطه كرده است. وسايل خانه، اتومبيل، تجهيزات صنعتي و لوله‌هاي نفت و گاز مورد حمله خوردگي قرار مي‌گيرند و اين پديده ضررهاي مالي فراواني را موجب مي‌گردد.

به عنوان مثال, مسالة خوردگي در كشور كانادا در فاصله زماني 1977 تا 1996، 10 بار باعث نشتي خطوط لوله و 12 بار باعث انفجار گرديده كه از جهاتي اهميت اين موضوع را تا حدي آشكار مي‌سازد. گزارشات خرابي‌هاي حاصل از خوردگي نشان مي‌دهد كه علل وقوع اين پديده عمدتاً بر اثر كوتاهي‌هاي مصيبت‌‌بار در لوله‌كشي‌ها و ساخت و نصب تجهيزات مي‌باشد كه منجر به انفجار، آتش‌گرفتن و منتشرشدن مواد سمي در محيط زيست مي‌گردد. علاوه بر آن مخارجي نظير، جايگزين‌كردن تجهيزات خورده شده، تعطيلي و خاموشي واحدها به‌دليل جايگزيني تجهيزات خورده شده، ايجاد اختلال در فرآيندها به‌دليل خوردگي تجهيزات و عدم خلوص محصولات فرايندي به دليل نشت ناشي از خوردگي در اتلاف محصولات مخزن‌هايي كه مورد حمله خوردگي قرار مي‌گيرند، از مهمترين هزينه‌ها و زيان‌هاي حاصل از خوردگي مي‌باشد.

 

   

دانلود فایل

بررسی ساختار بکارگيري براي روتينگ براساس مسير پرتابي در شبکه هاي خاص

بررسی ساختار بکارگيري براي روتينگ براساس مسير پرتابي در شبکه هاي خاص

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   22

 

 

 

مقدمه: روتينگ درشبکه هاي خاص به دلايل بسياري کار پيچيده اي است.گره ها حافظه کم و نيروي کم دارند وآنها نمي توانند جدول هاي روتينگ را براي پروتکل هاي روتينگ شناخته شده به ابزارهاي بزرگ حفظ کنند به علت اين رو به جلو بودن نيرومند در گروه هاي مياني در شبکه هاي خاص مطلوب است. همچنين براي مهندسي ترافيک ،ظرفيت هاي چند مسيري مهم هستند. پس مطلوب است تامسير هايي را در شکل منبع در منبعي براساس روتينگ (SBR) تعيين شود درحاليکه پيشروي نيرومند در گروههاي مياني اجرا مي شود.ما TBR را بررسي مي كنيم كه بعنوان يك زمينه مياني بين SBR و تكنيك هاي پيشروي نيرومند پيشنهاد شده بود.در TBR ، منبع مسير پرتابي را به رمز درمي آورد تا عبور کند و آن را در هرمجموعه قرار دهد.بر ورود هر مجموعه ،گره هاي مياني مسير پرتابي را به رمز درآورده و تکنيکهاي رو به جلوي نيرومند را بکار مي گيرند که مجموعه مسير پرتابي اش را تا آنجا که ممکن است دنبال مي کند.دراين مقاله ما به موضوعات مختلف در رابطه با بکارگيري TBR توجه مي کنيم.

ما همچنين تکنيک هايي را فراهم مي کنيم تابه طور پر راندمان مجموعه ها را در طول يک مسير پرتابي تعيين شده بعنوان يک منحني پارامتري رو به جلو ببرد.ما از منحني مشهور براي شناسايي مسيرهاي پرتابي در مجموعه هاي منبع استفاده مي کنيم.براي اين شناسايي مسير پرتابي ما الگوريتم هاي رو به جلو نيرومند مختلفي را توسعه وارزيابي مي کنيم.

6-مقدمه: شبکه هاي خاص مشخصه هاي خودشان را دارند که به سوي مقدار مهمي از تحقيق در منطقه هدايت مي شود.مخصوصاً روتينگ در شبکه هاي خاص بعلت دلايل بسياري يک کار پيچيده است.براي مثال :گره ها به طور کلي در حافظه ونيرو کم هستند وبنابراين آنها نمي توانند جدول هاي روتينگ را براي پروتکل هاي روتينگ با فاصله بردار يا حالت مرتبط مشهور به اندازه کافي بزرگ حفظ کند.اين بعنوان روتينگ بي حالت شناخته شده است ،چون گره ها نمي توانند جدول هاي روتينگ را که حالت شبکه را نشان مي دهد ،را حفظ کند.بعلاوه گره ها متحرک است که آن را براي همگرا کردن براي پروتکل هاي روتينگ پويشگرانه خاص سخت تر مي کند.

پس بعلت نوع بدون حالتش، پيشروي نيرومند بسته ها درگره هاي مياني در شبکه هاي خاص مطلوب است.همچنين براي مهندسي ترافيک ،ظرفيت هاي چند مسيري مطلوب هستند.در هر حال ممکن نيست تا تکنيک هاي روتينگ چند مسيري شناخته شده در شبکه هاي خاص ،مخصوصاً متحرک،بکار مي رود.نيکودميوونات TBR را بعنوان يك زمينه مياني بين SBR وتكنيك هاي پيشروي نيرومند پيشنهاد کردند.در TBR ،منبع مسير پرتابي را براي حرکت کردن به رمز در مي آورد وآن را درهر بسته قرار مي دهد.در ورود هر بسته ،گره هاي مياني تکنيک هاي پيشروي نيرومندي را بکار مي گيرند که بسته مسير پرتابي را تا آنجا که ممکن است دنبال مي کند.اين شيوه منبع بر پايه مسيريابي مي شود در حاليکه هيچ نيازي براي جدول هاي روتينگ براي ورود به جلو بردن در گره هاي مياني وجود ندارد. بعلاوه مثل تحرک ديگر براي TBR يک گرايش جديد در جهت شبکه بندي ناشي شده اند کاربرد ،مخصوصاً در شبکه هاي حس گر وجود دارد.

 در اين الگوي شبکه جديد ،کاربرد ها مي توانند با شبکه ارتباط برقرار کنند و رفتار شبکه بر پايه شرايط خودشان را بسازند .براي مثال يک کاربرد پردازش تصوير را درنظر بگيريد که تصاويرگرفته شده در گره هاي مختلف را درشبکه جمع آوري مي کند وآنجا را دريک تصوير 3D يك صفحه ادغام مي کند.مثال شبکه را در شکل 2 درنظر بگيريد.فرض کنيد که کاربرد در گره هاي A وB درحال جريان است وبخواهند تا تصوير بزرگي ايجاد کنند که غرب کوهستان را بگيرد.مشاهده کنيد که روتينگ کوتاهترين مسير متعارف براي اين نوع کاربرد مناسب نيست چون کوتاهترين مسير از گره هاي A به B مي چرخد که از غرب کوهستان ها دور است .

 

 

دانلود فایل